Nieuwsbrief no. 10 – februari 2018

 

 

 

 

 

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

In de vorige Nieuwsbrief attendeerden we op een artikel dat ds. A. Bas in WEERKLANK had geschreven onder kopje TRADITIE. Ds. Bas zet ons tot nadenken en wijst op 2 Thessalonicenzen 2:15 waar Paulus ook van ‘traditie’ spreekt en de broeders oproept bij de traditie te blijven waarin zij onderwezen zijn.

Deze keer willen we attenderen op wat ds. J.R. Visser op zijn site schrijft naar aanleiding van een uitspraak van prof. De Bruijne dat wij meer weten dan Paulus. Met die uitspraak als zodanig is niets mis. Wij weten over bepaalde zaken nu meer dan Paulus toen. Hij leefde in een andere tijd en hij zal toen t.a.v. bepaalde onderwerpen meer geweten hebben dan wij nu. Maar dr. De Bruijne laat het niet bij de uitspraak als zodanig. Hij legt een verbinding met hoe we de uitspraak mee moeten laten wegen bij het lezen en verstaan van wat door Paulus in zijn brieven in de Bijbel is opgetekend. Ook als het om ethische aanwijzingen in de Schrift gaat. Zo komt hij o.a. tot de uitspraak: “Daarmee zeg je wat Paulus ‘zich niet had kunnen voorstellen’. Voor hem gold eenvoudig: tegennatuurlijke handelingen en begeerten moet je achter je laten. Maar beter dan de apostelen begrijpen wij dat homoseksualiteit een blijvende identiteitsdimensie kan zijn van een christen.”

Ds. Visser was er bij toen dr. De Bruijne op een congres bovengenoemde uitspraken deed. Hij sprak hem daarop aan en stelt op 2 oktober op zijn site de vraag: “Kun je als gereformeerde met deze uitspraken uit de voeten?”

Hij wijst er dan eerst op dat Paulus een gewoon mens was, zondig en onvolkomen. Ook zijn kennen is beperkt. Nergens verheft hij zich boven andere mensen. Ook hij werd er steeds weer aan herinnerd dat hij van Christus afhankelijk was en bleef. Paulus is niet God zelf. Dat moeten we goed bedenken. Hij was een gebrekkig mens ook in de kennis die hij had.

Vervolgens geeft hij aan dat de uitspraken van dr. De Bruijne verder gaan. “Het gaat nu om dingen die Paulus als Bijbelschrijver gezegd heeft. Kun je ook daarvan zeggen dat wij meer dan Paulus weten? Wat is het bijzondere van de mensen die de Heilige Geest in dienst neemt om het Woord van God op te schrijven? Hij neemt ze zo in dienst dat ze niet maar theologen zijn, maar de stem van God zelf worden. Dat is hier in geding. Waar de apostelen normatief spreken tot zelfs met een beroep op wat de drie-enige God zelf in de schepping gegeven heeft, zouden wij ons dan nog moeten afvragen of dit wel de norm voor ons vandaag is?” Het meer weten wordt dan een beter weten. We gaan het dan beter weten dan de Heilige Geest. Paulus en andere Bijbelschrijvers zeiden of schreven van tijd tot tijd dingen waarvan ze de volle omvang niet overzagen. “Dat deed en doet de Geest wel! Het is de Geest die van ze gebruik maakt en zo Gods goede geboden voor ons leven geeft. De Geest gaf door o.a. Paulus de normen voor een leven vanuit Christus aan ons door”.

In een column in het ND van 13 januari verdedigt prof. De Bruijne zijn eerdere uitspraken aan de hand van Paulus adviezen m.b.t. het drinken van wijn. Ds. Visser wijdt daar een ingezonden aan. De volledige tekst daarvan is onder het kopje DRONKEN VAN HERMENEUTIEK te lezen op zijn site: www.evangeliebelijden.nl.

Kerkgebouw

Naar verwachting kan de GK Harderwijk e.o. ook de komende tijd nog gebruik blijven maken van het kerkgebouw aan de Beetsstraat. De plannen voor herontwikkeling hebben wat meer tijd nodig.

Lezing

Op D.V. donderdagavond 15 februari komt Ds. Van der Wolf uit Hardenberg in Harderwijk spreken. De titel van zijn lezing is:

HET EVANGELIE VAN GODS ZOON

Daarbij komt die avond de nadruk te liggen op het laatste: Gods Zoon. Wat wil het voor het lezen van het evangelie zeggen dat we met een boek te maken hebben dat het evangelie van Gods Zoon mag heten? In de lezing zal het gaan over de hermeneutiek van vandaag in relatie tot de leer van de inspiratie.

De avond wordt gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Allen hartelijk welkom!

Gespreksavond

Op D.V. donderdagavond 22 maart is er weer een gespreksavond met ds. Visser. We hopen weer op een avond waar alles ingebracht kan worden. Zijn er onderwerpen die u graag zou willen bespreken, dan kan u die dan aan de orde stellen of vooraf doorgeven. Ook nu weer is er ruimte voor vragen die de huidige kerkelijke situatie betreffen, het gescheiden optrekken, of vragen over de bezinning die door enkele predikanten in de GKv is gestart en de voorstellen die in de pers zijn verschenen.

Bijbelstudie

Voorlopig staat de laatste Bijbelstudieavond van dit seizoen gepland op 19 april. Dan zal het gaan over 1 Timotheüs 5 en 6.

Catechisatie

Onlangs werd een vraag gesteld over de mogelijkheid van catechisatie. Wanneer wij ons zouden aansluiten bij uw gemeente, kunnen onze kinderen dan ook catechisatie krijgen? Het antwoord is ja. In alle plaatsen waar kerken die uitmaken van de GKN kerkdiensten beleggen is er de mogelijkheid voor het volgen van catechisatie. Veelal worden de catechisaties gegeven door de predikanten. Maar ook de studenten theologie en enkele op dit gebied ervaren broeders en zusters worden daarbij ingezet. Hoeveel groepen en welke locaties hangt af van het aantal catechisanten en de leeftijden. Soms wordt er samengewerkt met een naburige gemeente. Belijdeniscatechisatie wordt bij voorkeur gegeven door een predikant.

Verkiezing en bevestiging van ambtsdragers.

In de gemeentevergadering van maandag 22 januari mochten een ouderling en een diaken verkozen worden. De meeste gemeenteleden hadden het nog niet eerder meegemaakt, verkiezen via een vrije stemming. Dus zonder talstelling. Eerst een ouderling en vervolgens een diaken. Inmiddels zijn de verkozen broeders op twee zondagen afgelezen. De bevestiging zal D.V. plaatsvinden op zondag 25 februari in de middagdienst. Ds. Visser uit Zwolle hoopt dan voor te gaan. Het is de bedoeling over enige tijd nog een ouderling te verkiezen. Daarna kan er een kerkenraad worden gevormd en de onder zorgstelling van de kerkenraad van Zwolle door het kerkverband worden opgeheven.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met:
J.W. Meijer tel. 06 11510655,
J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of
J.F. de Leeuw tel. 06-53672343
GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599
t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met
br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *