Nieuwsbrief no. 21 – mei 2021

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerkverband
Een kerkverband bestaat uit kerken waar metterdaad eenheid is in erkenning en beleving van het Woord van God en de belijdenis van de kerken, alsook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijk leven gelden.
Maar wanneer die eenheid wordt opgebroken, wat dan?
Voor de GKv Capelle-Noord is dit reden om een brief te sturen aan alle kerken in het kerkverband van de GKv. In die brief legt de kerkenraad van Capelle-Noord uit in welke crisis de kerken zich volgens hen bevinden. De kerkenraad roept de kerken op om samen de door de GKv ingeslagen weg af te wijzen en recht te doen aan wat God ons in zijn Woord voorhoudt. De kerkenraad van Capelle-Noord schrijft: “Als wij op een ongewijzigde manier blijven deelnemen aan het kerkverband, maken we ons daarmee medeschuldig aan de koers van een onschriftuurlijke manier van Bijbellezen. Dat mogen we niet doen. Bovendien zouden we daarmee metterdaad onze eigen beoordeling van de situatie relativeren. Als onze diagnose terecht is, kan het niet anders of dat heeft consequenties voor de vraag of en hoe wij concreet blijven meewerken binnen het kerkverband.”
Al zijn de verwachtingen niet hooggespannen, hopelijk krijgt Capelle-Noord steun vanuit de kerken. In het bijzonder denken we dan aan de kerken die, net zoals Capelle-Noord, in revisie zijn gegaan bij de GS van Goes.

Een nieuw kerkverband
Tegelijk met het sturen van de brief en de oproep aan de zusterkerken wil Capelle-Noord blijven zoeken naar andere kerken die willen staan op dezelfde basis. Daarom, zo schrijven ze, zullen we van harte processen ondersteunen waarin kerken die staan op dezelfde basis elkaar zoeken om (nieuwe) verbanden aan te gaan. De Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg staat op zichzelf en zoekt contact met De Gereformeerde Kerken hersteld (DGK) en met de Geformeerde Kerken Nederland (GKN). Ook zijn er groepen van broeders en zusters uit de GKv in o.a. de regio’s Rijnsburg en Haren en andere plaatsen in het land die staan op dezelfde basis. En dan zijn er de kerken van de DGK en GKN die met elkaar spreken om te komen tot een nieuw kerkverband waar deze kerken en ook andere gereformeerde kerken zich bij aan kunnen sluiten. Hoe het in de CGK zal gaan is afwachten. De besluitvorming inzake vragen rond het openstellen van de ambten voor vrouwen is door de CGK synode uitgesteld tot 2022. Over wat een definitieve uitspraak gaat betekenen voor de afzonderlijke kerken en welke processen er eventueel dan op gang komen, valt nu nog niets te zeggen. Capelle-Noord wil de processen ondersteunen waarin gereformeerde kerken elkaar zoeken om verbanden aan te gaan. Hopelijk sluiten anderen zich daarbij aan.

DGK en GKN

DGK deputaten Adresvoering en Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen (ACOBB) en GKN deputaten Eenheid gereformeerde belijders (Egb) hebben eind april een bericht naar de kerken gestuurd over de voortgang van de gesprekken. De gezamenlijke deputaten hebben opnieuw vastgesteld dat de verschillen in de praktijk tussen de beide kerkverbanden niet kerkscheidend zijn. Daarom willen deputaten aan de synodes van beide kerkverbanden gaan voorstellen de huidige praktijk binnen beide kerkverbanden te handhaven en elkaar te aanvaarden. Dan blijven verschillen die er nu tussen de kerken zijn, in het nieuw te vormen kerkverband bestaan. Zo kan het zijn dat In de ene gemeente alleen wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek met de 150 Psalmen en 41 gezangen, terwijl in een andere gemeente ook wordt gezongen uit andere bundels. Ook kan het zijn dat in de ene gemeente de zusters niet mee stemmen bij de verkiezing van ambtsdragers en in een andere gemeente wel. Volgens deputaten kan er in de praktijk ook verschillend worden omgegaan met bv. regels voor preeklezen, contacten met binnenlandse en buitenlandse kerken en vroegere synodebesluiten. Hoe dit precies zal gaan functioneren, moet in de voorstellen van deputaten nog worden uitgewerkt. Ook is nog niet duidelijk wat het voorstel betekent voor andere gereformeerde kerken die zich willen aansluiten. Maar verwacht mag worden dat er voor de afzonderlijke kerken van het nieuwe kerkverband ruimte is voor een bepaalde eigen invulling van liturgie en gemeenteleven.
De voorstellen die deputaten aan de synodes van beide werkverbanden willen gaan doen zijn veel belovend. Zo willen ze voorstellen om wederzijds erkenning uit te spreken. Wat dit concreet inhoud en hoe dit vorm krijgt, wordt nog niet aangegeven. Maar daar is dan ook nog wat tijd voor. De GS van de DGK komt in het najaar bijeen, de GKN zou ook in het najaar van 2021 een bijzondere synode bijeen kunnen laten roepen. We hopen dat, wanneer er eind 2021 een besluit kan worden genomen, ook andere gereformeerde kerken mee gaan werken aan de concrete invulling van een nieuw kerkverband. Dat zal zeker nog de nodige tijd en veel inzet vragen.

Woordverkondiging
We kunnen niet zonder. We zijn dan ook dankbaar dat de kerkdiensten van onze gemeente konden doorgaan. In principe is er in het kerkgebouw steeds voor alle kerkgangers een gereserveerde plaats. Er is ook ruimte voor gasten. Wel vooraf even aangeven dat u komt. Vanaf 28 maart is ds. P. Helmus, predikant van GK Zuidhorn e.o., voor 25% van zijn tijd aan het werk gegaan in de GK Harderwijk e.o. Regelmatig zal hij voorgaan in de erediensten. Ook gaat hij catechisatie geven en pastorale bezoeken brengen in de gemeente. Nadat ds. A. de Jager zich aangesloten heeft bij de GKN hebben ds. H. Drost, ds. A.H. Driest en ds. F.J. Bijzet dat ook gedaan. Allemaal emerituspredikanten die graag vol overtuiging en met enthousiasme het Woord verkondigen. Ds. Drost gaat al regelmatig voor, ds. Bijzet en ds. Driest zijn in afwachting van een collegiaal gesprek op de classis.

Verdriet en blijdschap.
Er is veel verdriet over de koers die de GKv zijn ingeslagen. Dat betekent: alleen komen te staan, afscheid nemen en soms niet begrepen worden. Er is veel verdriet, omdat het vaak niet mogelijk is een kerkdienst te bezoeken en je je broeders en zusters niet meer of bijna niet meer ontmoet. Het kan heel stil zijn. Tegelijk is er ook blijdschap en dankbaarheid dat het kerkvergaderendwerk in Nederland en in onze eigen omgeving wel doorgaat. Je staat niet alleen. De Here zet andere broeders en zusters naast je. Ook zijn er steeds weer via internet gereformeerde kerkdiensten mee te beleven. De ruimte voor christenen wordt in Nederland niet groter. Uitkomen voor je overtuiging en gehoorzaam zijn aan de Schepper van hemel een aarde wordt steeds moeilijker. Maar de Here geeft het nog. We mogen leven in een vrij land en nog altijd kunnen we als gemeente samenkomen. Kunnen we in het openbaar erediensten houden en de naam van God aanroepen. Laten we er zuinig op zijn en blijven getuigen van de blijdschap die in ons is. Jezus Christus. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij regeert alles en pleit voor ons. Hij zal weerkomen zoals Hij naar de hemel is gevaren.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Stationslaan 32 (Verkeersweg), 3841 DA Harderwijk. NB. Wie (in deze ‘coronatijd’) de kerkdienst wil bezoeken moet zich vooraf aanmelden bij de scriba. Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten
https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *