Nieuwsbrief no. 23 – mei 2022

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerkelijke ontwikkelingen
Over een aantal maanden fuseren de kerkverbanden de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het kerkverband dat dan ontstaat gaat Nederlandse Gereformeerde Kerken heten. Afgekort NGK. Er moeten nog een aantal zaken geregeld worden, maar dan is het nieuwe kerkverband een feit. Niet alle aangesloten kerken zijn blij met de fusie, toch is de verwachting dat op een enkele uitzondering na de kerken zullen meegaan. Dit wil niet zeggen dat plaatselijk de GKv en NGK-kerken overal gaan fuseren. Op meerdere plaatsen zullen ze naast elkaar blijven bestaan. Daarvoor is ruimte, zo wordt gezegd. De naam GKv, voor de plaatselijke kerk, zal dan ook niet (direct) verdwijnen. Hier en daar hoor je, van gemeenteleden, predikanten en een enkele kerkenraad, dat wanneer de fusie een feit is, er een grens is bereikt. Die grens kunnen en mogen we niet over, zo wordt gezegd, dan scheiden onze wegen. Het gaat daarbij niet om de naam van het nieuwe kerkverband, maar om de inhoud. In geding is het fundament van de kerk. Staat het nieuwe kerkverband op het ene fundament van apostelen en profeten? Houdt het nieuwe kerkverband onverkort vast aan Schrift en belijdenis? Of is er na de fusie ruimte voor allerlei wind van leer en is er sprake van een pluraal kerkverband? In de vorige Nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat er speelt, welke weg er is ingeslagen en met de fusie wordt bevestigd. Voor welke keuzes broeders en zusters daardoor worden geplaatst en hoe het verder moet, persoonlijk en samen staande in het ambt van alle gelovigen.

CGK
Met spanning werd uitgezien naar de afrondende zitting van de CGK-synode. In meerderheid sprak de meeste vergadering van deze kerken zich uit om te blijven bij wat de Heilige Schrift ons leert over wie in de bijzondere ambten mogen dienen. Daar hebben we dankbaar kennis van mogen nemen. Naar verwachting zal deze uitspraak de in de CGK gegroeide praktijk op dit moment niet veranderen. Daarvoor zal eerst met de kerken die een andere uitleg geven aan de Bijbel en in de praktijk daar ook naar handelen, op classicaal niveau gesproken moeten worden. Dat zal dan gebeuren in het kader van kerk-zijn en hoe je met elkaar als kerken in het kerkverband omgaat wanneer genomen besluiten niet worden uitgevoerd. Op de synode van 2024 moet duidelijk worden of de CGK consequenties gaat verbinden wanneer een kerk ingaat, of blijft ingaan, tegen de nu bij herhaling gedane uitspraak over wie in het bijzondere ambt mogen dienen. Of dat dat niet gebeurd en de CGK verder gaat als een pluraal kerkverband. Zoals we dat kennen van de PKN en ook steeds meer van de GKv/NGK.

Een nieuw kerkverband
In september 2021 stuurden de deputaten ACOBB (DGK) en Egb (GKN) een rapport naar de synodes van DGK en GKN. Een gezamenlijk rapport met voorstellen over wederzijdse erkenning en de te volgen procedure op weg naar een nieuw kerkverband. Algemeen was de verwachting dat beide synodes dit rapport met de voorstellen eind 2021 begin 2022 zouden bespreken en daarover besluiten nemen. Om uiteenlopende redenen is dat nog niet gebeurd. Bij DGK speelden beperkingen vanwege corona en ziekte een rol. Het laatste bericht is dat de DGK synode in een zitting op 7 mei 2022 het rapport en de voorstellen gaat bespreken. Bij GKN speelde niet voldoende medewerking voor het bijeenroepen van een buitengewone synode een rol. Eén classis besloot voorrang te geven aan aandacht voor wat er nog altijd speelt in enkele plaatselijke gemeenten. Dit ondanks de afspraak dat aandacht voor het landelijke gesprek en aandacht voor plaatselijke moeiten en pijnpunten, parallel zouden lopen. Op dit moment is nog niet duidelijk of er plaatselijk in de betreffende gemeenten vorderingen zijn gemaakt zodat volgens afspraak ook in de GKN op synodaalniveau weer verder gewerkt kan worden. Samen verder in een nieuw kerkverband staat niet ter discussie. Wel gaat het qua planning en volgorde anders dan algemeen werd verwacht. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt en er geen voortgang is op weg naar een nieuw kerkverband. Plaatselijk en regionaal gaan de gesprekken door, worden zaken uitgesproken en allerlei gezamenlijke activiteiten in gang gezet. De formele wederzijdse erkenning laat nog op zich wachten, maar dat is geen verhindering om plaatselijk en/of regionaal afspraken te maken over samenwerken bij catechisatie, Bijbelstudie, uitwisselen en lezen van preken, een contactdag, een conferentie van ambtsdragers, overleg als kerkenraden, geven van informatie en over en weer kennismaken tijdens gemeentevergaderingen, regionaal overleg, ondersteunen van nieuwe gemeenten en informatiebijeenkomsten. Heel veel voorbereidend werk, om als gereformeerde kerken van DGK en GKN (en anderen) straks verder te gaan in een nieuw kerkverband, is in gang gezet. Daarmee wordt de tijd, die straks nodig is om na de wederzijdse erkenning het nieuwe verband concreet vorm te geven, alleen maar korter. Eind 2023 is wel genoemd als datum dat het nieuwe kerkverband een feit zou moet zijn. Dat lijkt, zoals het nu gaat, nog steeds haalbaar.

Nieuwe gemeenten
In de Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen zijn, nadat de ambten zijn ingesteld, ambtsdragers verkozen, benoemd en bevestigd. Daarmee is de gemeente geïnstitueerd en is er een eigen kerkenraad. De gemeente is toegelaten tot de GKN.

Inmiddels zijn ook in de nieuwe gemeente Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. de ambten ingesteld en zijn er daar ambtsdragers verkozen en benoemd. Zij vormen nu een pre-kerkenraad die met de naburige kerkenraden en met deputaten van DGK en GKN gaan praten om te komen tot een voorstel voor aansluiten bij een kerkverband.

De initiatiefgroep GK ’t Harde e.o. ”De Bron” is gestart met het beleggen van samenkomsten op de zondagmiddag. Predikanten uit DGK, GKN en de HGK-BS gaan in de samenkomsten voor. De bedoeling is om ook in ’t Harde te komen tot een zelfstandige gemeente. Er ligt een stappenplan dat binnenkort wordt besproken.

Informatiebijeenkomsten
Begin maart hebben broeders en zusters uit Zeewolde een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ds. H. Drost heeft een inleiding gehouden. Eind maart heeft de Studiegroep Midden Nederland samen met broeders en zusters uit Leeuwarden en Drachten een bijeenkomst georganiseerd in Leeuwarden. Daar heeft ds. F.J. Bijzet gesproken. Twee leerzame avonden die tot doel hadden een duidelijk beeld te geven van wat er kerkelijk speelt en te helpen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.

Op D.V. woensdagavond 15 juni 2022 staat er in Hardinxveld-Giessendam een bezinnings- en informatiebijeenkomst gepland. Spreker is ds. Henk Drost. Zijn referaat draagt de titel:
RAT OF SCHAAP. HOE STA JE IN DE KERK?
Ook is er een forum waaraan ds. Drost en de predikanten ds. Bart van Egmond, GKv Capelle-Noord, ds. Andreas Jongeneel, GK Zwijndrecht e.o. en ds. Corneel Koster, DGK Lansingerland zullen deelnemen. De bijeenkomst is bedoeld als een gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Hardinxveld-Giessendam en wordt gehouden in de zalen van kerkgebouw De Bron, Maasstraat 1, Hardinxveld-Giessendam.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Stationslaan 32 (hoek Verkeersweg),
3841 DA Harderwijk. Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
De kerkdiensten zijn direct of later te beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *