Nieuwsbrief no. 26 – maart 2024

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Synode GS Kampen 2023 gesloten.
Zaterdag 16 maart werd de synode van de Gereformeerde Kerken Nederland gesloten. Vanaf de opening op 4 november 2023 mocht GK Harderwijk e.o. in de Bethelkerk gastheer zijn. Zeven zittingen, waarvan één met afgevaardigden van buitenlandse kerken en één zitting samen met de afgevaardigden van de DGK-synode. Ook was er een bijeenkomst waar deputaten buitenland van DGK en GKN, de buitenlandse kerken en vertegenwoordigers van de GKv op Urk, Capelle a/d IJssel-Noord, Vroomshoop, HGK-BS en van de kerngroep bezinning GKv aan deelnamen. We mogen terugzien op een mooie periode. Er is hard gewerkt. De ontmoetingen met vertegenwoordigers van de CanRC (Canada), de FRCA (Australië), de OPC (Amerika) en de afgevaardigden van de SERK (Duitsland) waren hartverwarmend. Banden mochten worden aangehaald. Wereldwijd gaat de Here door met het vergaderen van zijn kerk. Er is veel herkenning. Toch verschillen de kerkelijke ontwikkelingen van land tot land. Er zijn landen, vooral in de westerse wereld, waar de kerkverlating maar door gaat. In andere delen van de wereld neemt het aantal kerkgangers en kerken juist toe. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Tegelijk zijn er ook zorgen. De strijd gaat door, geloofsvrijheid staat onder druk. Het gezag van de Heilige Schrift wordt ter discussie gesteld en de binding aan de belijdenis losgelaten. Dan is het bemoedigend om te horen dat in kerken, kilometers ver van elkaar verwijderd, voor elkaar wordt gebeden om vol te houden. Vast te houden aan de gezonde leer en het evangelie van Christus en die gekruisigd te doen prediken.

Besluiten GS Kampen 2023
De synode nam besluiten over het begeleiden van studenten theologie, de Academie voor Gereformeerde Theologie, waar studenten hun opleiding tot predikant kunnen afronden en het steunen van het Reformatorisch Theologisches Seminar (RTS) te Heidelberg, de opleiding tot zendeling in Duitsland. Ook passeerden allerlei praktische zaken de revue, van archiveren, het financieel steunen van studenten en classes, tot het instellen van een deputaatschap voor Zorg Inzake Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties. Van het aanbrengen van een differentiatie in het aangaan van kerkelijke contacten en relaties, tot de mogelijkheid van bemiddeling en instellen van een time out bij de behandeling van appelzaken. En natuurlijk, het benoemen en herbenoemen van deputaten en het aanwijzen van een samenroepende kerk voor de volgende synode. Veel tijd werd er besteed aan de behandeling van het rapport van deputaten Eenheid gereformeerde belijders dat samen met deputaten van de DGK was opgesteld. De behandeling resulteerde na vier zittingen in het verblijdende bericht dat zowel de synode van de GKN als de synode van de DGK unaniem hebben besloten tot wederzijdse erkenning en het in gang zetten van de vereniging van beide kerkverbanden.

DGK en GKN samen verder in een kerkverband
In 2018 respectievelijk 2019 hebben beide kerkverbanden uitgesproken de kerken wederzijds te herkennen als kerken van Christus die staan op het fundament van apostel en profeten. Vastgesteld werd dat de verschillen die erin de praktijk tussen de kerken zijn, niet kerkscheidend zijn. Daarna is op landelijk niveau, door deputaten en ook plaatselijk in gesprekken met kerkenraden, gekeken en beoordeeld of die verschillen in de praktijk een verhindering zouden vormen voor samenleven in één kerkverband. In een uitvoerig rapport hebben deputaten in september 2021 geconcludeerd dat dit niet het geval is. Aan de kerken werden voorstellen gedaan voor het erkennen van elkaar als kerken van Christus en het samenvoegen van de beide kerkverbanden in één kerkverband. Na een periode dat er hier en daar op plaatselijk en regionaal niveau veel met kerkenraden en met kerkleden is gesproken, is het in december, GKN-GS Kampen 2023, en januari, DGK-GS Dalfsen 2024, zover. De kerken in meeste vergadering bijeen erkennen elkaar als kerken van Christus die staan op het fundament van apostelen en profeten. Vanaf dat moment gaan de predikanten van DGK en GKN over en weer voor in de kerkdiensten en is de avondmaalstafel open voor elkaars leden. Velen in DGK en GKN hebben ernaar verlangd. Anderen hadden ernaar uitgezien dat de blokkade, om aan te kunnen sluiten, werd weggenomen. Het waren blijde momenten eerst in Harderwijk en later in Dalfsen toen de synoden unaniem tot dit besluit kwamen.

Streefdatum 5 oktober
Direct werd ook de volgende stap gezet op weg naar het verenigen van de twee kerkverbanden in één kerkverband. Aan de moderamina van de GS Kampen 2023 en de GS Dalfsen 2024 werd de opdracht gegeven een gezamenlijk overleg daarover voor te bereiden. Op zaterdag 16 maart hebben de afgevaardigden van de beide synoden elkaar ontmoet, met elkaar gesproken en afzonderlijk besluiten genomen over de inrichting van het verenigde kerkverband. Vastgelegd is waar de kerken elkaar op kunnen aanspreken en op aangesproken kunnen worden. Ook als het gaat om de
verschillen in de praktijk. Er is een commissie ingesteld om met een voorstel te komen over het wel of niet aanwijzen van een voorganger als het gaat om de rechtsgeldigheid dan wel de status van door kerkelijke vergaderingen genomen besluiten. Aan de moderamina en de elkaar overlappende
deputaatschappen is opdracht gegeven de gezamenlijke buitengewone synode op 5 oktober te dienen met voorstellen voor het samenvoegen van de deputaatschappen en activiteiten. De moderamina gaan nadenken over reglementen en regelingen, een classis indeling en de naam. De coördinatie en afstemming van het geheel is in handen gegeven van een nieuw gezamenlijk deputaatschap. Op 5 oktober zullen, na een gezamenlijke bespreking, door de afzonderlijke buitengewone synodes dan gelijkluidende besluiten genomen moeten worden. Daarna is het nieuwe kerkverband een feit en houden de kerkverbanden van DGK en GKN op te bestaan.

Onderhouden van de eenheid van de kerk
DGK en GKN trekken nu samen op en straks in het nieuwe verband van gereformeerde kerken. Maar daarmee is het werk van deputaten Eenheid gereformeerde belijders niet gereed. Op de synodetafel in Harderwijk lag ook een aanvullend rapport over contacten met HHK, met GKv-gemeenten en de bezinningsgroep, met de HGK-BS en met CGK. Goede gesprekken, veel herkenning en wederzijds de intentie om inhoudelijk verder te spreken. De betekenis van de akte van afscheiding of wederkeer (1834) is o.a. een onderwerp in de gesprekken met HHK. In de gesprekken met de GKv-gemeenten, de bezinningsgroep en de HGK-BS speelt de beeldvorming over en weer een rol. Met spanning wordt uitgezien hoe de CGK als kerken en kerkverband dit jaar zullen besluiten. Eén van de items op het convent van de CGK op 20 april is: kunnen we elkaar nog vasthouden. Uiteindelijk zal de CGK-synode zich uitspreken. Wordt dan besloten onverkort vast te houden aan de HS en de belijdenis en je daaraan conformeren? Of besluiten de kerken om elkaar in het kerkverband meer ruimte te geven door een lossere binding en het tolereren van meerdere Schriftuitleg? Ook richting CGK is er het verlangen om samen op trekken op basis van Schrift en belijdenis. Meerdere broeders en zusters hebben afscheid moeten nemen van de GKv toen een andere weg werd ingeslagen en de koers werd verlegd. Veel leden van DGK en GKN hebben die achtergrond. Anderen hebben zich aangesloten bij o.a. een plaatselijke of regionale CGK. Zo zijn wegen uit elkaar gegaan. Ons gebed is dat we elkaar plaatselijk weer vinden.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente.

GK Harderwijk e.o.
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., Bethelkerk, De Wittenhagen 28, 3843 GL Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
De kerkdiensten op de zondag beginnen in de regel om 8.30 uur en 14:30 uur en zijn direct of op een later moment te beluisteren via kerkdienst gemist en https://gkharderwijkeo.nl/erediensten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *