Nieuwsbrief no. 15 – maart 2019

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Een nieuwe Nieuwsbrief
Na vijf maanden weer een nieuwe Nieuwsbrief. Dat het deze keer wat langer heeft geduurd komt niet doordat er geen nieuws was. Eerder het tegendeel. Ook de afgelopen periode is er op het kerkelijk erf veel gebeurd. Maar soms moet je prioriteiten stellen. Al is GK Harderwijk e.o. klein in getal, toch bracht de overgang van bestuur naar kerkenraad het nodige werk met zich mee. Inmiddels zijn alle wijzigingen afgerond en zijn de taken verdeeld. Het gemeenteleven, de ambtelijke bearbeiding, de catechisatie en de belijdeniscatechisatie mogen goede voortgang hebben. Op 3 maart is gestart met het gebruiken van de Herziene Statenvertaling (HSV) in de kerkdiensten. Het aantal leden is gegroeid. De opnamekwaliteit voor het rechtstreeks uitzenden van kerkdiensten is verbeterd. Ook begint het verhuizen naar een andere locatie verder vorm te krijgen. Naar verwachting zal dat rond de zomervakantie zijn beslag krijgen.

Kerkdiensten
Op drie achtereenvolgende zondagen gaat ds. A. de Jager uit Zwolle in de kerkdiensten voor. Op 10 maart in de morgendienst en op 17 en 24 maart in de middagdienst. De kerkdienst op Biddag 13 maart begint om 19.30 uur
Informatieavond
Op 22 maart organiseert de Studiegroep Midden Nederland een informatieavond in Lelystad. Daar zal ds. J.R. Visser, predikant van de GK Zwolle e.o., een lezing houden met de titel:

LEVEN UIT GENADE, KAN DAT NOG?
Enkele opmerkingen bij de kerkelijke situatie in Nederland 2019.

Het vergeten Evangelie’.
Dit boek kreeg in de kerkelijke pers de nodige aandacht. Er zijn veel lovende woorden en instemmende recensies. Maar ook kritische en waarschuwende geluiden. In het januari-nummer van WEERKLANK besteedde ds. Visser er een hoofdartikel aan. Hij sloot het artikel af met: “Het zogenaamde vergeten evangelie dat nu aanbevolen wordt, zorgt er voor dat het echte leven met de Here verdwijnt. Het doet geen recht aan wat de Geest ons zelf in Gods eigen Woord leert.”
In het RD van 1 maart schrijft dr. G.A. van den Brink: “Dit is géén goed boek. Er prijken bekende namen op de achterflap, de aanbevelingen zijn lovend, er wordt een studiedag aan gewijd – toch was het beter geweest als dit boek nooit geboren was.” Met een beroep op de kerkvader Irenaeus van Lyonstelt Sonneveld dat het échte evangelie bestaat in de goede boodschap dat Jezus Overwinnaar is: ‘Christus Victor!’ Jezus is de strijd aangegaan met zonde, dood en duivel. Het leek dat Jezus in deze strijd ten onder ging, maar juist toen bleek dat Hij de overwinnaar was.

Plaatsvervanging
Sonnevelds nadruk op Jezus’ overwinning gaat gepaard met forse kritiek op de gedachte van plaatsvervanging, zoals bijvoorbeeld in de belijdenis HC zondag 5 en 6 is verwoord. Christus is volgens Sonneveld overwinnaar of plaatsvervanger, niet beide. Sonneveld noemt de opvatting van plaatsvervanging niet alleen heidens, maar zelfs godslasterlijk: “Zo denken sommige christenen over Jezus’ rol: zijn marteldood is dan de betaling aan God waarmee wij vervolgens de hemel verkrijgen. Deze manier van denken is onbijbels. Het is namelijk geen ‘genade’, omdat dit geen gift van God is en er niets gratis wordt overgedragen: Jezus betaalt immers. In juridische termen: God vergeeft niet, want de bedoelde straf is gewoon gedragen. (…) Deze manier van denken is blasfemisch”. Sonneveld geeft de visie van verzoening door voldoening volstrekt verkeerd weer. Hij verwerpt wat de Bijbel ons leert over Gods toorn, straf en gerechtigheid. Volgens hem bestaat Gods oordeel alleen daarin dat God de gevolgen van verkeerd gedrag laat gebeuren: „De mensen doen zichzelf kwaad aan en Gods oordeel bestaat eruit dit toe te laten.” Gods toorn is er alleen in het hier en nu. Er is volgens Sonneveld geen toekomstige straf. Het vergeten evangelie, zo blijkt, is een evangelie zonder ernst, zonder urgentie, zonder bekering. Het is een ander evangelie. En wat Paulus zegt over een ander evangelie, lezen we in Galaten 1.

Kerkelijke ontwikkelingen
In steeds meer GKv gemeenten worden de gesprekken over het openstellen van de ambten voor vrouwen afgesloten met een besluit. In andere gemeenten is de discussie nog in volle gang. Enkele kerken hebben een revisieverzoek ingediend. Soms is het verzoek de besluiten geheel of gedeeltelijk terug te draaien. Anderen vragen de synode van Goes om de onderbouwing van de besluiten te verbeteren. Doordat de plaatselijke kerken zelf mogen bepalen of ze vrouwen toelaten tot de ambten van predikant, ouderling en diaken,worden de verschillen en tegenstellingen in en tussen de kerken groter.
In zijn jaaroverzicht schrijft drs. J.H. Kuiper: “Hoewel er veel geluiden zijn over verontrusting vanwege de besluiten van de laatste synode, heeft dat tot nu toe niet tot een opvallende uittocht geleid.” Cijfers kunnen veel zeggen, maar of ze de moeite, het verdriet en de gewetensnood waar gemeenteleden en ambtsdragers mee te maken krijgen kunnen peilen is nog maar de vraag. Kuijper signaleert dat de plaatselijke kerk zich steeds zelfstandiger opstelt en dat daarmee de diversiteit tussen de gemeenten toeneemt, bijvoorbeeld op het punt van de eredienst. ”Als we met elkaar opschuiven richting congregationalisme, is het kerkverband minder nadrukkelijk aanwezig. Je ziet dat in de vrijheid die kerken nemen ten opzichte van synodebesluiten.” Is dat misschien wat de regiegroep hereniging GKv NGK voor ogen heeft met het visiedocument:

Verlangen naar een nieuwe kerk?
Inzes kernpunten schetst de regiegroep in dit visiedocument de contouren van deze nieuwe kerkgemeenschap.
Jezus Christus en zijn offer staan centraal. Hij is het levende Woord, zijn Geest geeft de Bijbel gezag. Bij Hem is er ruimte voor kostgangers van allerlei kleur en geur. We vinden elkaar bij het kruis, want we moeten allemaal van genade leven.

  1. In de kerk aanvaarden we elkaar en verdragen we elkaar, en dat is iets anders dan onverschillig zijn: moeilijker, maar mooier. De kerk moet een veilige ruimte voor iedereen zijn én een heilige ruimte, waar Gods Woord gezag heeft en Gods Geest mensen vormt naar het beeld van Christus.
  2. Een kerk is pas kerk als zij er is voor anderen. Een gemeente die de wereld de rug toekeert, kan niets betekenen. We zijn als kerk begaan met de mensen om ons heen, we koesteren de schepping waarvan wij deel uitmaken.
  3. Een gereformeerde kerk staat op de schouders van de kerk van gisteren, maar is ook uit op vernieuwing om het Evangelie alle ruimte te geven.
  4. In een kerkverband vinden we als kerken steun bij elkaar in het volgen van Christus. Het is geen keurslijf, maar een geschenk, bedoeld om elkaar als kerken tot een hand en een voet te zijn.

Reactie gevraagd

Op de site van de regiegroep schrift voorzitter Ad de Boer: “We zouden het fijn vinden als ons Verlangen naar een nieuwe kerk ook in plaatselijke gemeenten gebruikt wordt in gesprekken over de toekomst van de kerk en het kerkverband: Is dit inderdaad de kerk waar we naar mogen verlangen? We hopen dat door dit proces óns verlangen als Regiegroep een breder verlangen wordt. Daarom vragen we uitdrukkelijk om reacties op Verlangen naar een nieuwe kerk:

Wat maakt u enthousiast?

Wat stelt u teleur?

Wat mist u?

Wat ontbreekt er?

Die input hebben we nodig, van Verlangen naar een nieuwe kerk is een werkdocument, dat mag groeien en mag veranderen.”

Reactie
Dries van Dixhoorn gaat op de uitnodiging in en geeft een duidelijk en veelzeggend antwoord:
Ik zou me wel willen verheugen in de komende samenvoeging van GKv en NGK, maar ik kan het niet. Het verlangen naar een nieuwe kerk leeft helemaal niet bij mij. Integendeel, ik zou willen dat we eerst aan eenheid zouden werken binnen eigen GKv kerkverband en pas daarna het gesprek zoeken met NGK. De eenheid binnen eigen kerkverband is helaas verbroken door de besluiten van GS Meppel waarin vrouwen worden toegelaten tot alle ambten. De verschillen met NGK zijn groot als ik denk aan kinderen toelaten tot avondmaalsviering, vrouwen toelaten tot alle ambten, homoseksueel samenlevende gemeenteleden toelaten tot avondmaalsviering en tot de ambten, echtscheiding en hertrouwen. Ook allemaal onderwerpen waarover helaas binnen GKv verschillen zijn aan het ontstaan. Dat gaat niet over kleine dingen, maar over het anders omgaan met de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Te vrezen valt dat er gewoon wordt doorgedramd en dat door de fusie met NGK gesprek over de genoemde verschillen niet meer gaat gebeuren.
Dus nee, ik moet jullie teleurstellen, ik verlang helemaal niet naar een nieuwe kerk. Ik hoop en bid dat we eerst in eigen kerkverband het gesprek aangaan en blijven bij het vasthouden aan het Woord van God. De cultuur is niet leidinggevend, maar het Woord van God blijft leidinggevend.”

Antwoord
De kerkelijke ontwikkelingen waar we in deze Nieuwsbrief op attenderen raken ons allemaal. Het zijn zorgelijke ontwikkelingen die vragen om een gereformeerd antwoord. Een antwoord dat in overeen­stemming is met Gods geopenbaarde Woord en de gereformeerde belijdenis. Daarvoor is het nodig dat we de Schrift zelf laten spreken.
Informatieavonden, zoals op 28 maart in Den Bosch waar dr. P. Boonstra spreekt over oude en nieuwe hermeneutiek, of de bijeenkomst in Zuidhorn op 29 maart met als spreker br. J.J. van der Tol over ‘Onderzoek en beproef de geesten en strijd zo de goede strijd en wees vooral wijs met je rijkdom!’ kunnen daarbij helpen. Ook de avonden over de betekenis van de belijdenisgeschriften, zoals op 12 april in Rijnsburg met ds. J. Wesseling en op 3 mei in Apeldoorn met dr. B. van Egmond als sprekers, willen daaraan dienstbaar zijn. Maar ook dichter bij huis wordt richting gewezen, zoals op de bijeenkomst op 28 maart in Barneveld met ds. R.Th. Pos over ‘Van secularisatie terug naar de bron’ en in de lezing van ds. A. Bas op 5 april in Ede over ‘Verkondig het Woord’.
Maar eerst adviseren wij u, de lezing op D.V. vrijdagavond 22 maart in Lelystad bij te wonen.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Het is ook mogelijk mondeling informatie te ontvangen.
Daarvoor kunt u contact opnemen met:
J.W. Meijer tel. 06 11510655
J.F.H. Baron tel. 0341-424342
J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw
Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email:scriba@gkharderwijk-eo.nl;
Website:https://gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of http://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *