Nieuwsbrief no. 13 – juli 2018

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Dankbaar

Een jaar geleden, op zondag 18 juni 2017, werden voor het eerst kerkdiensten gehouden aan de Beetsstraat in Harderwijk. In en na de kerkdienst op zondag 17 juni jl. is hier aandacht aan besteed. De Here heeft het mogelijk gemaakt dat elke zondag de gemeente twee keer mocht samenkomen om te luisteren naar de verkondiging van Zijn Woord. Ook mocht het gemeenteleven steeds meer vorm krijgen. De eigen ambtsdragers konden op huisbezoek gaan en de gemeenteleden keken naar elkaar om en boden hulp waar het nodig was. De rijke Woordverkondiging, de rust en eerbied in de erediensten maakten elke zondag tot een feest. De leerdiensten middels de catechismusprediking konden met vaste regelmaat in de middag dan wel in de morgen worden gehouden. Door de week werden lezingen, Bijbelstudies en gespreksavonden georganiseerd.

In de gemeentevergadering op maandag 25 juni is dankbaar teruggekeken en zijn plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. Op de woensdagavonden zal ds. Visser in Harderwijk catechisatie gaan geven. Direct na de zomervakantie wordt gestart met de voorbereidingen voor het verkiezen van een 2eouderling. De gemeente is in aantal gegroeid. Daardoor kunnen werkzaamheden worden gespreid en taken verder ingevuld. Zo is er een vaste organist aangesteld die ook de coördinatie van de muzikale begeleiding op zich neemt.

In het nieuwe seizoen zal er één keer in de maand een Bijbelstudie zijn. Er zullen in principe twee avonden met een lezing worden georganiseerd. De jongeren in de gemeente denken na over het opzetten van een eigen Bijbelstudie.

Dit alles zo de Here wil en wij leven. Ook in het nieuwe seizoen weten we ons afhankelijk van de Here onze God. Onze Vader in de hemel heeft veel geschonken, zowel geestelijk als materieel. Onverdiend. Hij schonk Zichzelf in zijn Zoon Jezus Christus en wil met Zijn Geest in ons wonen. Uit genade. Groter rijkdom is er niet.

Verbazing

Met verbazing en verdriet hebben we kennisgenomen van het interview met ds. P. Niemeijer in het ND van 23 juni 2018. Hoe deze voorganger in de GKv het spoor bijster is. Een zelfde verbazing en intens verdriet proefden we in de woorden van de afgevaardigden op de synode van de Australische kerken toen dr. M.H. Oosterhuis daar het standpunt van de GKv inzake de vrouw in het ambt verdedigde. In zijn toespraak op de synode van de FRCA kwam hij met weer een andere op de nieuwe hermeneutiek gebaseerde onderbouwing. (www.gkv.nl).

Ds. Niemeijer probeert rust te creëren door te stellen dat de vrouw in het ambt als splijtzwam niet hoeft. Hij probeert de discussie op een ander niveau te brengen door te stellen dat het geen zaak van geloof is, maar van kerkinrichting. Tegelijk zegt hij bang te zijn dat mensen van hun standpunt hun identiteit maken en daarom de kerk verlaten als ze het er niet mee eens zijn. Kennelijk realiseert hij zich niet dat hij zelf de Bijbel anders is gaan lezen en dat hij in zijn laatste boek komt met een eigen schriftinterpretatie.

Ook al proberen predikanten als dr. P. Boonstra en dr. B. van Egmond duidelijk te maken op spreekbeurten in het land dat de Schrift zichzelf uitlegt en dat we de Schrift zelf moeten laten spreken, komt Niemeijer met een eigen uitleg.

Je schrikt hoe hij met voorbijgaan aan art 7 van de NGB en HC zondag 7 anderen opzij zet met de bewering dat het een zaak is van kerkinrichting.

Ds. Niemeijer denkt misschien dat de vrouw in het ambt een splijtzwam is en dat mensen van hun standpunt hun identiteit maken, en dat zal zeker voorkomen, maar wie zijn ogen open heeft en goed luistert weet wel anders. In geding is de prediking en het catechetisch onderwijs. Steeds meer gaan mensen de dienst uit maken in de kerk, steeds meer wordt de prediking uitgehold en vervlakt. Steeds meer gaan mensen bepalen wat de Here in zijn Woord zegt, toen, in de tijd dat het werd opgeschreven, en nu, in de cultuur waarin wij leven. Steeds meer moet de jeugd van de kerk en ook de ouderen het onderwijs in de gezonde leer missen. Daardoor komt er scheiding en daarom verlaten mensen de GKv.

Wie echt begaan is met broeders en zusters die niets anders willen dan de eenheid van de kerk, de eenheid die er is in Christus, bewaren en onderhouden, die peilt hun strijd en hoort het hen zeggen. Het gaat om het Woord, het vlees geworden Woord, Jezus Christus. Het gaat om de prediking die de Schrift zelf laat spreken. Dat hebben wij nodig. Wij en onze kinderen kunnen er niet zonder.

Nog even nalezen.

De lezing van dr. Bas “WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK” is digitaal beschikbaar. Stuur een mail naar gkharderwijkeo@hotmail.comen de lezing wordt u toegestuurd.

De inleidingen

●  Het evangelie van Gods Zoon van ds. R. van der Wolf,
●  Hermeneutiek van de kerkgeschiedenis van dr. A. Bas,
●  Wereldbeeld en wereldbeschouwing in het Oude Testament van ds. L. Heres,
●  Verbeterde visie? De gevolgen voor de ethiek van ds. J.R. Visser,

zoals deze zijn gehouden op het congres “DE BIJBEL ANDERS LEZEN? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift” worden gebundeld en in druk uitgegeven. Wanneer daar meer over bekend is zullen we dat doorgeven.

Kerkdiensten

Op 18 mei 2018 is ds. A. de Jager door de synode van de GKN toegelaten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland. Op 29 juli hoopt hij in de middagdienst aan de Beetsstraat in Harderwijk voor te gaan.In de vakantieperiode zullen de kerkdiensten als regel op de gebruikelijke tijden ’s morgens om 9.30 uur en ’s middag om 16.30 uur beginnen. Alleen op 19 augustus begint de middagdienst om 14.30 uur. Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of http://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ  Harderwijk.

Email:
gkharderwijkeo@hotmail.comWebsite: https://gkharderwijkeo.nl.

Bankrekeningnummer:
NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands,
tel. 0341-424040.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *