Nieuwsbrief no. 6 – september 2017

 

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

De vakantie is nog maar net voorbij of allerlei activiteiten worden met veel enthousiasme weer opgepakt. Nieuwe ideeën, een frisse start, even weer helemaal opnieuw beginnen.
De scholen zijn weer open van vroeg in de morgen, tot aan het eind van de middag. Catechisaties gaan weer van start, gespreks- en bijbelstudieverenigingen nodigen hun leden weer uit en proberen belangstellenden te motiveren, het werk in de gemeente komt weer op gang en er worden vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden aangezocht.

Toch lukt opnieuw beginnen niet altijd en moet je of je het nu wil of niet, verder gaan waar je voor de vakantie was gebleven. Een time out, even pauzeren of parkeren kan heel gezond zijn maar dan zullen er toch weer keuzes moeten worden gemaakt, beslissingen worden genomen, zaken uitgesproken en problemen opgelost worden. In je persoonlijk, privé en gezinsleven, in je werk, je studie maar ook kerkelijk.

Zo zijn er voor de vakantie periode kerkelijke uitspraken gedaan die bestudeerd moeten worden en gewogen. Vragen die zijn opgeroepen en allerlei adviezen en aanbevelingen die zijn gedaan zullen een antwoord moeten krijgen.
In een tijd dat alles bespreekbaar moet zijn en waarheden onderhevig zijn aan verandering en veroudering en door mensen afhankelijk worden gemaakt van tijd en omstandigheden, is luisteren belangrijk. Eerst en altijd luisteren naar wat de Here in Zijn Woord zegt. En gehoorzamen en doen wat de Here heeft geboden. Want de Here onze God veranderd niet. Zijn Woord staat vast. Zijn Woord is eeuwig zeker.

Bijbelstudie, lezingen en gespreksavonden

We hebben besloten eens per maand, in de regel op donderdag, afwisselend avonden te organiseren voor bijbelstudie, een lezing of een gespreksavond. Belangstellenden zijn van harte welkom, de avonden zijn vrij toegankelijk.

Op D.V. donderdag 21 september wordt gestart met een gespreksavond. Tijdens het gesprek kan van alles gevraagd en besproken worden over de actuele kerkelijke situatie en ontwikkelingen. Zo is al gevraagd of er in het gesprek iets verteld kan worden over de GKN, waar dit kerkverband voor staat, hoe het is ontstaan, hoe de onderlinge verhoudingen zijn en de verhoudingen tot andere kerkverbanden in binnen en buitenland. Ds. J.R. Visser is van plan op 21 september ook aanwezig te zijn. Hij hoopt vooraf een korte inleiding te houden over katholiek gereformeerd.

Op D.V. donderdag 19 oktober is er de eerste Bijbelstudieavond. Br. en zr. Vreugdenhil uit Ede zijn gevraagd om aan de Bijbelstudie deel te nemen. In de volgende Nieuwsbrief hopen we meer te vertellen over de onderwerpen en het Bijbelboek dat we willen gaan behandelen. De avonden worden gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en beginnen steeds om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Bijbelstudie weekend voor jongeren

In de zalen van het kerkgebouw aan de Beetsstraat worden dit jaar twee Bijbelstudie weekenden georganiseerd. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar die samen met leeftijdgenoten uit de Bijbel willen leren zijn uitgenodigd. Het thema is : ZOEK EERST HET KONINKRIJK. Lessen uit de Bergrede, Mattheüs 5 en 6

Het eerste weekend is van 13 tot 15 oktober het volgende van 27 tot 29 oktober. Op vrijdagavond wordt om 18.00 uur gestart met een gezamenlijke maaltijd.
Wie meer wil weten of zich wil aanmelden kan een mail sturen naar bijbelweekend@outlook.com. Ook kan er voor vragen contact opgenomen worden met 06-33849211. Het initiatief gaat uit van leden van de GKN om jongeren rondom de Bijbel te brengen.

Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.

Bij alle activiteiten die er worden georganiseerd, de bezoeken die worden gebracht, de gesprekken die mogen plaatsvinden en de hulp die mag worden geboden, staan de zondagse kerkdiensten steeds weer centraal. Daar gaan de Schriften open en wordt het heil bediend.
Ook In de vakantie periode mochten de kerkdiensten goede voortgang hebben. Meerder malen woonden gasten van elders de kerkdiensten bij en zorgden organisten van buiten de gemeente voor de begeleiding van de samenzang op het orgel. De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en 16.30 uur

Binnenkort hopen we prof. dr. J. Douma in Harderwijk te verwelkomen. Preken doet hij vanwege gezondheid en leeftijd eigenlijk niet of nauwelijks meer. Maar op 17 september hoopt hij toch nog een keer voor te gaan in de morgendienst in het kerkgebouw aan de Beetsstraat.
Diezelfde zondag D.V. zal ds. J.R. Visser in de middagdienst voorgaan en het avondmaal bedienen.

Generale Synode GKN.

Het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland kent (nog) geen classies of Particuliere Synoden. Twee keer in het jaar is er een Generale Synode. In de maanden maart en oktober.
De eerst volgende GS is op 7 oktober 2017. De kerkenraad van de samenroepende kerk GK Zwolle e.o. heeft er voor gekozen de synode bijeen te roepen aan de Beetstraat 17 in Harderwijk. Centraal gelegen en goed bereikbaar voor de afgevaardigden, deputaten en adviseurs uit de verschillende delen van het land. De synode begint om 10.00 uur

Gebruik van de zalen

Wie gebruik wil maken van de zalen van het kerkgebouw aan de Beetsstraat 17 kan in de periode dat de GK Harderwijk e.o. huurder is, contact op nemen met de koster, tel.0341-433119.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten, op de hoogte van de activiteiten van de initiatiefgroep. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06-11510655J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.

Email: gkharderwijkeo@hotmail.com
Website: www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *