Nieuwsbrief no. 14 – oktober 2018


Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Generale Synode GKN geeft Herziene Statenvertaling vrij voor gebruik in de erediensten
In kerkdiensten in de GKN wordt gebruikgemaakt van de Bijbelvertaling NBG 1951. Daar gaat verandering in komen. In een jong kerkverband moet veel geregeld worden. Al geruime tijd waren deputaten HSV gereed met hun opdracht. Het duurde nog tot zaterdag 6 oktober voordat de Generale Synode er zich over kon uitspreken. Synode-breed kreeg het voorstel vanuit de vergadering om de HSV vrij te geven voor gebruik in de erediensten brede steun. Op onderdelen zijn er best bezwaren, maar dat geldt voor de vertaling van 1951 ook. Vooral het Nederlands dat meer aansluit bij nu en over het algemeen beter begrepen wordt door de jongeren gaf de doorslag. Ook het feit dat in de gezinnen veel uit de HSV wordt gelezen woog mee. Het is nu aan de kerkenraden de invoering verder vorm te geven.

GKN herkennen DGK als kerken van Christus
Een belangrijk onderwerp op de tafel van de Generale Synode die 6 oktober in Harderwijk werd gehouden, was het rapport van ‘deputaten eenheid gereformeerde belijders’ inzake de DGK.
Deputaten rapporteerden over de voortgang van de oriënterende gesprekken met deputaten DGK. Deputaten hadden als opdracht meegekregen door te spreken over het functioneren van Schrift en belijdenis als fundament van de kerk en over de katholiciteit van de kerk. Dat was gebeurd, zodat de verkenning kon worden afgerond met de uitspraak dat de GKN de DGK herkennen als kerken van Christus staande op het fundament van apostelen en profeten. De GKN heeft deze uitspraak gedaan op basis van de gevoerde gesprekken en de publieke belijdenis. De GKN roept de DGK op hetzelfde te doen, zodat de gesprekken een vervolg krijgen. Het moderamen van de synode schrijft daarover op de GKN site:

Met het besluit ten aanzien van de DGK willen we de opdracht tot eenheid die Christus o.a. in
Johannes 17 geeft, graag verder gestalte geven. We weten ons daarin door Christus zelf geroepen. We steken in dit besluit onze hand met liefde naar de DGK uit. In de gesprekken die er waren hebben we deze kerken herkend als kerken van Christus. Wij zijn daar blij om. Dat betekent dat we de veroordelingen uit het verleden achter ons laten en ook verder willen. Om die herkenning ook echt vorm te gaan geven. Om die punten te bespreken die buiten Schrift en belijdenis om nog in de weg staan voor daadwerkelijke kerkelijke eenheid. Daarbij is gezamenlijke herkenning als kerken van Christus nodig. We zien er naar uit dat de DGK ook deze stap zet. Om samen in diepe afhankelijkheid en liefde voor de HERE aan die daadwerkelijke eenheid te werken.
Het volledige besluit met gronden en de brief van de GKN aan de DGK is te vinden op https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/

Begeleiden studenten theologie
Ruime aandacht werd op de Generale Synode besteed aan het begeleiden van de studenten theologie. Op dit moment studeren er twee studenten aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en één student aan de Theologische Universiteit Kampen. Ook loopt een broeder die afgestudeerd is in Kampen stage in de GK Dalfsen en deels in de GK Zwolle. Een andere jonge broeder bereidt zich middels een HBO-bachelor voor op een studie in Apeldoorn. Vier van de predikanten binnen de GKN worden in de gelegenheid gesteld tijd vrij te maken om deze studenten te begeleiden. De begeleiding is nodig, zo werd door zowel de studenten als de begeleiders onderstreept. Zowel aanvullend als bijsturend.

Reformatorisch Theologisches Seminar te Heidelberg (RTS)
In Duitsland is er een kleine Theologische opleiding. Deze opleiding is nauw verbonden aan de SERK (Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche). De kerken waarmee de GKN een zusterkerkrelatie onderhoud. Het RTS is niet in staat zelfstandig voldoende gelden te verwerven om de opleiding in stand te houden. Vanuit zendingsoogpunt is deze opleiding heel belangrijk voor o.a. Duitsland. Er worden jongemannen opgeleid die op allerlei plaatsen in Duitsland, en ook daarbuiten, kunnen worden ingezet. Op de General Synode zijn de banden met het RTS meer geformaliseerd. De GK Hardenberg is aangewezen als steun-verlenende-kerk. Jaarlijks zal er een quotum per ziel worden vastgesteld dat de steun-verlenende-kerk van de kerken mag vragen.
Maar het blijft niet alleen bij financiële steun, kennis en studie wordt uitgewisseld en over en weer kan opgetreden worden als gastdocent of spreker.

Kerk, waar ben je?
Onder deze titel komt ds. A. de Jager op 22 november een lezing houden in Harderwijk.
Veel broeders en zusters zitten met vragen als: Is dit nog wel de kerk waar ik gedoopt ben en belijdenis heb gedaan? Moet ik maar mee gaan met al die veranderingen, ook als het soms ingaat tegen de Bijbel? En wat doe ik wanneer de preken steeds meer verschralen, horizontalistisch worden? Het evangelie van Jezus Christus en de oproep tot bekering niet echt meer klinkt? Wat wordt er van mij gevraagd? Mag ik hier nog langer blijven, of roept de HERE mij om elders naar toe te gaan? En de kinderen dan? Hoe moet ik me opstellen in de discussie M/V en ambt? En als ik een vrouwelijke ouderling op bezoek krijg? In zijn lezing hoopt ds. De Jager daar op in te gaan en vanuit het Woord van de HERE richting te wijzen. Allen welkom. We beginnen om 20.00 uur aan de Beetsstraat 17 in Harderwijk.

Kerkdiensten
Op 21 oktober hoopt ds. R. van der Wolf uit Hardenberg in de morgendienst voor te gaan. Op 28 oktober ds. A. de Jager uit Zwolle. Dan is er de bevestiging van een 2eouderling. Een mijlpaal voor de GK Harderwijk. Met drie ambtsdragers kan gestart worden met een eigen kerkenraad, zodat op termijn de zorg vanuit de kerkenraad van GK Zwolle kan worden beëindigd.
Met de start van de kerkenraad stopt de periode van de initiatiefgroep en het bestuur. Het was een periode van bouwen en regelen. Veel is er georganiseerd. De gereformeerde prediking en het gereformeerde gemeenteleven mocht doorgaan onder de zegen van de HERE.

Nieuwsbrief
De initiatiefgroep stopt, de Nieuwsbrief blijft om broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte te houden van de activiteiten van de gemeente. Natuurlijk blijft het ook mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email:gkharderwijkeo@hotmail.com;Website:https://gkharderwijkeo.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *