Nieuwsbrief no. 23 – mei 2022

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerkelijke ontwikkelingen
Over een aantal maanden fuseren de kerkverbanden de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het kerkverband dat dan ontstaat gaat Nederlandse Gereformeerde Kerken heten. Afgekort NGK. Er moeten nog een aantal zaken geregeld worden, maar dan is het nieuwe kerkverband een feit. Niet alle aangesloten kerken zijn blij met de fusie, toch is de verwachting dat op een enkele uitzondering na de kerken zullen meegaan. Dit wil niet zeggen dat plaatselijk de GKv en NGK-kerken overal gaan fuseren. Op meerdere plaatsen zullen ze naast elkaar blijven bestaan. Daarvoor is ruimte, zo wordt gezegd. De naam GKv, voor de plaatselijke kerk, zal dan ook niet (direct) verdwijnen. Hier en daar hoor je, van gemeenteleden, predikanten en een enkele kerkenraad, dat wanneer de fusie een feit is, er een grens is bereikt. Die grens kunnen en mogen we niet over, zo wordt gezegd, dan scheiden onze wegen. Het gaat daarbij niet om de naam van het nieuwe kerkverband, maar om de inhoud. In geding is het fundament van de kerk. Staat het nieuwe kerkverband op het ene fundament van apostelen en profeten? Houdt het nieuwe kerkverband onverkort vast aan Schrift en belijdenis? Of is er na de fusie ruimte voor allerlei wind van leer en is er sprake van een pluraal kerkverband? In de vorige Nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat er speelt, welke weg er is ingeslagen en met de fusie wordt bevestigd. Voor welke keuzes broeders en zusters daardoor worden geplaatst en hoe het verder moet, persoonlijk en samen staande in het ambt van alle gelovigen.

CGK
Met spanning werd uitgezien naar de afrondende zitting van de CGK-synode. In meerderheid sprak de meeste vergadering van deze kerken zich uit om te blijven bij wat de Heilige Schrift ons leert over wie in de bijzondere ambten mogen dienen. Daar hebben we dankbaar kennis van mogen nemen. Naar verwachting zal deze uitspraak de in de CGK gegroeide praktijk op dit moment niet veranderen. Daarvoor zal eerst met de kerken die een andere uitleg geven aan de Bijbel en in de praktijk daar ook naar handelen, op classicaal niveau gesproken moeten worden. Dat zal dan gebeuren in het kader van kerk-zijn en hoe je met elkaar als kerken in het kerkverband omgaat wanneer genomen besluiten niet worden uitgevoerd. Op de synode van 2024 moet duidelijk worden of de CGK consequenties gaat verbinden wanneer een kerk ingaat, of blijft ingaan, tegen de nu bij herhaling gedane uitspraak over wie in het bijzondere ambt mogen dienen. Of dat dat niet gebeurd en de CGK verder gaat als een pluraal kerkverband. Zoals we dat kennen van de PKN en ook steeds meer van de GKv/NGK.

Een nieuw kerkverband
In september 2021 stuurden de deputaten ACOBB (DGK) en Egb (GKN) een rapport naar de synodes van DGK en GKN. Een gezamenlijk rapport met voorstellen over wederzijdse erkenning en de te volgen procedure op weg naar een nieuw kerkverband. Algemeen was de verwachting dat beide synodes dit rapport met de voorstellen eind 2021 begin 2022 zouden bespreken en daarover besluiten nemen. Om uiteenlopende redenen is dat nog niet gebeurd. Bij DGK speelden beperkingen vanwege corona en ziekte een rol. Het laatste bericht is dat de DGK synode in een zitting op 7 mei 2022 het rapport en de voorstellen gaat bespreken. Bij GKN speelde niet voldoende medewerking voor het bijeenroepen van een buitengewone synode een rol. Eén classis besloot voorrang te geven aan aandacht voor wat er nog altijd speelt in enkele plaatselijke gemeenten. Dit ondanks de afspraak dat aandacht voor het landelijke gesprek en aandacht voor plaatselijke moeiten en pijnpunten, parallel zouden lopen. Op dit moment is nog niet duidelijk of er plaatselijk in de betreffende gemeenten vorderingen zijn gemaakt zodat volgens afspraak ook in de GKN op synodaalniveau weer verder gewerkt kan worden. Samen verder in een nieuw kerkverband staat niet ter discussie. Wel gaat het qua planning en volgorde anders dan algemeen werd verwacht. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt en er geen voortgang is op weg naar een nieuw kerkverband. Plaatselijk en regionaal gaan de gesprekken door, worden zaken uitgesproken en allerlei gezamenlijke activiteiten in gang gezet. De formele wederzijdse erkenning laat nog op zich wachten, maar dat is geen verhindering om plaatselijk en/of regionaal afspraken te maken over samenwerken bij catechisatie, Bijbelstudie, uitwisselen en lezen van preken, een contactdag, een conferentie van ambtsdragers, overleg als kerkenraden, geven van informatie en over en weer kennismaken tijdens gemeentevergaderingen, regionaal overleg, ondersteunen van nieuwe gemeenten en informatiebijeenkomsten. Heel veel voorbereidend werk, om als gereformeerde kerken van DGK en GKN (en anderen) straks verder te gaan in een nieuw kerkverband, is in gang gezet. Daarmee wordt de tijd, die straks nodig is om na de wederzijdse erkenning het nieuwe verband concreet vorm te geven, alleen maar korter. Eind 2023 is wel genoemd als datum dat het nieuwe kerkverband een feit zou moet zijn. Dat lijkt, zoals het nu gaat, nog steeds haalbaar.

Nieuwe gemeenten
In de Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen zijn, nadat de ambten zijn ingesteld, ambtsdragers verkozen, benoemd en bevestigd. Daarmee is de gemeente geïnstitueerd en is er een eigen kerkenraad. De gemeente is toegelaten tot de GKN.

Inmiddels zijn ook in de nieuwe gemeente Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. de ambten ingesteld en zijn er daar ambtsdragers verkozen en benoemd. Zij vormen nu een pre-kerkenraad die met de naburige kerkenraden en met deputaten van DGK en GKN gaan praten om te komen tot een voorstel voor aansluiten bij een kerkverband.

De initiatiefgroep GK ’t Harde e.o. ”De Bron” is gestart met het beleggen van samenkomsten op de zondagmiddag. Predikanten uit DGK, GKN en de HGK-BS gaan in de samenkomsten voor. De bedoeling is om ook in ’t Harde te komen tot een zelfstandige gemeente. Er ligt een stappenplan dat binnenkort wordt besproken.

Informatiebijeenkomsten
Begin maart hebben broeders en zusters uit Zeewolde een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ds. H. Drost heeft een inleiding gehouden. Eind maart heeft de Studiegroep Midden Nederland samen met broeders en zusters uit Leeuwarden en Drachten een bijeenkomst georganiseerd in Leeuwarden. Daar heeft ds. F.J. Bijzet gesproken. Twee leerzame avonden die tot doel hadden een duidelijk beeld te geven van wat er kerkelijk speelt en te helpen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.

Op D.V. woensdagavond 15 juni 2022 staat er in Hardinxveld-Giessendam een bezinnings- en informatiebijeenkomst gepland. Spreker is ds. Henk Drost. Zijn referaat draagt de titel:
RAT OF SCHAAP. HOE STA JE IN DE KERK?
Ook is er een forum waaraan ds. Drost en de predikanten ds. Bart van Egmond, GKv Capelle-Noord, ds. Andreas Jongeneel, GK Zwijndrecht e.o. en ds. Corneel Koster, DGK Lansingerland zullen deelnemen. De bijeenkomst is bedoeld als een gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Hardinxveld-Giessendam en wordt gehouden in de zalen van kerkgebouw De Bron, Maasstraat 1, Hardinxveld-Giessendam.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Stationslaan 32 (hoek Verkeersweg),
3841 DA Harderwijk. Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
De kerkdiensten zijn direct of later te beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten
 

Nieuwsbrief no. 22 – december 2021

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerkelijke ontwikkelingen
In de vorige nieuwsbrief, mei 2021, maakten we melding van de brief die GKv Capelle-Noord aan alle kerken in het kerkverband van de GKv stuurde. We schreven: al zijn de verwachtingen niet hooggespannen, hopelijk krijgt Capelle-Noord steun vanuit de kerken. Begin 2022 gaat Capelle-Noord de balans opmaken.
Op meerdere plaatsen zijn kerkenraden in de GKv tot een voorlopig of definitief besluit gekomen inzake het al dan niet aanvaarden en het omgaan met de uitspraken van de synodes van Goes en Meppel. Voor een aantal kerkenraden die bezwaar hadden aangetekend tegen de uitspraken van Meppel en die om revisie hadden gevraagd is de afweging niet eenvoudig. Ook de gemeenteleden worden middels een gemeentevergadering of via wijkavonden bij het besluitvormingsproces betrokken. Er zijn plaatsen waar dit al is afgerond. In andere gemeenten is het in gang gezet of is men voornemens dat te doen. Fysiek bijeenkomen was om uiteenlopende redenen niet altijd mogelijk. Heel vaak was de besluitvorming minder intensief en werd de gemeente over het door de kerkenraad genomen besluit geïnformeerd via een mededeling of verantwoording in het kerkblad.

Komen tot een verantwoorde keuze
Wanneer plaatselijk een definitief besluit is genomen, komt het moment van persoonlijk conclusies trekken. Er is gesproken met gemeenteleden, met ambtsdragers. Alles is wel gezegd. Argumenten zijn gewisseld, er is gelezen, gestudeerd en geschreven. En dan zal een keuze moeten worden gemaakt.
Het kan zijn dat je overtuigd bent door de argumenten van de kerkenraad en dat je je kan vinden in het genomen besluit. Het kan ook zijn dat dit toch niet helemaal het geval is. Je bedenkingen zijn niet helemaal weg. Toch meen je je te kunnen en moeten schikken en je erbij neer te leggen. Al is het met behoud van gevoelen.
Maar het kan ook zijn dat je er van overtuigd bent dat de uitspraken van Goes en Meppel geen recht doen aan de Heilige Schrift. Dat die uitspraken ingaan tegen de belijdenis van de kerk. Dan kom je voor de vraag te staan: Kan ik me schikken? Mag ik er in meegaan? Kan en mag ik zo verder in de gemeente waar ik gedoopt ben, belijdenis heb gedaan en de kinderen zijn gedoopt?
En als je dan op zoek bent naar een antwoord, gaan veel andere zaken, waar je al langere tijd mee zat en moeite mee had, ook een rol spelen. Zoals de inrichting van het kerkelijk leven, hoe omgegaan wordt met catechisatie, de catechismusprediking, de inhoud van de prediking. Ook zaken als de liturgie en waar het om gaat in de eredienst, de kerkdienst, de binding aan de belijdenis, de plaats van de wet en allerlei ethische zaken.

De belijdenis vasthouden
In de kerk buigen we ons onder het gezag van Jezus Christus (art. 28 NGB). In de kerk komt Christus aan het woord en wordt Hij als Heer en Heiland erkend (art. 29 NGB). En dat zie je in de dagelijkse praktijk: samen leven als gelovigen in overeenstemming met het evangelie van Christus en één van geest samen strijden voor het geloof in het evangelie (Filip. 1: 27).
In het naspreken van de Bijbel laat de belijdenis van de kerk daar geen misverstand over bestaan:
over bestaan:De kerk richt zich naar het zuivere Woord van God en verwerpt alles wat daarmee in strijd is. De kerk erkent Jezus Christus als het enige Hoofd. Ook over de Heilige Schrift is de kerk duidelijk in haar belijdenis. De Heilige Schrift bevat de wil van God volkomen en leert voldoende al wat de mens moet geloven om behouden te worden. Daarin heeft God uitvoerig beschreven op welke wijze wij Hem moeten dienen. Daarom is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de Heilige Schrift; zelfs niet een engel uit de hemel. Het is verboden aan het Woord van God iets toe te voegen of daarvan af te doen. Wat in de Heilige Schrift geleerd wordt, is volmaakt en in alle opzichten volledig.
Staande in het ambt van alle gelovigen hebben we als leden van de kerk hier steeds rekenschap van te geven. Het is bepalend voor ons antwoord en het maken van een verantwoorde keus.

Twee ‘opvattingen’
Het klinkt misschien mooi: de beide overtuigingen rond man, vrouw en ambt zijn tot stand gekomen door te luisteren naar de Schrift en door de Schrift voluit serieus te nemen als het Woord van God, daarom kunnen we ze naast elkaar laten staan. Maar is dit de taal van de Bijbel en de taal van de belijdenis?
De afgevaardigden naar de synode luisteren naar de Schrift en nemen haar ook voluit serieus. Wie zal dat durven te ontkennen? Maar is dat waar we aan moeten toetsen of een uitspraak van een synode wel of niet in overeenstemming is met de Heilige Schrift? Het lijkt soms wel of het gaat om ‘opvattingen’ van mensen. Terwijl het in werkelijkheid gaat om wat de wil van God is in het vervullen van de ambten en om de onderscheiden plaats en taken van mannen en vrouwen in de kerk. Hoe de Schepper dat bedoeld heeft, hoe het door de mens geworden is en hoe het door het offer van Christus aan het kruis mag zijn. De Here is daar in zijn Woord volledig duidelijk over. In alle opzichten. Ook al begrijpen wij lang niet alles, het is volmaakt, zo spreekt de kerk in haar belijdenis het Woord van de Here na. Het is ook voldoende. De Here laat er geen misverstand over bestaan wie er in het regeerambt kunnen dienen en aangesteld worden. Ook over de plaats, positie en taak van de vrouw is de Bijbel duidelijk. In het Nieuwe Testament wordt daarvoor meerdere keren terugverwezen naar de woorden in Genesis.
De stelling van de GS Goes dat de Heilige Schrift ruimte biedt voor ‘beide opvattingen’ is een constructie van mensen. Het Woord van de Here is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het Woord schijnt helder. Nergens leert de Bijbel ja en nee tegelijk. Nergens komt Hij met een evangelie dat in zichzelf verdeeld is. God zegt niet nee en ja tegelijk. Zo’n conclusie gaat in tegen het Woord van God en tegen de belijdenis van de kerk. Daarin meegaan zou op gespannen voet staan met mijn eens gegeven ja-woord tegenover God en zijn gemeente. Het vraagt om reformatie.

Maar wat dan?
Met zondag 38 van de HC belijden we:
dat ik vooral op de sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente zal komen om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen.
Aan die belijdenis willen we vasthouden. Maar hoe vul je dat praktisch in, in een tijd dat de kerk waar je deel van uitmaakt in verval is en de oproep tot reformatie klinkt?
In ieder geval niet door niet naar de kerk te gaan. Eventueel tijdelijk door thuis kerkdiensten via internet bij te wonen. Maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. Gehoor geven aan de roep en uitnodiging van onze Vader in de hemel is meer dan thuis kerkdiensten meebeleven. Hij wil zijn kinderen ontmoeten en geeft ze ook een taak naar elkaar. Als broeders en zusters hebben we elkaar ook nodig. De kerk is een volk, een gemeenschap, een vergadering.
Als leden van de gemeente van Christus is het dus zaak om in een tijd van verval en reformatie om je heen te kijken. En je zo op de hoogte te stellen waar de kerk de zuivere prediking van het evangelie en de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt en waar de kerkelijke tucht geoefend wordt. Dus waar men zich richt naar het zuivere Woord van God en alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd.
Dat kun je alleen doen en daarin kun je ook alleen komen te staan. Maar zoals we o.a. belijden in de NGB art 28 en in HC zondag 21 hebben we daarin ook een taak en opdracht naar elkaar. In onze belijdenis gebruiken we de woorden roeping en plicht. Wanneer ambtsdragers en een kerkenraad nalatig zijn en zich niet meer in alles richten naar het zuivere Woord van God, komt, zoals het vroeger in onze belijdenis was geformuleerd, het ambt aller gelovigen in beeld.
Concreet betekent dat, omzien naar de broeders en zusters in je directe omgeving, ook naar de ambtsdragers. Met hen in gesprek gaan. Hen informeren over wat er gaande is en oproepen samen in gehoorzaamheid aan Christus verder te gaan als plaatselijke of regionale gereformeerde kerk.
Informatiebijeenkomsten
Samen met een aantal broeders en zusters uit ’t Harde heeft de Studiegroep Midden Nederland in ’t Harde twee bijeenkomsten georganiseerd.
Op 29 september is er een gesprek geweest met ds. F.J. Bijzet. Zijn bijdrage droeg de titel:
DE VERKEERDE WISSEL GENOMEN, EN NU?”
In het kader van de gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten was ds. H. Drost op 24 november in ’t Harde. Hij heeft een korte inleiding gehouden, een toelichting gegeven en vragen beantwoord. Zijn inleiding had als titel:
HOE NU VERDER EN HOE KOMEN WE TOT VERANTWOORDE KEUZES?”
Op 20 oktober was er een gespreksavond met ds. Drost in Den Bosch. Allemaal leerzame avonden die verder helpen bij het trekken van conclusies en maken van een keus. Het zijn ook avonden waar gesprekken en nieuwe contacten helpen om elkaar te ondersteunen en samen initiatieven te nemen.

Initiatiefgroep
Op 20 oktober 2021 hebben broeders en zusters uit ‘t Harde een initiatiefgroep opgericht met als doel vast te houden aan de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.

GK Regio Zuidoost Groningen
Een aantal broeders en zusters in de regio zuidoost Groningen en het noorden van Drenthe hebben begin dit jaar moeten besluiten hun GKv-gemeente te verlaten en regionaal verder te gaan als gereformeerde kerk. Op 5 september kon worden gestart als GK Regio Zuidoost Groningen. Met steun van predikanten uit de GKN worden nu in een zaal in Groningen-Zuid zondags kerkdiensten gehouden. Op 31 oktober zijn er ambtsdragers verkozen.

Samenkomsten in Katwijk
Nadat de kerkenraad van de GKv Katwijk een definitief besluit had genomen, zagen ook daar broeders en zusters zich genoodzaakt die gemeente te verlaten. Met steun van de HGK Bunschoten-Spakenburg, de bezinningsgroep Rijnsburg e.o. en predikanten uit de DGK en de GKN worden in Katwijk samenkomsten gehouden.

Een nieuw kerkverband
De gesprekken van de deputaten van de kerkverbanden van DGK en GKN zijn weer een stap verder. Aan de synodes van beide kerkverbanden is voorgesteld elkaar te erkennen als kerken van Christus staande op het fundament van apostelen en profeten. Ten aanzien de Heilige Schrift, de gereformeerde belijdenis, de katholiciteit van de kerk en de eenheid van de kerk is er volledige overeenstemming. In de praktijk van het kerkelijk leven en de liturgie zijn er verschillen, maar die zijn niet kerkscheidend. Wanneer de synodes het voorstel voor wederzijdse erkenning overnemen worden de kansels opengesteld voor elkaars predikanten. Ook kunnen belijdende leden dan over en weer deelnemen aan het avondmaal en worden attestaties van elkaar aanvaard. Vervolgens wordt dan verder gewerkt om te komen tot een nieuw kerkverband van gereformeerde kerken. Ook de HGK Bunschoten-Spakenburg, de GK Regio Zuidoost Groningen en de nieuwe gemeente in Katwijk zullen zich daarbij aansluiten

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Stationslaan 32 (hoek Verkeersweg), 3841 DA Harderwijk. NB. Wie de kerkdiensten wil bezoeken is van harte welkom, wel graag vooraf even aanmelden bij de scriba. Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.

Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of: https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 21 – mei 2021

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerkverband
Een kerkverband bestaat uit kerken waar metterdaad eenheid is in erkenning en beleving van het Woord van God en de belijdenis van de kerken, alsook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijk leven gelden.
Maar wanneer die eenheid wordt opgebroken, wat dan?
Voor de GKv Capelle-Noord is dit reden om een brief te sturen aan alle kerken in het kerkverband van de GKv. In die brief legt de kerkenraad van Capelle-Noord uit in welke crisis de kerken zich volgens hen bevinden. De kerkenraad roept de kerken op om samen de door de GKv ingeslagen weg af te wijzen en recht te doen aan wat God ons in zijn Woord voorhoudt. De kerkenraad van Capelle-Noord schrijft: “Als wij op een ongewijzigde manier blijven deelnemen aan het kerkverband, maken we ons daarmee medeschuldig aan de koers van een onschriftuurlijke manier van Bijbellezen. Dat mogen we niet doen. Bovendien zouden we daarmee metterdaad onze eigen beoordeling van de situatie relativeren. Als onze diagnose terecht is, kan het niet anders of dat heeft consequenties voor de vraag of en hoe wij concreet blijven meewerken binnen het kerkverband.”
Al zijn de verwachtingen niet hooggespannen, hopelijk krijgt Capelle-Noord steun vanuit de kerken. In het bijzonder denken we dan aan de kerken die, net zoals Capelle-Noord, in revisie zijn gegaan bij de GS van Goes.

Een nieuw kerkverband
Tegelijk met het sturen van de brief en de oproep aan de zusterkerken wil Capelle-Noord blijven zoeken naar andere kerken die willen staan op dezelfde basis. Daarom, zo schrijven ze, zullen we van harte processen ondersteunen waarin kerken die staan op dezelfde basis elkaar zoeken om (nieuwe) verbanden aan te gaan. De Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg staat op zichzelf en zoekt contact met De Gereformeerde Kerken hersteld (DGK) en met de Geformeerde Kerken Nederland (GKN). Ook zijn er groepen van broeders en zusters uit de GKv in o.a. de regio’s Rijnsburg en Haren en andere plaatsen in het land die staan op dezelfde basis. En dan zijn er de kerken van de DGK en GKN die met elkaar spreken om te komen tot een nieuw kerkverband waar deze kerken en ook andere gereformeerde kerken zich bij aan kunnen sluiten. Hoe het in de CGK zal gaan is afwachten. De besluitvorming inzake vragen rond het openstellen van de ambten voor vrouwen is door de CGK synode uitgesteld tot 2022. Over wat een definitieve uitspraak gaat betekenen voor de afzonderlijke kerken en welke processen er eventueel dan op gang komen, valt nu nog niets te zeggen. Capelle-Noord wil de processen ondersteunen waarin gereformeerde kerken elkaar zoeken om verbanden aan te gaan. Hopelijk sluiten anderen zich daarbij aan.

DGK en GKN

DGK deputaten Adresvoering en Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen (ACOBB) en GKN deputaten Eenheid gereformeerde belijders (Egb) hebben eind april een bericht naar de kerken gestuurd over de voortgang van de gesprekken. De gezamenlijke deputaten hebben opnieuw vastgesteld dat de verschillen in de praktijk tussen de beide kerkverbanden niet kerkscheidend zijn. Daarom willen deputaten aan de synodes van beide kerkverbanden gaan voorstellen de huidige praktijk binnen beide kerkverbanden te handhaven en elkaar te aanvaarden. Dan blijven verschillen die er nu tussen de kerken zijn, in het nieuw te vormen kerkverband bestaan. Zo kan het zijn dat In de ene gemeente alleen wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek met de 150 Psalmen en 41 gezangen, terwijl in een andere gemeente ook wordt gezongen uit andere bundels. Ook kan het zijn dat in de ene gemeente de zusters niet mee stemmen bij de verkiezing van ambtsdragers en in een andere gemeente wel. Volgens deputaten kan er in de praktijk ook verschillend worden omgegaan met bv. regels voor preeklezen, contacten met binnenlandse en buitenlandse kerken en vroegere synodebesluiten. Hoe dit precies zal gaan functioneren, moet in de voorstellen van deputaten nog worden uitgewerkt. Ook is nog niet duidelijk wat het voorstel betekent voor andere gereformeerde kerken die zich willen aansluiten. Maar verwacht mag worden dat er voor de afzonderlijke kerken van het nieuwe kerkverband ruimte is voor een bepaalde eigen invulling van liturgie en gemeenteleven.
De voorstellen die deputaten aan de synodes van beide werkverbanden willen gaan doen zijn veel belovend. Zo willen ze voorstellen om wederzijds erkenning uit te spreken. Wat dit concreet inhoud en hoe dit vorm krijgt, wordt nog niet aangegeven. Maar daar is dan ook nog wat tijd voor. De GS van de DGK komt in het najaar bijeen, de GKN zou ook in het najaar van 2021 een bijzondere synode bijeen kunnen laten roepen. We hopen dat, wanneer er eind 2021 een besluit kan worden genomen, ook andere gereformeerde kerken mee gaan werken aan de concrete invulling van een nieuw kerkverband. Dat zal zeker nog de nodige tijd en veel inzet vragen.

Woordverkondiging
We kunnen niet zonder. We zijn dan ook dankbaar dat de kerkdiensten van onze gemeente konden doorgaan. In principe is er in het kerkgebouw steeds voor alle kerkgangers een gereserveerde plaats. Er is ook ruimte voor gasten. Wel vooraf even aangeven dat u komt. Vanaf 28 maart is ds. P. Helmus, predikant van GK Zuidhorn e.o., voor 25% van zijn tijd aan het werk gegaan in de GK Harderwijk e.o. Regelmatig zal hij voorgaan in de erediensten. Ook gaat hij catechisatie geven en pastorale bezoeken brengen in de gemeente. Nadat ds. A. de Jager zich aangesloten heeft bij de GKN hebben ds. H. Drost, ds. A.H. Driest en ds. F.J. Bijzet dat ook gedaan. Allemaal emerituspredikanten die graag vol overtuiging en met enthousiasme het Woord verkondigen. Ds. Drost gaat al regelmatig voor, ds. Bijzet en ds. Driest zijn in afwachting van een collegiaal gesprek op de classis.

Verdriet en blijdschap.
Er is veel verdriet over de koers die de GKv zijn ingeslagen. Dat betekent: alleen komen te staan, afscheid nemen en soms niet begrepen worden. Er is veel verdriet, omdat het vaak niet mogelijk is een kerkdienst te bezoeken en je je broeders en zusters niet meer of bijna niet meer ontmoet. Het kan heel stil zijn. Tegelijk is er ook blijdschap en dankbaarheid dat het kerkvergaderendwerk in Nederland en in onze eigen omgeving wel doorgaat. Je staat niet alleen. De Here zet andere broeders en zusters naast je. Ook zijn er steeds weer via internet gereformeerde kerkdiensten mee te beleven. De ruimte voor christenen wordt in Nederland niet groter. Uitkomen voor je overtuiging en gehoorzaam zijn aan de Schepper van hemel een aarde wordt steeds moeilijker. Maar de Here geeft het nog. We mogen leven in een vrij land en nog altijd kunnen we als gemeente samenkomen. Kunnen we in het openbaar erediensten houden en de naam van God aanroepen. Laten we er zuinig op zijn en blijven getuigen van de blijdschap die in ons is. Jezus Christus. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij regeert alles en pleit voor ons. Hij zal weerkomen zoals Hij naar de hemel is gevaren.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Stationslaan 32 (Verkeersweg), 3841 DA Harderwijk. NB. Wie (in deze ‘coronatijd’) de kerkdienst wil bezoeken moet zich vooraf aanmelden bij de scriba. Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten
https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 20 – september 2020

 

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Eind februari verscheen de vorige nieuwsbrief. Een brief met veel informatie over wat er allemaal te gebeuren stond. Kort daarna kwam het Coronavirus. Bijeenkomsten en vergaderingen moesten worden uitgesteld. Kerkdiensten gingen online en werden gehouden in aanwezigheid van een minimaal aantal broeders en zusters. Zoveel mogelijk thuis blijven was het advies. Een moeilijke tijd, zeker de eerste maanden. Vooral voor ouderen en wie te maken hebben met een beperking. Inmiddels zijn veel activiteiten weer gestart. Onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van een onderlinge afstand van 1,5 meter is het weer mogelijk de kerkdiensten te bezoeken. Ook gaan bijeenkomsten en vergaderingen weer door.
Zo heeft de synode van de GKv op 4 en 5 september weer vergaderd en komt de synode van de CGK eind september weer bijeen. De synode van de GKN staat nu gepland op 3 oktober in Ermelo. Heel voorzichtig wordt gekeken naar een nieuwe datum voor de bijeenkomst in Emmeloord met dr. B. van Egmond. Op 27 maart kon deze niet doorgaan, nu wordt gedacht aan begin volgend jaar.

Revisieverzoeken afgewezen
Unaniem hebben de GKv-kerken, in meeste vergadering bijeen op 4 en 5 september, besloten het openstellen van alle ambten voor vrouwen te handhaven. Alle revisieverzoeken zijn afgewezen. Wel is aan het verzoek om de onderbouwing van Meppel te herzien of aan te vullen voldaan. Nadrukkelijk wordt de kerken voorgehouden dat degenen die er van overtuigd zijn dat het openstellen van de ambten voor vrouwen tegen de Bijbel in gaat, evenveel recht van spreken hebben als degenen die er van overtuigd zijn dat vrouwen volgens de Bijbel in dezelfde positie staan als mannen. Ook in de kerk en als het om de ambten gaat. De GKv-synode heeft duidelijk willen maken dat de Schrift op meerdere manieren uitgelegd kan worden. Het probleem van de revisie vragende kerken is volgens de GKv-synode niet dat ze ongelijk hebben, maar dat er volgens deze kerken maar één uitleg van de Schrift goed is. En dat is volgens de synode niet zo. Er is volgens haar meer dan één uitleg mogelijk en er is meer dan één uitleg goed.

Een onmogelijk besluit
Binnen de plaatselijke kerken is en blijft de ruimte om daar niet gelijk over te denken. Daar kunnen overtuigingen en praktijken verschillen, zo wil de synode doen geloven. Maar hoe je je dat moet voorstellen als de ene praktijk, nl. de ambten openstelen voor vrouwen, haaks staat op de ander praktijk, nl. de ambten zijn alleen open voor mannen, laat de synode in het midden. Met de uitspraken van Goes is het besluit van Meppel een onmogelijk besluit geworden. Linksom is waar en goed en rechtsom is waar en goed. Beiden hebben volgens de synode recht op een plaats in de gemeente. Daarmee wordt de eenheid van de kerk ondergraven en hebben de GKv-kerken met dit besluit weer verder afstand genomen van de gereformeerde belijdenis. Niet wat de Schrift ons leert is blijkbaar bepalend voor de uitleg van de Schrift, maar hoe wij in onze tijd met onze kennis en in onze situatie de Schrift uitleggen en lezen. De Schrift is dan niet langer het richtsnoer voor ons leven. Immers, wij mensen bepalen dan, in welke situatie en bij welke vragen ook, wat de Bijbel leert. Ook zijn meerdere antwoorden mogelijk. En dan gaat het vandaag over de plaats van de vrouw in de kerk en in welke verhouding tot elkaar de Here de man en de vrouw geschapen heeft. Op een volgend moment gaat het over kinderen aan het avondmaal en voor wie de Here het avondmaal heeft ingesteld. Of het gaat over het inzegenen van een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Of over het opdragen in plaats van het dopen van kinderen, en ga zo maar door.

Een nieuwe kerkorde en een nieuwe belijdenis
Met het oog op de fusie van de kerkverbanden van GKv en NGK wordt gewerkt aan een nieuwe kerkorde. Daarin wordt ruimte gemaakt voor allerlei verschillen in de praktijk van het kerkelijk en gemeenteleven. Die ruimte was er al in de NGK, maar wordt nu ook steeds meer in de GKv gegeven. Verschil in exegese is mogelijk, er is meer dan één waarheid. Zelfs als overtuigingen en praktijken elkaar uitsluiten kan worden gezegd dat ze in overeenstemming zijn met wat de Bijbel leert. De uitspraken op de synode van Goes zijn daar een sprekend voorbeeld van. En dat terwijl we met Psalm 119 zingend mogen belijden: “Uw woord is als een lamp, een helderlicht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt.”

Stukje bij beetje wordt wat in de afscheiding en vrijmaking mocht worden vastgehouden prijsgegeven en koersen de vrijgemaakt gereformeerde kerken af op leervrijheid. De Drie Formulieren van Eenheid hebben hun tijd gehad en hun nut bewezen. Ze hoeven niet afgeschaft te worden, maar het is wel tijd voor een nieuw belijdenisgeschrift. Zo konden we in de krant lezen. Er moet een belijdenisgeschrift komen dat past bij de overtuigingen en het denken en doen van nu.

Hoe verder
Broeders en zusters, predikanten en kerkenraden staan voor een moeilijke beslissing. Het afwijzen van de revisieverzoeken kwam hard aan. In geding is het openstellen van de ambten voor zusters, maar vooral het onvoorwaardelijk vasthouden aan de Heilige Schrift en daar niets aan afdoen of aan toevoegen. Dat is van levensbelang. Op deze plaats wensen we allen die zich voor het nemen van een beslissing geplaats zien, veel wijsheid bij het maken van een voor de HERE verantwoorde afweging.

Ook de leden van de synode van de CGK wensen wij de leiding van de Heilige Geest toe wanneer zij eind deze maand zich over dezelfde onderwerpen moeten beraden en uitspreken.

DGK en GKN
Nadat deze kerken elkaar wederzijds hebben herkend als kerken van Christus zijn hun deputaten volop in gesprek over de onderwerpen die besproken moeten worden om te komen tot één kerkverband. Hoewel Corona voor wat vertraging heeft gezorgd, vorderen de gesprekken gestaag zo valt te beluisteren. Ofschoon de leden van de kerken van beide kerkverbanden vooral afkomstig zijn uit de GKv, valt er toch heel wat te bespreken. Dat is niet vreemd wanneer je bedenkt dat er kerken bij zijn die al in 2003 zijn ontstaan en ook kerken die nog maar net in 2019 en 2020 zijn geïnstitueerd. Dat zorgt voor onbekendheid. Ook zijn er allerlei vooroordelen. Bijvoorbeeld als het gaat over het bezoeken van een kerkdienst van een ander kerkverband wanneer er een kleinkind wordt gedoopt, of als een kind belijdenis doet. Enkele kerken hebben in het verleden te maken gehad met een scheuring en zelf schorsingen. De achterliggende redenen van die gebeurtenissen vragen aandacht, bijv. hoe ga je in de praktijk om met art. 36, 38 en 39 van de kerkorde. Het overgrote deel van de onderwerpen heeft betrekking op heel praktische zaken, zoals bijv. het opleiden van studenten theologie, of wat zingen we in de kerkdiensten. De gesprekken zijn erop gericht om te komen tot één kerkverband en niet, zoals wel wordt gedacht, om kerken samen te voegen. Dat zou later kunnen gebeuren, maar gezien de spreiding van de 26 kerken / wijkgemeenten en preekplaatsen over het land, ligt dat niet direct voor de hand. Wel is het denkbaar, en daar wordt ook rekening mee gehouden en worden gesprekken over gevoerd, dat meer kerken zich aansluiten.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Verkeersweg/Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk.
NB. Wie (in deze ‘coronatijd’) de kerkdienst wil bezoeken moet zich vooraf aanmelden bij de scriba.

Email: scriba@gkharderwijk-eo.nlWebsite: https://gkharderwijkeo.nl.

Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet:
https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of: https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 19 – februari 2020

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Lezingen in Emmeloord
De GK Kampen en de GK Harderwijk e.o. hebben afgesproken Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. het seizoen 2019/2020 drie bijeenkomsten te organiseren in Emmeloord. Daarbij willen de beide kerken toerusten en voorlichting geven. Er is in onze tijd veel verwarring en er zijn allerlei vragen vanwege de veranderende koers van gereformeerde kerken. Met het anders gaan lezen van de Bijbel gebeurt er ook wat in de prediking en in hoe je gemeente bent. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor broeders en zusters uit de IJsselmeerpolders en de plaatsen rond de Randmeren. Maar anderen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.
De eerste twee, bijzonder leerzame, bijeenkomsten zijn geweest. De derde bijeenkomst staat gepland op vrijdag 27 maart 2020. Dr. B. van Egmond, predikant van de GKv Capelle aan den IJssel-Noord, komt dan spreken over:

DE EENHEID VAN HET GELOOF BEWAREN
Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om?
In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen.Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen.
Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’
In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische. Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen, om de situatie van vandaag in de GKv te begrijpen, en richting te vinden voor wat we moeten doen.

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Trouwe kerk
Onder dit kopje schrijft dr. A. Bas een hoofdartikel in Weerklank van februari over: groeiende kerk, zichtbare kerk, verborgen kerk en bewaarde kerk. In de inleiding lezen we: In kerkelijk opzicht belooft 2020 een spannend jaar te worden. Er is van alles in beweging en in verschillende kerkverbanden moeten belangrijke besluiten genomen worden. Zo vergadert in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de Generale Synode van Goes, die zich onder meer zal moeten uitspreken over bezwaren tegen de besluiten die de vorige synode nam inzake vrouw en ambt.
Ook in de Christelijke Gereformeerde Kerken staat de kwestie van vrouw en ambt op de agenda van de Generale Synode. Ondanks synodebesluiten die dat verbieden, zijn verschillende (samen werkings)gemeenten ertoe overgegaan om ook zusters te bevestigen in het bijzonder ambt. Dat levert de vraag op hoe daarmee moet worden omgegaan en of de eenheid bewaard kan blijven.
Door menigeen onder ons wordt de besluitvorming hierover met belangstelling tegemoet gezien. Wellicht dat die ook voor ons nog gevolgen heeft. Zo is er in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een groep broeders en zusters die min of meer hun kerkelijke positie afhankelijk hebben gemaakt van de besluitvorming ter synode. En wat gaan zij doen, als hun bezwaren worden afgewezen?
Dr. Bas wijst op Mattheus 24:13, “Wie volhardt tot het einde die zal behouden worden” en sluit af met de waarschuwing dat we niet de fout moeten begaan, om te denken dat ‘groei’ onze enige redding is. Want als kerk zijn we allang gered, en worden we ook bewaard. Door Jezus Christus, onze Heer. Als wij maar trouw blijven, aan wat Hij ons gezegd en geleerd heeft. Om op die manier te volharden, tot het einde toe. Laten wij, persoonlijk en als kerken. Bij alles wat we doen, en laten, dat toch steeds voor ogen houden.

Stemverklaring
Bij de stemming over de besluiten inzake het openstellen van de ambten voor vrouwen op de GKv synode van Meppel 2017, legde de afgevaardigde ouderling Jan Jarig van der Tol, met grote schroom een stemverklaring af. Hij zei daarin o.a.: Ik twijfel nl. op geen enkele manier aan de integriteit van mijn mede synodeleden. U begrijpt: ik heb tegen deze besluiten gestemd, omdat deze mijns inziens lijnrecht ingaan tegen Gods Woord, de Schriften. Tussen haken: ik gun onze zusters al het goede en zal ze geen plek ontzeggen in de kerk. Behalve waar het om de bediening van de verzoening gaat en de bediening van de sleutels van het koninkrijk, en daarmee dus het dragen van de eindverantwoordelijkheid. Dat heeft de HERE luid en duidelijk aan de man toebedeeld. De eenheid van en in de Schrift gebiedt ons dat gehoorzaam te aanvaarden, ook al zou je het anders willen.

Groeidocument M/V & ambt en GKv NGK samen in een kerkverband
We vroegen Jan Jarig van der Tol naar zijn reactie op het onlangs door de gezamenlijke synode van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken unaniem genomen besluit om verder te gaan op weg naar hereniging. Van der Tol schreef ons: Ik heb de indruk dat Urk op zijn revisieverzoek m.b.t. de toenadering met de NGK wel antwoord van de deputaten heeft gehad, maar dat er nog geen uitspraak is van de synode. Verder is er m.b.t. M/V & ambt alleen nog maar een nog niet publiek ‘groeidocument’. Pas in april 2020 komen er definitieve uitspraken.
En dan toch al dit besluit tot verdere eenwording nemen en opnieuw bezegelen met de viering van het heilig avondmaal.
Dat geeft de vervelende indruk dat de synode z’n eigen weg inslaat en die van de meerderheid van de GS Meppel 2017 voortzet en de plaatselijke kerken toch min of meer buiten spel zet en hun bezwaren niet heel erg serieus neemt. Ik betreur deze onzorgvuldige en weinig respectvolle procesgang en mis opnieuw een gedegen toetsing op eerlijke bezwaren die zijn ingebracht. Daarnaast wordt er voorgesorteerd op nog te nemen besluiten, nl. door enerzijds de zwijgteksten niet van toepassing te verklaren op M/V & ambt. Anderzijds de scheppingsorde te ontkennen door Genesis 1 en 2 en de waarschuwing van de apostel Paulus aan Timotheüs (2 Tim. 3: 11-15) tegen elkaar uit te spelen. De synode van Goes doet geen Schrift-met-Schrift-vergelijken, maar manipuleert diverse Bijbel-gedeelten dusdanig, dat ze van elkaar geïsoleerd worden. Dit is m.i. helaas een rechtstreekse aanval op de eenheid van de Heilige Schrift. Hiermee wordt ook de waarschuwing van de apostel Petrus genegeerd, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat (2 Petrus 1: 20). We bidden of de synode mag terugkeren van deze verkeerde uitleg van de Schrift. Laten we blijven bij wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: 14-17.

Groeidocument M/V & ambt en GKv NGK samen in een kerkverband
We vroegen Jan Jarig van der Tol naar zijn reactie op het onlangs door de gezamenlijke synode van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken unaniem genomen besluit om verder te gaan op weg naar hereniging. Van der Tol schreef ons: Ik heb de indruk dat Urk op zijn revisieverzoek m.b.t. de toenadering met de NGK wel antwoord van de deputaten heeft gehad, maar dat er nog geen uitspraak is van de synode. Verder is er m.b.t. M/V & ambt alleen nog maar een nog niet publiek ‘groeidocument’. Pas in april 2020 komen er definitieve uitspraken.
En dan toch al dit besluit tot verdere eenwording nemen en opnieuw bezegelen met de viering van het heilig avondmaal.
Dat geeft de vervelende indruk dat de synode z’n eigen weg inslaat en die van de meerderheid van de GS Meppel 2017 voortzet en de plaatselijke kerken toch min of meer buiten spel zet en hun bezwaren niet heel erg serieus neemt. Ik betreur deze onzorgvuldige en weinig respectvolle procesgang en mis opnieuw een gedegen toetsing op eerlijke bezwaren die zijn ingebracht. Daarnaast wordt er voorgesorteerd op nog te nemen besluiten, nl. door enerzijds de zwijgteksten niet van toepassing te verklaren op M/V & ambt. Anderzijds de scheppingsorde te ontkennen door Genesis 1 en 2 en de waarschuwing van de apostel Paulus aan Timotheüs (2 Tim. 3: 11-15) tegen elkaar uit te spelen. De synode van Goes doet geen Schrift-met-Schrift-vergelijken, maar manipuleert diverse Bijbel-gedeelten dusdanig, dat ze van elkaar geïsoleerd worden. Dit is m.i. helaas een rechtstreekse aanval op de eenheid van de Heilige Schrift. Hiermee wordt ook de waarschuwing van de apostel Petrus genegeerd, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat (2 Petrus 1: 20). We bidden of de synode mag terugkeren van deze verkeerde uitleg van de Schrift. Laten we blijven bij wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: 14-17.

Lezing in Barneveld
Woensdag 4 maart 2020 organiseert het comité Samen Gereformeerd een lezing.
Mevr. I. Slump-Schoonhoven, o.a. lid van de Werkgroep MVEA en eindredacteur van Nader Bekeken,
komt spreken over:

Gender diversiteit of man en vrouw?
Aanvang 20.00 uur in Kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld.
Voor info: www.samengereformeerd.nl.

Kerkdiensten
Na een periode van bijna 3 jaar gaat de GK Harderwijk e.o. het kerkgebouw aan de Beetsstraat 17 in Harderwijk verlaten. Het gebouw moet plaats maken voor woningen. Op zondagmiddag 23 februari was daar voor het laatst een kerkdienst.

Met ingang van zondag 1 maart 2020 worden de kerkdiensten gehouden in het gebouw van Centrum de Zin aan de Verkeersweg/ Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk. De aanvangstijden van de kerkdiensten blijven ongewijzigd om 9.30 uur en 16.30 uur. Op de derde zondag van de maand zal in plaats van in de middag, ‘s avonds een kerkdienst zijn. De aanvangstijd is dan 19.00 uur.

Behalve de kerkdiensten zullen ook de andere gemeenteactiviteiten zoveel mogelijk in het gebouw aan de Verkeersweg/ Stationslaan plaatsvinden. Het gebouw Centrum de Zin beschikt over een ruime multifunctionele kerkzaal en een gezellig ingerichte ontmoetingsruimte. Het gebouw is goed bereikbaar en in de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid.
Het is de bedoeling dat ook vanuit de nieuwe locatie de kerkdiensten weer rechtstreeks mee te beleven zijn via internet. Misschien is dat in het begin nog niet optimaal, in de loop van de tijd wordt het naar verwachting weer als vanouds.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Verkeersweg/ Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.