Nieuwsbrief no. 26 – maart 2024

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Synode GS Kampen 2023 gesloten.
Zaterdag 16 maart werd de synode van de Gereformeerde Kerken Nederland gesloten. Vanaf de opening op 4 november 2023 mocht GK Harderwijk e.o. in de Bethelkerk gastheer zijn. Zeven zittingen, waarvan één met afgevaardigden van buitenlandse kerken en één zitting samen met de afgevaardigden van de DGK-synode. Ook was er een bijeenkomst waar deputaten buitenland van DGK en GKN, de buitenlandse kerken en vertegenwoordigers van de GKv op Urk, Capelle a/d IJssel-Noord, Vroomshoop, HGK-BS en van de kerngroep bezinning GKv aan deelnamen. We mogen terugzien op een mooie periode. Er is hard gewerkt. De ontmoetingen met vertegenwoordigers van de CanRC (Canada), de FRCA (Australië), de OPC (Amerika) en de afgevaardigden van de SERK (Duitsland) waren hartverwarmend. Banden mochten worden aangehaald. Wereldwijd gaat de Here door met het vergaderen van zijn kerk. Er is veel herkenning. Toch verschillen de kerkelijke ontwikkelingen van land tot land. Er zijn landen, vooral in de westerse wereld, waar de kerkverlating maar door gaat. In andere delen van de wereld neemt het aantal kerkgangers en kerken juist toe. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Tegelijk zijn er ook zorgen. De strijd gaat door, geloofsvrijheid staat onder druk. Het gezag van de Heilige Schrift wordt ter discussie gesteld en de binding aan de belijdenis losgelaten. Dan is het bemoedigend om te horen dat in kerken, kilometers ver van elkaar verwijderd, voor elkaar wordt gebeden om vol te houden. Vast te houden aan de gezonde leer en het evangelie van Christus en die gekruisigd te doen prediken.

Besluiten GS Kampen 2023
De synode nam besluiten over het begeleiden van studenten theologie, de Academie voor Gereformeerde Theologie, waar studenten hun opleiding tot predikant kunnen afronden en het steunen van het Reformatorisch Theologisches Seminar (RTS) te Heidelberg, de opleiding tot zendeling in Duitsland. Ook passeerden allerlei praktische zaken de revue, van archiveren, het financieel steunen van studenten en classes, tot het instellen van een deputaatschap voor Zorg Inzake Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties. Van het aanbrengen van een differentiatie in het aangaan van kerkelijke contacten en relaties, tot de mogelijkheid van bemiddeling en instellen van een time out bij de behandeling van appelzaken. En natuurlijk, het benoemen en herbenoemen van deputaten en het aanwijzen van een samenroepende kerk voor de volgende synode. Veel tijd werd er besteed aan de behandeling van het rapport van deputaten Eenheid gereformeerde belijders dat samen met deputaten van de DGK was opgesteld. De behandeling resulteerde na vier zittingen in het verblijdende bericht dat zowel de synode van de GKN als de synode van de DGK unaniem hebben besloten tot wederzijdse erkenning en het in gang zetten van de vereniging van beide kerkverbanden.

DGK en GKN samen verder in een kerkverband
In 2018 respectievelijk 2019 hebben beide kerkverbanden uitgesproken de kerken wederzijds te herkennen als kerken van Christus die staan op het fundament van apostel en profeten. Vastgesteld werd dat de verschillen die erin de praktijk tussen de kerken zijn, niet kerkscheidend zijn. Daarna is op landelijk niveau, door deputaten en ook plaatselijk in gesprekken met kerkenraden, gekeken en beoordeeld of die verschillen in de praktijk een verhindering zouden vormen voor samenleven in één kerkverband. In een uitvoerig rapport hebben deputaten in september 2021 geconcludeerd dat dit niet het geval is. Aan de kerken werden voorstellen gedaan voor het erkennen van elkaar als kerken van Christus en het samenvoegen van de beide kerkverbanden in één kerkverband. Na een periode dat er hier en daar op plaatselijk en regionaal niveau veel met kerkenraden en met kerkleden is gesproken, is het in december, GKN-GS Kampen 2023, en januari, DGK-GS Dalfsen 2024, zover. De kerken in meeste vergadering bijeen erkennen elkaar als kerken van Christus die staan op het fundament van apostelen en profeten. Vanaf dat moment gaan de predikanten van DGK en GKN over en weer voor in de kerkdiensten en is de avondmaalstafel open voor elkaars leden. Velen in DGK en GKN hebben ernaar verlangd. Anderen hadden ernaar uitgezien dat de blokkade, om aan te kunnen sluiten, werd weggenomen. Het waren blijde momenten eerst in Harderwijk en later in Dalfsen toen de synoden unaniem tot dit besluit kwamen.

Streefdatum 5 oktober
Direct werd ook de volgende stap gezet op weg naar het verenigen van de twee kerkverbanden in één kerkverband. Aan de moderamina van de GS Kampen 2023 en de GS Dalfsen 2024 werd de opdracht gegeven een gezamenlijk overleg daarover voor te bereiden. Op zaterdag 16 maart hebben de afgevaardigden van de beide synoden elkaar ontmoet, met elkaar gesproken en afzonderlijk besluiten genomen over de inrichting van het verenigde kerkverband. Vastgelegd is waar de kerken elkaar op kunnen aanspreken en op aangesproken kunnen worden. Ook als het gaat om de
verschillen in de praktijk. Er is een commissie ingesteld om met een voorstel te komen over het wel of niet aanwijzen van een voorganger als het gaat om de rechtsgeldigheid dan wel de status van door kerkelijke vergaderingen genomen besluiten. Aan de moderamina en de elkaar overlappende
deputaatschappen is opdracht gegeven de gezamenlijke buitengewone synode op 5 oktober te dienen met voorstellen voor het samenvoegen van de deputaatschappen en activiteiten. De moderamina gaan nadenken over reglementen en regelingen, een classis indeling en de naam. De coördinatie en afstemming van het geheel is in handen gegeven van een nieuw gezamenlijk deputaatschap. Op 5 oktober zullen, na een gezamenlijke bespreking, door de afzonderlijke buitengewone synodes dan gelijkluidende besluiten genomen moeten worden. Daarna is het nieuwe kerkverband een feit en houden de kerkverbanden van DGK en GKN op te bestaan.

Onderhouden van de eenheid van de kerk
DGK en GKN trekken nu samen op en straks in het nieuwe verband van gereformeerde kerken. Maar daarmee is het werk van deputaten Eenheid gereformeerde belijders niet gereed. Op de synodetafel in Harderwijk lag ook een aanvullend rapport over contacten met HHK, met GKv-gemeenten en de bezinningsgroep, met de HGK-BS en met CGK. Goede gesprekken, veel herkenning en wederzijds de intentie om inhoudelijk verder te spreken. De betekenis van de akte van afscheiding of wederkeer (1834) is o.a. een onderwerp in de gesprekken met HHK. In de gesprekken met de GKv-gemeenten, de bezinningsgroep en de HGK-BS speelt de beeldvorming over en weer een rol. Met spanning wordt uitgezien hoe de CGK als kerken en kerkverband dit jaar zullen besluiten. Eén van de items op het convent van de CGK op 20 april is: kunnen we elkaar nog vasthouden. Uiteindelijk zal de CGK-synode zich uitspreken. Wordt dan besloten onverkort vast te houden aan de HS en de belijdenis en je daaraan conformeren? Of besluiten de kerken om elkaar in het kerkverband meer ruimte te geven door een lossere binding en het tolereren van meerdere Schriftuitleg? Ook richting CGK is er het verlangen om samen op trekken op basis van Schrift en belijdenis. Meerdere broeders en zusters hebben afscheid moeten nemen van de GKv toen een andere weg werd ingeslagen en de koers werd verlegd. Veel leden van DGK en GKN hebben die achtergrond. Anderen hebben zich aangesloten bij o.a. een plaatselijke of regionale CGK. Zo zijn wegen uit elkaar gegaan. Ons gebed is dat we elkaar plaatselijk weer vinden.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente.

GK Harderwijk e.o.
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., Bethelkerk, De Wittenhagen 28, 3843 GL Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
De kerkdiensten op de zondag beginnen in de regel om 8.30 uur en 14:30 uur en zijn direct of op een later moment te beluisteren via kerkdienst gemist en https://gkharderwijkeo.nl/erediensten.

Nieuwsbrief no. 25 – september 2023

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Bethelkerk
Alweer een half jaar maakt de GK Harderwijk e.o. voor al haar activiteiten, de zondagse kerkdiensten, de Bijbelstudieavonden, de catechisaties, de vergaderingen van de kerkenraad, de gemeentevergaderingen enz. gebruik van de Bethelkerk aan De Wittenhagen 28 in Harderwijk. Tot volle tevredenheid. Het kerkgebouw is goed bereikbaar. Je kunt er prima parkeren. Het gebouw is ruim en beschikt over een veelheid aan voorzieningen. De samenwerking en afstemming met de medegebruiker, tevens eigenaar, verloopt heel plezierig. Het is een zegen voor het gemeenteleven en vooral de voortgang van de Woordverkondiging in de zondagse erediensten. Zo ervaren we het dankbaar als gemeente.

GS Kampen 2023
In november 2023 gaat de Generale Synode van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland van start. Met de samenroepende kerk GK Kampen is afgesproken dat de synode ook deze keer weer in Harderwijk wordt gehouden. Nu in de Bethelkerk. De vorige synode was drie jaar geleden in het gebouw van het Christelijk College Nassau Veluwe.

Zowel in binnen- als buitenland wordt met veel belangstelling uitgezien naar de komende synode. De afgelopen jaren is door deputaten van De Gereformeerde Kerken (DGK) en de deputaten van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) hard en zorgvuldig gewerkt om als kerken van beide kerkverbanden samen te gaan in een kerkverband. De bedoeling is dat dit nu tot een afronding komt, zodat de wederzijdse erkenning concreet zichtbaar wordt in het over en weer voorgaan van de predikanten in de kerkdiensten. Ook wordt het zichtbaar doordat gemeenteleden dan als gasten bij elkaar deelnemen aan de viering van het HA en attestaties worden uitgewisseld en aanvaard. Het verder invullen en vormgeven van het nieuwe kerkverband kan dan in gang gezet en afgerond worden. Voor een aantal buitenlandse gereformeerde kerken is het besluit om samen te gaan in een kerkverband belangrijk en soms ook voorwaarde voor een zusterkerkrelatie. De synode zal zich ook bezig houden met de opleiding voor predikant. Het begeleiden van studenten en waar nodig aanvullen van de opleiding die ze aan een theologische universiteit ontvangen. Er zal aandacht worden gevraagd voor het werk van zending en evangelisatie, de steun aan het RTS in Heidelberg, de contacten met de zusterkerken in Duitsland, de SERK en het lidmaatschap van de ICRC.

DGK en GKN
In een aantal plaatsen is er de afgelopen drie jaar gewerkt aan het verbeteren en herstellen van de betrekkingen tussen kerken van DGK en GKN die in het verleden van elkaar gescheiden zijn. O.a. in Dalfsen en in Zwolle heeft dat geleid tot gezamenlijke verklaringen en verder gesprek. Daar en ook in andere plaatsen wordt gekeken waarin nu al samen kan worden gewerkt. Bijvoorbeeld als het gaat om catechisatie en toerustingsactiviteiten. In de Noordelijke provincies is er een geregeld overleg van kerkenraden op gang gekomen. Maar ook landelijk krijgt samenwerking steeds meer vorm. Zo is er op 7 oktober a.s. in ’t Harde een ontmoetingsdag voor jongeren uit DGK en GKN waar de predikanten Michiel Sneep van DGK Groningen en Andreas Jongeneel van GK Zwijndrecht e.o. zullen spreken. Op 21 oktober a.s. is er, eveneens in ’t Harde, een conferentie voor ambtsdragers uit DGK en GKN. Er zijn verschillen in sfeer en cultuur, maar je ziet dat kerken en kerkleden steeds meer naar elkaar toe groeien en elkaar beter leren begrijpen. En dan maakt het best verschil op welk moment je in de afgelopen 2O jaar afscheid genomen hebt van de GKv. Of dat dat 15 jaar geleden was of 5 jaar of nog geen jaar geleden. Naar elkaar toegroeien gaat niet vanzelf daar is liefde, geduld en tijd voor nodig.

