Nieuwsbrief no. 21 – mei 2021

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerkverband
Een kerkverband bestaat uit kerken waar metterdaad eenheid is in erkenning en beleving van het Woord van God en de belijdenis van de kerken, alsook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijk leven gelden.
Maar wanneer die eenheid wordt opgebroken, wat dan?
Voor de GKv Capelle-Noord is dit reden om een brief te sturen aan alle kerken in het kerkverband van de GKv. In die brief legt de kerkenraad van Capelle-Noord uit in welke crisis de kerken zich volgens hen bevinden. De kerkenraad roept de kerken op om samen de door de GKv ingeslagen weg af te wijzen en recht te doen aan wat God ons in zijn Woord voorhoudt. De kerkenraad van Capelle-Noord schrijft: “Als wij op een ongewijzigde manier blijven deelnemen aan het kerkverband, maken we ons daarmee medeschuldig aan de koers van een onschriftuurlijke manier van Bijbellezen. Dat mogen we niet doen. Bovendien zouden we daarmee metterdaad onze eigen beoordeling van de situatie relativeren. Als onze diagnose terecht is, kan het niet anders of dat heeft consequenties voor de vraag of en hoe wij concreet blijven meewerken binnen het kerkverband.”
Al zijn de verwachtingen niet hooggespannen, hopelijk krijgt Capelle-Noord steun vanuit de kerken. In het bijzonder denken we dan aan de kerken die, net zoals Capelle-Noord, in revisie zijn gegaan bij de GS van Goes.

Een nieuw kerkverband
Tegelijk met het sturen van de brief en de oproep aan de zusterkerken wil Capelle-Noord blijven zoeken naar andere kerken die willen staan op dezelfde basis. Daarom, zo schrijven ze, zullen we van harte processen ondersteunen waarin kerken die staan op dezelfde basis elkaar zoeken om (nieuwe) verbanden aan te gaan. De Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg staat op zichzelf en zoekt contact met De Gereformeerde Kerken hersteld (DGK) en met de Geformeerde Kerken Nederland (GKN). Ook zijn er groepen van broeders en zusters uit de GKv in o.a. de regio’s Rijnsburg en Haren en andere plaatsen in het land die staan op dezelfde basis. En dan zijn er de kerken van de DGK en GKN die met elkaar spreken om te komen tot een nieuw kerkverband waar deze kerken en ook andere gereformeerde kerken zich bij aan kunnen sluiten. Hoe het in de CGK zal gaan is afwachten. De besluitvorming inzake vragen rond het openstellen van de ambten voor vrouwen is door de CGK synode uitgesteld tot 2022. Over wat een definitieve uitspraak gaat betekenen voor de afzonderlijke kerken en welke processen er eventueel dan op gang komen, valt nu nog niets te zeggen. Capelle-Noord wil de processen ondersteunen waarin gereformeerde kerken elkaar zoeken om verbanden aan te gaan. Hopelijk sluiten anderen zich daarbij aan.

DGK en GKN

DGK deputaten Adresvoering en Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen (ACOBB) en GKN deputaten Eenheid gereformeerde belijders (Egb) hebben eind april een bericht naar de kerken gestuurd over de voortgang van de gesprekken. De gezamenlijke deputaten hebben opnieuw vastgesteld dat de verschillen in de praktijk tussen de beide kerkverbanden niet kerkscheidend zijn. Daarom willen deputaten aan de synodes van beide kerkverbanden gaan voorstellen de huidige praktijk binnen beide kerkverbanden te handhaven en elkaar te aanvaarden. Dan blijven verschillen die er nu tussen de kerken zijn, in het nieuw te vormen kerkverband bestaan. Zo kan het zijn dat In de ene gemeente alleen wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek met de 150 Psalmen en 41 gezangen, terwijl in een andere gemeente ook wordt gezongen uit andere bundels. Ook kan het zijn dat in de ene gemeente de zusters niet mee stemmen bij de verkiezing van ambtsdragers en in een andere gemeente wel. Volgens deputaten kan er in de praktijk ook verschillend worden omgegaan met bv. regels voor preeklezen, contacten met binnenlandse en buitenlandse kerken en vroegere synodebesluiten. Hoe dit precies zal gaan functioneren, moet in de voorstellen van deputaten nog worden uitgewerkt. Ook is nog niet duidelijk wat het voorstel betekent voor andere gereformeerde kerken die zich willen aansluiten. Maar verwacht mag worden dat er voor de afzonderlijke kerken van het nieuwe kerkverband ruimte is voor een bepaalde eigen invulling van liturgie en gemeenteleven.
De voorstellen die deputaten aan de synodes van beide werkverbanden willen gaan doen zijn veel belovend. Zo willen ze voorstellen om wederzijds erkenning uit te spreken. Wat dit concreet inhoud en hoe dit vorm krijgt, wordt nog niet aangegeven. Maar daar is dan ook nog wat tijd voor. De GS van de DGK komt in het najaar bijeen, de GKN zou ook in het najaar van 2021 een bijzondere synode bijeen kunnen laten roepen. We hopen dat, wanneer er eind 2021 een besluit kan worden genomen, ook andere gereformeerde kerken mee gaan werken aan de concrete invulling van een nieuw kerkverband. Dat zal zeker nog de nodige tijd en veel inzet vragen.

Woordverkondiging
We kunnen niet zonder. We zijn dan ook dankbaar dat de kerkdiensten van onze gemeente konden doorgaan. In principe is er in het kerkgebouw steeds voor alle kerkgangers een gereserveerde plaats. Er is ook ruimte voor gasten. Wel vooraf even aangeven dat u komt. Vanaf 28 maart is ds. P. Helmus, predikant van GK Zuidhorn e.o., voor 25% van zijn tijd aan het werk gegaan in de GK Harderwijk e.o. Regelmatig zal hij voorgaan in de erediensten. Ook gaat hij catechisatie geven en pastorale bezoeken brengen in de gemeente. Nadat ds. A. de Jager zich aangesloten heeft bij de GKN hebben ds. H. Drost, ds. A.H. Driest en ds. F.J. Bijzet dat ook gedaan. Allemaal emerituspredikanten die graag vol overtuiging en met enthousiasme het Woord verkondigen. Ds. Drost gaat al regelmatig voor, ds. Bijzet en ds. Driest zijn in afwachting van een collegiaal gesprek op de classis.

Verdriet en blijdschap.
Er is veel verdriet over de koers die de GKv zijn ingeslagen. Dat betekent: alleen komen te staan, afscheid nemen en soms niet begrepen worden. Er is veel verdriet, omdat het vaak niet mogelijk is een kerkdienst te bezoeken en je je broeders en zusters niet meer of bijna niet meer ontmoet. Het kan heel stil zijn. Tegelijk is er ook blijdschap en dankbaarheid dat het kerkvergaderendwerk in Nederland en in onze eigen omgeving wel doorgaat. Je staat niet alleen. De Here zet andere broeders en zusters naast je. Ook zijn er steeds weer via internet gereformeerde kerkdiensten mee te beleven. De ruimte voor christenen wordt in Nederland niet groter. Uitkomen voor je overtuiging en gehoorzaam zijn aan de Schepper van hemel een aarde wordt steeds moeilijker. Maar de Here geeft het nog. We mogen leven in een vrij land en nog altijd kunnen we als gemeente samenkomen. Kunnen we in het openbaar erediensten houden en de naam van God aanroepen. Laten we er zuinig op zijn en blijven getuigen van de blijdschap die in ons is. Jezus Christus. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij regeert alles en pleit voor ons. Hij zal weerkomen zoals Hij naar de hemel is gevaren.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Stationslaan 32 (Verkeersweg), 3841 DA Harderwijk. NB. Wie (in deze ‘coronatijd’) de kerkdienst wil bezoeken moet zich vooraf aanmelden bij de scriba. Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten
https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 20 – september 2020

 

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Eind februari verscheen de vorige nieuwsbrief. Een brief met veel informatie over wat er allemaal te gebeuren stond. Kort daarna kwam het Coronavirus. Bijeenkomsten en vergaderingen moesten worden uitgesteld. Kerkdiensten gingen online en werden gehouden in aanwezigheid van een minimaal aantal broeders en zusters. Zoveel mogelijk thuis blijven was het advies. Een moeilijke tijd, zeker de eerste maanden. Vooral voor ouderen en wie te maken hebben met een beperking. Inmiddels zijn veel activiteiten weer gestart. Onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van een onderlinge afstand van 1,5 meter is het weer mogelijk de kerkdiensten te bezoeken. Ook gaan bijeenkomsten en vergaderingen weer door.
Zo heeft de synode van de GKv op 4 en 5 september weer vergaderd en komt de synode van de CGK eind september weer bijeen. De synode van de GKN staat nu gepland op 3 oktober in Ermelo. Heel voorzichtig wordt gekeken naar een nieuwe datum voor de bijeenkomst in Emmeloord met dr. B. van Egmond. Op 27 maart kon deze niet doorgaan, nu wordt gedacht aan begin volgend jaar.

Revisieverzoeken afgewezen
Unaniem hebben de GKv-kerken, in meeste vergadering bijeen op 4 en 5 september, besloten het openstellen van alle ambten voor vrouwen te handhaven. Alle revisieverzoeken zijn afgewezen. Wel is aan het verzoek om de onderbouwing van Meppel te herzien of aan te vullen voldaan. Nadrukkelijk wordt de kerken voorgehouden dat degenen die er van overtuigd zijn dat het openstellen van de ambten voor vrouwen tegen de Bijbel in gaat, evenveel recht van spreken hebben als degenen die er van overtuigd zijn dat vrouwen volgens de Bijbel in dezelfde positie staan als mannen. Ook in de kerk en als het om de ambten gaat. De GKv-synode heeft duidelijk willen maken dat de Schrift op meerdere manieren uitgelegd kan worden. Het probleem van de revisie vragende kerken is volgens de GKv-synode niet dat ze ongelijk hebben, maar dat er volgens deze kerken maar één uitleg van de Schrift goed is. En dat is volgens de synode niet zo. Er is volgens haar meer dan één uitleg mogelijk en er is meer dan één uitleg goed.

Een onmogelijk besluit
Binnen de plaatselijke kerken is en blijft de ruimte om daar niet gelijk over te denken. Daar kunnen overtuigingen en praktijken verschillen, zo wil de synode doen geloven. Maar hoe je je dat moet voorstellen als de ene praktijk, nl. de ambten openstelen voor vrouwen, haaks staat op de ander praktijk, nl. de ambten zijn alleen open voor mannen, laat de synode in het midden. Met de uitspraken van Goes is het besluit van Meppel een onmogelijk besluit geworden. Linksom is waar en goed en rechtsom is waar en goed. Beiden hebben volgens de synode recht op een plaats in de gemeente. Daarmee wordt de eenheid van de kerk ondergraven en hebben de GKv-kerken met dit besluit weer verder afstand genomen van de gereformeerde belijdenis. Niet wat de Schrift ons leert is blijkbaar bepalend voor de uitleg van de Schrift, maar hoe wij in onze tijd met onze kennis en in onze situatie de Schrift uitleggen en lezen. De Schrift is dan niet langer het richtsnoer voor ons leven. Immers, wij mensen bepalen dan, in welke situatie en bij welke vragen ook, wat de Bijbel leert. Ook zijn meerdere antwoorden mogelijk. En dan gaat het vandaag over de plaats van de vrouw in de kerk en in welke verhouding tot elkaar de Here de man en de vrouw geschapen heeft. Op een volgend moment gaat het over kinderen aan het avondmaal en voor wie de Here het avondmaal heeft ingesteld. Of het gaat over het inzegenen van een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Of over het opdragen in plaats van het dopen van kinderen, en ga zo maar door.

Een nieuwe kerkorde en een nieuwe belijdenis
Met het oog op de fusie van de kerkverbanden van GKv en NGK wordt gewerkt aan een nieuwe kerkorde. Daarin wordt ruimte gemaakt voor allerlei verschillen in de praktijk van het kerkelijk en gemeenteleven. Die ruimte was er al in de NGK, maar wordt nu ook steeds meer in de GKv gegeven. Verschil in exegese is mogelijk, er is meer dan één waarheid. Zelfs als overtuigingen en praktijken elkaar uitsluiten kan worden gezegd dat ze in overeenstemming zijn met wat de Bijbel leert. De uitspraken op de synode van Goes zijn daar een sprekend voorbeeld van. En dat terwijl we met Psalm 119 zingend mogen belijden: “Uw woord is als een lamp, een helderlicht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt.”

Stukje bij beetje wordt wat in de afscheiding en vrijmaking mocht worden vastgehouden prijsgegeven en koersen de vrijgemaakt gereformeerde kerken af op leervrijheid. De Drie Formulieren van Eenheid hebben hun tijd gehad en hun nut bewezen. Ze hoeven niet afgeschaft te worden, maar het is wel tijd voor een nieuw belijdenisgeschrift. Zo konden we in de krant lezen. Er moet een belijdenisgeschrift komen dat past bij de overtuigingen en het denken en doen van nu.

Hoe verder
Broeders en zusters, predikanten en kerkenraden staan voor een moeilijke beslissing. Het afwijzen van de revisieverzoeken kwam hard aan. In geding is het openstellen van de ambten voor zusters, maar vooral het onvoorwaardelijk vasthouden aan de Heilige Schrift en daar niets aan afdoen of aan toevoegen. Dat is van levensbelang. Op deze plaats wensen we allen die zich voor het nemen van een beslissing geplaats zien, veel wijsheid bij het maken van een voor de HERE verantwoorde afweging.

Ook de leden van de synode van de CGK wensen wij de leiding van de Heilige Geest toe wanneer zij eind deze maand zich over dezelfde onderwerpen moeten beraden en uitspreken.

DGK en GKN
Nadat deze kerken elkaar wederzijds hebben herkend als kerken van Christus zijn hun deputaten volop in gesprek over de onderwerpen die besproken moeten worden om te komen tot één kerkverband. Hoewel Corona voor wat vertraging heeft gezorgd, vorderen de gesprekken gestaag zo valt te beluisteren. Ofschoon de leden van de kerken van beide kerkverbanden vooral afkomstig zijn uit de GKv, valt er toch heel wat te bespreken. Dat is niet vreemd wanneer je bedenkt dat er kerken bij zijn die al in 2003 zijn ontstaan en ook kerken die nog maar net in 2019 en 2020 zijn geïnstitueerd. Dat zorgt voor onbekendheid. Ook zijn er allerlei vooroordelen. Bijvoorbeeld als het gaat over het bezoeken van een kerkdienst van een ander kerkverband wanneer er een kleinkind wordt gedoopt, of als een kind belijdenis doet. Enkele kerken hebben in het verleden te maken gehad met een scheuring en zelf schorsingen. De achterliggende redenen van die gebeurtenissen vragen aandacht, bijv. hoe ga je in de praktijk om met art. 36, 38 en 39 van de kerkorde. Het overgrote deel van de onderwerpen heeft betrekking op heel praktische zaken, zoals bijv. het opleiden van studenten theologie, of wat zingen we in de kerkdiensten. De gesprekken zijn erop gericht om te komen tot één kerkverband en niet, zoals wel wordt gedacht, om kerken samen te voegen. Dat zou later kunnen gebeuren, maar gezien de spreiding van de 26 kerken / wijkgemeenten en preekplaatsen over het land, ligt dat niet direct voor de hand. Wel is het denkbaar, en daar wordt ook rekening mee gehouden en worden gesprekken over gevoerd, dat meer kerken zich aansluiten.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen, neem dan contact op met de scriba: J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343.

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Verkeersweg/Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk.
NB. Wie (in deze ‘coronatijd’) de kerkdienst wil bezoeken moet zich vooraf aanmelden bij de scriba.

Email: scriba@gkharderwijk-eo.nlWebsite: https://gkharderwijkeo.nl.

Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet:
https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of: https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 19 – februari 2020

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Lezingen in Emmeloord
De GK Kampen en de GK Harderwijk e.o. hebben afgesproken Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. het seizoen 2019/2020 drie bijeenkomsten te organiseren in Emmeloord. Daarbij willen de beide kerken toerusten en voorlichting geven. Er is in onze tijd veel verwarring en er zijn allerlei vragen vanwege de veranderende koers van gereformeerde kerken. Met het anders gaan lezen van de Bijbel gebeurt er ook wat in de prediking en in hoe je gemeente bent. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor broeders en zusters uit de IJsselmeerpolders en de plaatsen rond de Randmeren. Maar anderen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.
De eerste twee, bijzonder leerzame, bijeenkomsten zijn geweest. De derde bijeenkomst staat gepland op vrijdag 27 maart 2020. Dr. B. van Egmond, predikant van de GKv Capelle aan den IJssel-Noord, komt dan spreken over:

DE EENHEID VAN HET GELOOF BEWAREN
Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om?
In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen.Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen.
Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’
In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische. Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen, om de situatie van vandaag in de GKv te begrijpen, en richting te vinden voor wat we moeten doen.

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Trouwe kerk
Onder dit kopje schrijft dr. A. Bas een hoofdartikel in Weerklank van februari over: groeiende kerk, zichtbare kerk, verborgen kerk en bewaarde kerk. In de inleiding lezen we: In kerkelijk opzicht belooft 2020 een spannend jaar te worden. Er is van alles in beweging en in verschillende kerkverbanden moeten belangrijke besluiten genomen worden. Zo vergadert in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de Generale Synode van Goes, die zich onder meer zal moeten uitspreken over bezwaren tegen de besluiten die de vorige synode nam inzake vrouw en ambt.
Ook in de Christelijke Gereformeerde Kerken staat de kwestie van vrouw en ambt op de agenda van de Generale Synode. Ondanks synodebesluiten die dat verbieden, zijn verschillende (samen werkings)gemeenten ertoe overgegaan om ook zusters te bevestigen in het bijzonder ambt. Dat levert de vraag op hoe daarmee moet worden omgegaan en of de eenheid bewaard kan blijven.
Door menigeen onder ons wordt de besluitvorming hierover met belangstelling tegemoet gezien. Wellicht dat die ook voor ons nog gevolgen heeft. Zo is er in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een groep broeders en zusters die min of meer hun kerkelijke positie afhankelijk hebben gemaakt van de besluitvorming ter synode. En wat gaan zij doen, als hun bezwaren worden afgewezen?
Dr. Bas wijst op Mattheus 24:13, “Wie volhardt tot het einde die zal behouden worden” en sluit af met de waarschuwing dat we niet de fout moeten begaan, om te denken dat ‘groei’ onze enige redding is. Want als kerk zijn we allang gered, en worden we ook bewaard. Door Jezus Christus, onze Heer. Als wij maar trouw blijven, aan wat Hij ons gezegd en geleerd heeft. Om op die manier te volharden, tot het einde toe. Laten wij, persoonlijk en als kerken. Bij alles wat we doen, en laten, dat toch steeds voor ogen houden.

Stemverklaring
Bij de stemming over de besluiten inzake het openstellen van de ambten voor vrouwen op de GKv synode van Meppel 2017, legde de afgevaardigde ouderling Jan Jarig van der Tol, met grote schroom een stemverklaring af. Hij zei daarin o.a.: Ik twijfel nl. op geen enkele manier aan de integriteit van mijn mede synodeleden. U begrijpt: ik heb tegen deze besluiten gestemd, omdat deze mijns inziens lijnrecht ingaan tegen Gods Woord, de Schriften. Tussen haken: ik gun onze zusters al het goede en zal ze geen plek ontzeggen in de kerk. Behalve waar het om de bediening van de verzoening gaat en de bediening van de sleutels van het koninkrijk, en daarmee dus het dragen van de eindverantwoordelijkheid. Dat heeft de HERE luid en duidelijk aan de man toebedeeld. De eenheid van en in de Schrift gebiedt ons dat gehoorzaam te aanvaarden, ook al zou je het anders willen.

Groeidocument M/V & ambt en GKv NGK samen in een kerkverband
We vroegen Jan Jarig van der Tol naar zijn reactie op het onlangs door de gezamenlijke synode van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken unaniem genomen besluit om verder te gaan op weg naar hereniging. Van der Tol schreef ons: Ik heb de indruk dat Urk op zijn revisieverzoek m.b.t. de toenadering met de NGK wel antwoord van de deputaten heeft gehad, maar dat er nog geen uitspraak is van de synode. Verder is er m.b.t. M/V & ambt alleen nog maar een nog niet publiek ‘groeidocument’. Pas in april 2020 komen er definitieve uitspraken.
En dan toch al dit besluit tot verdere eenwording nemen en opnieuw bezegelen met de viering van het heilig avondmaal.
Dat geeft de vervelende indruk dat de synode z’n eigen weg inslaat en die van de meerderheid van de GS Meppel 2017 voortzet en de plaatselijke kerken toch min of meer buiten spel zet en hun bezwaren niet heel erg serieus neemt. Ik betreur deze onzorgvuldige en weinig respectvolle procesgang en mis opnieuw een gedegen toetsing op eerlijke bezwaren die zijn ingebracht. Daarnaast wordt er voorgesorteerd op nog te nemen besluiten, nl. door enerzijds de zwijgteksten niet van toepassing te verklaren op M/V & ambt. Anderzijds de scheppingsorde te ontkennen door Genesis 1 en 2 en de waarschuwing van de apostel Paulus aan Timotheüs (2 Tim. 3: 11-15) tegen elkaar uit te spelen. De synode van Goes doet geen Schrift-met-Schrift-vergelijken, maar manipuleert diverse Bijbel-gedeelten dusdanig, dat ze van elkaar geïsoleerd worden. Dit is m.i. helaas een rechtstreekse aanval op de eenheid van de Heilige Schrift. Hiermee wordt ook de waarschuwing van de apostel Petrus genegeerd, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat (2 Petrus 1: 20). We bidden of de synode mag terugkeren van deze verkeerde uitleg van de Schrift. Laten we blijven bij wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: 14-17.

Groeidocument M/V & ambt en GKv NGK samen in een kerkverband
We vroegen Jan Jarig van der Tol naar zijn reactie op het onlangs door de gezamenlijke synode van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken unaniem genomen besluit om verder te gaan op weg naar hereniging. Van der Tol schreef ons: Ik heb de indruk dat Urk op zijn revisieverzoek m.b.t. de toenadering met de NGK wel antwoord van de deputaten heeft gehad, maar dat er nog geen uitspraak is van de synode. Verder is er m.b.t. M/V & ambt alleen nog maar een nog niet publiek ‘groeidocument’. Pas in april 2020 komen er definitieve uitspraken.
En dan toch al dit besluit tot verdere eenwording nemen en opnieuw bezegelen met de viering van het heilig avondmaal.
Dat geeft de vervelende indruk dat de synode z’n eigen weg inslaat en die van de meerderheid van de GS Meppel 2017 voortzet en de plaatselijke kerken toch min of meer buiten spel zet en hun bezwaren niet heel erg serieus neemt. Ik betreur deze onzorgvuldige en weinig respectvolle procesgang en mis opnieuw een gedegen toetsing op eerlijke bezwaren die zijn ingebracht. Daarnaast wordt er voorgesorteerd op nog te nemen besluiten, nl. door enerzijds de zwijgteksten niet van toepassing te verklaren op M/V & ambt. Anderzijds de scheppingsorde te ontkennen door Genesis 1 en 2 en de waarschuwing van de apostel Paulus aan Timotheüs (2 Tim. 3: 11-15) tegen elkaar uit te spelen. De synode van Goes doet geen Schrift-met-Schrift-vergelijken, maar manipuleert diverse Bijbel-gedeelten dusdanig, dat ze van elkaar geïsoleerd worden. Dit is m.i. helaas een rechtstreekse aanval op de eenheid van de Heilige Schrift. Hiermee wordt ook de waarschuwing van de apostel Petrus genegeerd, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat (2 Petrus 1: 20). We bidden of de synode mag terugkeren van deze verkeerde uitleg van de Schrift. Laten we blijven bij wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: 14-17.

Lezing in Barneveld
Woensdag 4 maart 2020 organiseert het comité Samen Gereformeerd een lezing.
Mevr. I. Slump-Schoonhoven, o.a. lid van de Werkgroep MVEA en eindredacteur van Nader Bekeken,
komt spreken over:

Gender diversiteit of man en vrouw?
Aanvang 20.00 uur in Kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld.
Voor info: www.samengereformeerd.nl.

Kerkdiensten
Na een periode van bijna 3 jaar gaat de GK Harderwijk e.o. het kerkgebouw aan de Beetsstraat 17 in Harderwijk verlaten. Het gebouw moet plaats maken voor woningen. Op zondagmiddag 23 februari was daar voor het laatst een kerkdienst.

Met ingang van zondag 1 maart 2020 worden de kerkdiensten gehouden in het gebouw van Centrum de Zin aan de Verkeersweg/ Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk. De aanvangstijden van de kerkdiensten blijven ongewijzigd om 9.30 uur en 16.30 uur. Op de derde zondag van de maand zal in plaats van in de middag, ‘s avonds een kerkdienst zijn. De aanvangstijd is dan 19.00 uur.

Behalve de kerkdiensten zullen ook de andere gemeenteactiviteiten zoveel mogelijk in het gebouw aan de Verkeersweg/ Stationslaan plaatsvinden. Het gebouw Centrum de Zin beschikt over een ruime multifunctionele kerkzaal en een gezellig ingerichte ontmoetingsruimte. Het gebouw is goed bereikbaar en in de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid.
Het is de bedoeling dat ook vanuit de nieuwe locatie de kerkdiensten weer rechtstreeks mee te beleven zijn via internet. Misschien is dat in het begin nog niet optimaal, in de loop van de tijd wordt het naar verwachting weer als vanouds.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Verkeersweg/ Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 18 – december 2020

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerstfeest en Nieuwjaar
t Licht dezer wereld is reddend verschenen; ’t Woord, dat vóór de eeuwen by God was, werd vleesch.
Christus komt menschen met God weer vereenen, zondaars verlossen van oordeel en vrees.

Deze zeer blijde boodschap, een mega blijdschap, die de herders rechtstreeks van God ontvingen, mochten ook wij de afgelopen dagen weer ontvangen. Het werd ons verkondigd in de prediking, we mochten er van zingen. De blijde boodschap van redding was er voor de herders, voor heel het volk Israël, ook voor jou en mij en voor alle volken.

We werden er weer bij bepaald dat we om de Redder Jezus Christus niet heen kunnen. Doen we dat wel, aanvaarden we hem niet als onze Redder, dan loopt je leven dood. Jezus Christus is op aarde gekomen om redding te brengen aan een wereld in de nood van haar zonde. Daar zitten wij vandaag helemaal bij, bij die wereld in die nood. Ook wij mogen delen in de vreugde die deze Redder ons heeft willen brengen; redding uit de nood van onze zonde. Hij laat ons delen in de vreugde van zijn vrede-heerschappij. Zo mogen we het jaar 2019 afsluiten en het nieuwe jaar 2020 ingaan. Hem gehoorzaam volgen op onze levensweg en in vol vertrouwen uitzien naar Zijn wederkomst.

Lezingen in Emmeloord
De GK Kampen en de GK Harderwijk e.o. hebben afgesproken in het seizoen 2019/2020 drie bijeenkomsten te organiseren in Emmeloord. Daarbij willen de beide kerken toerusten en voorlichting geven. Er is in onze tijd veel verwarring en er zijn allerlei vragen vanwege de veranderende koers van gereformeerde kerken. Met het anders gaan lezen van de Bijbel gebeurt er ook wat in de prediking en in hoe je gemeente bent. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor broeders en zusters uit de IJsselmeerpolders en de plaatsen rond de Randmeren. Maar anderen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.

De eerste bijeenkomst is gehouden op 21 november. Daar heeft ds. A. de Jager zijn lezing gehouden over: DIAKONIE EEN HEER-LIJKE DIENST.
Zijn betoog was een verkenning inzake dit ambt, mee in relatie tot het ambt van ouderling. Een verkenning vanuit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften. Het Oude en Nieuwe Testament spreken over de regering van Jezus Christus in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat weerspreekt ontwikkelingen waarin de diaken op afstand is gekomen van de kerkenraad met als gevolg soms een toelating tot dit ambt voor de zusters. Het zou immers niet gaan om het leidinggeven aan de gemeente. De lezing is nog na te lezen via: https://www.gereformeerdmaandblad.nl/weerklank-katern/archief/

De tweede bijeenkomst is D.V. op 24 januari 2020.
Dan hoopt dr. A. Bas, predikant van de GK Kampen en GK Dalfsen, te spreken over:
‘HOE LIEF HEB IK UW WET’.

De derde bijeenkomst staat gepland op 27 maart 2020. Dr. B. van Egmond, predikant va de GKv Capelle aan den IJssel-Noord, heeft toegezegd dan te komen spreken over:
DE EENHEID VAN HET WARE GELOOF BEWAREN’.

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Synode van de GKN
In de vorige Nieuwsbrief schreven we iets over de generale synode van de Gereformeerde Kerken Nederland van 2 november 2019 in Hardenberg. Inmiddels zijn er twee zittingen geweest. Eén in hardenberg en één in Harderwijk. Een afsluitende 3e zitting volgt op 1 februari 2020. De synode heeft o.a. besloten aan student P. Helmus spreekconsent te verlenen. Ook is de GK Zuidhorn e.o. toegelaten tot het kerkverband. Naast een – reeds bestaande – uitgebreide begeleiding zijn afspraken vastgelegd over het geven van aanvullend onderwijs aan studenten theologie. Verder is besloten dat de gesprekken met deputaten van DGK worden voortgezet. De instructie daarvoor is vastgesteld. Meer hierover is te lezen in het kort verslag van de synodevergaderingen dat gepubliceerd is op: https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/2019/12/11/kort-verslag-gs-november-2019/
De eerstvolgende synode is op 21 maart 2020, dan is GK Harderwijk e.o. samenroepende kerk.

Bezinningsdag in Bunschoten
Ruim 300 broeders en zusters uit heel het land waren op 14 december 2019 naar Bunschoten getrokken. Met veel zorgen, met moeiten en vragen waarop men antwoord hoopte te krijgen. De ontmoeting was bemoedigend. Zorgen konden worden gedeeld. Toch gingen velen zeer teleurgesteld naar huis. Vooral door het optreden van prof. dr. H. van den Belt en de ruimte die hij kreeg voor het uitdragen van zijn hervormde PKN-visie. Maar ook door het forum onder leiding van K. van der Zwaag. Antwoorden op de vragen waar men mee zit werden eigenlijk niet gegeven.

Waar wil de bezinningsgroep M/V en ambt naar toe? Wat kunnen we van hen verwachten wanneer de GS van Goes de door de GS van Meppel genomen besluiten niet terugneemt en gewoon verder gaat met de fusie met de Nederlands Gereformeerde Kerken? In verband hiermee verwijzen we in deze Nieuwsbrief naar een reactie onder het kopje: De GKv verlaten? Doleren? De kerk scheuren? De eenheid van de kerk onderhouden? Deze reactie is te lezen is op de site: https://www.studiegroepmiddennederland.nl/

Beetsstraat 17
Per 1 maart 2020 is het zover dat we het ons zo vertrouwde gebouw moeten verlaten. We hebben er langer gebruik van kunnen maken dan eerst gedacht. Maar dan stopt het echt. Wanneer er dan nog geen andere, wat meer permanente ruimte is gevonden, worden tot 1 juli 2020 de kerkdiensten gehouden in de Aula aan het Oosteinde 12. Ondertussen zoeken we verder.

Kerkdiensten
Over de preekvoorziening heeft GK Harderwijk e.o. niet te klagen. Zo gaan ds. A. de Jager en kandidaat A. Jongeneel op 29 december 2019 in resp. de morgen- en middagdienst voor.
Op oudjaarsavond 31 december preekt ds. A. de Jager. Op 5 januari 2020 zijn de voorgangers student P. Helmus en ds. L. Heres. Op 12 januari komt kandidaat A. Jongeneel in de morgen naar Harderwijk.
s Middag wordt de dienst geleid door een van de preeklezers. Op zondag 19 januari hopen we in de morgen ds. L. Heres en in de middag ds. A. Bas welkom te heten. Dit alles onder het Jacobitisch voorbehoud. De kerkdiensten beginnen steeds om 9.30 uur en om 16.30 uur. Oudjaarsavond is de aanvang om 19.00 uur.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet:
https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 17 – oktober 2019

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Een nieuw seizoen.
Na een onderbreking van bijna twee maanden zijn allerlei gemeenteactiviteiten weer gestart. Op de woensdagavonden zijn er de catechisaties. Deze worden net zoals in het vorige seizoen gegeven door onze consulent ds. J.R. Visser. Ook jongelui van buiten de eigen gemeente zijn welkom. Het plan is dit seizoen regelmatig een catechisatie voor jong belijdende leden te gaan organiseren. Daar is vraag naar. Wanneer je belijdenis hebt gedaan stoppen de catechisatielessen abrupt. Dat is jammer, je zou graag nog zoveel meer willen weten en leren.
Ook is er weer een begin gemaakt met de gezamenlijke Bijbelstudie. Als regel op de donderdagavond één keer in de maand. Eerst staat het bespreken van het Bijbelboek Titus op het programma. Een brief met heel veel praktische aanwijzingen voor het gemeenteleven en het kerk zijn midden in een wereld die steeds minder van God wil weten.
Afgelopen zaterdag was er een gemeentemiddag met muziek, zang, ontspanning en gesprek. Nog altijd in ‘ons’ kerkgebouw aan de Beetsstraat. We kunnen nog even blijven en daar zijn we heel blij mee.
De kerkenraad vergadert elke laatste maandag van de maand en binnenkort wordt weer gestart met de huisbezoeken. Ook dit seizoen hopen de ambtsdragers daar weer ruim de tijd voor te nemen.
Ook in de vakantieperiode mochten de kerkdiensten steeds doorgaan. Regelmatig ging er een predikant voor. Op 14 juli preekte kandidaat A. Jongeneel uit Kampen voor het eerst in een kerkdienst in Harderwijk. Dat was best even spannend. Een jonge pas afgestudeerde theoloog die nu beroepbaar is als predikant. Een eigen stijl, maar het zelfde Woord.

Diakonie een Heer-lijke dienst.
Op 17 oktober staat er weer een lezing gepland in Harderwijk. Ds. A. de Jager komt dan spreken over het diakonale ambt. Ds. De Jager zijn betoog is bedoeld, zo zegt hij, als een verkenning inzake dit ambt mee in relatie tot het ambt van ouderling. Een verkenning vanuit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften ( OT en NT) die spreken over de regering van Jezus Christus, een regering immers in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat weerspreekt ontwikkelingen waarin de diaken op afstand is gekomen van de kerkenraad met als gevolg soms een toelating tot dit ambt voor de zusters. Het zou immers niet gaan om het leidinggeven aan de gemeente.Ds. De Jager maakt zich zorgen over de verschraling en uitholling van dit ambt in de kerkelijke praktijk. Hij zal in zijn lezing o.a. ingaan op wat prof. dr. J. van Bruggen in ‘De Ambten in de apostolische tijd’, en dr. A. Hendriks in ‘Woord en Wereld (33)’, daarover hebben geschreven. Ook besteedt hij aandacht aan wat prof. dr. Maarten Verkerk daarover heeft gepubliceerd en wat prof. dr. C. Trimp in de colleges de studenten meegaf.

De avond begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in het kerkgebouw Beetsstraat 17. Er zal ruime gelegenheid zijn voor onderling gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.

Allen, ook belangstellenden van harte welkom.

Kerkdiensten.
De kerkdiensten aan de Beetsstraat beginnen steeds om 9.30 uur en 16.30 uur. De vermeldingen, wie er voorgaan, zijn te vinden op de site van GK Harderwijk e.o., op de kerktijden site van het RD en in het huis aan huis blad ‘het Kontakt’. O.a. gaat kandidaat A. Jongeneel op 6 oktober in de middagdienst voor en ds. J.R. Visser op zondagmiddag 20 oktober.

Synode van de GKN.
De oktober-vergadering van de generale synode van de Gereformeerde Kerken Nederland wordt gehouden op 2 november 2019 in Hardenberg.
Zoals altijd staan er veel zaken op de agenda. Het meest in het oog springend is een voorstel voor aanvullend onderwijs aan studenten in de theologie. In een tijd dat onze studenten studeren aan theologische universiteiten waar wetenschap beoefenen hoog in het vaandel staat ontbreekt er nog wel eens wat aan de opleiding tot predikant. Zeker als het om opleiden tot predikant in een gereformeerde kerk gaat. Inhoudelijk verdraagt niet alles wat er wordt geleerd zich met de gezonde leer, zoals deze in de gereformeerde belijdenis wordt nagesproken. Dan is aanvullend onderwijs en correctie nodig. Maar ook in het onderwijs in de praktische vakken, o.a. als het om preken gaat, ontbreekt er nog wel eens wat. Ook daarvoor zal door ervaren predikanten de nodige overdracht moeten plaatsvinden. In de GKN zijn er op dit moment vijf studenten die zich voorbereiden om te kunnen dienen in het ambt van dienaar van het Woord. Twee daarvan hopen in de loop van volgend jaar beroepbaar gesteld te kunnen worden. Daarvoor moet de nodige kennis opgedaan worden middels het lopen van stages en het spreken van een stichtelijk woord in kerkdiensten.
Waar nodig zal de GKN een beroep doen op seminarie in het buitenland. Het is niet de bedoeling dat de GKN met een eigen predikantenopleiding start.
Een ander niet onbelangrijk agendapunt is de uitgesproken herkenning van de GKN door de DGK. Een eerdere synode van de GKN, die van 6 oktober 2018, had daar de synode van de DGK om gevraagd. Het positieve antwoord van de DGK is nu ontvangen.
Dit betekent dat er door wederzijdse deputaten verder gesproken kan worden in de erkenningsfase. Voordat er een nieuw kerkverband is waarvan de kerken uit beide kerkverbanden deel uitmaken, zal er nog heel wat besproken en op papier gezet moeten worden. Iets wat zorgvuldig moet gebeuren.
Er is een belangrijke stap gezet. Daar zijn we dankbaar voor. Direct zal er niet veel veranderen. De verschillende kerken in DGK en GKN hebben hun handen vol aan het werk in eigen gemeenten en het uitdragen van het evangelie in de directe omgeving. Wel is er na de uitgesproken wederzijdse herkenning een goede basis om te werken aan vertrouwen.

Vrijdenkers in de Reformatietijd.
De GK Amersfoort e.o. organiseert D.V. op 31 oktober 2019 een lezing over een wat vergeten stroming uit de Reformatietijd, een stroming die invloed had, ook op voorgangers binnen de gereformeerde kerken. Graag geven we dat via deze Nieuwsbrief door.
Het zal gaan over aanhangers van het ondogmatische christendom, mannen van de geest met een mystieke inslag, vrijdenkers, die de nadruk legden op het leven (“niet de leer, maar de Heer”). De lezing wordt verzorgd door Huib Noordzij uit Barneveld en wordt gehouden in de Aula Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2 te Leusden. Aanvang 20.00 uur. Noordzij is auteur van het Handboek van de Reformatie. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te bestrijden.

Nieuwsbrief.
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN).
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl;
Website:https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.