Nieuwsbrief no. 24 – maart 2023

Kerkelijke ontwikkelingen

De laatste keer dat u een Nieuwsbrief van ons ontving was in mei 2022. We schreven toen over de voortgang van de fusie van de kerkverbanden, de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Inmiddels is de kerkorde van het nieuwe kerkverband, de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK) vastgesteld en zal de fusie per 1 mei a.s. een feit zijn. 

De afgelopen weken heeft de Kerngroep bezinning GKv in negen bijeenkomsten aandacht gevraagd voor de veranderingen die de fusie met zich meebrengt. Veranderingen voor de plaatselijke kerken en het samenleven in het nieuwe kerkverband. Daarbij is in het bijzonder aandacht gevraagd voor de plaats van de belijdenisgeschriften. In de nieuwe kerkorde worden de formulieren van eenheid op afstand gezet. De binding daaraan wordt gerelativeerd en deels losgelaten. Van de aangesloten kerken wordt niet meer gevraagd dat ze onverkort vasthouden aan Schrift en belijdenis. Er is ruimte voor meerdere uitleg van de Heilige Schrift. Met als gevolg dat de kerken uit elkaar groeien en elkaar niet meer kunnen aanspreken. 

Zo staat het de kerken vrij afspraken te maken over wie toegelaten worden aan het HA. Belijdende leden, zoals tot nu toe, maar nu ook leden die geen belijdenis hebben gedaan. Daarmee is ook de hier en daar gegroeide praktijk van het toelaten van kinderen gelegaliseerd. Terwijl de ene kerk vasthoudt aan wat de Here leert over het samenleven van man en vrouw in het huwelijk, kan een andere gemeente besluiten een man die samenleeft met een man of een vrouw met een vrouw, toe te laten tot de tafel van de Here. Het is aan de uitlegger wat de Here in zijn Woord leert, gebiedt of verbiedt. Dat werd al duidelijk toen de GKv synode de uitspraak deed dat met evenveel recht gezegd kan worden dat vrouwen wel in het bijzondere ambt kunnen dienen, als dat de Here in de HS leert dat alleen mannen tot het ambt van ouderling of predikant geroepen worden. Alsof het Woord van de Here voor tweeërlei uitleg vatbaar is en de Here zichzelf tegenspreekt. 

Kerken, gemeenteleden, kerkenraden en ambtsdragers staan voor de keuze: meegaan met de fusiekerk of niet meegaan. Niets doen en geen keuze maken is ook een keuze. Een belangrijke overweging is: zijn we als leden van een kerk die meegaat met de fusie nog wel veilig nu veel in de kerkelijke praktijk aan kerkenraden in wisselende samenstelling wordt overgelaten? Zijn we als kerk wel veilig in het nieuwe kerkverband waar de binding aan de belijdenis op losse schroeven staat? Dat het verboden is aan het Woord van God iets toe te voegen of daarvan af te doen, zoals de kerk belijdt in art. 7 van de NGB, blijft staan. Ook dat wat in de HS wordt geleerd, volmaakt en in alle opzichten volledig is. Maar in de praktijk wordt of kan daar van worden afgeweken. Je kunt er over in gesprek gaan, maar dat is het dan. 

De GKv op Urk en in Capelle-Noord hebben uitgesproken niet mee te gaan met de fusie. De kerkenraad van GKv Vroomshoop heeft het principebesluit genomen zich niet aan te sluiten bij het kerkverband van de NeGK, omdat is vastgesteld dat je daar als kerk niet veilig bent. Enkele andere kerkenraden beraden zich nog.

De Kerngroep bezinning GKv is duidelijk als het gaat om het aanwijzen van de mogelijke consequenties en gevaren van het meegaan met de fusiekerk. Ondanks veel aandringen tijdens de bijeenkomsten, wijst de Kerngroep geen richting wanneer kerken, gemeenteleden en voorgangers besluiten niet mee te gaan. De Kerngroep wil verbinden en roept op tot het plaatselijk en/of regionaal vormen van bezinningsgroepen. Op meerdere plaatsen is daar gehoor aan gegeven. Ook in onze regio is een initiatief gestart.

CGK

In mei 2022 stelden we dankbaar vast dat de CGK-synode in meerderheid heeft uitgesproken te blijven bij wat de Heilige Schrift ons leert over wie in de bijzondere ambten mogen dienen. Zoals verwacht veranderde daarmee de in de CGK gegroeide praktijk niet. Wel zorgde het voor extra spanning en namen de tegenstellingen toe. Enkele kerken gingen lijnrecht in tegen de uitspraak van de synode door vrouwen in het ambt te bevestigen. Classes weigerden kerken aan te spreken over het negeren van besluiten van de meeste vergadering. En waar dit wel gebeurde gaven kerken geen gehoor aan de oproep van hun classis. In de classis Zwolle ontstond een patstelling waardoor het werk stil kwam te liggen en de synode om hulp is gevraagd. 

Jarenlang konden de verschillende richtingen in de CGK naast elkaar bestaan. Die tijd is voorbij. Steeds meer kerken spreken zich uit en kiezen partij. De verschillen in de kerkelijke praktijk, waarbij het ten diepste gaat over hoe ga je om met de Bijbel, lijken onoverbrugbaar. Net zoals in de GKv is de binding aan Schrift en belijdenis in geding. Hoe de HS wordt uitgelegd en welke plaats de kerk aan de belijdenis toekent. Zoals het nu lijkt ontkomt de CGK-synode er in 2024 niet aan een besluit te nemen over de positie van kerken die ingaan tegen de door de kerken op grond van Schrift en belijdenis genomen besluiten.

Een nieuw kerkverband

Veel broeders en zusters kunnen er niet op wachten. Ook kerken worden ongeduldig. Waarom is het nog niet zover? DGK en GKN hebben ingezet op het van bovenaf werken aan het samengaan van de kerken in een nieuw kerkverband van gereformeerde kerken. De afgelopen twee jaar is die inzet wat stilgevallen en wordt er vooral van onderaf gewerkt. Plaatselijke kerken zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat er nog ligt vanuit het verleden. Al dan niet met hulp van deputaten. Kerkenraden van DGK en GKN zoeken elkaar op en spreken af elkaar regelmatig te ontmoeten. Dit gebeurt o.a. in de drie noordelijke provincies. Ambtsdragers uit beide kerkverbanden ontmoeten elkaar in conferenties en ook wordt er samengewerkt aan het organiseren van een ontmoetingsdag voor jongeren uit de DGK en GKN. Daarnaast is er hier en daar sprake van gezamenlijke Bijbelstudie en gaan op enkele plaatsen jongeren samen naar de catechisatie.

Maar ook deputaten ACOBB en EGb zitten niet stil. Ze overleggen samen en onderhouden contacten met bezwaarden in de GKv en vertegenwoordigers van andere kerken en kerkverbanden zoals CGK en HHK. 

De GS van de GKN komt eind dit jaar in november bij elkaar. Eén van de agendapunten is het invullen van de wederzijds door DGK en GKN uitgesproken herkenning en daarmee samenhangend de vorming van het nieuwe kerkverband.

Nieuwe gemeenten

In de vorige Nieuwsbrief kon worden gemeld dat de Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen was toegelaten tot het kerkverband van de GKN en dat de ambten waren ingesteld. Inmiddels is de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. aangesloten bij het kerkverband van de DGK en zijn de ambtsdragers van de pre-kerkenraad bevestigd in hun ambt. Behalve de predikanten uit de DGK gaan ds. H. Sj. Wiersma van de HGK-BS en drs. G. den Dulk daar in de kerkdiensten voor. 

In de aanloop om te komen tot een zelfstandige gemeente belegt de initiatiefgroep GK ’t Harde e.o. “De Bron” op de zondagmiddag samenkomsten in ’t Harde waar predikanten uit DGK, GKN en de HGK-BS voorgaan. De initiatiefgroep die bestaat uit leden van DGK Zwolle e.o. en GK Harderwijk e.o. richt zich op de regio Noord-Veluwe. 

Op verzoek van broeders en zusters uit Leeuwarden is de GK Kornhorn gestart met het beleggen van kerkdiensten in Leeuwarden. Afgesproken is dat op termijn, als het mogelijk is, GK Leeuwarden e.o. als zelfstandige gemeente zal worden geïnstitueerd. 

Na een proef met het beleggen van kerkdiensten in Schildwolde is DGK Groningen nu in Hoogezand gestart met het beleggen van kerkdiensten, op de zondagmiddag eens in de 14 dagen.

Na de informatieavond op 15 juni 2022 in Hardinxveld-Giessendam met als sprekers ds. Henk Drost, ds. Bart van Egmond, ds. Andreas Jongeneel en ds. Corneel Koster, is er een gespreksavond georganiseerd om door te praten over hoe plaatselijk kerkelijk verder. Binnenkort krijgt dat gesprek een vervolg.

Verhuizing

De Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. gaat weer verhuizen. Ruim twee en een half jaar kon voor de kerkdiensten en andere activiteiten gebruik gemaakt worden van zaalruimten aan de Beetsstraat. Daarna kreeg de gemeente de gelegenheid om vanaf maart 2020 als medegebruiker in het gebouw van Centrum de Zin de kerkdiensten, catechisaties en vergaderingen te beleggen en te organiseren. Na drie jaar komt daar nu een eind aan en wordt de GK Harderwijk e.o. medegebruiker van de Bethelkerk aan De Wittenhagen 28 in Harderwijk. De Bethelkerk is één van de drie kerkgebouwen die in beheer zijn van de Hervormde Gemeente Harderwijk. In principe kunnen behalve de kerkdiensten ook alle andere activiteiten van de gemeente daar vanaf 1 maart 2023 gehouden worden.

De kerkzaal van de Bethelkerk biedt voldoende ruimte, zodat het voor gasten niet meer nodig is zich vooraf te melden. De aanvangstijd van de morgendienst is gewijzigd in 8: 30 uur. De aanvangstijd van de middagdienst blijft 16: 30 uur.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden en zijn ook naderhand nog te volgen, nu via www.kerkdienstgemist.nl, dus niet meer via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.W. Meijer, tel. 06 4125 7983.

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., Bethelkerk, De Wittenhagen 28, 3843 GJ Harderwijk

E-mail: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.

De kerkdiensten zijn direct of later te beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *