Nieuwsbrief no. 16 – juni 2019


Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Twee jaar GK Harderwijk e.o.
18 juni is het twee jaar geleden dat de GK Harderwijk e.o. begon met het beleggen van kerkdiensten in Harderwijk. Twee keer per zondag mocht het Woord verkondigd worden. Meer dan 60 keer ging er een predikant uit het kerkverband voor. Ruim 150 keer werd de kerkdienst geleid door een van de zes preeklezers. Regelmatig mocht het avondmaal worden gevierd. De doop werd bediend en ambtsdragers bevestigd. Op zondag 26 mei j.l. deden twee jonge leden openbare geloofsbelijdenis. Een feestelijke dienst met ruim 80 gasten.

Ons’ kerkgebouw
Twee jaar maakt de GK Harderwijk e.o. voor de kerkdiensten en overige activiteiten gebruik van het multifunctionele gebouw aan de Beetsstraat 17. Tweemaal moest uitgeweken worden naar een grotere zaal. Eenmaal naar de aula aan het Oosteinde 12 voor het congres: De Bijbel anders lezen? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift. Eenmaal naar het kerkgebouw van de NAK aan de Kennedylaan 54a vanwege de belijdenisdienst met veel gasten.

Helaas zal het gebouw aan de Beetsstraat 17 plaats gaan maken voor woningen. Zoals het nu lijkt zullen de kerkdiensten daarom vanaf augustus/september 2019 worden gehouden in de Aula Oosteinde 12. Opnieuw een tijdelijke huisvesting. We blijven als gemeente omzien naar een eigen locatie. Ideeën en tips zijn welkom.

Kerkelijke ontwikkelingen DGK-GKN
Wie meeleeft en de kerkelijke pers een beetje volgt, weet dat er heel veel in beweging is. Om dicht bij huis te blijven: o.a. de wederzijdse herkenning van DGK en GKN als kerken van Christus. Deputaten, die in opdracht van de Synode van de DGK het gesprek met deputaten GKN voeren, hebben de vrijmoedigheid om een vervroegde synode bijeen te laten samenroepen. Zo staat te lezen op de site van de Gereformeerde Kerken Nederland.

Op deze synodevergadering willen de DGK-deputaten hun kerken het voorstel voorleggen om GKN te herkennen als ware kerken van de Here Jezus Christus. Kerken die staan op het fundament van Schrift en belijdenis. Eerder deed de GKN de uitspraak DGK te herkennen als kerken van Christus. De GKN voegde daarbij de hartelijke uitnodiging aan DGK om zo’n uitspraak ook te doen richting de GKN. De GKN-deputaten en kerken zijn dankbaar dat die uitnodiging door de deputaten DGK is gehoord. Met instemming geven de deputaten GKN door wat ds. M.A. Sneep (DGK) op 7 mei als samenvatting verwoordde:

Je kunt de vrijmoedigheid hebben om de kerk van Christus aan te wijzen, maar je kunt niet het kerkvergaderend werk van Christus opsluiten in wat wij zien. Maar art. 29 uit de NGB geeft wel duidelijke handvatten, niet zozeer om alle kerken langs een meetlat te leggen, maar wel om de gelovigen op te roepen om te zoeken waar Christus Zijn kerk vergadert. En de plicht om zich bij de kerk van Christus te voegen. Verder moet ook geestelijke eenheid dringen tot kerkelijke eenheid.”

Wanneer de synode van de DGK op voorstel van hun deputaten uitspreekt GKN te herkennen, dan is er geen belemmering meer de gesprekken met het oog op kerkelijke eenheid tussen beide kerkverbanden voort te zetten. Ook in Harderwijk zijn we blij met deze ontwikkeling. We hopen dat een verdere toenadering in onze regio op gang mag komen.

Kerkelijke ontwikkelingen GKv, NGK, CGK
De synode van de CanRC (Canada) heeft in navolging van de FRCA (Australië) de zusterkerkrelatie met de GKv verbroken. De synode deed een indringende oproep aan de kerken om terug te komen van de ingeslagen weg. Een weg die afvoert van de Bijbel en die de binding aan de gereformeerde belijdenis facultatief maakt. Eenzelfde oproep werd jaren eerder en bij herhaling gedaan richting de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het kerkverband waarmee de GKv zich nu wil gaan herenigen.

Het is een oproep die ook gedaan wordt door enkele GKv (emeriti) predikanten. Ze laten van zich horen op spreekbeurten en in het blad Nader Bekeken of op de site bezinning M/V en ambt. Overigens een oproep en actie waarvan Prof. dr. A. de Visser uit Canada onlangs in Bunschoten nog zei dat het wel wat krachtiger en duidelijker mocht. Hij vond de opstelling nog al timide.

In de vorige Nieuwbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat er speelt. Dat doen we nu niet weer. We hopen en bidden dat de oproepen, hoe beperkt en zwak misschien ook, gehoord mogen worden. En dat er naar geluisterd wordt, zodat er terugkeer komt. We hopen en bidden dat kerken en predikanten in de GKv weer gaan inzien dat wie eigen wegen gaan en de Bijbel volgens eigen inzichten lezen en uitleggen en toepassen, het in eenheid met Christus samenleven in gevaar brengen. We bidden dat ogen geopend mogen worden, zodat gezien mag worden dat wie afdoet van het onderhouden van wat God geboden heeft, veel op het spel zet. Voor zichzelf en voor de kinderen, de jeugd en de jongeren. We kunnen Gods woorden, zoals Hij ze gesproken heeft door zijn profeten en de apostelen, en tenslotte door Jezus Christus zelf, niet ongestraft relativeren en zelf inkleuren.

Met spanning zien we uit of de komende GS van de CGK de zorgelijke ontwikkeling, dat kerken zelf de dienst uitmaken, kan keren. Lange tijd was het voor de CGK mogelijk om in een kerkverband met uiteenlopende overtuigingen en geloofsbelevingen kerkelijk samen te leven. Daarbij was het zelfs mogelijk tegelijk elkaar uit te sluiten, voorbij te lopen en samen op te trekken. Die tijd lijkt voorbij, nu openlijk tegen uitspraken van de meeste vergadering wordt ingegaan. Wat mensen in een plaatselijke gemeente denken en vinden en voelen, weegt bij die gemeenten zwaarder dan wat in de Bijbel staat.

Het lijkt of er in gereformeerd Nederland een herverkaveling op handen is. Wij weten dat niet. De Here weet het. Wat we wel weten is dat de Here vraagt te luisteren naar Zijn Stem. Naar wat Hij in Zijn Woord tot ons zegt. Wanneer wij naar Hem luisteren, Hem gehoorzamen en zo de eenheid van de kerk onderhouden, dan zal Hij dat zegenen in het bijeen vergaderen van Zijn schapen, Zijn kudde.

Nationale Synode
Vertegenwoordigers van 39 kerken zetten op 29 mei in Dordrecht hun handtekening onder een verklaring van verbondenheid. Hoe mooi het ook lijkt, deze actie getuigd niet van luisteren naar Christus die onze hoogste profeet en leraar is. Ds. J.R. Visser schreef daarover in het maandblad WEERKLANK een leerzaam artikel onder de titel ‘Een nationale synode? Graag!’ Wie het artikel wil lezen kan het aanvragen via redactie@gereformeerdmaandblad.nl.

Kerkdiensten
Aan de Beetsstraat in Harderwijk gaat ds. A. Bas, predikant van de GK Kampen en GK Dalfsen, op 16 juni in de morgendienst voor, in de middagdienst is ds. J.R. Visser van de GK Zwolle de voorganger. Zondag 23 juni is er in de morgen een leesdienst en in de middag staat ds. A. de Jager, emeritus predikant te Zwolle, op het rooster om te preken. Ds. L. Heres, predikant van de GK Zwijndrecht, komt 30 juni naar Harderwijk. Hij gaat in de morgendienst voor, in de middag is er dan een leesdienst. Alles Deo volente.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ  Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl;Website:https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet:

https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of http://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *