Nieuwsbrief no. 13 – juli 2018

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Dankbaar

Een jaar geleden, op zondag 18 juni 2017, werden voor het eerst kerkdiensten gehouden aan de Beetsstraat in Harderwijk. In en na de kerkdienst op zondag 17 juni jl. is hier aandacht aan besteed. De Here heeft het mogelijk gemaakt dat elke zondag de gemeente twee keer mocht samenkomen om te luisteren naar de verkondiging van Zijn Woord. Ook mocht het gemeenteleven steeds meer vorm krijgen. De eigen ambtsdragers konden op huisbezoek gaan en de gemeenteleden keken naar elkaar om en boden hulp waar het nodig was. De rijke Woordverkondiging, de rust en eerbied in de erediensten maakten elke zondag tot een feest. De leerdiensten middels de catechismusprediking konden met vaste regelmaat in de middag dan wel in de morgen worden gehouden. Door de week werden lezingen, Bijbelstudies en gespreksavonden georganiseerd.

In de gemeentevergadering op maandag 25 juni is dankbaar teruggekeken en zijn plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. Op de woensdagavonden zal ds. Visser in Harderwijk catechisatie gaan geven. Direct na de zomervakantie wordt gestart met de voorbereidingen voor het verkiezen van een 2eouderling. De gemeente is in aantal gegroeid. Daardoor kunnen werkzaamheden worden gespreid en taken verder ingevuld. Zo is er een vaste organist aangesteld die ook de coördinatie van de muzikale begeleiding op zich neemt.

In het nieuwe seizoen zal er één keer in de maand een Bijbelstudie zijn. Er zullen in principe twee avonden met een lezing worden georganiseerd. De jongeren in de gemeente denken na over het opzetten van een eigen Bijbelstudie.

Dit alles zo de Here wil en wij leven. Ook in het nieuwe seizoen weten we ons afhankelijk van de Here onze God. Onze Vader in de hemel heeft veel geschonken, zowel geestelijk als materieel. Onverdiend. Hij schonk Zichzelf in zijn Zoon Jezus Christus en wil met Zijn Geest in ons wonen. Uit genade. Groter rijkdom is er niet.

Verbazing

Met verbazing en verdriet hebben we kennisgenomen van het interview met ds. P. Niemeijer in het ND van 23 juni 2018. Hoe deze voorganger in de GKv het spoor bijster is. Een zelfde verbazing en intens verdriet proefden we in de woorden van de afgevaardigden op de synode van de Australische kerken toen dr. M.H. Oosterhuis daar het standpunt van de GKv inzake de vrouw in het ambt verdedigde. In zijn toespraak op de synode van de FRCA kwam hij met weer een andere op de nieuwe hermeneutiek gebaseerde onderbouwing. (www.gkv.nl).

Ds. Niemeijer probeert rust te creëren door te stellen dat de vrouw in het ambt als splijtzwam niet hoeft. Hij probeert de discussie op een ander niveau te brengen door te stellen dat het geen zaak van geloof is, maar van kerkinrichting. Tegelijk zegt hij bang te zijn dat mensen van hun standpunt hun identiteit maken en daarom de kerk verlaten als ze het er niet mee eens zijn. Kennelijk realiseert hij zich niet dat hij zelf de Bijbel anders is gaan lezen en dat hij in zijn laatste boek komt met een eigen schriftinterpretatie.

Ook al proberen predikanten als dr. P. Boonstra en dr. B. van Egmond duidelijk te maken op spreekbeurten in het land dat de Schrift zichzelf uitlegt en dat we de Schrift zelf moeten laten spreken, komt Niemeijer met een eigen uitleg.

Je schrikt hoe hij met voorbijgaan aan art 7 van de NGB en HC zondag 7 anderen opzij zet met de bewering dat het een zaak is van kerkinrichting.

Ds. Niemeijer denkt misschien dat de vrouw in het ambt een splijtzwam is en dat mensen van hun standpunt hun identiteit maken, en dat zal zeker voorkomen, maar wie zijn ogen open heeft en goed luistert weet wel anders. In geding is de prediking en het catechetisch onderwijs. Steeds meer gaan mensen de dienst uit maken in de kerk, steeds meer wordt de prediking uitgehold en vervlakt. Steeds meer gaan mensen bepalen wat de Here in zijn Woord zegt, toen, in de tijd dat het werd opgeschreven, en nu, in de cultuur waarin wij leven. Steeds meer moet de jeugd van de kerk en ook de ouderen het onderwijs in de gezonde leer missen. Daardoor komt er scheiding en daarom verlaten mensen de GKv.

Wie echt begaan is met broeders en zusters die niets anders willen dan de eenheid van de kerk, de eenheid die er is in Christus, bewaren en onderhouden, die peilt hun strijd en hoort het hen zeggen. Het gaat om het Woord, het vlees geworden Woord, Jezus Christus. Het gaat om de prediking die de Schrift zelf laat spreken. Dat hebben wij nodig. Wij en onze kinderen kunnen er niet zonder.

Nog even nalezen.

De lezing van dr. Bas “WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK” is digitaal beschikbaar. Stuur een mail naar gkharderwijkeo@hotmail.comen de lezing wordt u toegestuurd.

De inleidingen

●  Het evangelie van Gods Zoon van ds. R. van der Wolf,
●  Hermeneutiek van de kerkgeschiedenis van dr. A. Bas,
●  Wereldbeeld en wereldbeschouwing in het Oude Testament van ds. L. Heres,
●  Verbeterde visie? De gevolgen voor de ethiek van ds. J.R. Visser,

zoals deze zijn gehouden op het congres “DE BIJBEL ANDERS LEZEN? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift” worden gebundeld en in druk uitgegeven. Wanneer daar meer over bekend is zullen we dat doorgeven.

Kerkdiensten

Op 18 mei 2018 is ds. A. de Jager door de synode van de GKN toegelaten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland. Op 29 juli hoopt hij in de middagdienst aan de Beetsstraat in Harderwijk voor te gaan.In de vakantieperiode zullen de kerkdiensten als regel op de gebruikelijke tijden ’s morgens om 9.30 uur en ’s middag om 16.30 uur beginnen. Alleen op 19 augustus begint de middagdienst om 14.30 uur. Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of http://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ  Harderwijk.

Email:
gkharderwijkeo@hotmail.comWebsite: https://gkharderwijkeo.nl.

Bankrekeningnummer:
NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands,
tel. 0341-424040.

Nieuwsbrief no. 12 – mei 2018

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Lezing
Donderdag 17 mei houdt dr. A. Bas, predikant van de GK Kampen en de GK Dalfsen, een lezing met als titel:

WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK

In de kerk verandert veel, en het gesprek daarover lijkt vast te lopen. Als je bezwaren uit, krijg je soms te horen dat je je druk maakt over bijzaken en het front elders ligt. Maar wie maakt eigenlijk uit wat hoofd- en bijzaken zijn? En als we het vandaag allemaal anders gaan doen, zegt dat dan ook iets over de manier waarop we tegen de Bijbel aankijken? Maakt die dan nog wel de dienst uit in de kerk?

Locatie Beetsstraat 17, aanvang 20.00 uur. Allen welkom.

Gereformeerd maandblad
Al meer dan vijf jaar geeft de Stichting gereformeerd maandblad het blad WEERKLANK uit. Het blad draagt de ondertitel: gereformeerd maandblad voor toerusting en informatie. Middels goed leesbare artikelen over actuele onderwerpen in een aantal vaste rubrieken wordt daar vorm aan gegeven. De scribenten komen uit de kring van de GKN. Deze maand zal het 5enummer van de 6ejaargang verschijnen. Het blad wordt in de kring van de GKN, maar ook daarbuiten, verspreid en gelezen. Het aantal abonnees groeit gestaag. Mocht u meer van het blad willen weten en het wel eens in willen zien, dan kan een proefnummer aangevraagd worden viawww.gereformeerdmaandblad.nl

Kerkdiensten via internet
In de vorige Nieuwsbrief maakten we er al melding van, op 22 april was het zover en kon gestart worden met het rechtstreeks uitzenden van de kerkdiensten via internet. De uitzendingen bevinden zich nog in een experimenteel stadium, maar we hebben begrepen dat de diensten nu al goed te volgen zijn. Zeker wat betreft het geluid. Het beeld wordt nog verbeterd. Wie de kerkdiensten wil volgen komt via het aanklikken van een link op https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/op de site http://www.kerkdienstmeebeleven.nu, waar de betreffende kerkdienst te vinden is. We zijn blij dat op deze manier aan verzoeken uit Harderwijk en omliggende plaatsen van broeders en zusters die aan huis gebonden zijn kan worden voldaan. Graag horen we of er nog punten van aandacht zijn die verbetering behoeven.

Kerkdiensten
De aanvang van de kerkdiensten van de GK Harderwijk e.o. zijn in de regel om 9.30 uur en 16.30 uur.
Een enkele keer begint de middagdienst i.v.m. het voorgaan van een predikant om 14.30 uur. Het lukt niet altijd dit tijdig door te geven aan het huis aan huis blad het Contact. Wilt u het zeker weten, kijk dan even op onze site. Op 1ePinksterdag, 20 mei, gaat ds. A. Bas in de middagdienst voor. Op 3 juni en 10 juni in de morgen zijn ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf de voorgangers. Op 17 juni gaat ds. J.R. Visser in de middagdienst voor, dan wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Een buitengewone synode.
Ds. A. de Jager, voorheen emeritus predikant van de GKv Enschede-Oost, heeft zich aangesloten bij de GK Zwolle e.o. Op 18 mei zal er in Harderwijk een buitengewone synode worden gehouden i.v.m. het toelaten van ds. De Jager op de kansels in de Gereformeerde Kerken Nederland.
Congres

DE BIJBEL ANDERS LEZEN?

Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift

Datum: zaterdag 2 juni 2018 van 9.30 uur tot 12.30 uur
Locatie: kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk

Programma:

09.00 Ontvangst met koffie

09.30 Opening

09.40 ds. R. van der Wolf, predikant GK Hardenberg e.o.

Het evangelie van Gods Zoon

10.00 Bespreking

10.20 ds. A. Bas, predikant GK Kampen en GK Dalfsen

Hermeneutiek van de kerkgeschiedenis

10.40 Bespreking

11.00 Koffiepauze

11.10 ds. L. Heres, predikant GK Zwijndrecht e.o.

Wereldbeeld en wereldbeschouwing in het Oude Testament

11.30 Bespreking

11.50 ds. J.R .Visser, predikant GK Zwolle e.o.

Verbeterde visie? De gevolgen voor de ethiek

12.10 Bespreking

12.30 Sluiting

Kosten deelname (koffie, thee, koek, lunch): € 7,50

Aanmelden via:info@gereformeerdekerkennederland.nl
Het belooft een kort, boeiend, leerzaam en stevig congres te worden. Er is al heel veel over dit, voor de kerk zo belangrijke onderwerp, geschreven en gesproken. En dat gaat nog steeds door. Eigenlijk zou u het congres op 2 juni niet mogen missen. Daarom allen hartelijk welkom. Er is aan de Beetsstraat ruimte voldoende!

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw
Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email:gkharderwijkeo@hotmail.com;
Website:www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer:
NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands,
tel. 0341-424040.

Nieuwsbrief no. 11 – maart 2018

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Donderdagavond 15 februari was ds. R. Vander Wolf in Harderwijk. Hij hield een lezing met de titel HET EVANGELIE VAN GODS ZOON. Veel broeders en zusters, ook uit de wijde omtrek, waren die avond naar de Beetsstraat gekomen. Het werd een leerzame avond. Ds. Van der Wolf hield ons in een boeiende lezing voor wat de leeshouding moet zijn wanneer we de Bijbel lezen en uitleggen. De Bijbel is niet zomaar een boek, een boek van mensen, de Bijbel is het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat is bepalend, ook in onze reactie op de veel besproken nieuwe hermeneutiek.

Wie de lezing nog eens wil beluisteren, er is een opname gemaakt die beschikbaar is voor belangstellenden. Ds. Van der Wolf heeft de lezing ook geplaats op zijn site: www.domineeonline.org U kunt hem daar downloaden om te lezen.

Gespreksavond

Inmiddels staat de volgende activiteit aan de Beetsstraat al weer voor de deur.
A.s. donderdag 22 maart is er een gespreksavond met ds. J.R. Visser. U bent ook dan weer hartelijk welkom. De avond is bedoeld als een open gesprek. Alles wat u wilt kan worden ingebracht. Vragen over de laatste ontwikkelingen in de kerken, plaatselijk, landelijk. Zaken waar u tegen aanloopt of waar u meer van zou willen weten. Ds. Visser zal het gesprek openen met een korte inleiding over:

WAT MOET JE MET DE LEER? HET GAAT TOCH OM JEZUS!

De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 bent u welkom. Dan staat de koffie klaar.

Generale Synode GKN 17 maar 2018

Afgelopen zaterdag 17 maart kwam de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland in Boerakker bijeen. De Gereformeerde Kerk Assen Boerakker was samenroeper. Er stonden veel belangrijke onderwerpen op de agenda. O.a. rapporten en voorstellen over begeleiding studenten theologie, buitenlandse kerken, Herziene Staten Vertaling, eenheid gereformeerde belijders. Voor de behandeling van het HSV-rapport was te weinig tijd. Dit zal nu gebeuren op de volgende synode die op DV 6 oktober 2018 zal worden gehouden. Samenroepende kerk is dan GK Dalfsen.

Zusterkerkrelatie

Een bijzonder moment op de GS was de behandeling van het voorstel om een zusterkerkrelatie aan te gaan met de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK) in Duitsland. Een klein kerkverband met een kerk in Hannover en een kerk in Heidelberg. Twee kerken die ook direct betrokken zijn bij de gereformeerde theologische opleiding de RTS in Heidelberg. De predikanten ds. S. Heck en ds. V.E. d’Ansonville, twee ouderlingen en een student met preekconsent, waren bij de behandeling van het voorstel in Boerakker aanwezig.

Met dank aan de HERE mocht tot het aangaan van een zusterkerkrelatie worden besloten. De kerken zullen waar mogelijk elkaar helpen en steunen. Er is veel werk, het gereformeerde is uit Duitsland bijna verdwenen en in Nederland steeds meer aan het verdwijnen.

Ook mocht de synode besluiten de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) te verzoeken formele banden met de GKN aan te gaan in de vorm van een zusterkerkrelatie. Eerder was daar met een afvaardiging van de FRCA over gesproken. Bij gelegenheid zullen deputaten Buitenlandse kerken ook met de CanRC en de VGKSA spreken over het formaliseren van de contacten.

Gesprekken met DGK

Helaas hebben deputaten Eenheid gereformeerde belijders (GKN) moeten rapporteren dat de gesprekken met deputaten ACOBB (DGK) niet voortgezet kunnen worden. Reden is vooral de onduidelijkheid over het spreken van deputaten DGK in relatie met wat er in het officiële orgaan van DGK over de GKN wordt geschreven. Ook vragen deputaten zich af of wat samen is besproken ook echt invloed heeft. De synode van de GKN heeft daarom besloten een brief van deputaten GKN aan deputaten ACOBB DGK ook onder de aandacht te brengen van de Generale Synode Lansingerland 2018 van de DGK met het verzoek deze brief bij de behandeling van de rapporten deputaten ACOBB te betrekken. De GKN-synode roept de DGK-synode op de obstakels weg te nemen, zodat er weer verdere gesprekken tussen de kerken kunnen plaatsvinden. Wie de brief wil lezen kan deze vinden op de site van de GKN www.gereformeerdekerkennederland.nl

Bijbelstudie
De laatste Bijbelstudieavond van dit seizoen staat gepland op donderdagavond 19 april.
Dan zal het gaan over 1 Timotheüs 5 en 6.

Lezing

WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK

In de kerk verandert veel, en het gesprek daarover lijkt vast te lopen.
Als je bezwaren uit, krijg je soms te horen dat je je druk maakt over bijzaken en het front elders ligt. Maar wie maakt eigenlijk uit, wat hoofd- en bijzaken zijn?
En als we het vandaag allemaal anders gaan doen, zegt dat dan ook iets over de manier waarop we tegen de Bijbel aankijken? Maakt die dan nog wel de dienst uit in de kerk?
Hierover gaat de lezing van dr. A. Bas uit Kampen op donderdag 17 mei in Harderwijk.

Kerkdiensten

De kerkdiensten van de GK Harderwijk e.o. worden in de regel zondags gehouden om 9.30 uur en 16.30 uur. Op 1e Paasdag 1 april gaat ds. A. Bas in de middagdienst voor. Deze dienst begint om 14.30 uur. Steeds vaker worden de kerkdiensten opgenomen. Soms ook met beeld. Deze opnamen zijn beschikbaar voor wie op een later moment een kerkdienst wil beluisteren. Op dit moment wordt gewerkt aan het rechtstreeks uitzenden van de Erediensten. Wanneer dat is geregeld en er goede afspraken zijn gemaakt, o.a. in het kader van privacy, dan zullen wij u daarover berichten.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Nieuwsbrief no. 10 – februari 2018

 

 

 

 

 

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

In de vorige Nieuwsbrief attendeerden we op een artikel dat ds. A. Bas in WEERKLANK had geschreven onder kopje TRADITIE. Ds. Bas zet ons tot nadenken en wijst op 2 Thessalonicenzen 2:15 waar Paulus ook van ‘traditie’ spreekt en de broeders oproept bij de traditie te blijven waarin zij onderwezen zijn.

Deze keer willen we attenderen op wat ds. J.R. Visser op zijn site schrijft naar aanleiding van een uitspraak van prof. De Bruijne dat wij meer weten dan Paulus. Met die uitspraak als zodanig is niets mis. Wij weten over bepaalde zaken nu meer dan Paulus toen. Hij leefde in een andere tijd en hij zal toen t.a.v. bepaalde onderwerpen meer geweten hebben dan wij nu. Maar dr. De Bruijne laat het niet bij de uitspraak als zodanig. Hij legt een verbinding met hoe we de uitspraak mee moeten laten wegen bij het lezen en verstaan van wat door Paulus in zijn brieven in de Bijbel is opgetekend. Ook als het om ethische aanwijzingen in de Schrift gaat. Zo komt hij o.a. tot de uitspraak: “Daarmee zeg je wat Paulus ‘zich niet had kunnen voorstellen’. Voor hem gold eenvoudig: tegennatuurlijke handelingen en begeerten moet je achter je laten. Maar beter dan de apostelen begrijpen wij dat homoseksualiteit een blijvende identiteitsdimensie kan zijn van een christen.”

Ds. Visser was er bij toen dr. De Bruijne op een congres bovengenoemde uitspraken deed. Hij sprak hem daarop aan en stelt op 2 oktober op zijn site de vraag: “Kun je als gereformeerde met deze uitspraken uit de voeten?”

Hij wijst er dan eerst op dat Paulus een gewoon mens was, zondig en onvolkomen. Ook zijn kennen is beperkt. Nergens verheft hij zich boven andere mensen. Ook hij werd er steeds weer aan herinnerd dat hij van Christus afhankelijk was en bleef. Paulus is niet God zelf. Dat moeten we goed bedenken. Hij was een gebrekkig mens ook in de kennis die hij had.

Vervolgens geeft hij aan dat de uitspraken van dr. De Bruijne verder gaan. “Het gaat nu om dingen die Paulus als Bijbelschrijver gezegd heeft. Kun je ook daarvan zeggen dat wij meer dan Paulus weten? Wat is het bijzondere van de mensen die de Heilige Geest in dienst neemt om het Woord van God op te schrijven? Hij neemt ze zo in dienst dat ze niet maar theologen zijn, maar de stem van God zelf worden. Dat is hier in geding. Waar de apostelen normatief spreken tot zelfs met een beroep op wat de drie-enige God zelf in de schepping gegeven heeft, zouden wij ons dan nog moeten afvragen of dit wel de norm voor ons vandaag is?” Het meer weten wordt dan een beter weten. We gaan het dan beter weten dan de Heilige Geest. Paulus en andere Bijbelschrijvers zeiden of schreven van tijd tot tijd dingen waarvan ze de volle omvang niet overzagen. “Dat deed en doet de Geest wel! Het is de Geest die van ze gebruik maakt en zo Gods goede geboden voor ons leven geeft. De Geest gaf door o.a. Paulus de normen voor een leven vanuit Christus aan ons door”.

In een column in het ND van 13 januari verdedigt prof. De Bruijne zijn eerdere uitspraken aan de hand van Paulus adviezen m.b.t. het drinken van wijn. Ds. Visser wijdt daar een ingezonden aan. De volledige tekst daarvan is onder het kopje DRONKEN VAN HERMENEUTIEK te lezen op zijn site: www.evangeliebelijden.nl.

Kerkgebouw

Naar verwachting kan de GK Harderwijk e.o. ook de komende tijd nog gebruik blijven maken van het kerkgebouw aan de Beetsstraat. De plannen voor herontwikkeling hebben wat meer tijd nodig.

Lezing

Op D.V. donderdagavond 15 februari komt Ds. Van der Wolf uit Hardenberg in Harderwijk spreken. De titel van zijn lezing is:

HET EVANGELIE VAN GODS ZOON

Daarbij komt die avond de nadruk te liggen op het laatste: Gods Zoon. Wat wil het voor het lezen van het evangelie zeggen dat we met een boek te maken hebben dat het evangelie van Gods Zoon mag heten? In de lezing zal het gaan over de hermeneutiek van vandaag in relatie tot de leer van de inspiratie.

De avond wordt gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Allen hartelijk welkom!

Gespreksavond

Op D.V. donderdagavond 22 maart is er weer een gespreksavond met ds. Visser. We hopen weer op een avond waar alles ingebracht kan worden. Zijn er onderwerpen die u graag zou willen bespreken, dan kan u die dan aan de orde stellen of vooraf doorgeven. Ook nu weer is er ruimte voor vragen die de huidige kerkelijke situatie betreffen, het gescheiden optrekken, of vragen over de bezinning die door enkele predikanten in de GKv is gestart en de voorstellen die in de pers zijn verschenen.

Bijbelstudie

Voorlopig staat de laatste Bijbelstudieavond van dit seizoen gepland op 19 april. Dan zal het gaan over 1 Timotheüs 5 en 6.

Catechisatie

Onlangs werd een vraag gesteld over de mogelijkheid van catechisatie. Wanneer wij ons zouden aansluiten bij uw gemeente, kunnen onze kinderen dan ook catechisatie krijgen? Het antwoord is ja. In alle plaatsen waar kerken die uitmaken van de GKN kerkdiensten beleggen is er de mogelijkheid voor het volgen van catechisatie. Veelal worden de catechisaties gegeven door de predikanten. Maar ook de studenten theologie en enkele op dit gebied ervaren broeders en zusters worden daarbij ingezet. Hoeveel groepen en welke locaties hangt af van het aantal catechisanten en de leeftijden. Soms wordt er samengewerkt met een naburige gemeente. Belijdeniscatechisatie wordt bij voorkeur gegeven door een predikant.

Verkiezing en bevestiging van ambtsdragers.

In de gemeentevergadering van maandag 22 januari mochten een ouderling en een diaken verkozen worden. De meeste gemeenteleden hadden het nog niet eerder meegemaakt, verkiezen via een vrije stemming. Dus zonder talstelling. Eerst een ouderling en vervolgens een diaken. Inmiddels zijn de verkozen broeders op twee zondagen afgelezen. De bevestiging zal D.V. plaatsvinden op zondag 25 februari in de middagdienst. Ds. Visser uit Zwolle hoopt dan voor te gaan. Het is de bedoeling over enige tijd nog een ouderling te verkiezen. Daarna kan er een kerkenraad worden gevormd en de onder zorgstelling van de kerkenraad van Zwolle door het kerkverband worden opgeheven.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met:
J.W. Meijer tel. 06 11510655,
J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of
J.F. de Leeuw tel. 06-53672343
GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599
t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met
br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Nieuwsbrief no. 9 – december 2017

 

 

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

In het decembernummer van het gereformeerd weekblad WEERKLANK, schrijft ds. A. Bas een hoofdartikel onder het kopje TRADITIE. Hij schrijft:

Deze Weerklank verschijnt op één van de laatste dagen van het jaar des Heren 2017. We kijken terug, op een jaar dat bijna voorbij is. Wat bracht het ons? Maar ook: hoe hebben we het gedaan? Waar hebben we ons mee bezig gehouden? Waren dat de goede dingen en waren onze motieven altijd zuiver? Of is er reden, om dit het komend jaar anders te doen?

Hij wijst dan op het herdenken van 500 jaar Reformatie en vraagt wat we precies gevierd hebben.

Vierden we (bijvoorbeeld) het feest van onze eigen traditie? Een belangrijke vraag, en niet alleen in een jubileumjaar als 2017. Ik denk, dat er heel wat mensen zó naar ons kijken: als kerken, die om zo te zeggen ‘het feest van de eigen traditie’ vieren. Ook vóór mijn overgang naar de GKN is me dat al geregeld verweten: dat ik (te) krampachtig vasthield aan hoe het vroeger was, te weinig het front van vandaag zag. En ik moet u zeggen: dat is een vraag, die me altijd weer aan het denken zette en tot bezinning bracht. Want als er één ding is, wat Luther ons niet heeft willen leren en wat ook niet gereformeerd is, dan is het vasthouden aan de eigen traditie. Het enige wat we vast moeten houden, is het Woord van de HERE. Sola Scriptoria

Ds. Bas zet ook ons tot nadenken en wijst op 2 Thessalonicenzen 2: 15 waar Paulus ook van ‘traditie’ spreekt en de broeders oproept bij de traditie te blijven waarin zij onderwezen zijn. Hij werkt dat verder uit en schrijft dan:

Ds. Bas zet ook ons tot nadenken en wijst op 2 Thessalonicenzen 2: 15 waar Paulus ook van ‘traditie’ spreekt en de broeders oproept bij de traditie te blijven waarin zij onderwezen zijn. Hij werkt dat verder uit en schrijft dan:

Juist in een tijd als de onze, is het belangrijk om ‘vast te houden’ aan ‘de overleveringen’. Maar dan wel de traditie, die ons door de apostelen geleerd is. Die voor ons is vastgelegd in wat we de Bijbel noemen, en door de kerk is samengevat in de belijdenisgeschriften. Laat u door niemand wijs maken, dat u dan het feest van uw eigen traditie aan het vieren bent!

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is’, schrijft Paulus in 2 Timotheüs 3: 14. ‘Wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus’.

Een artikel om over na te denken en door te praten. (www.gereformeerdmaandblad.nl)

Lezing
Op D.V. donderdagavond 15 februari komt Ds. Van der Wolf uit Hardenberg in Harderwijk spreken. De titel van zijn lezing is:

HET EVANGELIE VAN GODS ZOON

In de lezing zal het gaan over de hermeneutiek van vandaag in relatie tot de leer van de inspiratie. Eerder schreef ds. Van der Wolf een artikel over de nieuwe benadering van de hermeneutiek, zoals deze gepresenteerd wordt in het onder redactie van Ad de Bruijne en Hans Burger verschenen Boek ‘gereformeerde hermeneutiek vandaag’. Dit artikel draagt de titel EN-SCRIPTO-LOGIE en is te downloaden via de website https://www.domineeonline.org/

Bijbelstudie
Donderdag 14 december was de laatste Bijbelstudie avond voor dit jaar. Volgend jaar hopen we op donderdag 18 januari weer verder te gaan. Wanneer u een keer een studie wilt bijwonen, van harte welkom. Het zal de volgende keer gaan over 1 Timotheüs 3 en 4 en op 19 april over 1 Tim. 5 en 6.

Gespreksavond
Op D.V. donderdagavond 22 maart is er weer een gespreksavond. Misschien herinnert u zich het gesprek op 21 september met ds. J.R. Visser nog. We hopen weer op z’n avond waar alles ingebracht kan worden. Toen begonnen we het gesprek vanuit een korte inleiding over katholiek gereformeerd. Zijn er onderwerpen of vragen die u graag zou willen bespreken, dan horen we dat graag. Ook nu weer is er ruimte voor vragen die de huidige kerkelijke situatie betreffen, het gescheiden optrekken, of vragen over de bezinning die door enkele predikanten in de GKv is gestart.

De avonden worden gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en beginnen steeds om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.
In de vorige Nieuwbrief konden we melden dat dr. A. Bas in Harderwijk voor zou gaan. Inmiddels heeft ds. Bas twee beroepen gekregen en ook al een beslissing mogen nemen. Hij heeft het beroep vanuit Kampen en vanuit Dalfsen aangenomen. Wij zijn dankbaar dat hij die beslissing heeft mogen nemen en blij met GK Kampen en met GK Dalfsen dat die kerken nu weer een eigen dienaar van het Woord krijgen. De afstand is niet groot, we hopen dat hij ook regelmatig in Harderwijk kan voorgaan.

Het aantal predikanten in de GKN is beperkt, 4 predikanten in actieve dienst en 3 emeriti. Toch mocht het afgelopen jaar regelmatig een predikant het Woord bedienen aan de Beetsstraat in Harderwijk. Ook kon er avondmaal worden gevierd en werd de doop bediend aan een kind van de gemeente. Velen waren getuigen en werden herinnerd aan de rijke betekenis van het Verbond.

Zondag 24 december gaat DV ds. J.R. Visser in de middagdienst voor. Die dienst begint dan om 14.30. uur. Op nieuwjaarsdag is er geen kerkdienst en op 7 januari hoopt  
ds. L. Heres van de kerk te Zwijndrecht in de middagdienst voor te gaan, die dienst begint op de gebruikelijke tijd van 16.30 uur.

Gemeente Kerstfeest
Na de kerkdienst op maandag 25 december, 1e kerstdag, is er het gemeentekerstfeest. Dat feest, waaraan ook de kinderen een bijdrage leveren, wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Belangstellenden en gasten zijn natuurlijk van harte welkom.

Verkiezing van ambtsdragers
Op 18 juni dit jaar werd begonnen met het beleggen van kerkdiensten aan de Beetstraat. Daarna kon verder gewerkt worden aan de opbouw van de gemeente. Inmiddels is het besluit genomen een ouderling en een diaken te verkiezen, zodat de bearbeiding van de gemeente verder vorm krijgt. Voorlopig blijft de onder zorgstelling bij de kerkenraad van de GK Zwolle nog gehandhaafd.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 115 106 55, J.F.H. Baron tel. 0341- 42 43 42 of J.F. de Leeuw tel. 06-536 723 43

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl. Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands,
tel. 0341-42 40 40.