Nieuwsbrief no. 20 – september 2020

 

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Eind februari verscheen de vorige nieuwsbrief. Een brief met veel informatie over wat er allemaal te gebeuren stond. Kort daarna kwam het Coronavirus. Bijeenkomsten en vergaderingen moesten worden uitgesteld. Kerkdiensten gingen online en werden gehouden in aanwezigheid van een minimaal aantal broeders en zusters. Zoveel mogelijk thuis blijven was het advies. Een moeilijke tijd, zeker de eerste maanden. Vooral voor ouderen en wie te maken hebben met een beperking. Inmiddels zijn veel activiteiten weer gestart. Onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van een onderlinge afstand van 1,5 meter is het weer mogelijk de kerkdiensten te bezoeken. Ook gaan bijeenkomsten en vergaderingen weer door.
Zo heeft de synode van de GKv op 4 en 5 september weer vergaderd en komt de synode van de CGK eind september weer bijeen. De synode van de GKN staat nu gepland op 3 oktober in Ermelo. Heel voorzichtig wordt gekeken naar een nieuwe datum voor de bijeenkomst in Emmeloord met dr. B. van Egmond. Op 27 maart kon deze niet doorgaan, nu wordt gedacht aan begin volgend jaar.

Revisieverzoeken afgewezen
Unaniem hebben de GKv-kerken, in meeste vergadering bijeen op 4 en 5 september, besloten het openstellen van alle ambten voor vrouwen te handhaven. Alle revisieverzoeken zijn afgewezen. Wel is aan het verzoek om de onderbouwing van Meppel te herzien of aan te vullen voldaan. Nadrukkelijk wordt de kerken voorgehouden dat degenen die er van overtuigd zijn dat het openstellen van de ambten voor vrouwen tegen de Bijbel in gaat, evenveel recht van spreken hebben als degenen die er van overtuigd zijn dat vrouwen volgens de Bijbel in dezelfde positie staan als mannen. Ook in de kerk en als het om de ambten gaat. De GKv-synode heeft duidelijk willen maken dat de Schrift op meerdere manieren uitgelegd kan worden. Het probleem van de revisie vragende kerken is volgens de GKv-synode niet dat ze ongelijk hebben, maar dat er volgens deze kerken maar één uitleg van de Schrift goed is. En dat is volgens de synode niet zo. Er is volgens haar meer dan één uitleg mogelijk en er is meer dan één uitleg goed.

Een onmogelijk besluit
Binnen de plaatselijke kerken is en blijft de ruimte om daar niet gelijk over te denken. Daar kunnen overtuigingen en praktijken verschillen, zo wil de synode doen geloven. Maar hoe je je dat moet voorstellen als de ene praktijk, nl. de ambten openstelen voor vrouwen, haaks staat op de ander praktijk, nl. de ambten zijn alleen open voor mannen, laat de synode in het midden. Met de uitspraken van Goes is het besluit van Meppel een onmogelijk besluit geworden. Linksom is waar en goed en rechtsom is waar en goed. Beiden hebben volgens de synode recht op een plaats in de gemeente. Daarmee wordt de eenheid van de kerk ondergraven en hebben de GKv-kerken met dit besluit weer verder afstand genomen van de gereformeerde belijdenis. Niet wat de Schrift ons leert is blijkbaar bepalend voor de uitleg van de Schrift, maar hoe wij in onze tijd met onze kennis en in onze situatie de Schrift uitleggen en lezen. De Schrift is dan niet langer het richtsnoer voor ons leven. Immers, wij mensen bepalen dan, in welke situatie en bij welke vragen ook, wat de Bijbel leert. Ook zijn meerdere antwoorden mogelijk. En dan gaat het vandaag over de plaats van de vrouw in de kerk en in welke verhouding tot elkaar de Here de man en de vrouw geschapen heeft. Op een volgend moment gaat het over kinderen aan het avondmaal en voor wie de Here het avondmaal heeft ingesteld. Of het gaat over het inzegenen van een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Of over het opdragen in plaats van het dopen van kinderen, en ga zo maar door.

Een nieuwe kerkorde en een nieuwe belijdenis
Met het oog op de fusie van de kerkverbanden van GKv en NGK wordt gewerkt aan een nieuwe kerkorde. Daarin wordt ruimte gemaakt voor allerlei verschillen in de praktijk van het kerkelijk en gemeenteleven. Die ruimte was er al in de NGK, maar wordt nu ook steeds meer in de GKv gegeven. Verschil in exegese is mogelijk, er is meer dan één waarheid. Zelfs als overtuigingen en praktijken elkaar uitsluiten kan worden gezegd dat ze in overeenstemming zijn met wat de Bijbel leert. De uitspraken op de synode van Goes zijn daar een sprekend voorbeeld van. En dat terwijl we met Psalm 119 zingend mogen belijden: “Uw woord is als een lamp, een helderlicht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt.”

Stukje bij beetje wordt wat in de afscheiding en vrijmaking mocht worden vastgehouden prijsgegeven en koersen de vrijgemaakt gereformeerde kerken af op leervrijheid. De Drie Formulieren van Eenheid hebben hun tijd gehad en hun nut bewezen. Ze hoeven niet afgeschaft te worden, maar het is wel tijd voor een nieuw belijdenisgeschrift. Zo konden we in de krant lezen. Er moet een belijdenisgeschrift komen dat past bij de overtuigingen en het denken en doen van nu.

Hoe verder
Broeders en zusters, predikanten en kerkenraden staan voor een moeilijke beslissing. Het afwijzen van de revisieverzoeken kwam hard aan. In geding is het openstellen van de ambten voor zusters, maar vooral het onvoorwaardelijk vasthouden aan de Heilige Schrift en daar niets aan afdoen of aan toevoegen. Dat is van levensbelang. Op deze plaats wensen we allen die zich voor het nemen van een beslissing geplaats zien, veel wijsheid bij het maken van een voor de HERE verantwoorde afweging.

Ook de leden van de synode van de CGK wensen wij de leiding van de Heilige Geest toe wanneer zij eind deze maand zich over dezelfde onderwerpen moeten beraden en uitspreken.

DGK en GKN
Nadat deze kerken elkaar wederzijds hebben herkend als kerken van Christus zijn hun deputaten volop in gesprek over de onderwerpen die besproken moeten worden om te komen tot één kerkverband. Hoewel Corona voor wat vertraging heeft gezorgd, vorderen de gesprekken gestaag zo valt te beluisteren. Ofschoon de leden van de kerken van beide kerkverbanden vooral afkomstig zijn uit de GKv, valt er toch heel wat te bespreken. Dat is niet vreemd wanneer je bedenkt dat er kerken bij zijn die al in 2003 zijn ontstaan en ook kerken die nog maar net in 2019 en 2020 zijn geïnstitueerd. Dat zorgt voor onbekendheid. Ook zijn er allerlei vooroordelen. Bijvoorbeeld als het gaat over het bezoeken van een kerkdienst van een ander kerkverband wanneer er een kleinkind wordt gedoopt, of als een kind belijdenis doet. Enkele kerken hebben in het verleden te maken gehad met een scheuring en zelf schorsingen. De achterliggende redenen van die gebeurtenissen vragen aandacht, bijv. hoe ga je in de praktijk om met art. 36, 38 en 39 van de kerkorde. Het overgrote deel van de onderwerpen heeft betrekking op heel praktische zaken, zoals bijv. het opleiden van studenten theologie, of wat zingen we in de kerkdiensten. De gesprekken zijn erop gericht om te komen tot één kerkverband en niet, zoals wel wordt gedacht, om kerken samen te voegen. Dat zou later kunnen gebeuren, maar gezien de spreiding van de 26 kerken / wijkgemeenten en preekplaatsen over het land, ligt dat niet direct voor de hand. Wel is het denkbaar, en daar wordt ook rekening mee gehouden en worden gesprekken over gevoerd, dat meer kerken zich aansluiten.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Verkeersweg/Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk.
NB. Wie (in deze ‘coronatijd’) de kerkdienst wil bezoeken moet zich vooraf aanmelden bij de scriba.

Email: scriba@gkharderwijk-eo.nlWebsite: https://gkharderwijkeo.nl.

Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet:
https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of: https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Één reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *