Nieuwsbrief no. 17 – oktober 2019

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Een nieuw seizoen.
Na een onderbreking van bijna twee maanden zijn allerlei gemeenteactiviteiten weer gestart. Op de woensdagavonden zijn er de catechisaties. Deze worden net zoals in het vorige seizoen gegeven door onze consulent ds. J.R. Visser. Ook jongelui van buiten de eigen gemeente zijn welkom. Het plan is dit seizoen regelmatig een catechisatie voor jong belijdende leden te gaan organiseren. Daar is vraag naar. Wanneer je belijdenis hebt gedaan stoppen de catechisatielessen abrupt. Dat is jammer, je zou graag nog zoveel meer willen weten en leren.
Ook is er weer een begin gemaakt met de gezamenlijke Bijbelstudie. Als regel op de donderdagavond één keer in de maand. Eerst staat het bespreken van het Bijbelboek Titus op het programma. Een brief met heel veel praktische aanwijzingen voor het gemeenteleven en het kerk zijn midden in een wereld die steeds minder van God wil weten.
Afgelopen zaterdag was er een gemeentemiddag met muziek, zang, ontspanning en gesprek. Nog altijd in ‘ons’ kerkgebouw aan de Beetsstraat. We kunnen nog even blijven en daar zijn we heel blij mee.
De kerkenraad vergadert elke laatste maandag van de maand en binnenkort wordt weer gestart met de huisbezoeken. Ook dit seizoen hopen de ambtsdragers daar weer ruim de tijd voor te nemen.
Ook in de vakantieperiode mochten de kerkdiensten steeds doorgaan. Regelmatig ging er een predikant voor. Op 14 juli preekte kandidaat A. Jongeneel uit Kampen voor het eerst in een kerkdienst in Harderwijk. Dat was best even spannend. Een jonge pas afgestudeerde theoloog die nu beroepbaar is als predikant. Een eigen stijl, maar het zelfde Woord.

Diakonie een Heer-lijke dienst.
Op 17 oktober staat er weer een lezing gepland in Harderwijk. Ds. A. de Jager komt dan spreken over het diakonale ambt. Ds. De Jager zijn betoog is bedoeld, zo zegt hij, als een verkenning inzake dit ambt mee in relatie tot het ambt van ouderling. Een verkenning vanuit de (recente) geschiedenis, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde. En dat tegen de achtergrond van de Schriften ( OT en NT) die spreken over de regering van Jezus Christus, een regering immers in gerechtigheid en barmhartigheid. Dat weerspreekt ontwikkelingen waarin de diaken op afstand is gekomen van de kerkenraad met als gevolg soms een toelating tot dit ambt voor de zusters. Het zou immers niet gaan om het leidinggeven aan de gemeente.Ds. De Jager maakt zich zorgen over de verschraling en uitholling van dit ambt in de kerkelijke praktijk. Hij zal in zijn lezing o.a. ingaan op wat prof. dr. J. van Bruggen in ‘De Ambten in de apostolische tijd’, en dr. A. Hendriks in ‘Woord en Wereld (33)’, daarover hebben geschreven. Ook besteedt hij aandacht aan wat prof. dr. Maarten Verkerk daarover heeft gepubliceerd en wat prof. dr. C. Trimp in de colleges de studenten meegaf.

De avond begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in het kerkgebouw Beetsstraat 17. Er zal ruime gelegenheid zijn voor onderling gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.

Allen, ook belangstellenden van harte welkom.

Kerkdiensten.
De kerkdiensten aan de Beetsstraat beginnen steeds om 9.30 uur en 16.30 uur. De vermeldingen, wie er voorgaan, zijn te vinden op de site van GK Harderwijk e.o., op de kerktijden site van het RD en in het huis aan huis blad ‘het Kontakt’. O.a. gaat kandidaat A. Jongeneel op 6 oktober in de middagdienst voor en ds. J.R. Visser op zondagmiddag 20 oktober.

Synode van de GKN.
De oktober-vergadering van de generale synode van de Gereformeerde Kerken Nederland wordt gehouden op 2 november 2019 in Hardenberg.
Zoals altijd staan er veel zaken op de agenda. Het meest in het oog springend is een voorstel voor aanvullend onderwijs aan studenten in de theologie. In een tijd dat onze studenten studeren aan theologische universiteiten waar wetenschap beoefenen hoog in het vaandel staat ontbreekt er nog wel eens wat aan de opleiding tot predikant. Zeker als het om opleiden tot predikant in een gereformeerde kerk gaat. Inhoudelijk verdraagt niet alles wat er wordt geleerd zich met de gezonde leer, zoals deze in de gereformeerde belijdenis wordt nagesproken. Dan is aanvullend onderwijs en correctie nodig. Maar ook in het onderwijs in de praktische vakken, o.a. als het om preken gaat, ontbreekt er nog wel eens wat. Ook daarvoor zal door ervaren predikanten de nodige overdracht moeten plaatsvinden. In de GKN zijn er op dit moment vijf studenten die zich voorbereiden om te kunnen dienen in het ambt van dienaar van het Woord. Twee daarvan hopen in de loop van volgend jaar beroepbaar gesteld te kunnen worden. Daarvoor moet de nodige kennis opgedaan worden middels het lopen van stages en het spreken van een stichtelijk woord in kerkdiensten.
Waar nodig zal de GKN een beroep doen op seminarie in het buitenland. Het is niet de bedoeling dat de GKN met een eigen predikantenopleiding start.
Een ander niet onbelangrijk agendapunt is de uitgesproken herkenning van de GKN door de DGK. Een eerdere synode van de GKN, die van 6 oktober 2018, had daar de synode van de DGK om gevraagd. Het positieve antwoord van de DGK is nu ontvangen.
Dit betekent dat er door wederzijdse deputaten verder gesproken kan worden in de erkenningsfase. Voordat er een nieuw kerkverband is waarvan de kerken uit beide kerkverbanden deel uitmaken, zal er nog heel wat besproken en op papier gezet moeten worden. Iets wat zorgvuldig moet gebeuren.
Er is een belangrijke stap gezet. Daar zijn we dankbaar voor. Direct zal er niet veel veranderen. De verschillende kerken in DGK en GKN hebben hun handen vol aan het werk in eigen gemeenten en het uitdragen van het evangelie in de directe omgeving. Wel is er na de uitgesproken wederzijdse herkenning een goede basis om te werken aan vertrouwen.

Vrijdenkers in de Reformatietijd.
De GK Amersfoort e.o. organiseert D.V. op 31 oktober 2019 een lezing over een wat vergeten stroming uit de Reformatietijd, een stroming die invloed had, ook op voorgangers binnen de gereformeerde kerken. Graag geven we dat via deze Nieuwsbrief door.
Het zal gaan over aanhangers van het ondogmatische christendom, mannen van de geest met een mystieke inslag, vrijdenkers, die de nadruk legden op het leven (“niet de leer, maar de Heer”). De lezing wordt verzorgd door Huib Noordzij uit Barneveld en wordt gehouden in de Aula Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2 te Leusden. Aanvang 20.00 uur. Noordzij is auteur van het Handboek van de Reformatie. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te bestrijden.

Nieuwsbrief.
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba
J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN).
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl;
Website:https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of https://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *