Nieuwsbrief no. 22 – december 2021

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerkelijke ontwikkelingen
In de vorige nieuwsbrief, mei 2021, maakten we melding van de brief die GKv Capelle-Noord aan alle kerken in het kerkverband van de GKv stuurde. We schreven: al zijn de verwachtingen niet hooggespannen, hopelijk krijgt Capelle-Noord steun vanuit de kerken. Begin 2022 gaat Capelle-Noord de balans opmaken.
Op meerdere plaatsen zijn kerkenraden in de GKv tot een voorlopig of definitief besluit gekomen inzake het al dan niet aanvaarden en het omgaan met de uitspraken van de synodes van Goes en Meppel. Voor een aantal kerkenraden die bezwaar hadden aangetekend tegen de uitspraken van Meppel en die om revisie hadden gevraagd is de afweging niet eenvoudig. Ook de gemeenteleden worden middels een gemeentevergadering of via wijkavonden bij het besluitvormingsproces betrokken. Er zijn plaatsen waar dit al is afgerond. In andere gemeenten is het in gang gezet of is men voornemens dat te doen. Fysiek bijeenkomen was om uiteenlopende redenen niet altijd mogelijk. Heel vaak was de besluitvorming minder intensief en werd de gemeente over het door de kerkenraad genomen besluit geïnformeerd via een mededeling of verantwoording in het kerkblad.

Komen tot een verantwoorde keuze
Wanneer plaatselijk een definitief besluit is genomen, komt het moment van persoonlijk conclusies trekken. Er is gesproken met gemeenteleden, met ambtsdragers. Alles is wel gezegd. Argumenten zijn gewisseld, er is gelezen, gestudeerd en geschreven. En dan zal een keuze moeten worden gemaakt.
Het kan zijn dat je overtuigd bent door de argumenten van de kerkenraad en dat je je kan vinden in het genomen besluit. Het kan ook zijn dat dit toch niet helemaal het geval is. Je bedenkingen zijn niet helemaal weg. Toch meen je je te kunnen en moeten schikken en je erbij neer te leggen. Al is het met behoud van gevoelen.
Maar het kan ook zijn dat je er van overtuigd bent dat de uitspraken van Goes en Meppel geen recht doen aan de Heilige Schrift. Dat die uitspraken ingaan tegen de belijdenis van de kerk. Dan kom je voor de vraag te staan: Kan ik me schikken? Mag ik er in meegaan? Kan en mag ik zo verder in de gemeente waar ik gedoopt ben, belijdenis heb gedaan en de kinderen zijn gedoopt?
En als je dan op zoek bent naar een antwoord, gaan veel andere zaken, waar je al langere tijd mee zat en moeite mee had, ook een rol spelen. Zoals de inrichting van het kerkelijk leven, hoe omgegaan wordt met catechisatie, de catechismusprediking, de inhoud van de prediking. Ook zaken als de liturgie en waar het om gaat in de eredienst, de kerkdienst, de binding aan de belijdenis, de plaats van de wet en allerlei ethische zaken.

De belijdenis vasthouden
In de kerk buigen we ons onder het gezag van Jezus Christus (art. 28 NGB). In de kerk komt Christus aan het woord en wordt Hij als Heer en Heiland erkend (art. 29 NGB). En dat zie je in de dagelijkse praktijk: samen leven als gelovigen in overeenstemming met het evangelie van Christus en één van geest samen strijden voor het geloof in het evangelie (Filip. 1: 27).
In het naspreken van de Bijbel laat de belijdenis van de kerk daar geen misverstand over bestaan:
over bestaan:De kerk richt zich naar het zuivere Woord van God en verwerpt alles wat daarmee in strijd is. De kerk erkent Jezus Christus als het enige Hoofd. Ook over de Heilige Schrift is de kerk duidelijk in haar belijdenis. De Heilige Schrift bevat de wil van God volkomen en leert voldoende al wat de mens moet geloven om behouden te worden. Daarin heeft God uitvoerig beschreven op welke wijze wij Hem moeten dienen. Daarom is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de Heilige Schrift; zelfs niet een engel uit de hemel. Het is verboden aan het Woord van God iets toe te voegen of daarvan af te doen. Wat in de Heilige Schrift geleerd wordt, is volmaakt en in alle opzichten volledig.
Staande in het ambt van alle gelovigen hebben we als leden van de kerk hier steeds rekenschap van te geven. Het is bepalend voor ons antwoord en het maken van een verantwoorde keus.

Twee ‘opvattingen’
Het klinkt misschien mooi: de beide overtuigingen rond man, vrouw en ambt zijn tot stand gekomen door te luisteren naar de Schrift en door de Schrift voluit serieus te nemen als het Woord van God, daarom kunnen we ze naast elkaar laten staan. Maar is dit de taal van de Bijbel en de taal van de belijdenis?
De afgevaardigden naar de synode luisteren naar de Schrift en nemen haar ook voluit serieus. Wie zal dat durven te ontkennen? Maar is dat waar we aan moeten toetsen of een uitspraak van een synode wel of niet in overeenstemming is met de Heilige Schrift? Het lijkt soms wel of het gaat om ‘opvattingen’ van mensen. Terwijl het in werkelijkheid gaat om wat de wil van God is in het vervullen van de ambten en om de onderscheiden plaats en taken van mannen en vrouwen in de kerk. Hoe de Schepper dat bedoeld heeft, hoe het door de mens geworden is en hoe het door het offer van Christus aan het kruis mag zijn. De Here is daar in zijn Woord volledig duidelijk over. In alle opzichten. Ook al begrijpen wij lang niet alles, het is volmaakt, zo spreekt de kerk in haar belijdenis het Woord van de Here na. Het is ook voldoende. De Here laat er geen misverstand over bestaan wie er in het regeerambt kunnen dienen en aangesteld worden. Ook over de plaats, positie en taak van de vrouw is de Bijbel duidelijk. In het Nieuwe Testament wordt daarvoor meerdere keren terugverwezen naar de woorden in Genesis.
De stelling van de GS Goes dat de Heilige Schrift ruimte biedt voor ‘beide opvattingen’ is een constructie van mensen. Het Woord van de Here is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het Woord schijnt helder. Nergens leert de Bijbel ja en nee tegelijk. Nergens komt Hij met een evangelie dat in zichzelf verdeeld is. God zegt niet nee en ja tegelijk. Zo’n conclusie gaat in tegen het Woord van God en tegen de belijdenis van de kerk. Daarin meegaan zou op gespannen voet staan met mijn eens gegeven ja-woord tegenover God en zijn gemeente. Het vraagt om reformatie.

Maar wat dan?
Met zondag 38 van de HC belijden we:
dat ik vooral op de sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente zal komen om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen.
Aan die belijdenis willen we vasthouden. Maar hoe vul je dat praktisch in, in een tijd dat de kerk waar je deel van uitmaakt in verval is en de oproep tot reformatie klinkt?
In ieder geval niet door niet naar de kerk te gaan. Eventueel tijdelijk door thuis kerkdiensten via internet bij te wonen. Maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. Gehoor geven aan de roep en uitnodiging van onze Vader in de hemel is meer dan thuis kerkdiensten meebeleven. Hij wil zijn kinderen ontmoeten en geeft ze ook een taak naar elkaar. Als broeders en zusters hebben we elkaar ook nodig. De kerk is een volk, een gemeenschap, een vergadering.
Als leden van de gemeente van Christus is het dus zaak om in een tijd van verval en reformatie om je heen te kijken. En je zo op de hoogte te stellen waar de kerk de zuivere prediking van het evangelie en de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt en waar de kerkelijke tucht geoefend wordt. Dus waar men zich richt naar het zuivere Woord van God en alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd.
Dat kun je alleen doen en daarin kun je ook alleen komen te staan. Maar zoals we o.a. belijden in de NGB art 28 en in HC zondag 21 hebben we daarin ook een taak en opdracht naar elkaar. In onze belijdenis gebruiken we de woorden roeping en plicht. Wanneer ambtsdragers en een kerkenraad nalatig zijn en zich niet meer in alles richten naar het zuivere Woord van God, komt, zoals het vroeger in onze belijdenis was geformuleerd, het ambt aller gelovigen in beeld.
Concreet betekent dat, omzien naar de broeders en zusters in je directe omgeving, ook naar de ambtsdragers. Met hen in gesprek gaan. Hen informeren over wat er gaande is en oproepen samen in gehoorzaamheid aan Christus verder te gaan als plaatselijke of regionale gereformeerde kerk.
Informatiebijeenkomsten
Samen met een aantal broeders en zusters uit ’t Harde heeft de Studiegroep Midden Nederland in ’t Harde twee bijeenkomsten georganiseerd.
Op 29 september is er een gesprek geweest met ds. F.J. Bijzet. Zijn bijdrage droeg de titel:
DE VERKEERDE WISSEL GENOMEN, EN NU?”
In het kader van de gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten was ds. H. Drost op 24 november in ’t Harde. Hij heeft een korte inleiding gehouden, een toelichting gegeven en vragen beantwoord. Zijn inleiding had als titel:
HOE NU VERDER EN HOE KOMEN WE TOT VERANTWOORDE KEUZES?”
Op 20 oktober was er een gespreksavond met ds. Drost in Den Bosch. Allemaal leerzame avonden die verder helpen bij het trekken van conclusies en maken van een keus. Het zijn ook avonden waar gesprekken en nieuwe contacten helpen om elkaar te ondersteunen en samen initiatieven te nemen.

Initiatiefgroep
Op 20 oktober 2021 hebben broeders en zusters uit ‘t Harde een initiatiefgroep opgericht met als doel vast te houden aan de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.

GK Regio Zuidoost Groningen
Een aantal broeders en zusters in de regio zuidoost Groningen en het noorden van Drenthe hebben begin dit jaar moeten besluiten hun GKv-gemeente te verlaten en regionaal verder te gaan als gereformeerde kerk. Op 5 september kon worden gestart als GK Regio Zuidoost Groningen. Met steun van predikanten uit de GKN worden nu in een zaal in Groningen-Zuid zondags kerkdiensten gehouden. Op 31 oktober zijn er ambtsdragers verkozen.

Samenkomsten in Katwijk
Nadat de kerkenraad van de GKv Katwijk een definitief besluit had genomen, zagen ook daar broeders en zusters zich genoodzaakt die gemeente te verlaten. Met steun van de HGK Bunschoten-Spakenburg, de bezinningsgroep Rijnsburg e.o. en predikanten uit de DGK en de GKN worden in Katwijk samenkomsten gehouden.

Een nieuw kerkverband
De gesprekken van de deputaten van de kerkverbanden van DGK en GKN zijn weer een stap verder. Aan de synodes van beide kerkverbanden is voorgesteld elkaar te erkennen als kerken van Christus staande op het fundament van apostelen en profeten. Ten aanzien de Heilige Schrift, de gereformeerde belijdenis, de katholiciteit van de kerk en de eenheid van de kerk is er volledige overeenstemming. In de praktijk van het kerkelijk leven en de liturgie zijn er verschillen, maar die zijn niet kerkscheidend. Wanneer de synodes het voorstel voor wederzijdse erkenning overnemen worden de kansels opengesteld voor elkaars predikanten. Ook kunnen belijdende leden dan over en weer deelnemen aan het avondmaal en worden attestaties van elkaar aanvaard. Vervolgens wordt dan verder gewerkt om te komen tot een nieuw kerkverband van gereformeerde kerken. Ook de HGK Bunschoten-Spakenburg, de GK Regio Zuidoost Groningen en de nieuwe gemeente in Katwijk zullen zich daarbij aansluiten

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Stationslaan 32 (hoek Verkeersweg), 3841 DA Harderwijk. NB. Wie de kerkdiensten wil bezoeken is van harte welkom, wel graag vooraf even aanmelden bij de scriba. Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.

Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of: https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *