Nieuwsbrief no. 19 – februari 2020

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Lezingen in Emmeloord
De GK Kampen en de GK Harderwijk e.o. hebben afgesproken Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. het seizoen 2019/2020 drie bijeenkomsten te organiseren in Emmeloord. Daarbij willen de beide kerken toerusten en voorlichting geven. Er is in onze tijd veel verwarring en er zijn allerlei vragen vanwege de veranderende koers van gereformeerde kerken. Met het anders gaan lezen van de Bijbel gebeurt er ook wat in de prediking en in hoe je gemeente bent. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor broeders en zusters uit de IJsselmeerpolders en de plaatsen rond de Randmeren. Maar anderen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.
De eerste twee, bijzonder leerzame, bijeenkomsten zijn geweest. De derde bijeenkomst staat gepland op vrijdag 27 maart 2020. Dr. B. van Egmond, predikant van de GKv Capelle aan den IJssel-Noord, komt dan spreken over:

DE EENHEID VAN HET GELOOF BEWAREN
Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om?
In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen.Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen.
Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’
In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische. Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen, om de situatie van vandaag in de GKv te begrijpen, en richting te vinden voor wat we moeten doen.

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Trouwe kerk
Onder dit kopje schrijft dr. A. Bas een hoofdartikel in Weerklank van februari over: groeiende kerk, zichtbare kerk, verborgen kerk en bewaarde kerk. In de inleiding lezen we: In kerkelijk opzicht belooft 2020 een spannend jaar te worden. Er is van alles in beweging en in verschillende kerkverbanden moeten belangrijke besluiten genomen worden. Zo vergadert in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de Generale Synode van Goes, die zich onder meer zal moeten uitspreken over bezwaren tegen de besluiten die de vorige synode nam inzake vrouw en ambt.
Ook in de Christelijke Gereformeerde Kerken staat de kwestie van vrouw en ambt op de agenda van de Generale Synode. Ondanks synodebesluiten die dat verbieden, zijn verschillende (samen werkings)gemeenten ertoe overgegaan om ook zusters te bevestigen in het bijzonder ambt. Dat levert de vraag op hoe daarmee moet worden omgegaan en of de eenheid bewaard kan blijven.
Door menigeen onder ons wordt de besluitvorming hierover met belangstelling tegemoet gezien. Wellicht dat die ook voor ons nog gevolgen heeft. Zo is er in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een groep broeders en zusters die min of meer hun kerkelijke positie afhankelijk hebben gemaakt van de besluitvorming ter synode. En wat gaan zij doen, als hun bezwaren worden afgewezen?
Dr. Bas wijst op Mattheus 24:13, “Wie volhardt tot het einde die zal behouden worden” en sluit af met de waarschuwing dat we niet de fout moeten begaan, om te denken dat ‘groei’ onze enige redding is. Want als kerk zijn we allang gered, en worden we ook bewaard. Door Jezus Christus, onze Heer. Als wij maar trouw blijven, aan wat Hij ons gezegd en geleerd heeft. Om op die manier te volharden, tot het einde toe. Laten wij, persoonlijk en als kerken. Bij alles wat we doen, en laten, dat toch steeds voor ogen houden.

Stemverklaring
Bij de stemming over de besluiten inzake het openstellen van de ambten voor vrouwen op de GKv synode van Meppel 2017, legde de afgevaardigde ouderling Jan Jarig van der Tol, met grote schroom een stemverklaring af. Hij zei daarin o.a.: Ik twijfel nl. op geen enkele manier aan de integriteit van mijn mede synodeleden. U begrijpt: ik heb tegen deze besluiten gestemd, omdat deze mijns inziens lijnrecht ingaan tegen Gods Woord, de Schriften. Tussen haken: ik gun onze zusters al het goede en zal ze geen plek ontzeggen in de kerk. Behalve waar het om de bediening van de verzoening gaat en de bediening van de sleutels van het koninkrijk, en daarmee dus het dragen van de eindverantwoordelijkheid. Dat heeft de HERE luid en duidelijk aan de man toebedeeld. De eenheid van en in de Schrift gebiedt ons dat gehoorzaam te aanvaarden, ook al zou je het anders willen.

Groeidocument M/V & ambt en GKv NGK samen in een kerkverband
We vroegen Jan Jarig van der Tol naar zijn reactie op het onlangs door de gezamenlijke synode van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken unaniem genomen besluit om verder te gaan op weg naar hereniging. Van der Tol schreef ons: Ik heb de indruk dat Urk op zijn revisieverzoek m.b.t. de toenadering met de NGK wel antwoord van de deputaten heeft gehad, maar dat er nog geen uitspraak is van de synode. Verder is er m.b.t. M/V & ambt alleen nog maar een nog niet publiek ‘groeidocument’. Pas in april 2020 komen er definitieve uitspraken.
En dan toch al dit besluit tot verdere eenwording nemen en opnieuw bezegelen met de viering van het heilig avondmaal.
Dat geeft de vervelende indruk dat de synode z’n eigen weg inslaat en die van de meerderheid van de GS Meppel 2017 voortzet en de plaatselijke kerken toch min of meer buiten spel zet en hun bezwaren niet heel erg serieus neemt. Ik betreur deze onzorgvuldige en weinig respectvolle procesgang en mis opnieuw een gedegen toetsing op eerlijke bezwaren die zijn ingebracht. Daarnaast wordt er voorgesorteerd op nog te nemen besluiten, nl. door enerzijds de zwijgteksten niet van toepassing te verklaren op M/V & ambt. Anderzijds de scheppingsorde te ontkennen door Genesis 1 en 2 en de waarschuwing van de apostel Paulus aan Timotheüs (2 Tim. 3: 11-15) tegen elkaar uit te spelen. De synode van Goes doet geen Schrift-met-Schrift-vergelijken, maar manipuleert diverse Bijbel-gedeelten dusdanig, dat ze van elkaar geïsoleerd worden. Dit is m.i. helaas een rechtstreekse aanval op de eenheid van de Heilige Schrift. Hiermee wordt ook de waarschuwing van de apostel Petrus genegeerd, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat (2 Petrus 1: 20). We bidden of de synode mag terugkeren van deze verkeerde uitleg van de Schrift. Laten we blijven bij wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: 14-17.

Groeidocument M/V & ambt en GKv NGK samen in een kerkverband
We vroegen Jan Jarig van der Tol naar zijn reactie op het onlangs door de gezamenlijke synode van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken unaniem genomen besluit om verder te gaan op weg naar hereniging. Van der Tol schreef ons: Ik heb de indruk dat Urk op zijn revisieverzoek m.b.t. de toenadering met de NGK wel antwoord van de deputaten heeft gehad, maar dat er nog geen uitspraak is van de synode. Verder is er m.b.t. M/V & ambt alleen nog maar een nog niet publiek ‘groeidocument’. Pas in april 2020 komen er definitieve uitspraken.
En dan toch al dit besluit tot verdere eenwording nemen en opnieuw bezegelen met de viering van het heilig avondmaal.
Dat geeft de vervelende indruk dat de synode z’n eigen weg inslaat en die van de meerderheid van de GS Meppel 2017 voortzet en de plaatselijke kerken toch min of meer buiten spel zet en hun bezwaren niet heel erg serieus neemt. Ik betreur deze onzorgvuldige en weinig respectvolle procesgang en mis opnieuw een gedegen toetsing op eerlijke bezwaren die zijn ingebracht. Daarnaast wordt er voorgesorteerd op nog te nemen besluiten, nl. door enerzijds de zwijgteksten niet van toepassing te verklaren op M/V & ambt. Anderzijds de scheppingsorde te ontkennen door Genesis 1 en 2 en de waarschuwing van de apostel Paulus aan Timotheüs (2 Tim. 3: 11-15) tegen elkaar uit te spelen. De synode van Goes doet geen Schrift-met-Schrift-vergelijken, maar manipuleert diverse Bijbel-gedeelten dusdanig, dat ze van elkaar geïsoleerd worden. Dit is m.i. helaas een rechtstreekse aanval op de eenheid van de Heilige Schrift. Hiermee wordt ook de waarschuwing van de apostel Petrus genegeerd, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat (2 Petrus 1: 20). We bidden of de synode mag terugkeren van deze verkeerde uitleg van de Schrift. Laten we blijven bij wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: 14-17.

Lezing in Barneveld
Woensdag 4 maart 2020 organiseert het comité Samen Gereformeerd een lezing.
Mevr. I. Slump-Schoonhoven, o.a. lid van de Werkgroep MVEA en eindredacteur van Nader Bekeken,
komt spreken over:

Gender diversiteit of man en vrouw?
Aanvang 20.00 uur in Kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld.
Voor info: www.samengereformeerd.nl.

Kerkdiensten
Na een periode van bijna 3 jaar gaat de GK Harderwijk e.o. het kerkgebouw aan de Beetsstraat 17 in Harderwijk verlaten. Het gebouw moet plaats maken voor woningen. Op zondagmiddag 23 februari was daar voor het laatst een kerkdienst.

Met ingang van zondag 1 maart 2020 worden de kerkdiensten gehouden in het gebouw van Centrum de Zin aan de Verkeersweg/ Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk. De aanvangstijden van de kerkdiensten blijven ongewijzigd om 9.30 uur en 16.30 uur. Op de derde zondag van de maand zal in plaats van in de middag, ‘s avonds een kerkdienst zijn. De aanvangstijd is dan 19.00 uur.

Behalve de kerkdiensten zullen ook de andere gemeenteactiviteiten zoveel mogelijk in het gebouw aan de Verkeersweg/ Stationslaan plaatsvinden. Het gebouw Centrum de Zin beschikt over een ruime multifunctionele kerkzaal en een gezellig ingerichte ontmoetingsruimte. Het gebouw is goed bereikbaar en in de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid.
Het is de bedoeling dat ook vanuit de nieuwe locatie de kerkdiensten weer rechtstreeks mee te beleven zijn via internet. Misschien is dat in het begin nog niet optimaal, in de loop van de tijd wordt het naar verwachting weer als vanouds.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Verkeersweg/ Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *