Nieuws

BERICHTEN

•  Hardenberg, 21 maart 2024

Ds. E. Woudt toegelaten tot de dienst van het Woord

Op donderdag 21 maart 2024 heeft de Classis Noord van de GKN, in vergadering bijeen te Hardenberg, besloten ds. E. Woudt uit Hardenberg toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland.

•  Harderwijk, 21 maart 2024

DGK en GKN samen verder in een kerkverband

In 2018 respectievelijk 2019 hebben beide kerkverbanden uitgesproken de kerken wederzijds te herkennen als kerken van Christus die staan op het fundament van apostel en profeten. Vastgesteld werd dat de verschillen die erin de praktijk tussen de kerken zijn, niet kerkscheidend zijn. Daarna is op landelijk niveau, door deputaten en ook plaatselijk in gesprekken met kerkenraden, gekeken en beoordeeld of die verschillen in de praktijk een verhindering zouden vormen voor samenleven in één kerkverband. In een uitvoerig rapport hebben deputaten in september 2021 geconcludeerd dat dit niet het geval is. Aan de kerken werden voorstellen gedaan voor het erkennen van elkaar als kerken van Christus en het samenvoegen van de beide kerkverbanden in één kerkverband. Na een periode dat er hier en daar op plaatselijk en regionaal niveau veel met kerkenraden en met kerkleden is gesproken, is het in december, GKN-GS Kampen 2023, en januari, DGK-GS Dalfsen 2024, zover. De kerken in meeste vergadering bijeen erkennen elkaar als kerken van Christus die staan op het fundament van apostelen en profeten. Vanaf dat moment gaan de predikanten van DGK en GKN over en weer voor in de kerkdiensten en is de avondmaalstafel open voor elkaars leden. Velen in DGK en GKN hebben ernaar verlangd. Anderen hadden ernaar uitgezien dat de blokkade, om aan te kunnen sluiten, werd weggenomen. Het waren blijde
momenten eerst in Harderwijk en later in Dalfsen toen de synoden unaniem tot dit besluit kwamen.

Streefdatum 5 oktober
Direct werd ook de volgende stap gezet op weg naar het verenigen van de twee kerkverbanden in één kerkverband. Aan de moderamina van de GS Kampen 2023 en de GS Dalfsen 2024 werd de opdracht gegeven een gezamenlijk overleg daarover voor te bereiden. Op zaterdag 16 maart hebben de afgevaardigden van de beide synoden elkaar ontmoet, met elkaar gesproken en afzonderlijk besluiten genomen over de inrichting van het verenigde kerkverband. Vastgelegd is waar de kerken elkaar op kunnen aanspreken en op aangesproken kunnen worden. Ook als het gaat om de verschillen in de praktijk. Er is een commissie ingesteld om met een voorstel te komen over het wel of niet aanwijzen van een voorganger als het gaat om de rechtsgeldigheid dan wel de status van door kerkelijke vergaderingen genomen besluiten. Aan de moderamina en de elkaar overlappende deputaatschappen is opdracht gegeven de gezamenlijke buitengewone synode op 5 oktober te dienen met voorstellen voor het samenvoegen van de deputaatschappen en activiteiten. De moderamina gaan nadenken over reglementen en regelingen, een classis indeling en de naam. De coördinatie en afstemming van het geheel is in handen gegeven van een nieuw gezamenlijk deputaatschap. Op 5 oktober zullen, na een gezamenlijke bespreking, door de afzonderlijke buitengewone synodes dan gelijkluidende besluiten genomen moeten worden. Daarna is het nieuwe kerkverband een feit en houden de kerkverbanden van DGK en GKN op te bestaan.

•  Zwolle, 8 maart 2024

Ds. C. van Dijk beroep aangenomen

Met dankbaarheid aan de Heere mag de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. u melden dat ds. C. van Dijk, predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Ommen, het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Wij zijn hierover zeer verheugd! Zo de Heere wil zal de overgang van NGK naar GKN plaatsvinden medio mei 2024.

Alvorens ds. Van Dijk zijn taak als predikant mag aanvangen zal een vergadering van de classis Zuid worden belegd waarin het verzoek om ds. Van Dijk toe te laten als Dienaar des Woords zal worden behandeld. Na instemming van de classis zal de bevestiging en intrede van ds. Van Dijk op een daarna te bepalen datum plaats vinden.

•  Zwolle, 10 februari 2024

Beroep – Ds. C. van Dijk

De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. heeft op 9 februari 2024 een beroep uitgebracht op ds. C. van Dijk, predikant in de NGK Ommen (Noord/Oost). Als kerk zijn we de Heere dankbaar dat wij tot dit beroep mochten komen.

•  Harderwijk, 27 januari 2024

PERSBERICHT – Generale Synode Kampen 2023

In vervolg op de wederzijdse erkenning van de kerken van DGK en GKN en de besluiten zoals die respectievelijk op 2 december 2023 door de GS Kampen 2023 en op 20 januari 2024 door de GS Dalfsen 2024 zijn genomen, heeft de GS Kampen 2023 op 27 januari 2024 in aanwezigheid van en in overleg met een afvaardiging van het moderamen van de GS DGK Dalfsen 2024, gesproken over de manier waarop de vereniging van beide kerkverbanden wordt vormgegeven.

De synode heeft na bespreking unaniem besloten dat de afgevaardigden van de beide synoden, GK Kampen 2023 en DGK Dalfsen 2024, samen in besloten zitting gaan overleggen over de beste manier om de vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven. Meteen na het overleg zullen beide synoden hierover besluiten. Het overleg, dat over ca. 6 weken zal plaatsvinden, wordt voorbereid door de twee moderamina.

•  Harderwijk, 4 december 2023

PERSBERICHT – Generale Synode GKN Kampen 2023

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Kampen 2023 heeft in haar zitting op zaterdag 1 december in Harderwijk, besloten De Gereformeerde Kerken (hersteld) te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Dit houdt in het erkennen van de ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels en het aanvaarden van attestaties.

De GS Kampen heeft besloten dat de kerkverbanden GKN en DGK, na en mét de wederzijdse erkenning van de kerken als ware kerken van Christus, in staat van vereniging zijn en dat het proces daartoe in gang gezet moet worden.

Besloten is aan de DGK-synode voor te stellen aan alle deputaatschappen de opdracht te geven gezamenlijk tot voorstellen voor beide eerstvolgende synodes te komen, om, na goedkeuring door beide afzonderlijke synoden, door een gezamenlijke synode de voorstellen te bekrachtigen en beide kerkverbanden samen te doen smelten. Daarbij gaat het om:

 • het in kaart brengen van onderling nog bestaande verschillen,
 • een voorstel a. hoe bestaande verschillen in de praktijk naast elkaar kunnen voortbestaan en b. hoe bestaande verschillen eventueel weggenomen kunnen worden door de praktijk op elkaar af te stemmen;
 • waar mogelijk in gezamenlijkheid taken uit te voeren en de kerken te dienen.

Verder is besloten aan de DGK-synode voor te stellen ter voorbereiding van de daadwerkelijke eenwording beide een deputaatschap in te stellen met de opdracht gezamenlijk:

 • verschillen in vigerend kerkrecht, synodale reglementen, plaatselijke regelingen en andere mogelijke knelpunten in kaart te brengen;
 • een voorstel te doen hoe bedoelde verschillen op elkaar afgestemd en eventueel weggenomen kunnen worden;
 • een voorstel doen voor de naam van het gezamenlijke kerkverband na de vereniging;
 • een voorstel doen voor de indeling van het kerkverband;
 • het bijeen laten roepen van de synodes en
 • het voorbereiden van een gezamenlijke GS

De synode heeft besloten een commissie in te stellen die plaatselijke kerkenraden, waar nodig en gewenst, hulp geeft in lokale moeiten ten aanzien van het verdergaan in een nieuw kerkverband waarin de kerken van GKN en van DGK een functionerend kerkverband vormen.

•  Enschede, 6 november 2021

Kandidaat R. Douma beroepen door GK Enschede e.o.

De Gereformeerde Kerk Enschede e.o. heeft een beroep uitgebracht op kandidaat R. Douma te Hardenberg. Bij het uitbrengen van het beroep is in eerste instantie uitgegaan van een parttime dienstverband van 50%. De gemeente in Enschede telt nu 60 leden. Onder Gods leiding hopen we dat we als kerkelijke gemeente verder mogen groeien. Daarnaast willen we blijven zoeken naar samenwerking met een andere gemeente binnen het kerkverband, zodat br. Douma op termijn naar een fulltime dienstverband kan groeien. Als kerk zijn we de Heere dankbaar dat we tot een beroep mochten komen.

 Harderwijk/Ermelo, 2 oktober 2021

Conferentie voor ambtsdragers

Op DV zaterdag 2 oktober is er in Harderwijk/Ermelo een conferentie voor ambtsdragers. Sprekers zijn ds. H.G. Gunnink, ds. H. Drost en prof dr. J.W. Maris

 Zuidhorn, 12 juni 2021

De heer R. Douma beroepbaar in de Gereformeerde Kerken Nederland

De Classis Noord van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 12 juni 2021 te Zuidhorn heeft de heer R. Douma, MA, toegelaten om gedurende de periode van één jaar te staan naar het ambt van dienaar van het Woord in de GKN. Kandidaat Douma woont in Hardenberg.

Ds. F.J. Bijzet en ds. A.H. Driest toegelaten tot de dienst van het Woord

Op zaterdag 12 juni 2021 heeft de Classis Noord van de GKN, in vergadering bijeen te Zuidhorn, besloten ds. F.J. Bijzet uit Emmen en ds. A.H. Driest uit Groningen toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland

 • Leusden, 10 juni 2021

Prof. dr. F. van der Pol toegelaten tot de dienst van het Woord

Op donderdag 10 juni 2021 heeft de Classis Zuid van de GKN, in vergadering bijeen te Amersfoort, besloten prof. dr. F. van der Pol uit Hattem toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland

 • Kampen, 5 mei 2021

Dr. A. Bas 25 jaar predikant

Op 5 mei 1996 wordt ds. A. Bas door prof. dr. F. van der Pol bevestigd als predikant van de  Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Lemele-Lemeleveld. Begin 2011 neemt ds. Bas het beroep aan van de GKv te Kornhorn in combinatie met de GKv te Marum. Op 18 maart 2001 doet hij daar intrede.

Op 19 januari 2011 promoveert ds. Bas bij prof. Van der Pol op het proefschrift “Solus Deus adorandus – Angelus Merula (1487–1557) en de heiligenverering”.

Vanwege de kerkelijke ontwikkelingen verlaat dr. Bas eind 2017 de GKv en sluit zich aan bij de GKN. Op 4 februari 2018 wordt hij bevestigd als predikant van de GK Kampen en de GK Dalfsen.
Dr. Bas is als onderzoeker verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK). Ook is hij voorzitter van de redactie van het gereformeerd maandblad Weerklank.

 • Zwijndrecht, 1 mei 2021

Voortgang gesprekken DGK en GKN

In een op 30 april 2021 ontvangen bericht informeren deputaten ACOBB (DGK) en deputaten Egb (GKN de kerken van beide kerkverbanden over de voortgang van de gesprekken om te komen tot een nieuw kerkverband.

Deputaten zijn voornemens aan haar opdrachtgevers voor te stellen om de huidige praktijk binnen beide kerkverbanden rondom onderwerpen zoals het omgaan met vroegere synodebesluiten, contacten met binnen- en buitenlandse kerken, stemrecht voor zusters, regels voor preeklezen en liturgische zaken, te handhaven en elkaar te aanvaarden. Deputaten zijn opnieuw tot de conclusie gekomen dat deze onderwerpen niet kerkscheidend zijn en dus erkenning en samen verder gaan in één kerkverband niet verhinderen.

Deputaten laten weten dat nu het moment is om beide afzonderlijke synodes voor te stellen om de wederzijdse erkenning uit te spreken en over te gaan tot een ’staat van vereniging’ en daar verder vorm en concrete inhoud aan te geven.

Ondertussen worden de gesprekken met enkele plaatselijke kerkenraden over moeiten en pijnpunten vanwege het verleden voortgezet dan wel opgestart.

 Zuidhorn, 21 maart 2021

Bevestiging en intrede

In de kerkdienst op zondagmorgen 21 maart 2021 is kandidaat P. Helmus door ds. L. Heres bevestigd als predikant van de GK Zuidhorn e.o.. In de middagdienst deed ds. Helmus intrede. Als predikant verbonden aan de GK Zuidhorn e.o. gaat ds. Helmus ook predikantswerkzaamheden verrichten in de GK Harderwijk e.o.

 Kampen, 6 maart 2021

Peremptoir examen P. Helmus

Op 6 maart 2021 heeft de Classis Noord kandidaat P. Helmus, na examen, toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord.

 Kampen, 23 januari 2020

Ds. H. Drost toegelaten tot de dienst van het Woord

Op zaterdag 23 januari 2021 heeft de Classis Noord van de GKN, in vergadering bijeen te Kampen, besloten ds. H. Drost uit Grafhorst toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland

 Kampen, 28 december 2020

Preekbevoegdheid

Ds. H. Drost, emeritus predikant van de GKv Zwijndrecht-Groote Lindt, heeft zich samen met zijn vrouw aangesloten bij de GK Kampen.

Aan de ‘Classis Noord’ is gevraagd middels een gesprek ds. Drost preekbevoegdheid te verlenen binnen het kerkverband van de GKN.

 Kampen, 17 december 2020

Kandidaat P. Helmus neemt beroep naar Zuidhorn aan

Kandidaat P. Helmus uit Amersfoort heeft het beroep dat door de GK Zuidhorn e.o. in samenwerking met de GK Harderwijk e.o. op hem is uit gebracht, aangenomen.

 Zuidhorn/ Ermelo, 24 november 2020

Kandidaat P. Helmus beroepen door GK Zuidhorn e.o. in samenwerking met GK Harderwijk e.o.

De Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. heeft een beroep uitgebracht op kandidaat P. Helmus te Amersfoort. Bij het uitbrengen van het beroep wordt samengewerkt met GK Harderwijk e.o. Het is de bedoeling dat kandidaat Helmus ook predikantswerkzaamheden gaat verrichten in GK Harderwijk e.o. Zo zijn beide gemeenten overeengekomen.

 •  Harderwijk, 24 november 2020

Het kerkverband van de GKN krijgt twee classes

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland van 3 oktober 2020, bijeen op zaterdag 21 november in Harderwijk, heeft besloten over te gaan tot het instellen van twee classes.

Aan de Gereformeerde Kerk Kampen is opgedragen in februari 2021 een classis bijeen te roepen bestaande uit de GK Assen Kornhorn, de GK Dalfsen, de GK Kampen, de GK Hardenberg e.o. en de GK Zuidhorn e.o.

Aan de Gereformeerde Kerk Ede e.o. is op gedragen in februari 2021 een classis bijeen te roepen bestaande uit GK Ede e.o. (incl. GK Amersfoort e.o. en GK ’s-Hertogenbosch e.o.), GK Enschede e.o., GK Harderwijk e.o., GK Zwijndrecht e.o. (incl. GK Goes e.o.) en de GK Zwolle e.o. (incl. GK Apeldoorn e.o. en GK Den Helder e.o.)

 •  Ermelo, 03 oktober 2020

De heer P. Helmus beroepbaar in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 3 oktober 2020 te Ermelo  heeft de heer P. Helmus, MA, toegelaten om gedurende de periode van één jaar te staan naar het ambt van dienaar van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland. Kandidaat Helmus woont in Amersfoort.

GK Enschede e.o. toegelaten tot de GKN

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 3 oktober 2020 te Ermelo heeft de Gereformeerde Kerk Enschede e.o. als zelfstandige kerk toegelaten tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland. De GK Enschede e.o. is een voortzetting van de wijkgemeente GK Twente van de GK Hardenberg e.o.

Voortzetten gesprek met DGK

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 3 oktober 2020 te Ermelo heeft deputaten Eenheid gereformeerde belijders opgedragen het gesprek met deputaten ACOBB conform de instructie van de GS Hardenberg van 2 november 2019 voort te zetten.
Daarbij is aan deputaten opgedragen de plaatselijke kerken te benaderen en te betrekken bij de moeiten en pijnpunten zoals genoemd in punt c van deze instructie.
Ook hebben deputaten de opdracht gekregen de kerken in het kerkverband met regelmaat op de hoogte te houden van de voortgang van het gesprek met DGK.
Deputaten is gevraagd op de eerstvolgende (buitengewone) synode te rapporteren en zo mogelijk met een voorstel omtrent erkenning van DGK als kerken van Christus en kerkelijke eenwording te komen.

 •  Ermelo, 27 april 2020

Verlenging spreekconsent

Op voorstel van zijn mentor ds. J.R. Visser en met hartelijke instemming van de kerken, is het door de  Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland d.d. 2 november 2019 aan student P. Helmus voor een halfjaar verleende spreekconsent, verlengd tot 1 november 2020.

Bevestiging en intrede

Op zondagmorgen 26 april is kandidaat A. Jongeneel door dr. A. Bas bevestigd als dienaar van het Woord in de GK Zwijndrecht e.o. waartoe ook de GK Goes e.o. behoort. Ds. Jongeneel deed op zondagmiddag 26 april intrede. De kerkdiensten met minimale bezetting werden gehouden in de Boomgaardkerk te Heerjansdam (gem. Zwijndrecht) en rechtstreeks via internet uitgezonden.

   Harderwijk, 29 februari 2020

Toelating tot het ambt van dienaar van het Woord

De buitengewone synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 29 februari in Harderwijk, heeft kandidaat A. Jongeneel toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord.

Na zijn bevestiging zal kandidaat Jongeneel als predikant aan het werk gaan in de GK Zwijndrecht e.o. en de GK Goes e.o.

•  Kampen, december 2019

Kandidaat A. Jongeneel neemt beroep aan.

Kandidaat A. Jongeneel uit Kampen heeft het op hem uitgebrachte beroep  van GK Zwijndrecht e.o., waaronder ook GK Goes e.o. valt, aangenomen.

•  Zuidhorn, 9 november 2019

GK Zuidhorn e.o.

Op 2 november 2019 is GK Zuidhorn e.o. toegelaten tot het kerkverband van de  Gereformeerde Kerken Nederland. Met instemming van het kerkverband zijn de ambten ingesteld.
Er zijn door de gemeente 2 ouderlingen en een diaken gekozen. De bevestiging in het ambt heeft plaatsgevonden tijdens een kerkdienst op zondagmiddag 8 december in het dorpshuis van Noordhorn.
Voorganger was ds. J.R. Visser uit Zwolle.

Maandagavond 9 december was de eerste vergadering van de kerkenraad. Daarmee is het institueren van de nieuwe gemeente een feit

•  Hardenberg, 2 november 2019

Spreekconsent

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 2 november 2019 te Hardenberg, heeft student P. Helmus toestemming gegeven om gedurende de periode van zes maanden een stichtelijk woord te spreken in de kerken van het kerkverband.

•  Hardenberg 2 november 2019

Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o.

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 2 november 2019 te Hardenberg, heeft besloten de Gereformeerde kerk Zuidhorn e.o. toe te laten tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland en naar 38 van de Kerkorde, in te stemmen met het instellen van de ambten in de GK Zuidhorn e.o..

•  Hardenberg 2 november 2019

Gesprek GKN/DGK

De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 2 november 2019 te Hardenberg, heeft met dankbaarheid kennis genomen van het besluit van de buitengewone Generale Synode Lutten van De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK), bijeen op 6 juli 2019, om de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) te herkennen als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.
Daarmee is de weg vrij om, zoals aangegeven in besluit 2 van de synode van de GKN d.d. 6 oktober 2018, het gesprek met de DGK voort te zetten.
De synode heeft daarvoor in eerste zitting een begin gemaakt met het bespreken van de instructie voor deputaten Eenheid gereformeerde belijders en hoopt deze instructie in de tweede zitting vast te stellen.

•  s-Hertogenbosch,17 september 2019

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk ‘s-Hertogenbosch e.o.

Na een gedegen voorbereiding start de GK ’s-Hertogenbosch e.o. op zondag 6 oktober 2019 met het beleggen van kerkdiensten in een zaal van de Wederkomstkerk. De kerkdiensten zijn vooral bedoeld voor leden en belangstellenden uit de regio Noord Brabant en een deel van Gelderland. Naast de kerkdiensten op zondag zal er door de jonge gemeente gewerkt gaan worden aan de opbouw van een geregeld kerkelijk leven. De aanvangstijden van de kerkdiensten in ’s-Hertogenbosch zijn 10.00 uur en 16.30 uur. Op 6 oktober gaat ds. E. Hoogendoorn uit Kampen voor.

Het adres van de Wederkomstkerk is: Rijnstraat 20, 5215 EK ‘s-Hertogenbosch.

•  Apeldoorn, 9 september 2019

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Apeldoorn e.o.

Vanaf 22 september 2019 begint de Gereformeerde Kerk Apeldoorn e.o. met het houden van kerkdiensten in Apeldoorn.
De kerkdiensten worden tweemaal per zondag, om 10.00 uur en 16:30 uur gehouden in het buurthuis aan de Maasstraat 4 te Apeldoorn. De eerste dienst vindt op zondagmorgen 22 september plaats onder leiding van ds. A. de Jager. De Gereformeerde Kerk Apeldoorn e.o. is vooralsnog een wijk van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o., maar kan op termijn uitgroeien tot een zelfstandige gemeente.

•  Enschede, 15 augustus 2019

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Twente e.o.

GK Twente gaat de Letterbak in Borne verlaten. Vanaf 1 september 2019 worden de kerkdiensten gehouden in het gebouw van de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keyserstraat 20, 7545 AH in Enschede. De aanvangstijden blijven 10.00 uur en 16.30 uur

•  Zuidhorn, 6 augustus 2019

Samenkomsten Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o.

Vanaf, Deo Volente, 1 september 2019 start de GK Zuidhorn met het beleggen van samenkomsten.
De samenkomsten worden gehouden in het dorpshuis van Noordhorn, Noorderweg 61C, 9804 RL

•  Hardenberg, 22 juni 2019