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
In Capelle aan den IJssel-Noord, op Urk en in Vroomshoop zijn de plaatselijke gereformeerde kerken vrijgemaakt niet meegegaan met de fusie NeGK. Deze kerken zijn GKv gebleven en hebben nu samen een kerkverband gevormd. Een aantal emeriti predikanten hebben zich bij deze kerken aangesloten. Naast de vier eigen predikanten gaan deze emeriti en een selectie van predikanten uit CGK, HHK, PKN-GB, HGK-BS, DGK en GKN in de erediensten voor. Het streven is om te komen tot een gereformeerde oecumene waarbij gedacht wordt uiteindelijk aan te sluiten bij het kerkverband van de CGK. Individuele kerkleden die besluiten niet mee te gaan met de NeGK worden geadviseerd lid te worden van één van de drie kerken. Met steun vanuit de kerngroep bezinning GKv wordt, zo is de bedoeling, op een aantal plaatsen gestart met een preekplaats onder verantwoordelijkheid van GKv Urk of Capelle-Noord e.o.

We zijn dankbaar dat het onverkort willen vasthouden aan de Heilige Schrift en de binding aan de belijdenis broeders en zusters in de drie plaatsen hebben doen besluiten niet mee te gaan met de fusie NeGK. Daarin trekken deze broeders en zusters met de broeders en zusters die zich eerder genoodzaakt zagen de GKv te verlaten, één lijn. Dat wil niet zeggen dat er niet allerlei verschillen in de praktijk zijn. Maar vast houden aan het onfeilbare Woord van God is de basis die verbindt.

We betreuren het dat ondanks informeel overleg en gesprek, de 3 GKv kerken en de kerngroep bezinning GKv, er voor gekozen hebben een eigen koers te gaan varen. Dit zorgt onbedoeld voor verwarring en langs elkaar en tegen elkaar inwerken. Broeders en zusters die de plaatselijke GKv verlaten trekken niet samen op maar gaan uit elkaar. De één naar die kerk en de ander naar een andere gereformeerde kerk in een andere plaats. Ook in Harderwijk zien en ervaren we dat elke zondag weer. Dat geeft verdriet. Zo heeft de Here het plaatselijk kerk zijn niet bedoeld.

Op initiatief van deputaten ACOBB van de DGK en deputaten EGB van de GKN is er binnenkort een gesprek met de GKv in Capelle -Noord, op Urk en in Vroomshoop, de HGK Bunschoten-Spakenburg en de leden van de Kerngroep bezinning GKv. Wat zou het mooi zijn wanneer dat gesprek mag resulteren in een gezamenlijke verklaring en een begin van samen optrekken. Plaatselijk, regionaal en in het spreken met kerken van CGK en HHK die de Drie Formulieren van Eenheid met woord en daad onderschrijven.

Op 23 september a.s. belegt de kerngroep bezinning GKv een studie- en ontmoetingsdag in de Rehobothkerk in Ermelo. Sprekers zijn prof. dr. H.J. Selderhuis, mr. dr. P. Pel en mr. D.A.C. Slump. Dan gaat het over de normatieve betekenis van de gereformeerde kerkorde en de aard en betekenis van het kerkverband.

Initiatieven
In de vorige Nieuwsbrief, nu 6 maanden geleden, maakten we er al melding van. Meer dan een jaar is een initiatief groep in ’t Harde actief en belegt op de zondagmiddag samenkomsten in de Maranathakerk aldaar. De samenkomsten beginnen om 14.30 uur. Predikanten uit DGK, GKN en HGK-BS gaan daar voor. Ook in Leeuwarden worden er nu kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van GK Kornhorn. In Hardinxveld- Giessendam zijn broeders en zusters op 13 augustus j.l. gestart met het beleggen van samenkomsten op de zondagmiddag. In Buitenpost zijn de plannen om daar te starten al in een ver gevorderd stadium. Staande in het ambt van alle gelovigen gaat ook plaatselijk het werk in de kerk door.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente.

GK Harderwijk e.o.
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., Bethelkerk, De Wittenhagen 28, 3843 GL Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
De kerkdiensten op de zondag beginnen in de regel om 8.30 uur en 16.30 uur en zijn direct of op een later moment te beluisteren via kerkdienst gemist en https://gkharderwijkeo.nl/erediensten.

Nieuwsbrief no. 24 – maart 2023

Kerkelijke ontwikkelingen

De laatste keer dat u een Nieuwsbrief van ons ontving was in mei 2022. We schreven toen over de voortgang van de fusie van de kerkverbanden, de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Inmiddels is de kerkorde van het nieuwe kerkverband, de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK) vastgesteld en zal de fusie per 1 mei a.s. een feit zijn. 

De afgelopen weken heeft de Kerngroep bezinning GKv in negen bijeenkomsten aandacht gevraagd voor de veranderingen die de fusie met zich meebrengt. Veranderingen voor de plaatselijke kerken en het samenleven in het nieuwe kerkverband. Daarbij is in het bijzonder aandacht gevraagd voor de plaats van de belijdenisgeschriften. In de nieuwe kerkorde worden de formulieren van eenheid op afstand gezet. De binding daaraan wordt gerelativeerd en deels losgelaten. Van de aangesloten kerken wordt niet meer gevraagd dat ze onverkort vasthouden aan Schrift en belijdenis. Er is ruimte voor meerdere uitleg van de Heilige Schrift. Met als gevolg dat de kerken uit elkaar groeien en elkaar niet meer kunnen aanspreken. 

Zo staat het de kerken vrij afspraken te maken over wie toegelaten worden aan het HA. Belijdende leden, zoals tot nu toe, maar nu ook leden die geen belijdenis hebben gedaan. Daarmee is ook de hier en daar gegroeide praktijk van het toelaten van kinderen gelegaliseerd. Terwijl de ene kerk vasthoudt aan wat de Here leert over het samenleven van man en vrouw in het huwelijk, kan een andere gemeente besluiten een man die samenleeft met een man of een vrouw met een vrouw, toe te laten tot de tafel van de Here. Het is aan de uitlegger wat de Here in zijn Woord leert, gebiedt of verbiedt. Dat werd al duidelijk toen de GKv synode de uitspraak deed dat met evenveel recht gezegd kan worden dat vrouwen wel in het bijzondere ambt kunnen dienen, als dat de Here in de HS leert dat alleen mannen tot het ambt van ouderling of predikant geroepen worden. Alsof het Woord van de Here voor tweeërlei uitleg vatbaar is en de Here zichzelf tegenspreekt. 

Kerken, gemeenteleden, kerkenraden en ambtsdragers staan voor de keuze: meegaan met de fusiekerk of niet meegaan. Niets doen en geen keuze maken is ook een keuze. Een belangrijke overweging is: zijn we als leden van een kerk die meegaat met de fusie nog wel veilig nu veel in de kerkelijke praktijk aan kerkenraden in wisselende samenstelling wordt overgelaten? Zijn we als kerk wel veilig in het nieuwe kerkverband waar de binding aan de belijdenis op losse schroeven staat? Dat het verboden is aan het Woord van God iets toe te voegen of daarvan af te doen, zoals de kerk belijdt in art. 7 van de NGB, blijft staan. Ook dat wat in de HS wordt geleerd, volmaakt en in alle opzichten volledig is. Maar in de praktijk wordt of kan daar van worden afgeweken. Je kunt er over in gesprek gaan, maar dat is het dan. 

De GKv op Urk en in Capelle-Noord hebben uitgesproken niet mee te gaan met de fusie. De kerkenraad van GKv Vroomshoop heeft het principebesluit genomen zich niet aan te sluiten bij het kerkverband van de NeGK, omdat is vastgesteld dat je daar als kerk niet veilig bent. Enkele andere kerkenraden beraden zich nog.

De Kerngroep bezinning GKv is duidelijk als het gaat om het aanwijzen van de mogelijke consequenties en gevaren van het meegaan met de fusiekerk. Ondanks veel aandringen tijdens de bijeenkomsten, wijst de Kerngroep geen richting wanneer kerken, gemeenteleden en voorgangers besluiten niet mee te gaan. De Kerngroep wil verbinden en roept op tot het plaatselijk en/of regionaal vormen van bezinningsgroepen. Op meerdere plaatsen is daar gehoor aan gegeven. Ook in onze regio is een initiatief gestart.

CGK

In mei 2022 stelden we dankbaar vast dat de CGK-synode in meerderheid heeft uitgesproken te blijven bij wat de Heilige Schrift ons leert over wie in de bijzondere ambten mogen dienen. Zoals verwacht veranderde daarmee de in de CGK gegroeide praktijk niet. Wel zorgde het voor extra spanning en namen de tegenstellingen toe. Enkele kerken gingen lijnrecht in tegen de uitspraak van de synode door vrouwen in het ambt te bevestigen. Classes weigerden kerken aan te spreken over het negeren van besluiten van de meeste vergadering. En waar dit wel gebeurde gaven kerken geen gehoor aan de oproep van hun classis. In de classis Zwolle ontstond een patstelling waardoor het werk stil kwam te liggen en de synode om hulp is gevraagd. 

Jarenlang konden de verschillende richtingen in de CGK naast elkaar bestaan. Die tijd is voorbij. Steeds meer kerken spreken zich uit en kiezen partij. De verschillen in de kerkelijke praktijk, waarbij het ten diepste gaat over hoe ga je om met de Bijbel, lijken onoverbrugbaar. Net zoals in de GKv is de binding aan Schrift en belijdenis in geding. Hoe de HS wordt uitgelegd en welke plaats de kerk aan de belijdenis toekent. Zoals het nu lijkt ontkomt de CGK-synode er in 2024 niet aan een besluit te nemen over de positie van kerken die ingaan tegen de door de kerken op grond van Schrift en belijdenis genomen besluiten.

Een nieuw kerkverband

Veel broeders en zusters kunnen er niet op wachten. Ook kerken worden ongeduldig. Waarom is het nog niet zover? DGK en GKN hebben ingezet op het van bovenaf werken aan het samengaan van de kerken in een nieuw kerkverband van gereformeerde kerken. De afgelopen twee jaar is die inzet wat stilgevallen en wordt er vooral van onderaf gewerkt. Plaatselijke kerken zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat er nog ligt vanuit het verleden. Al dan niet met hulp van deputaten. Kerkenraden van DGK en GKN zoeken elkaar op en spreken af elkaar regelmatig te ontmoeten. Dit gebeurt o.a. in de drie noordelijke provincies. Ambtsdragers uit beide kerkverbanden ontmoeten elkaar in conferenties en ook wordt er samengewerkt aan het organiseren van een ontmoetingsdag voor jongeren uit de DGK en GKN. Daarnaast is er hier en daar sprake van gezamenlijke Bijbelstudie en gaan op enkele plaatsen jongeren samen naar de catechisatie.

Maar ook deputaten ACOBB en EGb zitten niet stil. Ze overleggen samen en onderhouden contacten met bezwaarden in de GKv en vertegenwoordigers van andere kerken en kerkverbanden zoals CGK en HHK. 

De GS van de GKN komt eind dit jaar in november bij elkaar. Eén van de agendapunten is het invullen van de wederzijds door DGK en GKN uitgesproken herkenning en daarmee samenhangend de vorming van het nieuwe kerkverband.

Nieuwe gemeenten

In de vorige Nieuwsbrief kon worden gemeld dat de Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen was toegelaten tot het kerkverband van de GKN en dat de ambten waren ingesteld. Inmiddels is de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. aangesloten bij het kerkverband van de DGK en zijn de ambtsdragers van de pre-kerkenraad bevestigd in hun ambt. Behalve de predikanten uit de DGK gaan ds. H. Sj. Wiersma van de HGK-BS en drs. G. den Dulk daar in de kerkdiensten voor. 

In de aanloop om te komen tot een zelfstandige gemeente belegt de initiatiefgroep GK ’t Harde e.o. “De Bron” op de zondagmiddag samenkomsten in ’t Harde waar predikanten uit DGK, GKN en de HGK-BS voorgaan. De initiatiefgroep die bestaat uit leden van DGK Zwolle e.o. en GK Harderwijk e.o. richt zich op de regio Noord-Veluwe. 

Op verzoek van broeders en zusters uit Leeuwarden is de GK Kornhorn gestart met het beleggen van kerkdiensten in Leeuwarden. Afgesproken is dat op termijn, als het mogelijk is, GK Leeuwarden e.o. als zelfstandige gemeente zal worden geïnstitueerd. 

Na een proef met het beleggen van kerkdiensten in Schildwolde is DGK Groningen nu in Hoogezand gestart met het beleggen van kerkdiensten, op de zondagmiddag eens in de 14 dagen.

Na de informatieavond op 15 juni 2022 in Hardinxveld-Giessendam met als sprekers ds. Henk Drost, ds. Bart van Egmond, ds. Andreas Jongeneel en ds. Corneel Koster, is er een gespreksavond georganiseerd om door te praten over hoe plaatselijk kerkelijk verder. Binnenkort krijgt dat gesprek een vervolg.

Verhuizing

De Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. gaat weer verhuizen. Ruim twee en een half jaar kon voor de kerkdiensten en andere activiteiten gebruik gemaakt worden van zaalruimten aan de Beetsstraat. Daarna kreeg de gemeente de gelegenheid om vanaf maart 2020 als medegebruiker in het gebouw van Centrum de Zin de kerkdiensten, catechisaties en vergaderingen te beleggen en te organiseren. Na drie jaar komt daar nu een eind aan en wordt de GK Harderwijk e.o. medegebruiker van de Bethelkerk aan De Wittenhagen 28 in Harderwijk. De Bethelkerk is één van de drie kerkgebouwen die in beheer zijn van de Hervormde Gemeente Harderwijk. In principe kunnen behalve de kerkdiensten ook alle andere activiteiten van de gemeente daar vanaf 1 maart 2023 gehouden worden.

De kerkzaal van de Bethelkerk biedt voldoende ruimte, zodat het voor gasten niet meer nodig is zich vooraf te melden. De aanvangstijd van de morgendienst is gewijzigd in 8: 30 uur. De aanvangstijd van de middagdienst blijft 16: 30 uur.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden en zijn ook naderhand nog te volgen, nu via www.kerkdienstgemist.nl, dus niet meer via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.W. Meijer, tel. 06 4125 7983.

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., Bethelkerk, De Wittenhagen 28, 3843 GJ Harderwijk

E-mail: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.

De kerkdiensten zijn direct of later te beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten

Nieuwsbrief no. 23 – mei 2022

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerkelijke ontwikkelingen
Over een aantal maanden fuseren de kerkverbanden de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het kerkverband dat dan ontstaat gaat Nederlandse Gereformeerde Kerken heten. Afgekort NGK. Er moeten nog een aantal zaken geregeld worden, maar dan is het nieuwe kerkverband een feit. Niet alle aangesloten kerken zijn blij met de fusie, toch is de verwachting dat op een enkele uitzondering na de kerken zullen meegaan. Dit wil niet zeggen dat plaatselijk de GKv en NGK-kerken overal gaan fuseren. Op meerdere plaatsen zullen ze naast elkaar blijven bestaan. Daarvoor is ruimte, zo wordt gezegd. De naam GKv, voor de plaatselijke kerk, zal dan ook niet (direct) verdwijnen. Hier en daar hoor je, van gemeenteleden, predikanten en een enkele kerkenraad, dat wanneer de fusie een feit is, er een grens is bereikt. Die grens kunnen en mogen we niet over, zo wordt gezegd, dan scheiden onze wegen. Het gaat daarbij niet om de naam van het nieuwe kerkverband, maar om de inhoud. In geding is het fundament van de kerk. Staat het nieuwe kerkverband op het ene fundament van apostelen en profeten? Houdt het nieuwe kerkverband onverkort vast aan Schrift en belijdenis? Of is er na de fusie ruimte voor allerlei wind van leer en is er sprake van een pluraal kerkverband? In de vorige Nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat er speelt, welke weg er is ingeslagen en met de fusie wordt bevestigd. Voor welke keuzes broeders en zusters daardoor worden geplaatst en hoe het verder moet, persoonlijk en samen staande in het ambt van alle gelovigen.

