Nieuwsbrief no. 7 – oktober 2017

Steiger in het water wordt gebruikt als logoInitiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Zaterdag 7 oktober was Harderwijk even het middelpunt van de GKN. Vanuit het Noorden, Westen Oosten en Midden van het land kwamen de afgevaardigden, adviseurs, commissieleden en belangstellenden naar de Generale Synode. Het kerkverband van de GKN is klein. Zo zijn er nog geen classes en geen particuliere synoden. Twee keer in het jaar is er een Generale Synode. Daar wordt alles wat de kerken gezamenlijk aangaat besproken.

Een synode is ook altijd weer een moment van ontmoeting. Rond de momenten van vergaderen is daarvoor in de korte en langere pauzes alle gelegenheid. De laatste informatie over hoe het gaat in eigen gemeente wordt uitgewisseld. Maar ook de zorgelijke ontwikkelingen rond de laatste uitspraken tijdens boekpresentaties en congressen over thema’s als hermeneutiek en schepping krijgen aandacht. Met verbazing is kennis genomen van het relativeren van de betekenis van de woorden van Paulus voor ons die nu leven: wij weten meer dan Paulus toen. En van de suggestie dat de zwijgteksten niet origineel zijn maar later toegevoegd. En niet te vergeten de opvatting dat Genesis 1-11 een mythe zou zijn.

Natuurlijk is er ook aandacht voor de gesprekken die deze maanden in de plaatselijke GKv worden gevoerd. Over hoe moet worden omgegaan met de besluiten inzake M/V en ambt en de fusie met de NGK. Over instemmen met die besluiten maar nog niet of eerst slechts gedeeltelijk in gaan voeren. Over het bezwaar maken en vragen van revisie of niet instemmen en op onderdelen of volledig afwijzen. Over de onduidelijkheid, verwarring en onzekerheid die er is en de moeite die het geeft voor gemeenteleden en voorgangers die trouw willen blijven aan de Bijbel en geen mijl verder mee kunnen gaan. Er wordt meegeleefd en de broeders ouderlingen en voorgangers laten in de wandelgangen van de GKN synode duidelijk blijken klaar te staan om te helpen.

Bijbelstudie, lezingen en gespreksavonden

Donderdag 21 september werd de eerste gespreksavond gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw aan de Beetsstraat. ds. Visser hield een korte inleiding over ‘katholiek gereformeerd’.

Hij dook met ons de geschiedenis in en liet zien hoe direct het katholieke, het algemene, de wereldwijde kerk van alle tijden en plaatsen, aan het gereformeerde verbonden is. Hoe daar in de loop van de geschiedenis mee is omgegaan en de plaats die het woord katholiek in de belijdenisgeschriften van oudsher heeft. Hij liet zien wat het katholiek zijn voor bv Luther en Calvijn betekende in het met elkaar meegaan ondanks verschillen in kerkelijke praktijk. En dat ging in die tijd verder dan wij ons soms kunnen voorstellen. Maar toen, en ook later in de tijd van Afscheiding, Vereniging en Vrijmaking, gaf de onvoorwaardelijke binding aan Gods Woord en de belijdenis die in alles overeenstemt met het Woord van God, altijd weer de doorslag. Pas wanneer daarvan afgeweken werd, wanneer eigen uitleg en ideeën boven het Woord werden gesteld, wanneer zoals in onze tijd de binding aan de belijdenis wordt losgelaten, dan gaan wegen uit elkaar. Niet wanneer iemand een andere overtuiging heeft t.a.v. bepaalde leerstukken maar die niet uitdraagt of leert. Wel als Genesis 1-11 tot een mythe wordt verklaard, de slang niet heeft gesproken en de brieven van Paulus niet meer zijn dan woorden van een theoloog.

Het werd een open gesprek waar heel concreet ingegaan werd op onze situatie van vandaag. Of en wanneer we de GKv moeten verlaten. Of we misschien te vroeg de GKv hebben verlaten. Waarom het niet goed is en waarom we ons zelf te kort doen wanneer we thuis op internet kerkdiensten gaan volgen terwijl dat om rede van gezondheid niet nodig is. En als we de GKv verlaten waarom we dan niet naar de GB, de HHK of CGK zouden gaan maar naar de GKN en niet naar de DGK. Het gesprek, met ds. Visser en de aanwezigen uit de GKN en GKv, is opgenomen. Hebt u belangstelling om de opname te beluisteren, stuur dan een mail naar: gkharderwijkeo@hotmail.com

Op D.V. donderdag 19 oktober is er de eerste Bijbelstudieavond. De volgende staat gepland op 16 november. Aan de hand van de schetsenbundel ‘Gemeente in training’, met 5 schetsen van ds. A. Souman, gaan we het Bijbelboek 1 Timotheüs behandelen. De schetsenbundel is niet meer verkrijgbaar. In overleg met ds. Souman zijn er kopieën gemaakt, zodat we allemaal mee kunnen doen. Hebt u belangstelling, hartelijk welkom. Is vervoer een probleem, even bellen en u wordt opgehaald. De avonden worden gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en beginnen steeds om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.

Aanstaande zondag 15 oktober hoopt ds. R. van der Wolf uit Hardenberg voor de eerste keer aan de Beetsstraat voor te gaan. Dat zal, in tegensteling tot eerdere berichten, op zondagmorgen zijn.

De zondag daarop, 22 oktober, hoopt ds. L. Heres uit Zwijndrecht in de morgendienst voor te gaan.

In de regel begint de morgendienst om 9.30 uur en de middagdienst om 16.30 uur. De komende tijd zal daar een enkele keer van afgeweken worden. Bijvoorbeeld op 12 november begint de middagdienst om 14.30 uur. Dan hoopt ds. J.R. Visser uit Zwolle voor te gaan.

Vaak is er in de kerkdiensten geen organist om de gemeentezang te begeleiden. Soms is er een gast-organist. Wie wel eens zou willen begeleiden op het orgel kan bellen met: tel. 06-53672343

Generale Synode GKN

De GS van 7 oktober werd een bijzondere synode. ds. A. Bas, tot voor kort predikant in de Gkv te Kornhorn en de Gkv te Marum, had te kennen gegeven predikant te willen worden in de GKN. Hij en zijn gezin hebben zich aangesloten bij GK Assen-Boerakker. De synode mocht hem welkom heten en na onderzoek toelaten tot de dienst van het Woord en beroepbaar stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

De synode besloot een regeling te treffen, zodat predikanten tijd kunnen vrijmaken voor het begeleiden van studenten theologie. Op dit moment zijn er in de GKN drie studenten. Volgend jaar komt daar een vierde student bij. Ook mocht er aandacht besteed worden aan contacten met kerken in het buitenland. Twee deputaten buitenlandse kerken hebben onlangs de eerste classisvergadering van de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK) in Duitsland bijgewoond. Een klein kerkverband van twee gereformeerde kerken met een eigen Reformatorisch Theologisches Seminar (RTS) in Heidelberg waaraan ds. S. Heck en dr. V. d’Assonville verbonden zijn.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de initiatiefgroep. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen.

Daarvoor kunt u contact opnemen met:

J.W. Meijer tel. 06 11510655,

J.F.H. Baron tel. 0341-424342

J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.

Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl.

Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Persbericht

Gereformeerde Kerken Nederland.

Harderwijk, 7 oktober 2017.

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

Nieuwsbrief no. 5 – juli/aug 2017

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Gereformeerde kerken van over de hele wereld hebben deze week in Jordan (Ontaria, Canada) op de ICRC (International Conference of Reformed Churches) besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen met onmiddellijke ingang. De reden is dat de GKv in leer en/of leven niet meer in overeenstemming is met de basis van de ICRC: de Heilige Schriften zoals na gesproken in de Drie Formulieren van Eenheid en de Westminster Standards. In het RD van 18 juli en op de site Werken aan Eenheid van Johan Trip is daar meer over te lezen.

Schreven we in de vorige Nieuwsbrief over de schokkende besluiten die de Generale Synode van de GKv inzake het openstellen van de ambten van diaken, ouderling en predikant had genomen, de gevolgen blijven niet uit. Zowel in binnen als buiten land is met verbazing en verdriet gereageerd. Vanwege deze besluiten, maar ook vanwege het besluit om het proces van hereniging met de NGK te versnellen en daarmee verder afstand nemen van de binding aan de belijdenis van de kerk. Zowel vanuit het binnenland, o.a. door de afgevaardigden van de CGK tijdens de ICRC en door een aantal predikanten in de GKv, als ook van uit het buitenland wordt een dringend appel gedaan op de GKv om terug te keren en de genomen besluiten te herzien.
Dankbaar mogen we opmerken dat in de ICRC wordt opgekomen voor de gereformeerde belijdenis en dat men zich onvoorwaardelijk wil onderwerpen aan het Woord van God. De Here laat het werk van zijn handen niet varen.

Laten we ook gewaarschuwd zijn. Het openstellen van kerkelijke ambten door andere kerken was destijds voor de GKv reden om de Gereformeerde Oecumenische Synode te verlaten en het initiatief te nemen tot oprichting van de ICRC.  Nu heeft de GKv zelf besluiten genomen waar ze eerst tegen protesteerden. Gereformeerd zijn en blijven spreekt niet vanzelf. Laten we vooral naar ons zelf blijven kijken. Sleutelen aan de uitleg van de Bijbel blijft niet zonder gevolgen.
Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.
Ook in de vakantie periode gaan de kerkdiensten aan de Beetsstraat in Harderwijk gewoon door. De vijf preeklezers van de gemeente zijn begonnen zich in te werken en leiden de kerkdiensten wanneer er geen predikant is. Meestal wordt in de kerkdiensten gezongen zonder orgelbegeleiding. We beschikken nog niet over een eigen organist. Zo af en toe is er een gastorganist die de gemeentezang begeleidt.
De komende twee zondagen hoopt ds. J.R. Visser in de morgendienst voor te gaan.
Graag geven we de tekst en thema en verdeling van de preek alvast door.
Zondagmorgen 23 juli is de tekst: Richteren 6:33-40.
DE HERE ZORGT ERVOOR DAT ZIJN WERK VAN REFORMATIE DOORGAAT
1. Hij neemt Gideon door Zijn Geest helemaal in dienst
2. Hij geeft Gideon door een teken antwoord.

Zondagmorgen 30 juli is de tekst: Richteren 7:1-8

DE HERE LAAT GIDEON MET EEN HEEL KLEIN LEGER TEGEN DE MIDIANIETEN VECHTEN.
1. Het leger van de HERE komt bij elkaar.
2. De HERE maakt het leger heel klein.
Bijbelstudie, lezingen en gespreksavonden.
De initiatief groep heeft besloten aan het eind van de maand, op een donderdag of vrijdag, afwisselend avonden te organiseren voor Bijbelstudie, een lezing of een gespreksavond.
De avonden zijn vrij toegankelijk. Op de gespreksavonden kan aan de hand van een aantal stellingen gesproken worden over de actuele kerkelijke situatie. In de volgende Nieuwsbrief hopen we meer te kunnen vertellen over data, onderwerp, spreker en of begeleider.
Gereformeerde Kerken Nederland.
De GK Harderwijk e.o. maakt deel uit van het kerkverband van de GKN. Uitgebreide informatie over dit kerkverband, het ontstaan, de kerken, predikanten, de vergaderingen en acta zijn te vinden op www. gereformeerdekerkennederland.nl.
Hieronder geven we een overzicht van de locaties en de aanvangstijden van de kerkdiensten die
zondags worden gehouden.
GK Boerakker,           Hoofdweg 70, 9362RB;Boerakker; 10.00 uur en 14.00 uur
GK Assen,                 Groen van Prinstererlaan 20, 9402 KD A
GK Zwolle e.o.,          J.W. van Lenthestraat 2, s-Heerenbroek; 10.00 uur en 16.30 uur.
GK Dalfsen e.o.,        Gerner Es 5A, 7722 RX Dalfsen; 9.30 uur en 14.30 uur
GK Hardenberg e.o., Lage Doelen 3, 7772 BL Hardenberg; of Voorstraat 36, 7772 AD Hardenberg; 9.15 uur en 14.30 uur
GK Twente,               Clematishof 6, 7621 CV Borne; 10.00 uur en 16.30 uur
GK Harderwijk e.o.,   Beetstraat 17, 3842 AJ Harderwijk; 9.30 uur en 16.30 uur
GK Amersfoort e.o.,  Vlooswijkseweg 2 , 3832 RG Leusden, 10.00 uur en 16.30 uur
GK Ede e.o.,             Stakenberg 94, 6718 DG Ede; 10.00 uur en 16.30 uur
GK Gorssel e.o.,       Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel: 14.30 uur

GK Zwijndrecht e.o., Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht, 9.30 uur en 16.30 uur

GK Goes e.o.,           Klein Frankrijk 19, 4461 ZN Goes; 9.30 uur en 16.30 uur

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten, op de hoogte van de activiteiten van de initiatiefgroep. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen.
Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343
GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: gkharderwijkeo@hotmail.com.
Website: www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Nieuwsbrief nummer 5, initiatiefgroep GK Harderwijk e.o., juli/aug 2017

Lokatie kerkdiensten

Kerkdiensten

Met ingang van Deo Volente 18 juni 2017 start de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. (GKN) met kerkdiensten in Harderwijk onder verantwoordelijkheid van de GK Zwolle e.o.
De kerkdiensten worden gehouden in Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
De aanvangstijden zijn 9:30 uur en 16:30 uur.

Er is een mogelijkheid voor een creche, u dient zelf voor een oppas te zorgen.
Na de morgendienst is er gelegenheid om na te praten en samen koffie en thee te drinken.
Op 18 juni gaat in de morgendienst ds. J.R. Visser uit Zwolle voor en in de middagdienst ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Voor inlichtingen en informatie: www.gkharderwijkeo.nl of J.W. Meijer, tel. 0611510655 of gkharderwijkeo@hotmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf Zwolle, afrit 13, richting Lelystad, de N304 op, rechts aanhouden, onder het viaduct door, langs Shell Tankstation, de rotonde rechtdoor, verder zie kaartje.

Vanaf Amersfoort, afrit 13, zie eerste regel.

Vanaf Lelystad / Zeewolde, de N304 onder het aquaduct door, rechts aanhouden, bij stoplicht rechtdoor, langs MacDonalds op de Oude Knardijk, rechtsaf de Newtonweg op, langs Shell Tankstation, de rotonde rechtdoor, verder zie kaartje.

Parkeerruimte achter het gebouw aan de Beetstraat 17.