Nieuwsbrief no. 25 – september 2023

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Bethelkerk
Alweer een half jaar maakt de GK Harderwijk e.o. voor al haar activiteiten, de zondagse kerkdiensten, de Bijbelstudieavonden, de catechisaties, de vergaderingen van de kerkenraad, de gemeentevergaderingen enz. gebruik van de Bethelkerk aan De Wittenhagen 28 in Harderwijk. Tot volle tevredenheid. Het kerkgebouw is goed bereikbaar. Je kunt er prima parkeren. Het gebouw is ruim en beschikt over een veelheid aan voorzieningen. De samenwerking en afstemming met de medegebruiker, tevens eigenaar, verloopt heel plezierig. Het is een zegen voor het gemeenteleven en vooral de voortgang van de Woordverkondiging in de zondagse erediensten. Zo ervaren we het dankbaar als gemeente.

GS Kampen 2023
In november 2023 gaat de Generale Synode van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland van start. Met de samenroepende kerk GK Kampen is afgesproken dat de synode ook deze keer weer in Harderwijk wordt gehouden. Nu in de Bethelkerk. De vorige synode was drie jaar geleden in het gebouw van het Christelijk College Nassau Veluwe.

Zowel in binnen- als buitenland wordt met veel belangstelling uitgezien naar de komende synode. De afgelopen jaren is door deputaten van De Gereformeerde Kerken (DGK) en de deputaten van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) hard en zorgvuldig gewerkt om als kerken van beide kerkverbanden samen te gaan in een kerkverband. De bedoeling is dat dit nu tot een afronding komt, zodat de wederzijdse erkenning concreet zichtbaar wordt in het over en weer voorgaan van de predikanten in de kerkdiensten. Ook wordt het zichtbaar doordat gemeenteleden dan als gasten bij elkaar deelnemen aan de viering van het HA en attestaties worden uitgewisseld en aanvaard. Het verder invullen en vormgeven van het nieuwe kerkverband kan dan in gang gezet en afgerond worden. Voor een aantal buitenlandse gereformeerde kerken is het besluit om samen te gaan in een kerkverband belangrijk en soms ook voorwaarde voor een zusterkerkrelatie. De synode zal zich ook bezig houden met de opleiding voor predikant. Het begeleiden van studenten en waar nodig aanvullen van de opleiding die ze aan een theologische universiteit ontvangen. Er zal aandacht worden gevraagd voor het werk van zending en evangelisatie, de steun aan het RTS in Heidelberg, de contacten met de zusterkerken in Duitsland, de SERK en het lidmaatschap van de ICRC.

DGK en GKN
In een aantal plaatsen is er de afgelopen drie jaar gewerkt aan het verbeteren en herstellen van de betrekkingen tussen kerken van DGK en GKN die in het verleden van elkaar gescheiden zijn. O.a. in Dalfsen en in Zwolle heeft dat geleid tot gezamenlijke verklaringen en verder gesprek. Daar en ook in andere plaatsen wordt gekeken waarin nu al samen kan worden gewerkt. Bijvoorbeeld als het gaat om catechisatie en toerustingsactiviteiten. In de Noordelijke provincies is er een geregeld overleg van kerkenraden op gang gekomen. Maar ook landelijk krijgt samenwerking steeds meer vorm. Zo is er op 7 oktober a.s. in ’t Harde een ontmoetingsdag voor jongeren uit DGK en GKN waar de predikanten Michiel Sneep van DGK Groningen en Andreas Jongeneel van GK Zwijndrecht e.o. zullen spreken. Op 21 oktober a.s. is er, eveneens in ’t Harde, een conferentie voor ambtsdragers uit DGK en GKN. Er zijn verschillen in sfeer en cultuur, maar je ziet dat kerken en kerkleden steeds meer naar elkaar toe groeien en elkaar beter leren begrijpen. En dan maakt het best verschil op welk moment je in de afgelopen 2O jaar afscheid genomen hebt van de GKv. Of dat dat 15 jaar geleden was of 5 jaar of nog geen jaar geleden. Naar elkaar toegroeien gaat niet vanzelf daar is liefde, geduld en tijd voor nodig.

