ANBI en Activiteiten/ beleidsplan

 

Naam: Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Postadres: Beneluxlaan 178 – 3844 AN Harderwijk
E-mail: gkharderwijkeo@hotmail.com
Internet: www.gkharderwijkeo.nl
K.v.K.: 68424574
RSIN/fiscaal nummer: 857434949

Doel

 • In overeenstemming met de gereformeerde belijdenis, de Drie formulieren van eenheid, uitdragen en bewaren van het Heilig Evangelie naar het Woord van God, de Bijbel. 
 • In Harderwijk e.o. (weer) instellen, instant houden en onderhouden van:

  o gereformeerde erediensten
  o catechetisch onderwijs
  o plaatselijke kerkelijke gemeente

Activiteiten/ beleidsplan

 • Beleggen van openbare kerkdiensten op de zondagen en de christelijke feestdagen alsmede op bid en dankdagen.
 • Doen prediken van het Heilig Evangelie gegrond op het onfeilbare Woord van God in de openbare kerkdiensten. De preekvoorziening is gedelegeerd aan de preekvoorziener.
 • Bedienen van de sacramenten, de heilige Doop en het Heilig Avondmaal, in de openbare kerkdiensten.
 • Geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de kerk.
 • Huisbezoek doen bij de leden van de gemeente.
 • Bezoeken en bijstaan van zieke en oudere leden van de gemeente, leden met een fysieke en/of geestelijke beperking en andere leden in moeilijker omstandigheden.
 • Verschaffen van materiële hulp bij financiële problemen in het persoonlijke of gezinsleven van leden.
 • Aansluiten bij en deelnemen aan, het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland.
 • Voor het kerkelijk samenleven aanvaarden en naleven van de Kerkorde zoals deze door de Gereformeerde kerken in Nederland in 1978 is vastgesteld en op de GS van de GKN d.d. 12 maart 2016 is gepreciseerd.

Bestuur

 • Tot het moment dat naar Kerkorde art. 38 de ambten worden ingesteld en een kerkenraad kan worden gevormd is het bestuur van de initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuurstaken.
 • Voor het naar Kerkorde art 51 in en buitenrechtelijk vertegenwoordigen van de kerk zijn de voorzitter en secretaris van het bestuur van de initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. aangewezen.
 • Zolang er nog geen kerkenraad kan zijn zal GK Harderwijk e.o. naar Kerkorde art 39 onder zorg van een naburige kerk worden gesteld.

Financiën

 • De financiële inkomsten bestaan geheel uit vaste vrijwillige bijdragen, collecten, giften e.d.
 • De verantwoordelijkheid voor het beheer van financiële middelen en eventuele goederen is gedelegeerd aan een commissie.
 • Voor het beheer van de financiële middelen wordt gebruik gemaakt van een bank betaal en spaarrekening.
 • Alle werkzaamheden van bestuurders, commissie en gemeenteleden worden pro deo verricht. Alleen gemaakte onkosten komen in aanmerking voor vergoeding.
 • Predikanten en consulenten ontvangen naast het vergoeden van gemaakte kosten ook een vergoeding per preekbeurt/ catechisatie les, afspraak/bezoek.
 • De GK Harderwijk e.o. bezit geen kerkgebouw of pastorie.
 • Het vermogen van de kerk, voor zover aanwezig, is vrij besteedbaar.

Baten en lasten

 • De baten en lasten worden elk jaar in de maand november in een begroting vastgelegd.
 • De jaarrekeningen worden in de maand maart gecontroleerd en goedgekeurd en middels een verkorte staat gepubliceerd op de website www.gkharderwijkeo.nl.

Voorblad INHOUDSOPGAVE