Nieuwsbrief no. 19 – februari 2020

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Lezingen in Emmeloord
De GK Kampen en de GK Harderwijk e.o. hebben afgesproken Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. het seizoen 2019/2020 drie bijeenkomsten te organiseren in Emmeloord. Daarbij willen de beide kerken toerusten en voorlichting geven. Er is in onze tijd veel verwarring en er zijn allerlei vragen vanwege de veranderende koers van gereformeerde kerken. Met het anders gaan lezen van de Bijbel gebeurt er ook wat in de prediking en in hoe je gemeente bent. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor broeders en zusters uit de IJsselmeerpolders en de plaatsen rond de Randmeren. Maar anderen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.
De eerste twee, bijzonder leerzame, bijeenkomsten zijn geweest. De derde bijeenkomst staat gepland op vrijdag 27 maart 2020. Dr. B. van Egmond, predikant van de GKv Capelle aan den IJssel-Noord, komt dan spreken over:

DE EENHEID VAN HET GELOOF BEWAREN
Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om?
In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen.Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen.
Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’
In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische. Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen, om de situatie van vandaag in de GKv te begrijpen, en richting te vinden voor wat we moeten doen.

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Trouwe kerk
Onder dit kopje schrijft dr. A. Bas een hoofdartikel in Weerklank van februari over: groeiende kerk, zichtbare kerk, verborgen kerk en bewaarde kerk. In de inleiding lezen we: In kerkelijk opzicht belooft 2020 een spannend jaar te worden. Er is van alles in beweging en in verschillende kerkverbanden moeten belangrijke besluiten genomen worden. Zo vergadert in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de Generale Synode van Goes, die zich onder meer zal moeten uitspreken over bezwaren tegen de besluiten die de vorige synode nam inzake vrouw en ambt.
Ook in de Christelijke Gereformeerde Kerken staat de kwestie van vrouw en ambt op de agenda van de Generale Synode. Ondanks synodebesluiten die dat verbieden, zijn verschillende (samen werkings)gemeenten ertoe overgegaan om ook zusters te bevestigen in het bijzonder ambt. Dat levert de vraag op hoe daarmee moet worden omgegaan en of de eenheid bewaard kan blijven.
Door menigeen onder ons wordt de besluitvorming hierover met belangstelling tegemoet gezien. Wellicht dat die ook voor ons nog gevolgen heeft. Zo is er in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een groep broeders en zusters die min of meer hun kerkelijke positie afhankelijk hebben gemaakt van de besluitvorming ter synode. En wat gaan zij doen, als hun bezwaren worden afgewezen?
Dr. Bas wijst op Mattheus 24:13, “Wie volhardt tot het einde die zal behouden worden” en sluit af met de waarschuwing dat we niet de fout moeten begaan, om te denken dat ‘groei’ onze enige redding is. Want als kerk zijn we allang gered, en worden we ook bewaard. Door Jezus Christus, onze Heer. Als wij maar trouw blijven, aan wat Hij ons gezegd en geleerd heeft. Om op die manier te volharden, tot het einde toe. Laten wij, persoonlijk en als kerken. Bij alles wat we doen, en laten, dat toch steeds voor ogen houden.

Stemverklaring
Bij de stemming over de besluiten inzake het openstellen van de ambten voor vrouwen op de GKv synode van Meppel 2017, legde de afgevaardigde ouderling Jan Jarig van der Tol, met grote schroom een stemverklaring af. Hij zei daarin o.a.: Ik twijfel nl. op geen enkele manier aan de integriteit van mijn mede synodeleden. U begrijpt: ik heb tegen deze besluiten gestemd, omdat deze mijns inziens lijnrecht ingaan tegen Gods Woord, de Schriften. Tussen haken: ik gun onze zusters al het goede en zal ze geen plek ontzeggen in de kerk. Behalve waar het om de bediening van de verzoening gaat en de bediening van de sleutels van het koninkrijk, en daarmee dus het dragen van de eindverantwoordelijkheid. Dat heeft de HERE luid en duidelijk aan de man toebedeeld. De eenheid van en in de Schrift gebiedt ons dat gehoorzaam te aanvaarden, ook al zou je het anders willen.

Groeidocument M/V & ambt en GKv NGK samen in een kerkverband
We vroegen Jan Jarig van der Tol naar zijn reactie op het onlangs door de gezamenlijke synode van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken unaniem genomen besluit om verder te gaan op weg naar hereniging. Van der Tol schreef ons: Ik heb de indruk dat Urk op zijn revisieverzoek m.b.t. de toenadering met de NGK wel antwoord van de deputaten heeft gehad, maar dat er nog geen uitspraak is van de synode. Verder is er m.b.t. M/V & ambt alleen nog maar een nog niet publiek ‘groeidocument’. Pas in april 2020 komen er definitieve uitspraken.
En dan toch al dit besluit tot verdere eenwording nemen en opnieuw bezegelen met de viering van het heilig avondmaal.
Dat geeft de vervelende indruk dat de synode z’n eigen weg inslaat en die van de meerderheid van de GS Meppel 2017 voortzet en de plaatselijke kerken toch min of meer buiten spel zet en hun bezwaren niet heel erg serieus neemt. Ik betreur deze onzorgvuldige en weinig respectvolle procesgang en mis opnieuw een gedegen toetsing op eerlijke bezwaren die zijn ingebracht. Daarnaast wordt er voorgesorteerd op nog te nemen besluiten, nl. door enerzijds de zwijgteksten niet van toepassing te verklaren op M/V & ambt. Anderzijds de scheppingsorde te ontkennen door Genesis 1 en 2 en de waarschuwing van de apostel Paulus aan Timotheüs (2 Tim. 3: 11-15) tegen elkaar uit te spelen. De synode van Goes doet geen Schrift-met-Schrift-vergelijken, maar manipuleert diverse Bijbel-gedeelten dusdanig, dat ze van elkaar geïsoleerd worden. Dit is m.i. helaas een rechtstreekse aanval op de eenheid van de Heilige Schrift. Hiermee wordt ook de waarschuwing van de apostel Petrus genegeerd, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat (2 Petrus 1: 20). We bidden of de synode mag terugkeren van deze verkeerde uitleg van de Schrift. Laten we blijven bij wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: 14-17.

Groeidocument M/V & ambt en GKv NGK samen in een kerkverband
We vroegen Jan Jarig van der Tol naar zijn reactie op het onlangs door de gezamenlijke synode van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken unaniem genomen besluit om verder te gaan op weg naar hereniging. Van der Tol schreef ons: Ik heb de indruk dat Urk op zijn revisieverzoek m.b.t. de toenadering met de NGK wel antwoord van de deputaten heeft gehad, maar dat er nog geen uitspraak is van de synode. Verder is er m.b.t. M/V & ambt alleen nog maar een nog niet publiek ‘groeidocument’. Pas in april 2020 komen er definitieve uitspraken.
En dan toch al dit besluit tot verdere eenwording nemen en opnieuw bezegelen met de viering van het heilig avondmaal.
Dat geeft de vervelende indruk dat de synode z’n eigen weg inslaat en die van de meerderheid van de GS Meppel 2017 voortzet en de plaatselijke kerken toch min of meer buiten spel zet en hun bezwaren niet heel erg serieus neemt. Ik betreur deze onzorgvuldige en weinig respectvolle procesgang en mis opnieuw een gedegen toetsing op eerlijke bezwaren die zijn ingebracht. Daarnaast wordt er voorgesorteerd op nog te nemen besluiten, nl. door enerzijds de zwijgteksten niet van toepassing te verklaren op M/V & ambt. Anderzijds de scheppingsorde te ontkennen door Genesis 1 en 2 en de waarschuwing van de apostel Paulus aan Timotheüs (2 Tim. 3: 11-15) tegen elkaar uit te spelen. De synode van Goes doet geen Schrift-met-Schrift-vergelijken, maar manipuleert diverse Bijbel-gedeelten dusdanig, dat ze van elkaar geïsoleerd worden. Dit is m.i. helaas een rechtstreekse aanval op de eenheid van de Heilige Schrift. Hiermee wordt ook de waarschuwing van de apostel Petrus genegeerd, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat (2 Petrus 1: 20). We bidden of de synode mag terugkeren van deze verkeerde uitleg van de Schrift. Laten we blijven bij wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: 14-17.

Lezing in Barneveld
Woensdag 4 maart 2020 organiseert het comité Samen Gereformeerd een lezing.
Mevr. I. Slump-Schoonhoven, o.a. lid van de Werkgroep MVEA en eindredacteur van Nader Bekeken,
komt spreken over:

Gender diversiteit of man en vrouw?
Aanvang 20.00 uur in Kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld.
Voor info: www.samengereformeerd.nl.

Kerkdiensten
Na een periode van bijna 3 jaar gaat de GK Harderwijk e.o. het kerkgebouw aan de Beetsstraat 17 in Harderwijk verlaten. Het gebouw moet plaats maken voor woningen. Op zondagmiddag 23 februari was daar voor het laatst een kerkdienst.

Met ingang van zondag 1 maart 2020 worden de kerkdiensten gehouden in het gebouw van Centrum de Zin aan de Verkeersweg/ Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk. De aanvangstijden van de kerkdiensten blijven ongewijzigd om 9.30 uur en 16.30 uur. Op de derde zondag van de maand zal in plaats van in de middag, ‘s avonds een kerkdienst zijn. De aanvangstijd is dan 19.00 uur.

Behalve de kerkdiensten zullen ook de andere gemeenteactiviteiten zoveel mogelijk in het gebouw aan de Verkeersweg/ Stationslaan plaatsvinden. Het gebouw Centrum de Zin beschikt over een ruime multifunctionele kerkzaal en een gezellig ingerichte ontmoetingsruimte. Het gebouw is goed bereikbaar en in de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid.
Het is de bedoeling dat ook vanuit de nieuwe locatie de kerkdiensten weer rechtstreeks mee te beleven zijn via internet. Misschien is dat in het begin nog niet optimaal, in de loop van de tijd wordt het naar verwachting weer als vanouds.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., gebouw Centrum de Zin, Verkeersweg/ Stationslaan 32, 3841 DA Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 18 – december 2020

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerstfeest en Nieuwjaar
t Licht dezer wereld is reddend verschenen; ’t Woord, dat vóór de eeuwen by God was, werd vleesch.
Christus komt menschen met God weer vereenen, zondaars verlossen van oordeel en vrees.

Deze zeer blijde boodschap, een mega blijdschap, die de herders rechtstreeks van God ontvingen, mochten ook wij de afgelopen dagen weer ontvangen. Het werd ons verkondigd in de prediking, we mochten er van zingen. De blijde boodschap van redding was er voor de herders, voor heel het volk Israël, ook voor jou en mij en voor alle volken.

We werden er weer bij bepaald dat we om de Redder Jezus Christus niet heen kunnen. Doen we dat wel, aanvaarden we hem niet als onze Redder, dan loopt je leven dood. Jezus Christus is op aarde gekomen om redding te brengen aan een wereld in de nood van haar zonde. Daar zitten wij vandaag helemaal bij, bij die wereld in die nood. Ook wij mogen delen in de vreugde die deze Redder ons heeft willen brengen; redding uit de nood van onze zonde. Hij laat ons delen in de vreugde van zijn vrede-heerschappij. Zo mogen we het jaar 2019 afsluiten en het nieuwe jaar 2020 ingaan. Hem gehoorzaam volgen op onze levensweg en in vol vertrouwen uitzien naar Zijn wederkomst.

Lezingen in Emmeloord
De GK Kampen en de GK Harderwijk e.o. hebben afgesproken in het seizoen 2019/2020 drie bijeenkomsten te organiseren in Emmeloord. Daarbij willen de beide kerken toerusten en voorlichting geven. Er is in onze tijd veel verwarring en er zijn allerlei vragen vanwege de veranderende koers van gereformeerde kerken. Met het anders gaan lezen van de Bijbel gebeurt er ook wat in de prediking en in hoe je gemeente bent. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor broeders en zusters uit de IJsselmeerpolders en de plaatsen rond de Randmeren. Maar anderen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.

De eerste bijeenkomst is gehouden op 21 november. Daar heeft ds. A. de Jager zijn lezing gehouden over: DIAKONIE EEN HEER-LIJKE DIENST.
Zijn betoog was een verkenning inzake dit ambt, mee in relatie tot het ambt van ouderling. Een verkenning vanuit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften. Het Oude en Nieuwe Testament spreken over de regering van Jezus Christus in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat weerspreekt ontwikkelingen waarin de diaken op afstand is gekomen van de kerkenraad met als gevolg soms een toelating tot dit ambt voor de zusters. Het zou immers niet gaan om het leidinggeven aan de gemeente. De lezing is nog na te lezen via: https://www.gereformeerdmaandblad.nl/weerklank-katern/archief/

De tweede bijeenkomst is D.V. op 24 januari 2020.
Dan hoopt dr. A. Bas, predikant van de GK Kampen en GK Dalfsen, te spreken over:
‘HOE LIEF HEB IK UW WET’.

De derde bijeenkomst staat gepland op 27 maart 2020. Dr. B. van Egmond, predikant va de GKv Capelle aan den IJssel-Noord, heeft toegezegd dan te komen spreken over:
DE EENHEID VAN HET WARE GELOOF BEWAREN’.

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Synode van de GKN
In de vorige Nieuwsbrief schreven we iets over de generale synode van de Gereformeerde Kerken Nederland van 2 november 2019 in Hardenberg. Inmiddels zijn er twee zittingen geweest. Eén in hardenberg en één in Harderwijk. Een afsluitende 3e zitting volgt op 1 februari 2020. De synode heeft o.a. besloten aan student P. Helmus spreekconsent te verlenen. Ook is de GK Zuidhorn e.o. toegelaten tot het kerkverband. Naast een – reeds bestaande – uitgebreide begeleiding zijn afspraken vastgelegd over het geven van aanvullend onderwijs aan studenten theologie. Verder is besloten dat de gesprekken met deputaten van DGK worden voortgezet. De instructie daarvoor is vastgesteld. Meer hierover is te lezen in het kort verslag van de synodevergaderingen dat gepubliceerd is op: https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/2019/12/11/kort-verslag-gs-november-2019/
De eerstvolgende synode is op 21 maart 2020, dan is GK Harderwijk e.o. samenroepende kerk.

Bezinningsdag in Bunschoten
Ruim 300 broeders en zusters uit heel het land waren op 14 december 2019 naar Bunschoten getrokken. Met veel zorgen, met moeiten en vragen waarop men antwoord hoopte te krijgen. De ontmoeting was bemoedigend. Zorgen konden worden gedeeld. Toch gingen velen zeer teleurgesteld naar huis. Vooral door het optreden van prof. dr. H. van den Belt en de ruimte die hij kreeg voor het uitdragen van zijn hervormde PKN-visie. Maar ook door het forum onder leiding van K. van der Zwaag. Antwoorden op de vragen waar men mee zit werden eigenlijk niet gegeven.

Waar wil de bezinningsgroep M/V en ambt naar toe? Wat kunnen we van hen verwachten wanneer de GS van Goes de door de GS van Meppel genomen besluiten niet terugneemt en gewoon verder gaat met de fusie met de Nederlands Gereformeerde Kerken? In verband hiermee verwijzen we in deze Nieuwsbrief naar een reactie onder het kopje: De GKv verlaten? Doleren? De kerk scheuren? De eenheid van de kerk onderhouden? Deze reactie is te lezen is op de site: https://www.studiegroepmiddennederland.nl/

Beetsstraat 17
Per 1 maart 2020 is het zover dat we het ons zo vertrouwde gebouw moeten verlaten. We hebben er langer gebruik van kunnen maken dan eerst gedacht. Maar dan stopt het echt. Wanneer er dan nog geen andere, wat meer permanente ruimte is gevonden, worden tot 1 juli 2020 de kerkdiensten gehouden in de Aula aan het Oosteinde 12. Ondertussen zoeken we verder.

Kerkdiensten
Over de preekvoorziening heeft GK Harderwijk e.o. niet te klagen. Zo gaan ds. A. de Jager en kandidaat A. Jongeneel op 29 december 2019 in resp. de morgen- en middagdienst voor.
Op oudjaarsavond 31 december preekt ds. A. de Jager. Op 5 januari 2020 zijn de voorgangers student P. Helmus en ds. L. Heres. Op 12 januari komt kandidaat A. Jongeneel in de morgen naar Harderwijk.
s Middag wordt de dienst geleid door een van de preeklezers. Op zondag 19 januari hopen we in de morgen ds. L. Heres en in de middag ds. A. Bas welkom te heten. Dit alles onder het Jacobitisch voorbehoud. De kerkdiensten beginnen steeds om 9.30 uur en om 16.30 uur. Oudjaarsavond is de aanvang om 19.00 uur.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet:
https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 17 – oktober 2019

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Een nieuw seizoen.
Na een onderbreking van bijna twee maanden zijn allerlei gemeenteactiviteiten weer gestart. Op de woensdagavonden zijn er de catechisaties. Deze worden net zoals in het vorige seizoen gegeven door onze consulent ds. J.R. Visser. Ook jongelui van buiten de eigen gemeente zijn welkom. Het plan is dit seizoen regelmatig een catechisatie voor jong belijdende leden te gaan organiseren. Daar is vraag naar. Wanneer je belijdenis hebt gedaan stoppen de catechisatielessen abrupt. Dat is jammer, je zou graag nog zoveel meer willen weten en leren.
Ook is er weer een begin gemaakt met de gezamenlijke Bijbelstudie. Als regel op de donderdagavond één keer in de maand. Eerst staat het bespreken van het Bijbelboek Titus op het programma. Een brief met heel veel praktische aanwijzingen voor het gemeenteleven en het kerk zijn midden in een wereld die steeds minder van God wil weten.
Afgelopen zaterdag was er een gemeentemiddag met muziek, zang, ontspanning en gesprek. Nog altijd in ‘ons’ kerkgebouw aan de Beetsstraat. We kunnen nog even blijven en daar zijn we heel blij mee.
De kerkenraad vergadert elke laatste maandag van de maand en binnenkort wordt weer gestart met de huisbezoeken. Ook dit seizoen hopen de ambtsdragers daar weer ruim de tijd voor te nemen.
Ook in de vakantieperiode mochten de kerkdiensten steeds doorgaan. Regelmatig ging er een predikant voor. Op 14 juli preekte kandidaat A. Jongeneel uit Kampen voor het eerst in een kerkdienst in Harderwijk. Dat was best even spannend. Een jonge pas afgestudeerde theoloog die nu beroepbaar is als predikant. Een eigen stijl, maar het zelfde Woord.

Diakonie een Heer-lijke dienst.
Op 17 oktober staat er weer een lezing gepland in Harderwijk. Ds. A. de Jager komt dan spreken over het diakonale ambt. Ds. De Jager zijn betoog is bedoeld, zo zegt hij, als een verkenning inzake dit ambt mee in relatie tot het ambt van ouderling. Een verkenning vanuit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften ( OT en NT) die spreken over de regering van Jezus Christus, een regering immers in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat weerspreekt ontwikkelingen waarin de diaken op afstand is gekomen van de kerkenraad met als gevolg soms een toelating tot dit ambt voor de zusters. Het zou immers niet gaan om het leidinggeven aan de gemeente.Ds. De Jager maakt zich zorgen over de verschraling en uitholling van dit ambt in de kerkelijke praktijk. Hij zal in zijn lezing o.a. ingaan op wat prof. dr. J. van Bruggen in ‘De Ambten in de apostolische tijd’, en dr. A. Hendriks in ‘Woord en Wereld (33)’, daarover hebben geschreven. Ook besteedt hij aandacht aan wat prof. dr. Maarten Verkerk daarover heeft gepubliceerd en wat prof. dr. C. Trimp in de colleges de studenten meegaf.

De avond begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in het kerkgebouw Beetsstraat 17. Er zal ruime gelegenheid zijn voor onderling gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.

Allen, ook belangstellenden van harte welkom.

Kerkdiensten.
De kerkdiensten aan de Beetsstraat beginnen steeds om 9.30 uur en 16.30 uur. De vermeldingen, wie er voorgaan, zijn te vinden op de site van GK Harderwijk e.o., op de kerktijden site van het RD en in het huis aan huis blad ‘het Kontakt’. O.a. gaat kandidaat A. Jongeneel op 6 oktober in de middagdienst voor en ds. J.R. Visser op zondagmiddag 20 oktober.

Synode van de GKN.
De oktober-vergadering van de generale synode van de Gereformeerde Kerken Nederland wordt gehouden op 2 november 2019 in Hardenberg.
Zoals altijd staan er veel zaken op de agenda. Het meest in het oog springend is een voorstel voor aanvullend onderwijs aan studenten in de theologie. In een tijd dat onze studenten studeren aan theologische universiteiten waar wetenschap beoefenen hoog in het vaandel staat ontbreekt er nog wel eens wat aan de opleiding tot predikant. Zeker als het om opleiden tot predikant in een gereformeerde kerk gaat. Inhoudelijk verdraagt niet alles wat er wordt geleerd zich met de gezonde leer, zoals deze in de gereformeerde belijdenis wordt nagesproken. Dan is aanvullend onderwijs en correctie nodig. Maar ook in het onderwijs in de praktische vakken, o.a. als het om preken gaat, ontbreekt er nog wel eens wat. Ook daarvoor zal door ervaren predikanten de nodige overdracht moeten plaatsvinden. In de GKN zijn er op dit moment vijf studenten die zich voorbereiden om te kunnen dienen in het ambt van dienaar van het Woord. Twee daarvan hopen in de loop van volgend jaar beroepbaar gesteld te kunnen worden. Daarvoor moet de nodige kennis opgedaan worden middels het lopen van stages en het spreken van een stichtelijk woord in kerkdiensten.
Waar nodig zal de GKN een beroep doen op seminarie in het buitenland. Het is niet de bedoeling dat de GKN met een eigen predikantenopleiding start.
Een ander niet onbelangrijk agendapunt is de uitgesproken herkenning van de GKN door de DGK. Een eerdere synode van de GKN, die van 6 oktober 2018, had daar de synode van de DGK om gevraagd. Het positieve antwoord van de DGK is nu ontvangen.
Dit betekent dat er door wederzijdse deputaten verder gesproken kan worden in de erkenningsfase. Voordat er een nieuw kerkverband is waarvan de kerken uit beide kerkverbanden deel uitmaken, zal er nog heel wat besproken en op papier gezet moeten worden. Iets wat zorgvuldig moet gebeuren.
Er is een belangrijke stap gezet. Daar zijn we dankbaar voor. Direct zal er niet veel veranderen. De verschillende kerken in DGK en GKN hebben hun handen vol aan het werk in eigen gemeenten en het uitdragen van het evangelie in de directe omgeving. Wel is er na de uitgesproken wederzijdse herkenning een goede basis om te werken aan vertrouwen.

Vrijdenkers in de Reformatietijd.
De GK Amersfoort e.o. organiseert D.V. op 31 oktober 2019 een lezing over een wat vergeten stroming uit de Reformatietijd, een stroming die invloed had, ook op voorgangers binnen de gereformeerde kerken. Graag geven we dat via deze Nieuwsbrief door.
Het zal gaan over aanhangers van het ondogmatische christendom, mannen van de geest met een mystieke inslag, vrijdenkers, die de nadruk legden op het leven (“niet de leer, maar de Heer”). De lezing wordt verzorgd door Huib Noordzij uit Barneveld en wordt gehouden in de Aula Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2 te Leusden. Aanvang 20.00 uur. Noordzij is auteur van het Handboek van de Reformatie. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te bestrijden.

Nieuwsbrief.
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN).
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl;
Website:https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 16 – juni 2019


Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Twee jaar GK Harderwijk e.o.
18 juni is het twee jaar geleden dat de GK Harderwijk e.o. begon met het beleggen van kerkdiensten in Harderwijk. Twee keer per zondag mocht het Woord verkondigd worden. Meer dan 60 keer ging er een predikant uit het kerkverband voor. Ruim 150 keer werd de kerkdienst geleid door een van de zes preeklezers. Regelmatig mocht het avondmaal worden gevierd. De doop werd bediend en ambtsdragers bevestigd. Op zondag 26 mei j.l. deden twee jonge leden openbare geloofsbelijdenis. Een feestelijke dienst met ruim 80 gasten.

Ons’ kerkgebouw
Twee jaar maakt de GK Harderwijk e.o. voor de kerkdiensten en overige activiteiten gebruik van het multifunctionele gebouw aan de Beetsstraat 17. Tweemaal moest uitgeweken worden naar een grotere zaal. Eenmaal naar de aula aan het Oosteinde 12 voor het congres: De Bijbel anders lezen? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift. Eenmaal naar het kerkgebouw van de NAK aan de Kennedylaan 54a vanwege de belijdenisdienst met veel gasten.

Helaas zal het gebouw aan de Beetsstraat 17 plaats gaan maken voor woningen. Zoals het nu lijkt zullen de kerkdiensten daarom vanaf augustus/september 2019 worden gehouden in de Aula Oosteinde 12. Opnieuw een tijdelijke huisvesting. We blijven als gemeente omzien naar een eigen locatie. Ideeën en tips zijn welkom.

Kerkelijke ontwikkelingen DGK-GKN
Wie meeleeft en de kerkelijke pers een beetje volgt, weet dat er heel veel in beweging is. Om dicht bij huis te blijven: o.a. de wederzijdse herkenning van DGK en GKN als kerken van Christus. Deputaten, die in opdracht van de Synode van de DGK het gesprek met deputaten GKN voeren, hebben de vrijmoedigheid om een vervroegde synode bijeen te laten samenroepen. Zo staat te lezen op de site van de Gereformeerde Kerken Nederland.

Op deze synodevergadering willen de DGK-deputaten hun kerken het voorstel voorleggen om GKN te herkennen als ware kerken van de Here Jezus Christus. Kerken die staan op het fundament van Schrift en belijdenis. Eerder deed de GKN de uitspraak DGK te herkennen als kerken van Christus. De GKN voegde daarbij de hartelijke uitnodiging aan DGK om zo’n uitspraak ook te doen richting de GKN. De GKN-deputaten en kerken zijn dankbaar dat die uitnodiging door de deputaten DGK is gehoord. Met instemming geven de deputaten GKN door wat ds. M.A. Sneep (DGK) op 7 mei als samenvatting verwoordde:

Je kunt de vrijmoedigheid hebben om de kerk van Christus aan te wijzen, maar je kunt niet het kerkvergaderend werk van Christus opsluiten in wat wij zien. Maar art. 29 uit de NGB geeft wel duidelijke handvatten, niet zozeer om alle kerken langs een meetlat te leggen, maar wel om de gelovigen op te roepen om te zoeken waar Christus Zijn kerk vergadert. En de plicht om zich bij de kerk van Christus te voegen. Verder moet ook geestelijke eenheid dringen tot kerkelijke eenheid.”

Wanneer de synode van de DGK op voorstel van hun deputaten uitspreekt GKN te herkennen, dan is er geen belemmering meer de gesprekken met het oog op kerkelijke eenheid tussen beide kerkverbanden voort te zetten. Ook in Harderwijk zijn we blij met deze ontwikkeling. We hopen dat een verdere toenadering in onze regio op gang mag komen.

Kerkelijke ontwikkelingen GKv, NGK, CGK
De synode van de CanRC (Canada) heeft in navolging van de FRCA (Australië) de zusterkerkrelatie met de GKv verbroken. De synode deed een indringende oproep aan de kerken om terug te komen van de ingeslagen weg. Een weg die afvoert van de Bijbel en die de binding aan de gereformeerde belijdenis facultatief maakt. Eenzelfde oproep werd jaren eerder en bij herhaling gedaan richting de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het kerkverband waarmee de GKv zich nu wil gaan herenigen.

Het is een oproep die ook gedaan wordt door enkele GKv (emeriti) predikanten. Ze laten van zich horen op spreekbeurten en in het blad Nader Bekeken of op de site bezinning M/V en ambt. Overigens een oproep en actie waarvan Prof. dr. A. de Visser uit Canada onlangs in Bunschoten nog zei dat het wel wat krachtiger en duidelijker mocht. Hij vond de opstelling nog al timide.

In de vorige Nieuwbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat er speelt. Dat doen we nu niet weer. We hopen en bidden dat de oproepen, hoe beperkt en zwak misschien ook, gehoord mogen worden. En dat er naar geluisterd wordt, zodat er terugkeer komt. We hopen en bidden dat kerken en predikanten in de GKv weer gaan inzien dat wie eigen wegen gaan en de Bijbel volgens eigen inzichten lezen en uitleggen en toepassen, het in eenheid met Christus samenleven in gevaar brengen. We bidden dat ogen geopend mogen worden, zodat gezien mag worden dat wie afdoet van het onderhouden van wat God geboden heeft, veel op het spel zet. Voor zichzelf en voor de kinderen, de jeugd en de jongeren. We kunnen Gods woorden, zoals Hij ze gesproken heeft door zijn profeten en de apostelen, en tenslotte door Jezus Christus zelf, niet ongestraft relativeren en zelf inkleuren.

Met spanning zien we uit of de komende GS van de CGK de zorgelijke ontwikkeling, dat kerken zelf de dienst uitmaken, kan keren. Lange tijd was het voor de CGK mogelijk om in een kerkverband met uiteenlopende overtuigingen en geloofsbelevingen kerkelijk samen te leven. Daarbij was het zelfs mogelijk tegelijk elkaar uit te sluiten, voorbij te lopen en samen op te trekken. Die tijd lijkt voorbij, nu openlijk tegen uitspraken van de meeste vergadering wordt ingegaan. Wat mensen in een plaatselijke gemeente denken en vinden en voelen, weegt bij die gemeenten zwaarder dan wat in de Bijbel staat.

Het lijkt of er in gereformeerd Nederland een herverkaveling op handen is. Wij weten dat niet. De Here weet het. Wat we wel weten is dat de Here vraagt te luisteren naar Zijn Stem. Naar wat Hij in Zijn Woord tot ons zegt. Wanneer wij naar Hem luisteren, Hem gehoorzamen en zo de eenheid van de kerk onderhouden, dan zal Hij dat zegenen in het bijeen vergaderen van Zijn schapen, Zijn kudde.

Nationale Synode
Vertegenwoordigers van 39 kerken zetten op 29 mei in Dordrecht hun handtekening onder een verklaring van verbondenheid. Hoe mooi het ook lijkt, deze actie getuigd niet van luisteren naar Christus die onze hoogste profeet en leraar is. Ds. J.R. Visser schreef daarover in het maandblad WEERKLANK een leerzaam artikel onder de titel ‘Een nationale synode? Graag!’ Wie het artikel wil lezen kan het aanvragen via redactie@gereformeerdmaandblad.nl.

Kerkdiensten
Aan de Beetsstraat in Harderwijk gaat ds. A. Bas, predikant van de GK Kampen en GK Dalfsen, op 16 juni in de morgendienst voor, in de middagdienst is ds. J.R. Visser van de GK Zwolle de voorganger. Zondag 23 juni is er in de morgen een leesdienst en in de middag staat ds. A. de Jager, emeritus predikant te Zwolle, op het rooster om te preken. Ds. L. Heres, predikant van de GK Zwijndrecht, komt 30 juni naar Harderwijk. Hij gaat in de morgendienst voor, in de middag is er dan een leesdienst. Alles Deo volente.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ  Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl;Website:https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet:

https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of http://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 15 – maart 2019

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Een nieuwe Nieuwsbrief
Na vijf maanden weer een nieuwe Nieuwsbrief. Dat het deze keer wat langer heeft geduurd komt niet doordat er geen nieuws was. Eerder het tegendeel. Ook de afgelopen periode is er op het kerkelijk erf veel gebeurd. Maar soms moet je prioriteiten stellen. Al is GK Harderwijk e.o. klein in getal, toch bracht de overgang van bestuur naar kerkenraad het nodige werk met zich mee. Inmiddels zijn alle wijzigingen afgerond en zijn de taken verdeeld. Het gemeenteleven, de ambtelijke bearbeiding, de catechisatie en de belijdeniscatechisatie mogen goede voortgang hebben. Op 3 maart is gestart met het gebruiken van de Herziene Statenvertaling (HSV) in de kerkdiensten. Het aantal leden is gegroeid. De opnamekwaliteit voor het rechtstreeks uitzenden van kerkdiensten is verbeterd. Ook begint het verhuizen naar een andere locatie verder vorm te krijgen. Naar verwachting zal dat rond de zomervakantie zijn beslag krijgen.

Kerkdiensten
Op drie achtereenvolgende zondagen gaat ds. A. de Jager uit Zwolle in de kerkdiensten voor. Op 10 maart in de morgendienst en op 17 en 24 maart in de middagdienst. De kerkdienst op Biddag 13 maart begint om 19.30 uur
Informatieavond
Op 22 maart organiseert de Studiegroep Midden Nederland een informatieavond in Lelystad. Daar zal ds. J.R. Visser, predikant van de GK Zwolle e.o., een lezing houden met de titel:

LEVEN UIT GENADE, KAN DAT NOG?
Enkele opmerkingen bij de kerkelijke situatie in Nederland 2019.

Het vergeten Evangelie’.
Dit boek kreeg in de kerkelijke pers de nodige aandacht. Er zijn veel lovende woorden en instemmende recensies. Maar ook kritische en waarschuwende geluiden. In het januari-nummer van WEERKLANK besteedde ds. Visser er een hoofdartikel aan. Hij sloot het artikel af met: “Het zogenaamde vergeten evangelie dat nu aanbevolen wordt, zorgt er voor dat het echte leven met de Here verdwijnt. Het doet geen recht aan wat de Geest ons zelf in Gods eigen Woord leert.”
In het RD van 1 maart schrijft dr. G.A. van den Brink: “Dit is géén goed boek. Er prijken bekende namen op de achterflap, de aanbevelingen zijn lovend, er wordt een studiedag aan gewijd – toch was het beter geweest als dit boek nooit geboren was.” Met een beroep op de kerkvader Irenaeus van Lyonstelt Sonneveld dat het échte evangelie bestaat in de goede boodschap dat Jezus Overwinnaar is: ‘Christus Victor!’ Jezus is de strijd aangegaan met zonde, dood en duivel. Het leek dat Jezus in deze strijd ten onder ging, maar juist toen bleek dat Hij de overwinnaar was.

Plaatsvervanging
Sonnevelds nadruk op Jezus’ overwinning gaat gepaard met forse kritiek op de gedachte van plaatsvervanging, zoals bijvoorbeeld in de belijdenis HC zondag 5 en 6 is verwoord. Christus is volgens Sonneveld overwinnaar of plaatsvervanger, niet beide. Sonneveld noemt de opvatting van plaatsvervanging niet alleen heidens, maar zelfs godslasterlijk: “Zo denken sommige christenen over Jezus’ rol: zijn marteldood is dan de betaling aan God waarmee wij vervolgens de hemel verkrijgen. Deze manier van denken is onbijbels. Het is namelijk geen ‘genade’, omdat dit geen gift van God is en er niets gratis wordt overgedragen: Jezus betaalt immers. In juridische termen: God vergeeft niet, want de bedoelde straf is gewoon gedragen. (…) Deze manier van denken is blasfemisch”. Sonneveld geeft de visie van verzoening door voldoening volstrekt verkeerd weer. Hij verwerpt wat de Bijbel ons leert over Gods toorn, straf en gerechtigheid. Volgens hem bestaat Gods oordeel alleen daarin dat God de gevolgen van verkeerd gedrag laat gebeuren: „De mensen doen zichzelf kwaad aan en Gods oordeel bestaat eruit dit toe te laten.” Gods toorn is er alleen in het hier en nu. Er is volgens Sonneveld geen toekomstige straf. Het vergeten evangelie, zo blijkt, is een evangelie zonder ernst, zonder urgentie, zonder bekering. Het is een ander evangelie. En wat Paulus zegt over een ander evangelie, lezen we in Galaten 1.

Kerkelijke ontwikkelingen
In steeds meer GKv gemeenten worden de gesprekken over het openstellen van de ambten voor vrouwen afgesloten met een besluit. In andere gemeenten is de discussie nog in volle gang. Enkele kerken hebben een revisieverzoek ingediend. Soms is het verzoek de besluiten geheel of gedeeltelijk terug te draaien. Anderen vragen de synode van Goes om de onderbouwing van de besluiten te verbeteren. Doordat de plaatselijke kerken zelf mogen bepalen of ze vrouwen toelaten tot de ambten van predikant, ouderling en diaken,worden de verschillen en tegenstellingen in en tussen de kerken groter.
In zijn jaaroverzicht schrijft drs. J.H. Kuiper: “Hoewel er veel geluiden zijn over verontrusting vanwege de besluiten van de laatste synode, heeft dat tot nu toe niet tot een opvallende uittocht geleid.” Cijfers kunnen veel zeggen, maar of ze de moeite, het verdriet en de gewetensnood waar gemeenteleden en ambtsdragers mee te maken krijgen kunnen peilen is nog maar de vraag. Kuijper signaleert dat de plaatselijke kerk zich steeds zelfstandiger opstelt en dat daarmee de diversiteit tussen de gemeenten toeneemt, bijvoorbeeld op het punt van de eredienst. ”Als we met elkaar opschuiven richting congregationalisme, is het kerkverband minder nadrukkelijk aanwezig. Je ziet dat in de vrijheid die kerken nemen ten opzichte van synodebesluiten.” Is dat misschien wat de regiegroep hereniging GKv NGK voor ogen heeft met het visiedocument:

Verlangen naar een nieuwe kerk?
Inzes kernpunten schetst de regiegroep in dit visiedocument de contouren van deze nieuwe kerkgemeenschap.
Jezus Christus en zijn offer staan centraal. Hij is het levende Woord, zijn Geest geeft de Bijbel gezag. Bij Hem is er ruimte voor kostgangers van allerlei kleur en geur. We vinden elkaar bij het kruis, want we moeten allemaal van genade leven.

  1. In de kerk aanvaarden we elkaar en verdragen we elkaar, en dat is iets anders dan onverschillig zijn: moeilijker, maar mooier. De kerk moet een veilige ruimte voor iedereen zijn én een heilige ruimte, waar Gods Woord gezag heeft en Gods Geest mensen vormt naar het beeld van Christus.
  2. Een kerk is pas kerk als zij er is voor anderen. Een gemeente die de wereld de rug toekeert, kan niets betekenen. We zijn als kerk begaan met de mensen om ons heen, we koesteren de schepping waarvan wij deel uitmaken.
  3. Een gereformeerde kerk staat op de schouders van de kerk van gisteren, maar is ook uit op vernieuwing om het Evangelie alle ruimte te geven.
  4. In een kerkverband vinden we als kerken steun bij elkaar in het volgen van Christus. Het is geen keurslijf, maar een geschenk, bedoeld om elkaar als kerken tot een hand en een voet te zijn.

Reactie gevraagd

Op de site van de regiegroep schrift voorzitter Ad de Boer: “We zouden het fijn vinden als ons Verlangen naar een nieuwe kerk ook in plaatselijke gemeenten gebruikt wordt in gesprekken over de toekomst van de kerk en het kerkverband: Is dit inderdaad de kerk waar we naar mogen verlangen? We hopen dat door dit proces óns verlangen als Regiegroep een breder verlangen wordt. Daarom vragen we uitdrukkelijk om reacties op Verlangen naar een nieuwe kerk:

Wat maakt u enthousiast?

Wat stelt u teleur?

Wat mist u?

Wat ontbreekt er?

Die input hebben we nodig, van Verlangen naar een nieuwe kerk is een werkdocument, dat mag groeien en mag veranderen.”

Reactie
Dries van Dixhoorn gaat op de uitnodiging in en geeft een duidelijk en veelzeggend antwoord:
Ik zou me wel willen verheugen in de komende samenvoeging van GKv en NGK, maar ik kan het niet. Het verlangen naar een nieuwe kerk leeft helemaal niet bij mij. Integendeel, ik zou willen dat we eerst aan eenheid zouden werken binnen eigen GKv kerkverband en pas daarna het gesprek zoeken met NGK. De eenheid binnen eigen kerkverband is helaas verbroken door de besluiten van GS Meppel waarin vrouwen worden toegelaten tot alle ambten. De verschillen met NGK zijn groot als ik denk aan kinderen toelaten tot avondmaalsviering, vrouwen toelaten tot alle ambten, homoseksueel samenlevende gemeenteleden toelaten tot avondmaalsviering en tot de ambten, echtscheiding en hertrouwen. Ook allemaal onderwerpen waarover helaas binnen GKv verschillen zijn aan het ontstaan. Dat gaat niet over kleine dingen, maar over het anders omgaan met de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Te vrezen valt dat er gewoon wordt doorgedramd en dat door de fusie met NGK gesprek over de genoemde verschillen niet meer gaat gebeuren.
Dus nee, ik moet jullie teleurstellen, ik verlang helemaal niet naar een nieuwe kerk. Ik hoop en bid dat we eerst in eigen kerkverband het gesprek aangaan en blijven bij het vasthouden aan het Woord van God. De cultuur is niet leidinggevend, maar het Woord van God blijft leidinggevend.”

Antwoord
De kerkelijke ontwikkelingen waar we in deze Nieuwsbrief op attenderen raken ons allemaal. Het zijn zorgelijke ontwikkelingen die vragen om een gereformeerd antwoord. Een antwoord dat in overeen­stemming is met Gods geopenbaarde Woord en de gereformeerde belijdenis. Daarvoor is het nodig dat we de Schrift zelf laten spreken.
Informatieavonden, zoals op 28 maart in Den Bosch waar dr. P. Boonstra spreekt over oude en nieuwe hermeneutiek, of de bijeenkomst in Zuidhorn op 29 maart met als spreker br. J.J. van der Tol over ‘Onderzoek en beproef de geesten en strijd zo de goede strijd en wees vooral wijs met je rijkdom!’ kunnen daarbij helpen. Ook de avonden over de betekenis van de belijdenisgeschriften, zoals op 12 april in Rijnsburg met ds. J. Wesseling en op 3 mei in Apeldoorn met dr. B. van Egmond als sprekers, willen daaraan dienstbaar zijn. Maar ook dichter bij huis wordt richting gewezen, zoals op de bijeenkomst op 28 maart in Barneveld met ds. R.Th. Pos over ‘Van secularisatie terug naar de bron’ en in de lezing van ds. A. Bas op 5 april in Ede over ‘Verkondig het Woord’.
Maar eerst adviseren wij u, de lezing op D.V. vrijdagavond 22 maart in Lelystad bij te wonen.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Het is ook mogelijk mondeling informatie te ontvangen.
Daarvoor kunt u contact opnemen met:
J.W. Meijer tel. 06 11510655
J.F.H. Baron tel. 0341-424342
J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw
Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email:scriba@gkharderwijk-eo.nl;
Website:https://gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of http://www.kerkdienstmeebeleven.nu.