CGK
Met spanning werd uitgezien naar de afrondende zitting van de CGK-synode. In meerderheid sprak de meeste vergadering van deze kerken zich uit om te blijven bij wat de Heilige Schrift ons leert over wie in de bijzondere ambten mogen dienen. Daar hebben we dankbaar kennis van mogen nemen. Naar verwachting zal deze uitspraak de in de CGK gegroeide praktijk op dit moment niet veranderen. Daarvoor zal eerst met de kerken die een andere uitleg geven aan de Bijbel en in de praktijk daar ook naar handelen, op classicaal niveau gesproken moeten worden. Dat zal dan gebeuren in het kader van kerk-zijn en hoe je met elkaar als kerken in het kerkverband omgaat wanneer genomen besluiten niet worden uitgevoerd. Op de synode van 2024 moet duidelijk worden of de CGK consequenties gaat verbinden wanneer een kerk ingaat, of blijft ingaan, tegen de nu bij herhaling gedane uitspraak over wie in het bijzondere ambt mogen dienen. Of dat dat niet gebeurd en de CGK verder gaat als een pluraal kerkverband. Zoals we dat kennen van de PKN en ook steeds meer van de GKv/NGK.

Een nieuw kerkverband
In september 2021 stuurden de deputaten ACOBB (DGK) en Egb (GKN) een rapport naar de synodes van DGK en GKN. Een gezamenlijk rapport met voorstellen over wederzijdse erkenning en de te volgen procedure op weg naar een nieuw kerkverband. Algemeen was de verwachting dat beide synodes dit rapport met de voorstellen eind 2021 begin 2022 zouden bespreken en daarover besluiten nemen. Om uiteenlopende redenen is dat nog niet gebeurd. Bij DGK speelden beperkingen vanwege corona en ziekte een rol. Het laatste bericht is dat de DGK synode in een zitting op 7 mei 2022 het rapport en de voorstellen gaat bespreken. Bij GKN speelde niet voldoende medewerking voor het bijeenroepen van een buitengewone synode een rol. Eén classis besloot voorrang te geven aan aandacht voor wat er nog altijd speelt in enkele plaatselijke gemeenten. Dit ondanks de afspraak dat aandacht voor het landelijke gesprek en aandacht voor plaatselijke moeiten en pijnpunten, parallel zouden lopen. Op dit moment is nog niet duidelijk of er plaatselijk in de betreffende gemeenten vorderingen zijn gemaakt zodat volgens afspraak ook in de GKN op synodaalniveau weer verder gewerkt kan worden. Samen verder in een nieuw kerkverband staat niet ter discussie. Wel gaat het qua planning en volgorde anders dan algemeen werd verwacht. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt en er geen voortgang is op weg naar een nieuw kerkverband. Plaatselijk en regionaal gaan de gesprekken door, worden zaken uitgesproken en allerlei gezamenlijke activiteiten in gang gezet. De formele wederzijdse erkenning laat nog op zich wachten, maar dat is geen verhindering om plaatselijk en/of regionaal afspraken te maken over samenwerken bij catechisatie, Bijbelstudie, uitwisselen en lezen van preken, een contactdag, een conferentie van ambtsdragers, overleg als kerkenraden, geven van informatie en over en weer kennismaken tijdens gemeentevergaderingen, regionaal overleg, ondersteunen van nieuwe gemeenten en informatiebijeenkomsten. Heel veel voorbereidend werk, om als gereformeerde kerken van DGK en GKN (en anderen) straks verder te gaan in een nieuw kerkverband, is in gang gezet. Daarmee wordt de tijd, die straks nodig is om na de wederzijdse erkenning het nieuwe verband concreet vorm te geven, alleen maar korter. Eind 2023 is wel genoemd als datum dat het nieuwe kerkverband een feit zou moet zijn. Dat lijkt, zoals het nu gaat, nog steeds haalbaar.

Nieuwe gemeenten
In de Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen zijn, nadat de ambten zijn ingesteld, ambtsdragers verkozen, benoemd en bevestigd. Daarmee is de gemeente geïnstitueerd en is er een eigen kerkenraad. De gemeente is toegelaten tot de GKN.

Inmiddels zijn ook in de nieuwe gemeente Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. de ambten ingesteld en zijn er daar ambtsdragers verkozen en benoemd. Zij vormen nu een pre-kerkenraad die met de naburige kerkenraden en met deputaten van DGK en GKN gaan praten om te komen tot een voorstel voor aansluiten bij een kerkverband.

De initiatiefgroep GK ’t Harde e.o. ”De Bron” is gestart met het beleggen van samenkomsten op de zondagmiddag. Predikanten uit DGK, GKN en de HGK-BS gaan in de samenkomsten voor. De bedoeling is om ook in ’t Harde te komen tot een zelfstandige gemeente. Er ligt een stappenplan dat binnenkort wordt besproken.

Informatiebijeenkomsten
Begin maart hebben broeders en zusters uit Zeewolde een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ds. H. Drost heeft een inleiding gehouden. Eind maart heeft de Studiegroep Midden Nederland samen met broeders en zusters uit Leeuwarden en Drachten een bijeenkomst georganiseerd in Leeuwarden. Daar heeft ds. F.J. Bijzet gesproken. Twee leerzame avonden die tot doel hadden een duidelijk beeld te geven van wat er kerkelijk speelt en te helpen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.

Op D.V. woensdagavond 15 juni 2022 staat er in Hardinxveld-Giessendam een bezinnings- en informatiebijeenkomst gepland. Spreker is ds. Henk Drost. Zijn referaat draagt de titel:
RAT OF SCHAAP. HOE STA JE IN DE KERK?
Ook is er een forum waaraan ds. Drost en de predikanten ds. Bart van Egmond, GKv Capelle-Noord, ds. Andreas Jongeneel, GK Zwijndrecht e.o. en ds. Corneel Koster, DGK Lansingerland zullen deelnemen. De bijeenkomst is bedoeld als een gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Studiegroep Midden Nederland in samenwerking met een aantal broeders en zusters uit Hardinxveld-Giessendam en wordt gehouden in de zalen van kerkgebouw De Bron, Maasstraat 1, Hardinxveld-Giessendam.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Stationslaan 32 (hoek Verkeersweg),
3841 DA Harderwijk. Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
De kerkdiensten zijn direct of later te beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten
 

Nieuwsbrief no. 22 – december 2021

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerkelijke ontwikkelingen
In de vorige nieuwsbrief, mei 2021, maakten we melding van de brief die GKv Capelle-Noord aan alle kerken in het kerkverband van de GKv stuurde. We schreven: al zijn de verwachtingen niet hooggespannen, hopelijk krijgt Capelle-Noord steun vanuit de kerken. Begin 2022 gaat Capelle-Noord de balans opmaken.
Op meerdere plaatsen zijn kerkenraden in de GKv tot een voorlopig of definitief besluit gekomen inzake het al dan niet aanvaarden en het omgaan met de uitspraken van de synodes van Goes en Meppel. Voor een aantal kerkenraden die bezwaar hadden aangetekend tegen de uitspraken van Meppel en die om revisie hadden gevraagd is de afweging niet eenvoudig. Ook de gemeenteleden worden middels een gemeentevergadering of via wijkavonden bij het besluitvormingsproces betrokken. Er zijn plaatsen waar dit al is afgerond. In andere gemeenten is het in gang gezet of is men voornemens dat te doen. Fysiek bijeenkomen was om uiteenlopende redenen niet altijd mogelijk. Heel vaak was de besluitvorming minder intensief en werd de gemeente over het door de kerkenraad genomen besluit geïnformeerd via een mededeling of verantwoording in het kerkblad.

Komen tot een verantwoorde keuze
Wanneer plaatselijk een definitief besluit is genomen, komt het moment van persoonlijk conclusies trekken. Er is gesproken met gemeenteleden, met ambtsdragers. Alles is wel gezegd. Argumenten zijn gewisseld, er is gelezen, gestudeerd en geschreven. En dan zal een keuze moeten worden gemaakt.
Het kan zijn dat je overtuigd bent door de argumenten van de kerkenraad en dat je je kan vinden in het genomen besluit. Het kan ook zijn dat dit toch niet helemaal het geval is. Je bedenkingen zijn niet helemaal weg. Toch meen je je te kunnen en moeten schikken en je erbij neer te leggen. Al is het met behoud van gevoelen.
Maar het kan ook zijn dat je er van overtuigd bent dat de uitspraken van Goes en Meppel geen recht doen aan de Heilige Schrift. Dat die uitspraken ingaan tegen de belijdenis van de kerk. Dan kom je voor de vraag te staan: Kan ik me schikken? Mag ik er in meegaan? Kan en mag ik zo verder in de gemeente waar ik gedoopt ben, belijdenis heb gedaan en de kinderen zijn gedoopt?
En als je dan op zoek bent naar een antwoord, gaan veel andere zaken, waar je al langere tijd mee zat en moeite mee had, ook een rol spelen. Zoals de inrichting van het kerkelijk leven, hoe omgegaan wordt met catechisatie, de catechismusprediking, de inhoud van de prediking. Ook zaken als de liturgie en waar het om gaat in de eredienst, de kerkdienst, de binding aan de belijdenis, de plaats van de wet en allerlei ethische zaken.

De belijdenis vasthouden
In de kerk buigen we ons onder het gezag van Jezus Christus (art. 28 NGB). In de kerk komt Christus aan het woord en wordt Hij als Heer en Heiland erkend (art. 29 NGB). En dat zie je in de dagelijkse praktijk: samen leven als gelovigen in overeenstemming met het evangelie van Christus en één van geest samen strijden voor het geloof in het evangelie (Filip. 1: 27).
In het naspreken van de Bijbel laat de belijdenis van de kerk daar geen misverstand over bestaan:
over bestaan:De kerk richt zich naar het zuivere Woord van God en verwerpt alles wat daarmee in strijd is. De kerk erkent Jezus Christus als het enige Hoofd. Ook over de Heilige Schrift is de kerk duidelijk in haar belijdenis. De Heilige Schrift bevat de wil van God volkomen en leert voldoende al wat de mens moet geloven om behouden te worden. Daarin heeft God uitvoerig beschreven op welke wijze wij Hem moeten dienen. Daarom is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de Heilige Schrift; zelfs niet een engel uit de hemel. Het is verboden aan het Woord van God iets toe te voegen of daarvan af te doen. Wat in de Heilige Schrift geleerd wordt, is volmaakt en in alle opzichten volledig.
Staande in het ambt van alle gelovigen hebben we als leden van de kerk hier steeds rekenschap van te geven. Het is bepalend voor ons antwoord en het maken van een verantwoorde keus.

Twee ‘opvattingen’
Het klinkt misschien mooi: de beide overtuigingen rond man, vrouw en ambt zijn tot stand gekomen door te luisteren naar de Schrift en door de Schrift voluit serieus te nemen als het Woord van God, daarom kunnen we ze naast elkaar laten staan. Maar is dit de taal van de Bijbel en de taal van de belijdenis?
De afgevaardigden naar de synode luisteren naar de Schrift en nemen haar ook voluit serieus. Wie zal dat durven te ontkennen? Maar is dat waar we aan moeten toetsen of een uitspraak van een synode wel of niet in overeenstemming is met de Heilige Schrift? Het lijkt soms wel of het gaat om ‘opvattingen’ van mensen. Terwijl het in werkelijkheid gaat om wat de wil van God is in het vervullen van de ambten en om de onderscheiden plaats en taken van mannen en vrouwen in de kerk. Hoe de Schepper dat bedoeld heeft, hoe het door de mens geworden is en hoe het door het offer van Christus aan het kruis mag zijn. De Here is daar in zijn Woord volledig duidelijk over. In alle opzichten. Ook al begrijpen wij lang niet alles, het is volmaakt, zo spreekt de kerk in haar belijdenis het Woord van de Here na. Het is ook voldoende. De Here laat er geen misverstand over bestaan wie er in het regeerambt kunnen dienen en aangesteld worden. Ook over de plaats, positie en taak van de vrouw is de Bijbel duidelijk. In het Nieuwe Testament wordt daarvoor meerdere keren terugverwezen naar de woorden in Genesis.
De stelling van de GS Goes dat de Heilige Schrift ruimte biedt voor ‘beide opvattingen’ is een constructie van mensen. Het Woord van de Here is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het Woord schijnt helder. Nergens leert de Bijbel ja en nee tegelijk. Nergens komt Hij met een evangelie dat in zichzelf verdeeld is. God zegt niet nee en ja tegelijk. Zo’n conclusie gaat in tegen het Woord van God en tegen de belijdenis van de kerk. Daarin meegaan zou op gespannen voet staan met mijn eens gegeven ja-woord tegenover God en zijn gemeente. Het vraagt om reformatie.

Maar wat dan?
Met zondag 38 van de HC belijden we:
dat ik vooral op de sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente zal komen om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen.
Aan die belijdenis willen we vasthouden. Maar hoe vul je dat praktisch in, in een tijd dat de kerk waar je deel van uitmaakt in verval is en de oproep tot reformatie klinkt?
In ieder geval niet door niet naar de kerk te gaan. Eventueel tijdelijk door thuis kerkdiensten via internet bij te wonen. Maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. Gehoor geven aan de roep en uitnodiging van onze Vader in de hemel is meer dan thuis kerkdiensten meebeleven. Hij wil zijn kinderen ontmoeten en geeft ze ook een taak naar elkaar. Als broeders en zusters hebben we elkaar ook nodig. De kerk is een volk, een gemeenschap, een vergadering.
Als leden van de gemeente van Christus is het dus zaak om in een tijd van verval en reformatie om je heen te kijken. En je zo op de hoogte te stellen waar de kerk de zuivere prediking van het evangelie en de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt en waar de kerkelijke tucht geoefend wordt. Dus waar men zich richt naar het zuivere Woord van God en alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd.
Dat kun je alleen doen en daarin kun je ook alleen komen te staan. Maar zoals we o.a. belijden in de NGB art 28 en in HC zondag 21 hebben we daarin ook een taak en opdracht naar elkaar. In onze belijdenis gebruiken we de woorden roeping en plicht. Wanneer ambtsdragers en een kerkenraad nalatig zijn en zich niet meer in alles richten naar het zuivere Woord van God, komt, zoals het vroeger in onze belijdenis was geformuleerd, het ambt aller gelovigen in beeld.
Concreet betekent dat, omzien naar de broeders en zusters in je directe omgeving, ook naar de ambtsdragers. Met hen in gesprek gaan. Hen informeren over wat er gaande is en oproepen samen in gehoorzaamheid aan Christus verder te gaan als plaatselijke of regionale gereformeerde kerk.
Informatiebijeenkomsten
Samen met een aantal broeders en zusters uit ’t Harde heeft de Studiegroep Midden Nederland in ’t Harde twee bijeenkomsten georganiseerd.
Op 29 september is er een gesprek geweest met ds. F.J. Bijzet. Zijn bijdrage droeg de titel:
DE VERKEERDE WISSEL GENOMEN, EN NU?”
In het kader van de gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten was ds. H. Drost op 24 november in ’t Harde. Hij heeft een korte inleiding gehouden, een toelichting gegeven en vragen beantwoord. Zijn inleiding had als titel:
HOE NU VERDER EN HOE KOMEN WE TOT VERANTWOORDE KEUZES?”
Op 20 oktober was er een gespreksavond met ds. Drost in Den Bosch. Allemaal leerzame avonden die verder helpen bij het trekken van conclusies en maken van een keus. Het zijn ook avonden waar gesprekken en nieuwe contacten helpen om elkaar te ondersteunen en samen initiatieven te nemen.

Initiatiefgroep
Op 20 oktober 2021 hebben broeders en zusters uit ‘t Harde een initiatiefgroep opgericht met als doel vast te houden aan de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.

GK Regio Zuidoost Groningen
Een aantal broeders en zusters in de regio zuidoost Groningen en het noorden van Drenthe hebben begin dit jaar moeten besluiten hun GKv-gemeente te verlaten en regionaal verder te gaan als gereformeerde kerk. Op 5 september kon worden gestart als GK Regio Zuidoost Groningen. Met steun van predikanten uit de GKN worden nu in een zaal in Groningen-Zuid zondags kerkdiensten gehouden. Op 31 oktober zijn er ambtsdragers verkozen.

Samenkomsten in Katwijk
Nadat de kerkenraad van de GKv Katwijk een definitief besluit had genomen, zagen ook daar broeders en zusters zich genoodzaakt die gemeente te verlaten. Met steun van de HGK Bunschoten-Spakenburg, de bezinningsgroep Rijnsburg e.o. en predikanten uit de DGK en de GKN worden in Katwijk samenkomsten gehouden.

Een nieuw kerkverband
De gesprekken van de deputaten van de kerkverbanden van DGK en GKN zijn weer een stap verder. Aan de synodes van beide kerkverbanden is voorgesteld elkaar te erkennen als kerken van Christus staande op het fundament van apostelen en profeten. Ten aanzien de Heilige Schrift, de gereformeerde belijdenis, de katholiciteit van de kerk en de eenheid van de kerk is er volledige overeenstemming. In de praktijk van het kerkelijk leven en de liturgie zijn er verschillen, maar die zijn niet kerkscheidend. Wanneer de synodes het voorstel voor wederzijdse erkenning overnemen worden de kansels opengesteld voor elkaars predikanten. Ook kunnen belijdende leden dan over en weer deelnemen aan het avondmaal en worden attestaties van elkaar aanvaard. Vervolgens wordt dan verder gewerkt om te komen tot een nieuw kerkverband van gereformeerde kerken. Ook de HGK Bunschoten-Spakenburg, de GK Regio Zuidoost Groningen en de nieuwe gemeente in Katwijk zullen zich daarbij aansluiten

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Stationslaan 32 (hoek Verkeersweg), 3841 DA Harderwijk. NB. Wie de kerkdiensten wil bezoeken is van harte welkom, wel graag vooraf even aanmelden bij de scriba. Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.

Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of: https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.