Nieuwsbrief no. 18 – december 2020

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Kerstfeest en Nieuwjaar
t Licht dezer wereld is reddend verschenen; ’t Woord, dat vóór de eeuwen by God was, werd vleesch.
Christus komt menschen met God weer vereenen, zondaars verlossen van oordeel en vrees.

Deze zeer blijde boodschap, een mega blijdschap, die de herders rechtstreeks van God ontvingen, mochten ook wij de afgelopen dagen weer ontvangen. Het werd ons verkondigd in de prediking, we mochten er van zingen. De blijde boodschap van redding was er voor de herders, voor heel het volk Israël, ook voor jou en mij en voor alle volken.

We werden er weer bij bepaald dat we om de Redder Jezus Christus niet heen kunnen. Doen we dat wel, aanvaarden we hem niet als onze Redder, dan loopt je leven dood. Jezus Christus is op aarde gekomen om redding te brengen aan een wereld in de nood van haar zonde. Daar zitten wij vandaag helemaal bij, bij die wereld in die nood. Ook wij mogen delen in de vreugde die deze Redder ons heeft willen brengen; redding uit de nood van onze zonde. Hij laat ons delen in de vreugde van zijn vrede-heerschappij. Zo mogen we het jaar 2019 afsluiten en het nieuwe jaar 2020 ingaan. Hem gehoorzaam volgen op onze levensweg en in vol vertrouwen uitzien naar Zijn wederkomst.

Lezingen in Emmeloord
De GK Kampen en de GK Harderwijk e.o. hebben afgesproken in het seizoen 2019/2020 drie bijeenkomsten te organiseren in Emmeloord. Daarbij willen de beide kerken toerusten en voorlichting geven. Er is in onze tijd veel verwarring en er zijn allerlei vragen vanwege de veranderende koers van gereformeerde kerken. Met het anders gaan lezen van de Bijbel gebeurt er ook wat in de prediking en in hoe je gemeente bent. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor broeders en zusters uit de IJsselmeerpolders en de plaatsen rond de Randmeren. Maar anderen zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.

De eerste bijeenkomst is gehouden op 21 november. Daar heeft ds. A. de Jager zijn lezing gehouden over: DIAKONIE EEN HEER-LIJKE DIENST.
Zijn betoog was een verkenning inzake dit ambt, mee in relatie tot het ambt van ouderling. Een verkenning vanuit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften. Het Oude en Nieuwe Testament spreken over de regering van Jezus Christus in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat weerspreekt ontwikkelingen waarin de diaken op afstand is gekomen van de kerkenraad met als gevolg soms een toelating tot dit ambt voor de zusters. Het zou immers niet gaan om het leidinggeven aan de gemeente. De lezing is nog na te lezen via: https://www.gereformeerdmaandblad.nl/weerklank-katern/archief/

De tweede bijeenkomst is D.V. op 24 januari 2020.
Dan hoopt dr. A. Bas, predikant van de GK Kampen en GK Dalfsen, te spreken over:
‘HOE LIEF HEB IK UW WET’.

De derde bijeenkomst staat gepland op 27 maart 2020. Dr. B. van Egmond, predikant va de GKv Capelle aan den IJssel-Noord, heeft toegezegd dan te komen spreken over:
DE EENHEID VAN HET WARE GELOOF BEWAREN’.

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Synode van de GKN
In de vorige Nieuwsbrief schreven we iets over de generale synode van de Gereformeerde Kerken Nederland van 2 november 2019 in Hardenberg. Inmiddels zijn er twee zittingen geweest. Eén in hardenberg en één in Harderwijk. Een afsluitende 3e zitting volgt op 1 februari 2020. De synode heeft o.a. besloten aan student P. Helmus spreekconsent te verlenen. Ook is de GK Zuidhorn e.o. toegelaten tot het kerkverband. Naast een – reeds bestaande – uitgebreide begeleiding zijn afspraken vastgelegd over het geven van aanvullend onderwijs aan studenten theologie. Verder is besloten dat de gesprekken met deputaten van DGK worden voortgezet. De instructie daarvoor is vastgesteld. Meer hierover is te lezen in het kort verslag van de synodevergaderingen dat gepubliceerd is op: https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/2019/12/11/kort-verslag-gs-november-2019/
De eerstvolgende synode is op 21 maart 2020, dan is GK Harderwijk e.o. samenroepende kerk.

Bezinningsdag in Bunschoten
Ruim 300 broeders en zusters uit heel het land waren op 14 december 2019 naar Bunschoten getrokken. Met veel zorgen, met moeiten en vragen waarop men antwoord hoopte te krijgen. De ontmoeting was bemoedigend. Zorgen konden worden gedeeld. Toch gingen velen zeer teleurgesteld naar huis. Vooral door het optreden van prof. dr. H. van den Belt en de ruimte die hij kreeg voor het uitdragen van zijn hervormde PKN-visie. Maar ook door het forum onder leiding van K. van der Zwaag. Antwoorden op de vragen waar men mee zit werden eigenlijk niet gegeven.

Waar wil de bezinningsgroep M/V en ambt naar toe? Wat kunnen we van hen verwachten wanneer de GS van Goes de door de GS van Meppel genomen besluiten niet terugneemt en gewoon verder gaat met de fusie met de Nederlands Gereformeerde Kerken? In verband hiermee verwijzen we in deze Nieuwsbrief naar een reactie onder het kopje: De GKv verlaten? Doleren? De kerk scheuren? De eenheid van de kerk onderhouden? Deze reactie is te lezen is op de site: https://www.studiegroepmiddennederland.nl/

Beetsstraat 17
Per 1 maart 2020 is het zover dat we het ons zo vertrouwde gebouw moeten verlaten. We hebben er langer gebruik van kunnen maken dan eerst gedacht. Maar dan stopt het echt. Wanneer er dan nog geen andere, wat meer permanente ruimte is gevonden, worden tot 1 juli 2020 de kerkdiensten gehouden in de Aula aan het Oosteinde 12. Ondertussen zoeken we verder.

Kerkdiensten
Over de preekvoorziening heeft GK Harderwijk e.o. niet te klagen. Zo gaan ds. A. de Jager en kandidaat A. Jongeneel op 29 december 2019 in resp. de morgen- en middagdienst voor.
Op oudjaarsavond 31 december preekt ds. A. de Jager. Op 5 januari 2020 zijn de voorgangers student P. Helmus en ds. L. Heres. Op 12 januari komt kandidaat A. Jongeneel in de morgen naar Harderwijk.
s Middag wordt de dienst geleid door een van de preeklezers. Op zondag 19 januari hopen we in de morgen ds. L. Heres en in de middag ds. A. Bas welkom te heten. Dit alles onder het Jacobitisch voorbehoud. De kerkdiensten beginnen steeds om 9.30 uur en om 16.30 uur. Oudjaarsavond is de aanvang om 19.00 uur.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl; Website: https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet:
https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/ of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *