Nieuwsbrief no. 7 – oktober 2017

Steiger in het water wordt gebruikt als logoInitiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Zaterdag 7 oktober was Harderwijk even het middelpunt van de GKN. Vanuit het Noorden, Westen Oosten en Midden van het land kwamen de afgevaardigden, adviseurs, commissieleden en belangstellenden naar de Generale Synode. Het kerkverband van de GKN is klein. Zo zijn er nog geen classes en geen particuliere synoden. Twee keer in het jaar is er een Generale Synode. Daar wordt alles wat de kerken gezamenlijk aangaat besproken.

Een synode is ook altijd weer een moment van ontmoeting. Rond de momenten van vergaderen is daarvoor in de korte en langere pauzes alle gelegenheid. De laatste informatie over hoe het gaat in eigen gemeente wordt uitgewisseld. Maar ook de zorgelijke ontwikkelingen rond de laatste uitspraken tijdens boekpresentaties en congressen over thema’s als hermeneutiek en schepping krijgen aandacht. Met verbazing is kennis genomen van het relativeren van de betekenis van de woorden van Paulus voor ons die nu leven: wij weten meer dan Paulus toen. En van de suggestie dat de zwijgteksten niet origineel zijn maar later toegevoegd. En niet te vergeten de opvatting dat Genesis 1-11 een mythe zou zijn.

Natuurlijk is er ook aandacht voor de gesprekken die deze maanden in de plaatselijke GKv worden gevoerd. Over hoe moet worden omgegaan met de besluiten inzake M/V en ambt en de fusie met de NGK. Over instemmen met die besluiten maar nog niet of eerst slechts gedeeltelijk in gaan voeren. Over het bezwaar maken en vragen van revisie of niet instemmen en op onderdelen of volledig afwijzen. Over de onduidelijkheid, verwarring en onzekerheid die er is en de moeite die het geeft voor gemeenteleden en voorgangers die trouw willen blijven aan de Bijbel en geen mijl verder mee kunnen gaan. Er wordt meegeleefd en de broeders ouderlingen en voorgangers laten in de wandelgangen van de GKN synode duidelijk blijken klaar te staan om te helpen.

Bijbelstudie, lezingen en gespreksavonden

Donderdag 21 september werd de eerste gespreksavond gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw aan de Beetsstraat. ds. Visser hield een korte inleiding over ‘katholiek gereformeerd’.

Hij dook met ons de geschiedenis in en liet zien hoe direct het katholieke, het algemene, de wereldwijde kerk van alle tijden en plaatsen, aan het gereformeerde verbonden is. Hoe daar in de loop van de geschiedenis mee is omgegaan en de plaats die het woord katholiek in de belijdenisgeschriften van oudsher heeft. Hij liet zien wat het katholiek zijn voor bv Luther en Calvijn betekende in het met elkaar meegaan ondanks verschillen in kerkelijke praktijk. En dat ging in die tijd verder dan wij ons soms kunnen voorstellen. Maar toen, en ook later in de tijd van Afscheiding, Vereniging en Vrijmaking, gaf de onvoorwaardelijke binding aan Gods Woord en de belijdenis die in alles overeenstemt met het Woord van God, altijd weer de doorslag. Pas wanneer daarvan afgeweken werd, wanneer eigen uitleg en ideeën boven het Woord werden gesteld, wanneer zoals in onze tijd de binding aan de belijdenis wordt losgelaten, dan gaan wegen uit elkaar. Niet wanneer iemand een andere overtuiging heeft t.a.v. bepaalde leerstukken maar die niet uitdraagt of leert. Wel als Genesis 1-11 tot een mythe wordt verklaard, de slang niet heeft gesproken en de brieven van Paulus niet meer zijn dan woorden van een theoloog.

Het werd een open gesprek waar heel concreet ingegaan werd op onze situatie van vandaag. Of en wanneer we de GKv moeten verlaten. Of we misschien te vroeg de GKv hebben verlaten. Waarom het niet goed is en waarom we ons zelf te kort doen wanneer we thuis op internet kerkdiensten gaan volgen terwijl dat om rede van gezondheid niet nodig is. En als we de GKv verlaten waarom we dan niet naar de GB, de HHK of CGK zouden gaan maar naar de GKN en niet naar de DGK. Het gesprek, met ds. Visser en de aanwezigen uit de GKN en GKv, is opgenomen. Hebt u belangstelling om de opname te beluisteren, stuur dan een mail naar: gkharderwijkeo@hotmail.com

Op D.V. donderdag 19 oktober is er de eerste Bijbelstudieavond. De volgende staat gepland op 16 november. Aan de hand van de schetsenbundel ‘Gemeente in training’, met 5 schetsen van ds. A. Souman, gaan we het Bijbelboek 1 Timotheüs behandelen. De schetsenbundel is niet meer verkrijgbaar. In overleg met ds. Souman zijn er kopieën gemaakt, zodat we allemaal mee kunnen doen. Hebt u belangstelling, hartelijk welkom. Is vervoer een probleem, even bellen en u wordt opgehaald. De avonden worden gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en beginnen steeds om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.

Aanstaande zondag 15 oktober hoopt ds. R. van der Wolf uit Hardenberg voor de eerste keer aan de Beetsstraat voor te gaan. Dat zal, in tegensteling tot eerdere berichten, op zondagmorgen zijn.

De zondag daarop, 22 oktober, hoopt ds. L. Heres uit Zwijndrecht in de morgendienst voor te gaan.

In de regel begint de morgendienst om 9.30 uur en de middagdienst om 16.30 uur. De komende tijd zal daar een enkele keer van afgeweken worden. Bijvoorbeeld op 12 november begint de middagdienst om 14.30 uur. Dan hoopt ds. J.R. Visser uit Zwolle voor te gaan.

Vaak is er in de kerkdiensten geen organist om de gemeentezang te begeleiden. Soms is er een gast-organist. Wie wel eens zou willen begeleiden op het orgel kan bellen met: tel. 06-53672343

Generale Synode GKN

De GS van 7 oktober werd een bijzondere synode. ds. A. Bas, tot voor kort predikant in de Gkv te Kornhorn en de Gkv te Marum, had te kennen gegeven predikant te willen worden in de GKN. Hij en zijn gezin hebben zich aangesloten bij GK Assen-Boerakker. De synode mocht hem welkom heten en na onderzoek toelaten tot de dienst van het Woord en beroepbaar stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

De synode besloot een regeling te treffen, zodat predikanten tijd kunnen vrijmaken voor het begeleiden van studenten theologie. Op dit moment zijn er in de GKN drie studenten. Volgend jaar komt daar een vierde student bij. Ook mocht er aandacht besteed worden aan contacten met kerken in het buitenland. Twee deputaten buitenlandse kerken hebben onlangs de eerste classisvergadering van de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK) in Duitsland bijgewoond. Een klein kerkverband van twee gereformeerde kerken met een eigen Reformatorisch Theologisches Seminar (RTS) in Heidelberg waaraan ds. S. Heck en dr. V. d’Assonville verbonden zijn.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de initiatiefgroep. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen.

Daarvoor kunt u contact opnemen met:

J.W. Meijer tel. 06 11510655,

J.F.H. Baron tel. 0341-424342

J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.

Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl.

Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *