Nieuwsbrief no. 16 – juni 2019


Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Twee jaar GK Harderwijk e.o.
18 juni is het twee jaar geleden dat de GK Harderwijk e.o. begon met het beleggen van kerkdiensten in Harderwijk. Twee keer per zondag mocht het Woord verkondigd worden. Meer dan 60 keer ging er een predikant uit het kerkverband voor. Ruim 150 keer werd de kerkdienst geleid door een van de zes preeklezers. Regelmatig mocht het avondmaal worden gevierd. De doop werd bediend en ambtsdragers bevestigd. Op zondag 26 mei j.l. deden twee jonge leden openbare geloofsbelijdenis. Een feestelijke dienst met ruim 80 gasten.

Ons’ kerkgebouw
Twee jaar maakt de GK Harderwijk e.o. voor de kerkdiensten en overige activiteiten gebruik van het multifunctionele gebouw aan de Beetsstraat 17. Tweemaal moest uitgeweken worden naar een grotere zaal. Eenmaal naar de aula aan het Oosteinde 12 voor het congres: De Bijbel anders lezen? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift. Eenmaal naar het kerkgebouw van de NAK aan de Kennedylaan 54a vanwege de belijdenisdienst met veel gasten.

Helaas zal het gebouw aan de Beetsstraat 17 plaats gaan maken voor woningen. Zoals het nu lijkt zullen de kerkdiensten daarom vanaf augustus/september 2019 worden gehouden in de Aula Oosteinde 12. Opnieuw een tijdelijke huisvesting. We blijven als gemeente omzien naar een eigen locatie. Ideeën en tips zijn welkom.

Kerkelijke ontwikkelingen DGK-GKN
Wie meeleeft en de kerkelijke pers een beetje volgt, weet dat er heel veel in beweging is. Om dicht bij huis te blijven: o.a. de wederzijdse herkenning van DGK en GKN als kerken van Christus. Deputaten, die in opdracht van de Synode van de DGK het gesprek met deputaten GKN voeren, hebben de vrijmoedigheid om een vervroegde synode bijeen te laten samenroepen. Zo staat te lezen op de site van de Gereformeerde Kerken Nederland.

Op deze synodevergadering willen de DGK-deputaten hun kerken het voorstel voorleggen om GKN te herkennen als ware kerken van de Here Jezus Christus. Kerken die staan op het fundament van Schrift en belijdenis. Eerder deed de GKN de uitspraak DGK te herkennen als kerken van Christus. De GKN voegde daarbij de hartelijke uitnodiging aan DGK om zo’n uitspraak ook te doen richting de GKN. De GKN-deputaten en kerken zijn dankbaar dat die uitnodiging door de deputaten DGK is gehoord. Met instemming geven de deputaten GKN door wat ds. M.A. Sneep (DGK) op 7 mei als samenvatting verwoordde:

Je kunt de vrijmoedigheid hebben om de kerk van Christus aan te wijzen, maar je kunt niet het kerkvergaderend werk van Christus opsluiten in wat wij zien. Maar art. 29 uit de NGB geeft wel duidelijke handvatten, niet zozeer om alle kerken langs een meetlat te leggen, maar wel om de gelovigen op te roepen om te zoeken waar Christus Zijn kerk vergadert. En de plicht om zich bij de kerk van Christus te voegen. Verder moet ook geestelijke eenheid dringen tot kerkelijke eenheid.”

Wanneer de synode van de DGK op voorstel van hun deputaten uitspreekt GKN te herkennen, dan is er geen belemmering meer de gesprekken met het oog op kerkelijke eenheid tussen beide kerkverbanden voort te zetten. Ook in Harderwijk zijn we blij met deze ontwikkeling. We hopen dat een verdere toenadering in onze regio op gang mag komen.

Kerkelijke ontwikkelingen GKv, NGK, CGK
De synode van de CanRC (Canada) heeft in navolging van de FRCA (Australië) de zusterkerkrelatie met de GKv verbroken. De synode deed een indringende oproep aan de kerken om terug te komen van de ingeslagen weg. Een weg die afvoert van de Bijbel en die de binding aan de gereformeerde belijdenis facultatief maakt. Eenzelfde oproep werd jaren eerder en bij herhaling gedaan richting de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het kerkverband waarmee de GKv zich nu wil gaan herenigen.

Het is een oproep die ook gedaan wordt door enkele GKv (emeriti) predikanten. Ze laten van zich horen op spreekbeurten en in het blad Nader Bekeken of op de site bezinning M/V en ambt. Overigens een oproep en actie waarvan Prof. dr. A. de Visser uit Canada onlangs in Bunschoten nog zei dat het wel wat krachtiger en duidelijker mocht. Hij vond de opstelling nog al timide.

In de vorige Nieuwbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat er speelt. Dat doen we nu niet weer. We hopen en bidden dat de oproepen, hoe beperkt en zwak misschien ook, gehoord mogen worden. En dat er naar geluisterd wordt, zodat er terugkeer komt. We hopen en bidden dat kerken en predikanten in de GKv weer gaan inzien dat wie eigen wegen gaan en de Bijbel volgens eigen inzichten lezen en uitleggen en toepassen, het in eenheid met Christus samenleven in gevaar brengen. We bidden dat ogen geopend mogen worden, zodat gezien mag worden dat wie afdoet van het onderhouden van wat God geboden heeft, veel op het spel zet. Voor zichzelf en voor de kinderen, de jeugd en de jongeren. We kunnen Gods woorden, zoals Hij ze gesproken heeft door zijn profeten en de apostelen, en tenslotte door Jezus Christus zelf, niet ongestraft relativeren en zelf inkleuren.

Met spanning zien we uit of de komende GS van de CGK de zorgelijke ontwikkeling, dat kerken zelf de dienst uitmaken, kan keren. Lange tijd was het voor de CGK mogelijk om in een kerkverband met uiteenlopende overtuigingen en geloofsbelevingen kerkelijk samen te leven. Daarbij was het zelfs mogelijk tegelijk elkaar uit te sluiten, voorbij te lopen en samen op te trekken. Die tijd lijkt voorbij, nu openlijk tegen uitspraken van de meeste vergadering wordt ingegaan. Wat mensen in een plaatselijke gemeente denken en vinden en voelen, weegt bij die gemeenten zwaarder dan wat in de Bijbel staat.

Het lijkt of er in gereformeerd Nederland een herverkaveling op handen is. Wij weten dat niet. De Here weet het. Wat we wel weten is dat de Here vraagt te luisteren naar Zijn Stem. Naar wat Hij in Zijn Woord tot ons zegt. Wanneer wij naar Hem luisteren, Hem gehoorzamen en zo de eenheid van de kerk onderhouden, dan zal Hij dat zegenen in het bijeen vergaderen van Zijn schapen, Zijn kudde.

Nationale Synode
Vertegenwoordigers van 39 kerken zetten op 29 mei in Dordrecht hun handtekening onder een verklaring van verbondenheid. Hoe mooi het ook lijkt, deze actie getuigd niet van luisteren naar Christus die onze hoogste profeet en leraar is. Ds. J.R. Visser schreef daarover in het maandblad WEERKLANK een leerzaam artikel onder de titel ‘Een nationale synode? Graag!’ Wie het artikel wil lezen kan het aanvragen via redactie@gereformeerdmaandblad.nl.

Kerkdiensten
Aan de Beetsstraat in Harderwijk gaat ds. A. Bas, predikant van de GK Kampen en GK Dalfsen, op 16 juni in de morgendienst voor, in de middagdienst is ds. J.R. Visser van de GK Zwolle de voorganger. Zondag 23 juni is er in de morgen een leesdienst en in de middag staat ds. A. de Jager, emeritus predikant te Zwolle, op het rooster om te preken. Ds. L. Heres, predikant van de GK Zwijndrecht, komt 30 juni naar Harderwijk. Hij gaat in de morgendienst voor, in de middag is er dan een leesdienst. Alles Deo volente.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Wilt u mondeling informatie ontvangen? Neem dan contact op met de scriba J.F. de Leeuw, tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ  Harderwijk.
Email: scriba@gkharderwijk-eo.nl;Website:https://gkharderwijkeo.nl.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan, kan de diensten direct of later beluisteren via internet:

https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of http://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 15 – maart 2019

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Een nieuwe Nieuwsbrief
Na vijf maanden weer een nieuwe Nieuwsbrief. Dat het deze keer wat langer heeft geduurd komt niet doordat er geen nieuws was. Eerder het tegendeel. Ook de afgelopen periode is er op het kerkelijk erf veel gebeurd. Maar soms moet je prioriteiten stellen. Al is GK Harderwijk e.o. klein in getal, toch bracht de overgang van bestuur naar kerkenraad het nodige werk met zich mee. Inmiddels zijn alle wijzigingen afgerond en zijn de taken verdeeld. Het gemeenteleven, de ambtelijke bearbeiding, de catechisatie en de belijdeniscatechisatie mogen goede voortgang hebben. Op 3 maart is gestart met het gebruiken van de Herziene Statenvertaling (HSV) in de kerkdiensten. Het aantal leden is gegroeid. De opnamekwaliteit voor het rechtstreeks uitzenden van kerkdiensten is verbeterd. Ook begint het verhuizen naar een andere locatie verder vorm te krijgen. Naar verwachting zal dat rond de zomervakantie zijn beslag krijgen.

Kerkdiensten
Op drie achtereenvolgende zondagen gaat ds. A. de Jager uit Zwolle in de kerkdiensten voor. Op 10 maart in de morgendienst en op 17 en 24 maart in de middagdienst. De kerkdienst op Biddag 13 maart begint om 19.30 uur
Informatieavond
Op 22 maart organiseert de Studiegroep Midden Nederland een informatieavond in Lelystad. Daar zal ds. J.R. Visser, predikant van de GK Zwolle e.o., een lezing houden met de titel:

LEVEN UIT GENADE, KAN DAT NOG?
Enkele opmerkingen bij de kerkelijke situatie in Nederland 2019.

Het vergeten Evangelie’.
Dit boek kreeg in de kerkelijke pers de nodige aandacht. Er zijn veel lovende woorden en instemmende recensies. Maar ook kritische en waarschuwende geluiden. In het januari-nummer van WEERKLANK besteedde ds. Visser er een hoofdartikel aan. Hij sloot het artikel af met: “Het zogenaamde vergeten evangelie dat nu aanbevolen wordt, zorgt er voor dat het echte leven met de Here verdwijnt. Het doet geen recht aan wat de Geest ons zelf in Gods eigen Woord leert.”
In het RD van 1 maart schrijft dr. G.A. van den Brink: “Dit is géén goed boek. Er prijken bekende namen op de achterflap, de aanbevelingen zijn lovend, er wordt een studiedag aan gewijd – toch was het beter geweest als dit boek nooit geboren was.” Met een beroep op de kerkvader Irenaeus van Lyonstelt Sonneveld dat het échte evangelie bestaat in de goede boodschap dat Jezus Overwinnaar is: ‘Christus Victor!’ Jezus is de strijd aangegaan met zonde, dood en duivel. Het leek dat Jezus in deze strijd ten onder ging, maar juist toen bleek dat Hij de overwinnaar was.

Plaatsvervanging
Sonnevelds nadruk op Jezus’ overwinning gaat gepaard met forse kritiek op de gedachte van plaatsvervanging, zoals bijvoorbeeld in de belijdenis HC zondag 5 en 6 is verwoord. Christus is volgens Sonneveld overwinnaar of plaatsvervanger, niet beide. Sonneveld noemt de opvatting van plaatsvervanging niet alleen heidens, maar zelfs godslasterlijk: “Zo denken sommige christenen over Jezus’ rol: zijn marteldood is dan de betaling aan God waarmee wij vervolgens de hemel verkrijgen. Deze manier van denken is onbijbels. Het is namelijk geen ‘genade’, omdat dit geen gift van God is en er niets gratis wordt overgedragen: Jezus betaalt immers. In juridische termen: God vergeeft niet, want de bedoelde straf is gewoon gedragen. (…) Deze manier van denken is blasfemisch”. Sonneveld geeft de visie van verzoening door voldoening volstrekt verkeerd weer. Hij verwerpt wat de Bijbel ons leert over Gods toorn, straf en gerechtigheid. Volgens hem bestaat Gods oordeel alleen daarin dat God de gevolgen van verkeerd gedrag laat gebeuren: „De mensen doen zichzelf kwaad aan en Gods oordeel bestaat eruit dit toe te laten.” Gods toorn is er alleen in het hier en nu. Er is volgens Sonneveld geen toekomstige straf. Het vergeten evangelie, zo blijkt, is een evangelie zonder ernst, zonder urgentie, zonder bekering. Het is een ander evangelie. En wat Paulus zegt over een ander evangelie, lezen we in Galaten 1.

Kerkelijke ontwikkelingen
In steeds meer GKv gemeenten worden de gesprekken over het openstellen van de ambten voor vrouwen afgesloten met een besluit. In andere gemeenten is de discussie nog in volle gang. Enkele kerken hebben een revisieverzoek ingediend. Soms is het verzoek de besluiten geheel of gedeeltelijk terug te draaien. Anderen vragen de synode van Goes om de onderbouwing van de besluiten te verbeteren. Doordat de plaatselijke kerken zelf mogen bepalen of ze vrouwen toelaten tot de ambten van predikant, ouderling en diaken,worden de verschillen en tegenstellingen in en tussen de kerken groter.
In zijn jaaroverzicht schrijft drs. J.H. Kuiper: “Hoewel er veel geluiden zijn over verontrusting vanwege de besluiten van de laatste synode, heeft dat tot nu toe niet tot een opvallende uittocht geleid.” Cijfers kunnen veel zeggen, maar of ze de moeite, het verdriet en de gewetensnood waar gemeenteleden en ambtsdragers mee te maken krijgen kunnen peilen is nog maar de vraag. Kuijper signaleert dat de plaatselijke kerk zich steeds zelfstandiger opstelt en dat daarmee de diversiteit tussen de gemeenten toeneemt, bijvoorbeeld op het punt van de eredienst. ”Als we met elkaar opschuiven richting congregationalisme, is het kerkverband minder nadrukkelijk aanwezig. Je ziet dat in de vrijheid die kerken nemen ten opzichte van synodebesluiten.” Is dat misschien wat de regiegroep hereniging GKv NGK voor ogen heeft met het visiedocument:

Verlangen naar een nieuwe kerk?
Inzes kernpunten schetst de regiegroep in dit visiedocument de contouren van deze nieuwe kerkgemeenschap.
Jezus Christus en zijn offer staan centraal. Hij is het levende Woord, zijn Geest geeft de Bijbel gezag. Bij Hem is er ruimte voor kostgangers van allerlei kleur en geur. We vinden elkaar bij het kruis, want we moeten allemaal van genade leven.

  1. In de kerk aanvaarden we elkaar en verdragen we elkaar, en dat is iets anders dan onverschillig zijn: moeilijker, maar mooier. De kerk moet een veilige ruimte voor iedereen zijn én een heilige ruimte, waar Gods Woord gezag heeft en Gods Geest mensen vormt naar het beeld van Christus.
  2. Een kerk is pas kerk als zij er is voor anderen. Een gemeente die de wereld de rug toekeert, kan niets betekenen. We zijn als kerk begaan met de mensen om ons heen, we koesteren de schepping waarvan wij deel uitmaken.
  3. Een gereformeerde kerk staat op de schouders van de kerk van gisteren, maar is ook uit op vernieuwing om het Evangelie alle ruimte te geven.
  4. In een kerkverband vinden we als kerken steun bij elkaar in het volgen van Christus. Het is geen keurslijf, maar een geschenk, bedoeld om elkaar als kerken tot een hand en een voet te zijn.

Reactie gevraagd

Op de site van de regiegroep schrift voorzitter Ad de Boer: “We zouden het fijn vinden als ons Verlangen naar een nieuwe kerk ook in plaatselijke gemeenten gebruikt wordt in gesprekken over de toekomst van de kerk en het kerkverband: Is dit inderdaad de kerk waar we naar mogen verlangen? We hopen dat door dit proces óns verlangen als Regiegroep een breder verlangen wordt. Daarom vragen we uitdrukkelijk om reacties op Verlangen naar een nieuwe kerk:

Wat maakt u enthousiast?

Wat stelt u teleur?

Wat mist u?

Wat ontbreekt er?

Die input hebben we nodig, van Verlangen naar een nieuwe kerk is een werkdocument, dat mag groeien en mag veranderen.”

Reactie
Dries van Dixhoorn gaat op de uitnodiging in en geeft een duidelijk en veelzeggend antwoord:
Ik zou me wel willen verheugen in de komende samenvoeging van GKv en NGK, maar ik kan het niet. Het verlangen naar een nieuwe kerk leeft helemaal niet bij mij. Integendeel, ik zou willen dat we eerst aan eenheid zouden werken binnen eigen GKv kerkverband en pas daarna het gesprek zoeken met NGK. De eenheid binnen eigen kerkverband is helaas verbroken door de besluiten van GS Meppel waarin vrouwen worden toegelaten tot alle ambten. De verschillen met NGK zijn groot als ik denk aan kinderen toelaten tot avondmaalsviering, vrouwen toelaten tot alle ambten, homoseksueel samenlevende gemeenteleden toelaten tot avondmaalsviering en tot de ambten, echtscheiding en hertrouwen. Ook allemaal onderwerpen waarover helaas binnen GKv verschillen zijn aan het ontstaan. Dat gaat niet over kleine dingen, maar over het anders omgaan met de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Te vrezen valt dat er gewoon wordt doorgedramd en dat door de fusie met NGK gesprek over de genoemde verschillen niet meer gaat gebeuren.
Dus nee, ik moet jullie teleurstellen, ik verlang helemaal niet naar een nieuwe kerk. Ik hoop en bid dat we eerst in eigen kerkverband het gesprek aangaan en blijven bij het vasthouden aan het Woord van God. De cultuur is niet leidinggevend, maar het Woord van God blijft leidinggevend.”

Antwoord
De kerkelijke ontwikkelingen waar we in deze Nieuwsbrief op attenderen raken ons allemaal. Het zijn zorgelijke ontwikkelingen die vragen om een gereformeerd antwoord. Een antwoord dat in overeen­stemming is met Gods geopenbaarde Woord en de gereformeerde belijdenis. Daarvoor is het nodig dat we de Schrift zelf laten spreken.
Informatieavonden, zoals op 28 maart in Den Bosch waar dr. P. Boonstra spreekt over oude en nieuwe hermeneutiek, of de bijeenkomst in Zuidhorn op 29 maart met als spreker br. J.J. van der Tol over ‘Onderzoek en beproef de geesten en strijd zo de goede strijd en wees vooral wijs met je rijkdom!’ kunnen daarbij helpen. Ook de avonden over de betekenis van de belijdenisgeschriften, zoals op 12 april in Rijnsburg met ds. J. Wesseling en op 3 mei in Apeldoorn met dr. B. van Egmond als sprekers, willen daaraan dienstbaar zijn. Maar ook dichter bij huis wordt richting gewezen, zoals op de bijeenkomst op 28 maart in Barneveld met ds. R.Th. Pos over ‘Van secularisatie terug naar de bron’ en in de lezing van ds. A. Bas op 5 april in Ede over ‘Verkondig het Woord’.
Maar eerst adviseren wij u, de lezing op D.V. vrijdagavond 22 maart in Lelystad bij te wonen.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief attenderen we broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van de gemeente. Het is ook mogelijk mondeling informatie te ontvangen.
Daarvoor kunt u contact opnemen met:
J.W. Meijer tel. 06 11510655
J.F.H. Baron tel. 0341-424342
J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw
Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email:scriba@gkharderwijk-eo.nl;
Website:https://gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of http://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief no. 14 – oktober 2018


Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Generale Synode GKN geeft Herziene Statenvertaling vrij voor gebruik in de erediensten
In kerkdiensten in de GKN wordt gebruikgemaakt van de Bijbelvertaling NBG 1951. Daar gaat verandering in komen. In een jong kerkverband moet veel geregeld worden. Al geruime tijd waren deputaten HSV gereed met hun opdracht. Het duurde nog tot zaterdag 6 oktober voordat de Generale Synode er zich over kon uitspreken. Synode-breed kreeg het voorstel vanuit de vergadering om de HSV vrij te geven voor gebruik in de erediensten brede steun. Op onderdelen zijn er best bezwaren, maar dat geldt voor de vertaling van 1951 ook. Vooral het Nederlands dat meer aansluit bij nu en over het algemeen beter begrepen wordt door de jongeren gaf de doorslag. Ook het feit dat in de gezinnen veel uit de HSV wordt gelezen woog mee. Het is nu aan de kerkenraden de invoering verder vorm te geven.

GKN herkennen DGK als kerken van Christus
Een belangrijk onderwerp op de tafel van de Generale Synode die 6 oktober in Harderwijk werd gehouden, was het rapport van ‘deputaten eenheid gereformeerde belijders’ inzake de DGK.
Deputaten rapporteerden over de voortgang van de oriënterende gesprekken met deputaten DGK. Deputaten hadden als opdracht meegekregen door te spreken over het functioneren van Schrift en belijdenis als fundament van de kerk en over de katholiciteit van de kerk. Dat was gebeurd, zodat de verkenning kon worden afgerond met de uitspraak dat de GKN de DGK herkennen als kerken van Christus staande op het fundament van apostelen en profeten. De GKN heeft deze uitspraak gedaan op basis van de gevoerde gesprekken en de publieke belijdenis. De GKN roept de DGK op hetzelfde te doen, zodat de gesprekken een vervolg krijgen. Het moderamen van de synode schrijft daarover op de GKN site:

Met het besluit ten aanzien van de DGK willen we de opdracht tot eenheid die Christus o.a. in
Johannes 17 geeft, graag verder gestalte geven. We weten ons daarin door Christus zelf geroepen. We steken in dit besluit onze hand met liefde naar de DGK uit. In de gesprekken die er waren hebben we deze kerken herkend als kerken van Christus. Wij zijn daar blij om. Dat betekent dat we de veroordelingen uit het verleden achter ons laten en ook verder willen. Om die herkenning ook echt vorm te gaan geven. Om die punten te bespreken die buiten Schrift en belijdenis om nog in de weg staan voor daadwerkelijke kerkelijke eenheid. Daarbij is gezamenlijke herkenning als kerken van Christus nodig. We zien er naar uit dat de DGK ook deze stap zet. Om samen in diepe afhankelijkheid en liefde voor de HERE aan die daadwerkelijke eenheid te werken.
Het volledige besluit met gronden en de brief van de GKN aan de DGK is te vinden op https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/

Begeleiden studenten theologie
Ruime aandacht werd op de Generale Synode besteed aan het begeleiden van de studenten theologie. Op dit moment studeren er twee studenten aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en één student aan de Theologische Universiteit Kampen. Ook loopt een broeder die afgestudeerd is in Kampen stage in de GK Dalfsen en deels in de GK Zwolle. Een andere jonge broeder bereidt zich middels een HBO-bachelor voor op een studie in Apeldoorn. Vier van de predikanten binnen de GKN worden in de gelegenheid gesteld tijd vrij te maken om deze studenten te begeleiden. De begeleiding is nodig, zo werd door zowel de studenten als de begeleiders onderstreept. Zowel aanvullend als bijsturend.

Reformatorisch Theologisches Seminar te Heidelberg (RTS)
In Duitsland is er een kleine Theologische opleiding. Deze opleiding is nauw verbonden aan de SERK (Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche). De kerken waarmee de GKN een zusterkerkrelatie onderhoud. Het RTS is niet in staat zelfstandig voldoende gelden te verwerven om de opleiding in stand te houden. Vanuit zendingsoogpunt is deze opleiding heel belangrijk voor o.a. Duitsland. Er worden jongemannen opgeleid die op allerlei plaatsen in Duitsland, en ook daarbuiten, kunnen worden ingezet. Op de General Synode zijn de banden met het RTS meer geformaliseerd. De GK Hardenberg is aangewezen als steun-verlenende-kerk. Jaarlijks zal er een quotum per ziel worden vastgesteld dat de steun-verlenende-kerk van de kerken mag vragen.
Maar het blijft niet alleen bij financiële steun, kennis en studie wordt uitgewisseld en over en weer kan opgetreden worden als gastdocent of spreker.

Kerk, waar ben je?
Onder deze titel komt ds. A. de Jager op 22 november een lezing houden in Harderwijk.
Veel broeders en zusters zitten met vragen als: Is dit nog wel de kerk waar ik gedoopt ben en belijdenis heb gedaan? Moet ik maar mee gaan met al die veranderingen, ook als het soms ingaat tegen de Bijbel? En wat doe ik wanneer de preken steeds meer verschralen, horizontalistisch worden? Het evangelie van Jezus Christus en de oproep tot bekering niet echt meer klinkt? Wat wordt er van mij gevraagd? Mag ik hier nog langer blijven, of roept de HERE mij om elders naar toe te gaan? En de kinderen dan? Hoe moet ik me opstellen in de discussie M/V en ambt? En als ik een vrouwelijke ouderling op bezoek krijg? In zijn lezing hoopt ds. De Jager daar op in te gaan en vanuit het Woord van de HERE richting te wijzen. Allen welkom. We beginnen om 20.00 uur aan de Beetsstraat 17 in Harderwijk.

Kerkdiensten
Op 21 oktober hoopt ds. R. van der Wolf uit Hardenberg in de morgendienst voor te gaan. Op 28 oktober ds. A. de Jager uit Zwolle. Dan is er de bevestiging van een 2eouderling. Een mijlpaal voor de GK Harderwijk. Met drie ambtsdragers kan gestart worden met een eigen kerkenraad, zodat op termijn de zorg vanuit de kerkenraad van GK Zwolle kan worden beëindigd.
Met de start van de kerkenraad stopt de periode van de initiatiefgroep en het bestuur. Het was een periode van bouwen en regelen. Veel is er georganiseerd. De gereformeerde prediking en het gereformeerde gemeenteleven mocht doorgaan onder de zegen van de HERE.

Nieuwsbrief
De initiatiefgroep stopt, de Nieuwsbrief blijft om broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte te houden van de activiteiten van de gemeente. Natuurlijk blijft het ook mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email:gkharderwijkeo@hotmail.com;Website:https://gkharderwijkeo.nl.

Nieuwsbrief no. 13 – juli 2018

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Dankbaar

Een jaar geleden, op zondag 18 juni 2017, werden voor het eerst kerkdiensten gehouden aan de Beetsstraat in Harderwijk. In en na de kerkdienst op zondag 17 juni jl. is hier aandacht aan besteed. De Here heeft het mogelijk gemaakt dat elke zondag de gemeente twee keer mocht samenkomen om te luisteren naar de verkondiging van Zijn Woord. Ook mocht het gemeenteleven steeds meer vorm krijgen. De eigen ambtsdragers konden op huisbezoek gaan en de gemeenteleden keken naar elkaar om en boden hulp waar het nodig was. De rijke Woordverkondiging, de rust en eerbied in de erediensten maakten elke zondag tot een feest. De leerdiensten middels de catechismusprediking konden met vaste regelmaat in de middag dan wel in de morgen worden gehouden. Door de week werden lezingen, Bijbelstudies en gespreksavonden georganiseerd.

In de gemeentevergadering op maandag 25 juni is dankbaar teruggekeken en zijn plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. Op de woensdagavonden zal ds. Visser in Harderwijk catechisatie gaan geven. Direct na de zomervakantie wordt gestart met de voorbereidingen voor het verkiezen van een 2eouderling. De gemeente is in aantal gegroeid. Daardoor kunnen werkzaamheden worden gespreid en taken verder ingevuld. Zo is er een vaste organist aangesteld die ook de coördinatie van de muzikale begeleiding op zich neemt.

In het nieuwe seizoen zal er één keer in de maand een Bijbelstudie zijn. Er zullen in principe twee avonden met een lezing worden georganiseerd. De jongeren in de gemeente denken na over het opzetten van een eigen Bijbelstudie.

Dit alles zo de Here wil en wij leven. Ook in het nieuwe seizoen weten we ons afhankelijk van de Here onze God. Onze Vader in de hemel heeft veel geschonken, zowel geestelijk als materieel. Onverdiend. Hij schonk Zichzelf in zijn Zoon Jezus Christus en wil met Zijn Geest in ons wonen. Uit genade. Groter rijkdom is er niet.

Verbazing

Met verbazing en verdriet hebben we kennisgenomen van het interview met ds. P. Niemeijer in het ND van 23 juni 2018. Hoe deze voorganger in de GKv het spoor bijster is. Een zelfde verbazing en intens verdriet proefden we in de woorden van de afgevaardigden op de synode van de Australische kerken toen dr. M.H. Oosterhuis daar het standpunt van de GKv inzake de vrouw in het ambt verdedigde. In zijn toespraak op de synode van de FRCA kwam hij met weer een andere op de nieuwe hermeneutiek gebaseerde onderbouwing. (www.gkv.nl).

Ds. Niemeijer probeert rust te creëren door te stellen dat de vrouw in het ambt als splijtzwam niet hoeft. Hij probeert de discussie op een ander niveau te brengen door te stellen dat het geen zaak van geloof is, maar van kerkinrichting. Tegelijk zegt hij bang te zijn dat mensen van hun standpunt hun identiteit maken en daarom de kerk verlaten als ze het er niet mee eens zijn. Kennelijk realiseert hij zich niet dat hij zelf de Bijbel anders is gaan lezen en dat hij in zijn laatste boek komt met een eigen schriftinterpretatie.

Ook al proberen predikanten als dr. P. Boonstra en dr. B. van Egmond duidelijk te maken op spreekbeurten in het land dat de Schrift zichzelf uitlegt en dat we de Schrift zelf moeten laten spreken, komt Niemeijer met een eigen uitleg.

Je schrikt hoe hij met voorbijgaan aan art 7 van de NGB en HC zondag 7 anderen opzij zet met de bewering dat het een zaak is van kerkinrichting.

Ds. Niemeijer denkt misschien dat de vrouw in het ambt een splijtzwam is en dat mensen van hun standpunt hun identiteit maken, en dat zal zeker voorkomen, maar wie zijn ogen open heeft en goed luistert weet wel anders. In geding is de prediking en het catechetisch onderwijs. Steeds meer gaan mensen de dienst uit maken in de kerk, steeds meer wordt de prediking uitgehold en vervlakt. Steeds meer gaan mensen bepalen wat de Here in zijn Woord zegt, toen, in de tijd dat het werd opgeschreven, en nu, in de cultuur waarin wij leven. Steeds meer moet de jeugd van de kerk en ook de ouderen het onderwijs in de gezonde leer missen. Daardoor komt er scheiding en daarom verlaten mensen de GKv.

Wie echt begaan is met broeders en zusters die niets anders willen dan de eenheid van de kerk, de eenheid die er is in Christus, bewaren en onderhouden, die peilt hun strijd en hoort het hen zeggen. Het gaat om het Woord, het vlees geworden Woord, Jezus Christus. Het gaat om de prediking die de Schrift zelf laat spreken. Dat hebben wij nodig. Wij en onze kinderen kunnen er niet zonder.

Nog even nalezen.

De lezing van dr. Bas “WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK” is digitaal beschikbaar. Stuur een mail naar gkharderwijkeo@hotmail.comen de lezing wordt u toegestuurd.

De inleidingen

●  Het evangelie van Gods Zoon van ds. R. van der Wolf,
●  Hermeneutiek van de kerkgeschiedenis van dr. A. Bas,
●  Wereldbeeld en wereldbeschouwing in het Oude Testament van ds. L. Heres,
●  Verbeterde visie? De gevolgen voor de ethiek van ds. J.R. Visser,

zoals deze zijn gehouden op het congres “DE BIJBEL ANDERS LEZEN? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift” worden gebundeld en in druk uitgegeven. Wanneer daar meer over bekend is zullen we dat doorgeven.

Kerkdiensten

Op 18 mei 2018 is ds. A. de Jager door de synode van de GKN toegelaten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland. Op 29 juli hoopt hij in de middagdienst aan de Beetsstraat in Harderwijk voor te gaan.In de vakantieperiode zullen de kerkdiensten als regel op de gebruikelijke tijden ’s morgens om 9.30 uur en ’s middag om 16.30 uur beginnen. Alleen op 19 augustus begint de middagdienst om 14.30 uur. Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te gaan kan de diensten direct of later beluisteren via internet: https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/of http://www.kerkdienstmeebeleven.nu.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ  Harderwijk.

Email:
gkharderwijkeo@hotmail.comWebsite: https://gkharderwijkeo.nl.

Bankrekeningnummer:
NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands,
tel. 0341-424040.

Nieuwsbrief no. 12 – mei 2018

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Lezing
Donderdag 17 mei houdt dr. A. Bas, predikant van de GK Kampen en de GK Dalfsen, een lezing met als titel:

WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK

In de kerk verandert veel, en het gesprek daarover lijkt vast te lopen. Als je bezwaren uit, krijg je soms te horen dat je je druk maakt over bijzaken en het front elders ligt. Maar wie maakt eigenlijk uit wat hoofd- en bijzaken zijn? En als we het vandaag allemaal anders gaan doen, zegt dat dan ook iets over de manier waarop we tegen de Bijbel aankijken? Maakt die dan nog wel de dienst uit in de kerk?

Locatie Beetsstraat 17, aanvang 20.00 uur. Allen welkom.

Gereformeerd maandblad
Al meer dan vijf jaar geeft de Stichting gereformeerd maandblad het blad WEERKLANK uit. Het blad draagt de ondertitel: gereformeerd maandblad voor toerusting en informatie. Middels goed leesbare artikelen over actuele onderwerpen in een aantal vaste rubrieken wordt daar vorm aan gegeven. De scribenten komen uit de kring van de GKN. Deze maand zal het 5enummer van de 6ejaargang verschijnen. Het blad wordt in de kring van de GKN, maar ook daarbuiten, verspreid en gelezen. Het aantal abonnees groeit gestaag. Mocht u meer van het blad willen weten en het wel eens in willen zien, dan kan een proefnummer aangevraagd worden viawww.gereformeerdmaandblad.nl

Kerkdiensten via internet
In de vorige Nieuwsbrief maakten we er al melding van, op 22 april was het zover en kon gestart worden met het rechtstreeks uitzenden van de kerkdiensten via internet. De uitzendingen bevinden zich nog in een experimenteel stadium, maar we hebben begrepen dat de diensten nu al goed te volgen zijn. Zeker wat betreft het geluid. Het beeld wordt nog verbeterd. Wie de kerkdiensten wil volgen komt via het aanklikken van een link op https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/op de site http://www.kerkdienstmeebeleven.nu, waar de betreffende kerkdienst te vinden is. We zijn blij dat op deze manier aan verzoeken uit Harderwijk en omliggende plaatsen van broeders en zusters die aan huis gebonden zijn kan worden voldaan. Graag horen we of er nog punten van aandacht zijn die verbetering behoeven.

Kerkdiensten
De aanvang van de kerkdiensten van de GK Harderwijk e.o. zijn in de regel om 9.30 uur en 16.30 uur.
Een enkele keer begint de middagdienst i.v.m. het voorgaan van een predikant om 14.30 uur. Het lukt niet altijd dit tijdig door te geven aan het huis aan huis blad het Contact. Wilt u het zeker weten, kijk dan even op onze site. Op 1ePinksterdag, 20 mei, gaat ds. A. Bas in de middagdienst voor. Op 3 juni en 10 juni in de morgen zijn ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf de voorgangers. Op 17 juni gaat ds. J.R. Visser in de middagdienst voor, dan wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Een buitengewone synode.
Ds. A. de Jager, voorheen emeritus predikant van de GKv Enschede-Oost, heeft zich aangesloten bij de GK Zwolle e.o. Op 18 mei zal er in Harderwijk een buitengewone synode worden gehouden i.v.m. het toelaten van ds. De Jager op de kansels in de Gereformeerde Kerken Nederland.
Congres

DE BIJBEL ANDERS LEZEN?

Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift

Datum: zaterdag 2 juni 2018 van 9.30 uur tot 12.30 uur
Locatie: kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk

Programma:

09.00 Ontvangst met koffie

09.30 Opening

09.40 ds. R. van der Wolf, predikant GK Hardenberg e.o.

Het evangelie van Gods Zoon

10.00 Bespreking

10.20 ds. A. Bas, predikant GK Kampen en GK Dalfsen

Hermeneutiek van de kerkgeschiedenis

10.40 Bespreking

11.00 Koffiepauze

11.10 ds. L. Heres, predikant GK Zwijndrecht e.o.

Wereldbeeld en wereldbeschouwing in het Oude Testament

11.30 Bespreking

11.50 ds. J.R .Visser, predikant GK Zwolle e.o.

Verbeterde visie? De gevolgen voor de ethiek

12.10 Bespreking

12.30 Sluiting

Kosten deelname (koffie, thee, koek, lunch): € 7,50

Aanmelden via:info@gereformeerdekerkennederland.nl
Het belooft een kort, boeiend, leerzaam en stevig congres te worden. Er is al heel veel over dit, voor de kerk zo belangrijke onderwerp, geschreven en gesproken. En dat gaat nog steeds door. Eigenlijk zou u het congres op 2 juni niet mogen missen. Daarom allen hartelijk welkom. Er is aan de Beetsstraat ruimte voldoende!

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw
Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email:gkharderwijkeo@hotmail.com;
Website:www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer:
NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands,
tel. 0341-424040.