Nieuwsbrief no. 10 – februari 2018

 

 

 

 

 

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

In de vorige Nieuwsbrief attendeerden we op een artikel dat ds. A. Bas in WEERKLANK had geschreven onder kopje TRADITIE. Ds. Bas zet ons tot nadenken en wijst op 2 Thessalonicenzen 2:15 waar Paulus ook van ‘traditie’ spreekt en de broeders oproept bij de traditie te blijven waarin zij onderwezen zijn.

Deze keer willen we attenderen op wat ds. J.R. Visser op zijn site schrijft naar aanleiding van een uitspraak van prof. De Bruijne dat wij meer weten dan Paulus. Met die uitspraak als zodanig is niets mis. Wij weten over bepaalde zaken nu meer dan Paulus toen. Hij leefde in een andere tijd en hij zal toen t.a.v. bepaalde onderwerpen meer geweten hebben dan wij nu. Maar dr. De Bruijne laat het niet bij de uitspraak als zodanig. Hij legt een verbinding met hoe we de uitspraak mee moeten laten wegen bij het lezen en verstaan van wat door Paulus in zijn brieven in de Bijbel is opgetekend. Ook als het om ethische aanwijzingen in de Schrift gaat. Zo komt hij o.a. tot de uitspraak: “Daarmee zeg je wat Paulus ‘zich niet had kunnen voorstellen’. Voor hem gold eenvoudig: tegennatuurlijke handelingen en begeerten moet je achter je laten. Maar beter dan de apostelen begrijpen wij dat homoseksualiteit een blijvende identiteitsdimensie kan zijn van een christen.”

Ds. Visser was er bij toen dr. De Bruijne op een congres bovengenoemde uitspraken deed. Hij sprak hem daarop aan en stelt op 2 oktober op zijn site de vraag: “Kun je als gereformeerde met deze uitspraken uit de voeten?”

Hij wijst er dan eerst op dat Paulus een gewoon mens was, zondig en onvolkomen. Ook zijn kennen is beperkt. Nergens verheft hij zich boven andere mensen. Ook hij werd er steeds weer aan herinnerd dat hij van Christus afhankelijk was en bleef. Paulus is niet God zelf. Dat moeten we goed bedenken. Hij was een gebrekkig mens ook in de kennis die hij had.

Vervolgens geeft hij aan dat de uitspraken van dr. De Bruijne verder gaan. “Het gaat nu om dingen die Paulus als Bijbelschrijver gezegd heeft. Kun je ook daarvan zeggen dat wij meer dan Paulus weten? Wat is het bijzondere van de mensen die de Heilige Geest in dienst neemt om het Woord van God op te schrijven? Hij neemt ze zo in dienst dat ze niet maar theologen zijn, maar de stem van God zelf worden. Dat is hier in geding. Waar de apostelen normatief spreken tot zelfs met een beroep op wat de drie-enige God zelf in de schepping gegeven heeft, zouden wij ons dan nog moeten afvragen of dit wel de norm voor ons vandaag is?” Het meer weten wordt dan een beter weten. We gaan het dan beter weten dan de Heilige Geest. Paulus en andere Bijbelschrijvers zeiden of schreven van tijd tot tijd dingen waarvan ze de volle omvang niet overzagen. “Dat deed en doet de Geest wel! Het is de Geest die van ze gebruik maakt en zo Gods goede geboden voor ons leven geeft. De Geest gaf door o.a. Paulus de normen voor een leven vanuit Christus aan ons door”.

In een column in het ND van 13 januari verdedigt prof. De Bruijne zijn eerdere uitspraken aan de hand van Paulus adviezen m.b.t. het drinken van wijn. Ds. Visser wijdt daar een ingezonden aan. De volledige tekst daarvan is onder het kopje DRONKEN VAN HERMENEUTIEK te lezen op zijn site: www.evangeliebelijden.nl.

Kerkgebouw

Naar verwachting kan de GK Harderwijk e.o. ook de komende tijd nog gebruik blijven maken van het kerkgebouw aan de Beetsstraat. De plannen voor herontwikkeling hebben wat meer tijd nodig.

Lezing

Op D.V. donderdagavond 15 februari komt Ds. Van der Wolf uit Hardenberg in Harderwijk spreken. De titel van zijn lezing is:

HET EVANGELIE VAN GODS ZOON

Daarbij komt die avond de nadruk te liggen op het laatste: Gods Zoon. Wat wil het voor het lezen van het evangelie zeggen dat we met een boek te maken hebben dat het evangelie van Gods Zoon mag heten? In de lezing zal het gaan over de hermeneutiek van vandaag in relatie tot de leer van de inspiratie.

De avond wordt gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Allen hartelijk welkom!

Gespreksavond

Op D.V. donderdagavond 22 maart is er weer een gespreksavond met ds. Visser. We hopen weer op een avond waar alles ingebracht kan worden. Zijn er onderwerpen die u graag zou willen bespreken, dan kan u die dan aan de orde stellen of vooraf doorgeven. Ook nu weer is er ruimte voor vragen die de huidige kerkelijke situatie betreffen, het gescheiden optrekken, of vragen over de bezinning die door enkele predikanten in de GKv is gestart en de voorstellen die in de pers zijn verschenen.

Bijbelstudie

Voorlopig staat de laatste Bijbelstudieavond van dit seizoen gepland op 19 april. Dan zal het gaan over 1 Timotheüs 5 en 6.

Catechisatie

Onlangs werd een vraag gesteld over de mogelijkheid van catechisatie. Wanneer wij ons zouden aansluiten bij uw gemeente, kunnen onze kinderen dan ook catechisatie krijgen? Het antwoord is ja. In alle plaatsen waar kerken die uitmaken van de GKN kerkdiensten beleggen is er de mogelijkheid voor het volgen van catechisatie. Veelal worden de catechisaties gegeven door de predikanten. Maar ook de studenten theologie en enkele op dit gebied ervaren broeders en zusters worden daarbij ingezet. Hoeveel groepen en welke locaties hangt af van het aantal catechisanten en de leeftijden. Soms wordt er samengewerkt met een naburige gemeente. Belijdeniscatechisatie wordt bij voorkeur gegeven door een predikant.

Verkiezing en bevestiging van ambtsdragers.

In de gemeentevergadering van maandag 22 januari mochten een ouderling en een diaken verkozen worden. De meeste gemeenteleden hadden het nog niet eerder meegemaakt, verkiezen via een vrije stemming. Dus zonder talstelling. Eerst een ouderling en vervolgens een diaken. Inmiddels zijn de verkozen broeders op twee zondagen afgelezen. De bevestiging zal D.V. plaatsvinden op zondag 25 februari in de middagdienst. Ds. Visser uit Zwolle hoopt dan voor te gaan. Het is de bedoeling over enige tijd nog een ouderling te verkiezen. Daarna kan er een kerkenraad worden gevormd en de onder zorgstelling van de kerkenraad van Zwolle door het kerkverband worden opgeheven.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met:
J.W. Meijer tel. 06 11510655,
J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of
J.F. de Leeuw tel. 06-53672343
GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599
t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met
br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Nieuwsbrief no. 9 – december 2017

 

 

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

In het decembernummer van het gereformeerd weekblad WEERKLANK, schrijft ds. A. Bas een hoofdartikel onder het kopje TRADITIE. Hij schrijft:

Deze Weerklank verschijnt op één van de laatste dagen van het jaar des Heren 2017. We kijken terug, op een jaar dat bijna voorbij is. Wat bracht het ons? Maar ook: hoe hebben we het gedaan? Waar hebben we ons mee bezig gehouden? Waren dat de goede dingen en waren onze motieven altijd zuiver? Of is er reden, om dit het komend jaar anders te doen?

Hij wijst dan op het herdenken van 500 jaar Reformatie en vraagt wat we precies gevierd hebben.

Vierden we (bijvoorbeeld) het feest van onze eigen traditie? Een belangrijke vraag, en niet alleen in een jubileumjaar als 2017. Ik denk, dat er heel wat mensen zó naar ons kijken: als kerken, die om zo te zeggen ‘het feest van de eigen traditie’ vieren. Ook vóór mijn overgang naar de GKN is me dat al geregeld verweten: dat ik (te) krampachtig vasthield aan hoe het vroeger was, te weinig het front van vandaag zag. En ik moet u zeggen: dat is een vraag, die me altijd weer aan het denken zette en tot bezinning bracht. Want als er één ding is, wat Luther ons niet heeft willen leren en wat ook niet gereformeerd is, dan is het vasthouden aan de eigen traditie. Het enige wat we vast moeten houden, is het Woord van de HERE. Sola Scriptoria

Ds. Bas zet ook ons tot nadenken en wijst op 2 Thessalonicenzen 2: 15 waar Paulus ook van ‘traditie’ spreekt en de broeders oproept bij de traditie te blijven waarin zij onderwezen zijn. Hij werkt dat verder uit en schrijft dan:

Ds. Bas zet ook ons tot nadenken en wijst op 2 Thessalonicenzen 2: 15 waar Paulus ook van ‘traditie’ spreekt en de broeders oproept bij de traditie te blijven waarin zij onderwezen zijn. Hij werkt dat verder uit en schrijft dan:

Juist in een tijd als de onze, is het belangrijk om ‘vast te houden’ aan ‘de overleveringen’. Maar dan wel de traditie, die ons door de apostelen geleerd is. Die voor ons is vastgelegd in wat we de Bijbel noemen, en door de kerk is samengevat in de belijdenisgeschriften. Laat u door niemand wijs maken, dat u dan het feest van uw eigen traditie aan het vieren bent!

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is’, schrijft Paulus in 2 Timotheüs 3: 14. ‘Wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus’.

Een artikel om over na te denken en door te praten. (www.gereformeerdmaandblad.nl)

Lezing
Op D.V. donderdagavond 15 februari komt Ds. Van der Wolf uit Hardenberg in Harderwijk spreken. De titel van zijn lezing is:

HET EVANGELIE VAN GODS ZOON

In de lezing zal het gaan over de hermeneutiek van vandaag in relatie tot de leer van de inspiratie. Eerder schreef ds. Van der Wolf een artikel over de nieuwe benadering van de hermeneutiek, zoals deze gepresenteerd wordt in het onder redactie van Ad de Bruijne en Hans Burger verschenen Boek ‘gereformeerde hermeneutiek vandaag’. Dit artikel draagt de titel EN-SCRIPTO-LOGIE en is te downloaden via de website https://www.domineeonline.org/

Bijbelstudie
Donderdag 14 december was de laatste Bijbelstudie avond voor dit jaar. Volgend jaar hopen we op donderdag 18 januari weer verder te gaan. Wanneer u een keer een studie wilt bijwonen, van harte welkom. Het zal de volgende keer gaan over 1 Timotheüs 3 en 4 en op 19 april over 1 Tim. 5 en 6.

Gespreksavond
Op D.V. donderdagavond 22 maart is er weer een gespreksavond. Misschien herinnert u zich het gesprek op 21 september met ds. J.R. Visser nog. We hopen weer op z’n avond waar alles ingebracht kan worden. Toen begonnen we het gesprek vanuit een korte inleiding over katholiek gereformeerd. Zijn er onderwerpen of vragen die u graag zou willen bespreken, dan horen we dat graag. Ook nu weer is er ruimte voor vragen die de huidige kerkelijke situatie betreffen, het gescheiden optrekken, of vragen over de bezinning die door enkele predikanten in de GKv is gestart.

De avonden worden gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en beginnen steeds om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.
In de vorige Nieuwbrief konden we melden dat dr. A. Bas in Harderwijk voor zou gaan. Inmiddels heeft ds. Bas twee beroepen gekregen en ook al een beslissing mogen nemen. Hij heeft het beroep vanuit Kampen en vanuit Dalfsen aangenomen. Wij zijn dankbaar dat hij die beslissing heeft mogen nemen en blij met GK Kampen en met GK Dalfsen dat die kerken nu weer een eigen dienaar van het Woord krijgen. De afstand is niet groot, we hopen dat hij ook regelmatig in Harderwijk kan voorgaan.

Het aantal predikanten in de GKN is beperkt, 4 predikanten in actieve dienst en 3 emeriti. Toch mocht het afgelopen jaar regelmatig een predikant het Woord bedienen aan de Beetsstraat in Harderwijk. Ook kon er avondmaal worden gevierd en werd de doop bediend aan een kind van de gemeente. Velen waren getuigen en werden herinnerd aan de rijke betekenis van het Verbond.

Zondag 24 december gaat DV ds. J.R. Visser in de middagdienst voor. Die dienst begint dan om 14.30. uur. Op nieuwjaarsdag is er geen kerkdienst en op 7 januari hoopt  
ds. L. Heres van de kerk te Zwijndrecht in de middagdienst voor te gaan, die dienst begint op de gebruikelijke tijd van 16.30 uur.

Gemeente Kerstfeest
Na de kerkdienst op maandag 25 december, 1e kerstdag, is er het gemeentekerstfeest. Dat feest, waaraan ook de kinderen een bijdrage leveren, wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Belangstellenden en gasten zijn natuurlijk van harte welkom.

Verkiezing van ambtsdragers
Op 18 juni dit jaar werd begonnen met het beleggen van kerkdiensten aan de Beetstraat. Daarna kon verder gewerkt worden aan de opbouw van de gemeente. Inmiddels is het besluit genomen een ouderling en een diaken te verkiezen, zodat de bearbeiding van de gemeente verder vorm krijgt. Voorlopig blijft de onder zorgstelling bij de kerkenraad van de GK Zwolle nog gehandhaafd.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 115 106 55, J.F.H. Baron tel. 0341- 42 43 42 of J.F. de Leeuw tel. 06-536 723 43

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl. Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands,
tel. 0341-42 40 40.

Kerknieuws 19 mei 2018

Op vrijdag 18 mei 2018 heeft de Generale Synode van de GKN te Harderwijk besloten ds. A. de Jager uit Zwolle toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland

-0-0-0-

Aangenomen naar Kampen i.c.m. Dalfsen: ds. A. Bas te Kornhorn, die bedankte voor Assen – Boerakker.

-0-0-0-

De Gereformeerde Kerk Kampen heeft samen met de Gereformeerde Kerk Dalfsen een beroep uit gebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

-0-0-0-

Ook de Gereformeerde Kerk te Assen-Boerakker heeft een beroep uit gebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

-0-0-0-

Nieuwsbrief no. 7 – oktober 2017

Steiger in het water wordt gebruikt als logoInitiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Zaterdag 7 oktober was Harderwijk even het middelpunt van de GKN. Vanuit het Noorden, Westen Oosten en Midden van het land kwamen de afgevaardigden, adviseurs, commissieleden en belangstellenden naar de Generale Synode. Het kerkverband van de GKN is klein. Zo zijn er nog geen classes en geen particuliere synoden. Twee keer in het jaar is er een Generale Synode. Daar wordt alles wat de kerken gezamenlijk aangaat besproken.

Een synode is ook altijd weer een moment van ontmoeting. Rond de momenten van vergaderen is daarvoor in de korte en langere pauzes alle gelegenheid. De laatste informatie over hoe het gaat in eigen gemeente wordt uitgewisseld. Maar ook de zorgelijke ontwikkelingen rond de laatste uitspraken tijdens boekpresentaties en congressen over thema’s als hermeneutiek en schepping krijgen aandacht. Met verbazing is kennis genomen van het relativeren van de betekenis van de woorden van Paulus voor ons die nu leven: wij weten meer dan Paulus toen. En van de suggestie dat de zwijgteksten niet origineel zijn maar later toegevoegd. En niet te vergeten de opvatting dat Genesis 1-11 een mythe zou zijn.

Natuurlijk is er ook aandacht voor de gesprekken die deze maanden in de plaatselijke GKv worden gevoerd. Over hoe moet worden omgegaan met de besluiten inzake M/V en ambt en de fusie met de NGK. Over instemmen met die besluiten maar nog niet of eerst slechts gedeeltelijk in gaan voeren. Over het bezwaar maken en vragen van revisie of niet instemmen en op onderdelen of volledig afwijzen. Over de onduidelijkheid, verwarring en onzekerheid die er is en de moeite die het geeft voor gemeenteleden en voorgangers die trouw willen blijven aan de Bijbel en geen mijl verder mee kunnen gaan. Er wordt meegeleefd en de broeders ouderlingen en voorgangers laten in de wandelgangen van de GKN synode duidelijk blijken klaar te staan om te helpen.

Bijbelstudie, lezingen en gespreksavonden

Donderdag 21 september werd de eerste gespreksavond gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw aan de Beetsstraat. ds. Visser hield een korte inleiding over ‘katholiek gereformeerd’.

Hij dook met ons de geschiedenis in en liet zien hoe direct het katholieke, het algemene, de wereldwijde kerk van alle tijden en plaatsen, aan het gereformeerde verbonden is. Hoe daar in de loop van de geschiedenis mee is omgegaan en de plaats die het woord katholiek in de belijdenisgeschriften van oudsher heeft. Hij liet zien wat het katholiek zijn voor bv Luther en Calvijn betekende in het met elkaar meegaan ondanks verschillen in kerkelijke praktijk. En dat ging in die tijd verder dan wij ons soms kunnen voorstellen. Maar toen, en ook later in de tijd van Afscheiding, Vereniging en Vrijmaking, gaf de onvoorwaardelijke binding aan Gods Woord en de belijdenis die in alles overeenstemt met het Woord van God, altijd weer de doorslag. Pas wanneer daarvan afgeweken werd, wanneer eigen uitleg en ideeën boven het Woord werden gesteld, wanneer zoals in onze tijd de binding aan de belijdenis wordt losgelaten, dan gaan wegen uit elkaar. Niet wanneer iemand een andere overtuiging heeft t.a.v. bepaalde leerstukken maar die niet uitdraagt of leert. Wel als Genesis 1-11 tot een mythe wordt verklaard, de slang niet heeft gesproken en de brieven van Paulus niet meer zijn dan woorden van een theoloog.

Het werd een open gesprek waar heel concreet ingegaan werd op onze situatie van vandaag. Of en wanneer we de GKv moeten verlaten. Of we misschien te vroeg de GKv hebben verlaten. Waarom het niet goed is en waarom we ons zelf te kort doen wanneer we thuis op internet kerkdiensten gaan volgen terwijl dat om rede van gezondheid niet nodig is. En als we de GKv verlaten waarom we dan niet naar de GB, de HHK of CGK zouden gaan maar naar de GKN en niet naar de DGK. Het gesprek, met ds. Visser en de aanwezigen uit de GKN en GKv, is opgenomen. Hebt u belangstelling om de opname te beluisteren, stuur dan een mail naar: gkharderwijkeo@hotmail.com

Op D.V. donderdag 19 oktober is er de eerste Bijbelstudieavond. De volgende staat gepland op 16 november. Aan de hand van de schetsenbundel ‘Gemeente in training’, met 5 schetsen van ds. A. Souman, gaan we het Bijbelboek 1 Timotheüs behandelen. De schetsenbundel is niet meer verkrijgbaar. In overleg met ds. Souman zijn er kopieën gemaakt, zodat we allemaal mee kunnen doen. Hebt u belangstelling, hartelijk welkom. Is vervoer een probleem, even bellen en u wordt opgehaald. De avonden worden gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en beginnen steeds om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.

Aanstaande zondag 15 oktober hoopt ds. R. van der Wolf uit Hardenberg voor de eerste keer aan de Beetsstraat voor te gaan. Dat zal, in tegensteling tot eerdere berichten, op zondagmorgen zijn.

De zondag daarop, 22 oktober, hoopt ds. L. Heres uit Zwijndrecht in de morgendienst voor te gaan.

In de regel begint de morgendienst om 9.30 uur en de middagdienst om 16.30 uur. De komende tijd zal daar een enkele keer van afgeweken worden. Bijvoorbeeld op 12 november begint de middagdienst om 14.30 uur. Dan hoopt ds. J.R. Visser uit Zwolle voor te gaan.

Vaak is er in de kerkdiensten geen organist om de gemeentezang te begeleiden. Soms is er een gast-organist. Wie wel eens zou willen begeleiden op het orgel kan bellen met: tel. 06-53672343

Generale Synode GKN

De GS van 7 oktober werd een bijzondere synode. ds. A. Bas, tot voor kort predikant in de Gkv te Kornhorn en de Gkv te Marum, had te kennen gegeven predikant te willen worden in de GKN. Hij en zijn gezin hebben zich aangesloten bij GK Assen-Boerakker. De synode mocht hem welkom heten en na onderzoek toelaten tot de dienst van het Woord en beroepbaar stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

De synode besloot een regeling te treffen, zodat predikanten tijd kunnen vrijmaken voor het begeleiden van studenten theologie. Op dit moment zijn er in de GKN drie studenten. Volgend jaar komt daar een vierde student bij. Ook mocht er aandacht besteed worden aan contacten met kerken in het buitenland. Twee deputaten buitenlandse kerken hebben onlangs de eerste classisvergadering van de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK) in Duitsland bijgewoond. Een klein kerkverband van twee gereformeerde kerken met een eigen Reformatorisch Theologisches Seminar (RTS) in Heidelberg waaraan ds. S. Heck en dr. V. d’Assonville verbonden zijn.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de initiatiefgroep. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen.

Daarvoor kunt u contact opnemen met:

J.W. Meijer tel. 06 11510655,

J.F.H. Baron tel. 0341-424342

J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.

Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl.

Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.