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
In Capelle aan den IJssel-Noord, op Urk en in Vroomshoop zijn de plaatselijke gereformeerde kerken vrijgemaakt niet meegegaan met de fusie NeGK. Deze kerken zijn GKv gebleven en hebben nu samen een kerkverband gevormd. Een aantal emeriti predikanten hebben zich bij deze kerken aangesloten. Naast de vier eigen predikanten gaan deze emeriti en een selectie van predikanten uit CGK, HHK, PKN-GB, HGK-BS, DGK en GKN in de erediensten voor. Het streven is om te komen tot een gereformeerde oecumene waarbij gedacht wordt uiteindelijk aan te sluiten bij het kerkverband van de CGK. Individuele kerkleden die besluiten niet mee te gaan met de NeGK worden geadviseerd lid te worden van één van de drie kerken. Met steun vanuit de kerngroep bezinning GKv wordt, zo is de bedoeling, op een aantal plaatsen gestart met een preekplaats onder verantwoordelijkheid van GKv Urk of Capelle-Noord e.o.

We zijn dankbaar dat het onverkort willen vasthouden aan de Heilige Schrift en de binding aan de belijdenis broeders en zusters in de drie plaatsen hebben doen besluiten niet mee te gaan met de fusie NeGK. Daarin trekken deze broeders en zusters met de broeders en zusters die zich eerder genoodzaakt zagen de GKv te verlaten, één lijn. Dat wil niet zeggen dat er niet allerlei verschillen in de praktijk zijn. Maar vast houden aan het onfeilbare Woord van God is de basis die verbindt.

We betreuren het dat ondanks informeel overleg en gesprek, de 3 GKv kerken en de kerngroep bezinning GKv, er voor gekozen hebben een eigen koers te gaan varen. Dit zorgt onbedoeld voor verwarring en langs elkaar en tegen elkaar inwerken. Broeders en zusters die de plaatselijke GKv verlaten trekken niet samen op maar gaan uit elkaar. De één naar die kerk en de ander naar een andere gereformeerde kerk in een andere plaats. Ook in Harderwijk zien en ervaren we dat elke zondag weer. Dat geeft verdriet. Zo heeft de Here het plaatselijk kerk zijn niet bedoeld.

Op initiatief van deputaten ACOBB van de DGK en deputaten EGB van de GKN is er binnenkort een gesprek met de GKv in Capelle -Noord, op Urk en in Vroomshoop, de HGK Bunschoten-Spakenburg en de leden van de Kerngroep bezinning GKv. Wat zou het mooi zijn wanneer dat gesprek mag resulteren in een gezamenlijke verklaring en een begin van samen optrekken. Plaatselijk, regionaal en in het spreken met kerken van CGK en HHK die de Drie Formulieren van Eenheid met woord en daad onderschrijven.

Op 23 september a.s. belegt de kerngroep bezinning GKv een studie- en ontmoetingsdag in de Rehobothkerk in Ermelo. Sprekers zijn prof. dr. H.J. Selderhuis, mr. dr. P. Pel en mr. D.A.C. Slump. Dan gaat het over de normatieve betekenis van de gereformeerde kerkorde en de aard en betekenis van het kerkverband.

Initiatieven
In de vorige Nieuwsbrief, nu 6 maanden geleden, maakten we er al melding van. Meer dan een jaar is een initiatief groep in ’t Harde actief en belegt op de zondagmiddag samenkomsten in de Maranathakerk aldaar. De samenkomsten beginnen om 14.30 uur. Predikanten uit DGK, GKN en HGK-BS gaan daar voor. Ook in Leeuwarden worden er nu kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van GK Kornhorn. In Hardinxveld- Giessendam zijn broeders en zusters op 13 augustus j.l. gestart met het beleggen van samenkomsten op de zondagmiddag. In Buitenpost zijn de plannen om daar te starten al in een ver gevorderd stadium. Staande in het ambt van alle gelovigen gaat ook plaatselijk het werk in de kerk door.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente.

GK Harderwijk e.o.
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., Bethelkerk, De Wittenhagen 28, 3843 GL Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
De kerkdiensten op de zondag beginnen in de regel om 8.30 uur en 16.30 uur en zijn direct of op een later moment te beluisteren via kerkdienst gemist en https://gkharderwijkeo.nl/erediensten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *