Nieuwsbrief no. 8 – november 2017

Steiger in het water wordt gebruikt als logo

 

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Op 11 november is er in Kampen een informele gezamenlijke vergadering van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. De dag zal worden afgesloten met een dienst in de Nieuwe Kerk waarin het Avondmaal gevierd zal worden. Het is een mijlpaal: na 50 jaar gescheiden optrekken weer samen verder. Het is ook een diepte punt: na 50 jaar alsnog de binding aan de belijdenis loslaten. Alsnog samen verder in ‘vrijheid’ als het gaat over het uitleggen en toepassen van het Woord van God. Alle ruimte voor eigen wijsheid. Alle ruimte voor de nieuwe hermeneutiek. Het doet verdriet dat het zover is gekomen.

In WEERKLANK 5e jaargang nummer 9 bespreekt dr. J. Douma een onderdeel uit de bijdrage van dr. Ad de Bruijne in het in Kampen verschenen boek ‘Gereformeerde hermeneutiek vandaag’. Op blz. 191-193 beschrijft prof. De Bruijne hoe we vandaag de Bijbel moeten lezen over homoseksualiteit.
In 2003 verklaarde dr. De Bruine nog dat de homoseksuele relatie niet te rijmen valt met wat er in de Bijbel staat. In het zojuist verschenen boek komt hij tot een totaal andere conclusie. Wanneer de synode van Meppel op 24 november de mening van de hoogleraar volgt, zoals die nu te vinden is in ‘Gereformeerde hermeneutiek vandaag’, dan betekend dit de aanvaarding van homoseksualiteit binnen de GKv als een leefwijze die geen tucht meer verdraagt. De synode zou dan de NGK volgen waar de homoseksuele leefwijze al geaccepteerd is.
Dr. Douma doet met zijn bespreking een dringende oproep aan de GKv-synode en aan dr. De Bruijne. Hij schrijft op de vraag waarom hij zich nog zo druk maakt om deze kwestie terwijl hij de GKv heeft verlaten: ”Ik ben niet uit op haar ondergang maar op haar herstel in leer en leven als gereformeerde kerken”. Hij beseft hoe belangrijk de beslissing is die de GKv moet nemen en heeft daarom zijn artikel aan haar toegestuurd.

Bijbelstudie, lezingen en gespreksavonden

Op D.V. donderdag 16 november is de tweede Bijbelstudieavond. De dan volgende staat gepland op 14 december. Aan de hand van de schetsenbundel ‘Gemeente in training’ behandelen we het Bijbelboek 1 Timotheüs. Hebt u belangstelling, hartelijk welkom. Is vervoer een probleem, even bellen en u wordt opgehaald. Locatie kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk, aanvang 20.00 uur.

Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.

De kerkdienst op zondagmorgen 22 oktober was bijzonder omdat ds. L. Heres uit Zwijndrecht voor de eerste keer in Harderwijk preekte. Maar de dienst werd nog bijzonderder, omdat voor het eerst de doop bediend mocht worden aan een kind van de gemeente in een kerkdienst aan de Beetsstraat. Het werd een rijke dienst met Woord en sacrament. Het was ook een goed samenzijn met de vele gasten uit meerdere plaatsen in Nederland.

Aanstaande zondagmorgen 5 november hoopt ds. A. Bas aan de Beetsstraat voor te gaan. Op 7 oktober is ds. Bas door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland toegelaten tot de dienst des Woord en beroepbaar gesteld in de GKN. We zijn blij dat ds. Bas voorgaat. We zijn met hem blij dat hij zonder beperkingen het evangelie, de blijde boodschap, mag verkondigen, geheel zoals de Here ons dat zelf leert en heeft laten doorgeven.Tegelijk is er verdriet dat dit niet overal op de kansels in de GKv, waar die er nog zijn, mogelijk is. Vaak worden er vanuit de kerkenraad, de gemeente of voorbereidings- en liturgiecommissies voorwaarden gesteld aan liturgie en prediking.

Aanstaande zondagmiddag 5 november hoopt ds. J.R. Visser uit Zwolle in de kerkdienst voor te gaan. Ook DV zondag middag 12 november preekt ds. Visser in Harderwijk. Aan de beurt van behandeling is dan zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. De drie overbekende vragen:

  • Wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk?
  • Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen?
  • Wat belijdt u met de woorden: vergeving van de zonden?

Toen, bij het opstellen van de catechismus, en ook nu nog altijd zeer actuele vragen. Wat zijn er door de jaren heen dwalingen, als het over wat we van de kerk geloven, verkondigd. En hoe wordt in onze tijd de kerk en wat we daarvan belijden en geloven ontkend en aan de kant gezet.

We wezen er in de vorige Nieuwbrief al op, de kerkdienst op zondagmiddag 12 november begint om 14.30 uur en niet zoals gebruikelijk om 16.30 uur.

Vaker dan gedacht bij de start van de kerkdiensten aan de Beetsstraat gaat er een predikant in de erediensten voor. Op zondagmiddag 3 december hopen we D.V., ds. R. van der Wolf uit Hardenberg weer achter het preekgestoelte te zien staan. We zijn blij en dankbaar dat de Here dit zo geeft.

Ook wanneer er een preek gelezen wordt gaat de Bijbel open en mag het Woord verkondigd worden.
Zondagmorgen 29 oktober was dat middels een preek van ds. D. de Jong, de emeritus predikant die lid is van GK Zwijndrecht e.o.. Zondagmiddag 29 oktober was dat middels een preek van ds. H.Sj. Wiersma, GKv predikant in de Noorderkerk in Spakenburg. Het thema van de preek werd gevormd door de boodschap van de steen Eben Haëzer, zoals die boven de ingang van de Noorderkerk in Spakenburg is aangebracht.
In beide diensten mocht ook doorklinken hoe de Here Maarten Luther heeft ingeschakeld om de misstanden in de kerk aan het licht te brengen en het evangelie van uit genade alleen door het geloof weer te doen prediken. Toen en steeds weer, ook vandaag, mogen we elkaar er aan herinneren en er op wijzen: tot hiertoe heeft de Here ons geholpen.
Woensdag 1 november was het Dankdag voor gewas en arbeid. ’s Avonds in de kerkdienst ging de gelezen preek, van dr. J. van Bruggen, over Psalm 104 : 14 en 15. Het thema van de preek was “Brood uit de aarde”. Het accent van de preek, als voorbereiding op het dankgebed, lag op de oogst. De dankdagcollecte was bestemd voor noodhulp in Zuidoost-Azië.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de initiatiefgroep. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met:

J.W. Meijer tel. 06 11510655,
J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of
J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *